Edukacija

Edukacija, Vijest

Obavezne edukacije za poljoprivrednike

Sva poljoprivredna gospodarstva koja su prilikom podnošenja Jedinstvenog zahtjeva za potporu u 2023. godini zatražila plaćanje za eko sheme, proizvodno vezana plaćanja (PVP), IAKS mjere i mlade poljoprivrednike preuzeli su obvezu pohađanja izobrazbe.

Sukladno odredbama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu („Narodne novine“ br.  25/23, 52/23 i 56/23) jedan od uvjeta za ostvarenje potpore je dokaz o završenoj izobrazbi. Korisnici plaćanja za eko sheme, proizvodno vezana plaćanja (PVP) i IAKS mjere obvezni su u godini podnošenja zahtjeva završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati. Izobrazbe, individualna savjetovanja i demonstracijske aktivnosti sukladno Pravilniku o provedbi intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. („Narodne novine“ br. 68/23) mogu obavljajati privatne savjetodavne službe, samostalne ili u okviru druge pravne osobe, privatni savjetnici, nevladine organizacije, Ministarstvo poljoprivrede, uprava nadležna za savjetovanje i Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu. Edukacije su za korisnike besplatne. Nepoštivanje propisanih obveza za korisnike pojedinih intervencija ima za posljedicu primjenu administrativnih kazni od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Kako pravilno odabrati edukaciju?

Četiri su obavezne teme o kojima se polaznici tečajeva educiraju na tečajevima, ovisno o tome za što je pojedini korisnik podnio zahtjev za potporu:

 1. EKO SHEME
 2. PROIZVODNO VEZANA PLAĆANJA
 3. IAKS mjere
 4. IZOBRAZBA MLADIH POLJOPRIVREDNIKA

Niže se navode nazivi tečaja na koje se korisnici potpora mogu prijaviti. Odabir ovisi o zatraženim potporama u Zahtjevu za potpore u 2023. godini.

 • EKO SHEME + Proizvodno vezana plaćanja (biljna proizvodnja) 2023. – (oznaka 78.01. – A)
 • Proizvodno vezana plaćanja (stočarska proizvodnja) + IAKS mjere (stočarska proizvodnja) 2023. – (oznaka 78.01. – C)
 • IAKS mjere 2023. – (oznaka 78.01. – 3)
 • EKO SHEME 2023. – (oznaka 78.01. – 1)
 • PROIZVODNO VEZANA PLAĆANJA – (oznaka 78.01. – 2)
 • IAKS mjere bez stočarske proizvodnje – (oznaka 78.01. – B)
 • Izobrazba mladih poljoprivrednika 2023. – (oznaka 78.01. – 4)

Tečajevi se mogu izabrati na mrežnoj stranici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede www.savjetodavna.hr, pod Savjetovanja i tečajevi. Prilikom odabira željenog tečaja prikazat će se svi potrebni podatci o tečaju: način izvođenja tečaja (u predavaonici ili online (webinar)), adresa, vrijeme odžavanja, predavači kao i popis intervencija za koje se priznaje navedeni tečaj. Korisnici se sami mogu prijaviti na željeni tečaj. Broj slobodnih mjesta također se prikazuje. Niže je u slikama prikazan način prijave i odabir tečaja. Tečajevi se održavaju na području cijele Republike Hrvatske.

Mrežna stranica za odabir tečaja: www.savjetodavna.hr/tecajevi

 

Primjer odabira tečaja po mjestu i vremenu održavanja te željenoj temi i načinu održavanja edukacije (uživo ili webinar):

 

Primjer za jedan odabrani tečaj. Za koje se odabrane intervencije u zahtjevu za potpore u 2023. godini priznaje odabrani tečaj:

 

Kako se prijaviti na tečaj?

Kako znati ima li slobodnih mjesta na tečaju?

 

 

Podaci za prijavu na tečaj

Obavezno je upisati točne podatke za polaznika tečaja:

 

Tko mora pohađati tečaj naziva Izobrazba mladih poljoprivrednika?

Plaćanje za mlade poljoprivrednike je intervencija unutar proizvodno nevezanih izravnih plaćanja, koja se odobrava za najviše do 50 hektara s ciljem poticanja generacijske obnove u poljoprivredi i nije uvjetovana vrstom ili obujmom proizvodnje.

Mladi poljoprivrednik je fizička osoba u dobi od 18 do navršenih 40 godina koja je u razdoblju do pet godina prije godine podnošenja Jedinstvenog zahtjeva prvi puta postavljena kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva te koja samostalno upravlja i odgovorna je za obavljanje poljoprivrednih aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu, kao i odgovorna osoba u trgovačkom društvu, koja je vlasnik najmanje 50 % temeljnog kapitala društva.

Da bi ostvarili pravo na dodatnu potporu dohotku za mlade poljoprivrednike koja se dodjeljuje za razdoblje pet godina i odobrava korisnicima osnovne potpore dohotku za održivost, nositelj poljoprivrednog gospodarstva (odgovorna osoba) mora zadovoljiti sljedeće uvjete:

 • nije stariji od 40 godina u godini podnošenja prvog zahtjeva za osnovno plaćanje,
 • prvi puta osniva poljoprivredno gospodarstvo u godini podnošenja prvog zahtjeva za osnovno plaćanje ili je već osnovao poljoprivredno gospodarstvo unatrag pet godina prije podnošenja prvog zahtjeva za osnovno plaćanje,
 • podnosi zahtjev za plaćanje za mlade poljoprivrednike za gospodarstvo koje mu je prvo u kojem je nositelj,
 • mora posjedovati odgovarajuća stručna znanja i vještine o poljoprivredi što dokazuje:
  • svjedodžbom srednje stručne spreme o završenom obrazovanju poljoprivrednog, prehrambeno tehnološkog ili veterinarskog smjera ili
  • potvrdom o završenom diplomskom ili preddiplomskom studiju agronomskog, prehrambeno tehnološkog ili veterinarskog smjera ili
  • radnim iskustvom u području poljoprivrede, prehrambene tehnologije ili veterine u trajanju od najmanje dvije godine te potvrdom o završenom priznatom strukovnom tečaju iz područja poljoprivrede, prehrambene tehnologije ili veterine potvrđenom od strane nadležnog tijela.

Korisnici koji su podnijeli zahtjev za potporu dohotku za mlade poljoprivrednike po prvi puta u 2023. godini, dužni su do 31. prosinca 2023. godine podružnici Agencije za plaćanja dostaviti kopiju dokumenta kojim dokazuju podatak o obrazovanju.

Dosadašnji korisnici plaćanja za mlade poljoprivrednike, kojima nije završilo razdoblje od pet godina mogu ostvariti potporu za Intervenciju 30.01 Dodatna potpora dohotku za mlade poljoprivrednike za preostalo razdoblje (do pet godina).

Rok za završetak obavezne izobraze

Rok za završetak izobraze je 31. prosinca 2023. godine. Stoga poljoprivrednci trebaju voditi računa da na vrijeme izaberu tečaj koji im odgovara obzirom na podneseni zahtjev za potpore, obzirom na vrijeme i mjesto održavanja tečajeva. Raspored održavanja tečajeva objavljuje se javno, na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede www.savjetodavna.hr, pod Savjetovanja i tečajevi. Tečajevi se najavljuju najmanje 14 dana prije održavanja, a održavaju se uživo ili putem webinara. Odabir odgovarajućeg tečaja olakšan je tako da se može odabrati željena županija, mjesec održavanja tečaja i tema tečaja. Polaznik osposobljavanja može biti nositelj ili član poljoprivrednog gospodarstva, a za pravnu osobu odgovorna osoba ili zaposlenik (na temelju ugovora o radu na određeno i na neodređeno vrijeme te vlasnik obrta).

Za neke od intervencija potrebno je individualno savjetovanje

Korisnici intervencija 31.02. (Ekstezivno gospodarenje pašnjacima) i 31.04. (Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama) sukladno Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu (Narodne novine br. 25/23,51/23 i 56/23) obavezni su koristiti individualno savjetovanje te između ostalog na propisanim Obrascima navesti ime i prezime osobe koja je provela individualno savjetovanje vezano za izradu plana gnojidbe, odnosno ime i prezime osobe koja je provela individualno savjetovanje kod izrade godišnjeg plana pašarenja za svaku ARKOD parcelu pašnjaka i krških pašnjaka, datum provedenog savjetovanja te naziv i broj dokumenta kojim se individualno savjetovanje potvrđuje. Također, korisnici intervencije 70.04. (Ekološki uzgoj) koji prelaze na ekološki uzgoj i upisali su se u Upisnik ekoloških subjekata u godini podnošenja zahtjeva dužni su u prvoj godini obveze koristiti dodatna 4-6 sata individualnog savjetovanja. Korisnici navedene tri intervencije koji imaju obavezu individualnog savjetovanja mogu podnijeti Zahtjev za individualnim savjetovanjem Upravi za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede putem mrežne stranice.

Ostale teme namijenjene podizanju razine znanja poljoprivrednih proizvođača

Osim obaveznih tema, poljoprivrednici se mogu besplatno educirati i iz njima zanimljivih područja iz kojih žele nadograditi znanja i vještine. Ostale teme obuhvaćaju edukacije iz sljedećih područja:

 • Biljna proizvodnja (ratarstvo, povrćarstvo, voćarstvo, maslinarstvo, vinogradarstvo, ljekovito i aromatično bilje, cvjećarstvo, sjemenarstvo)
 • Stočarska proizvodnja (govedarstvo, svinjogojstvo, ovčarstvo i kozarstvo, peradarstvo, pčelarstvo)
 • Energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije
 • Standardi EU (okoliš, zdravlje, higijena)
 • Diversifikacija aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu
 • Seoski turizam
 • Inovacije i digitalne tehnologije u poljoprivredi
 • Osnivanje i upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom
 • Uvjeti zapošljavanja i obveze poslodavaca vezane za zdravlje ljudi i zaštitu na radu
 • Marketing i tržište
 • Osnove poljoprivrednog računovodstva
 • Zakonodavstvo u poljoprivredi
 • Udruživanje poljoprivrednika

 

mr. sc. Tatjana Martinović

 

 

Edukacija, Hortikultura, Vijest, Voćarstvo

Najava održavanja „Zimske škole rezidbe voćaka – Kaptol 2023.“

Već tradicionalno, djelatnici Ministarstva poljoprivrede, specijalisti hortikulture, zaštite bilja i mehanizacije, („savjetodavci“)  organiziraju „Zimsku školu rezidbe voćaka – Kaptol“. Do sada je kroz školu prošao značajan broj polaznika koji stečena znanja sa ove škole korisno primjenjuju u svojim nasadima ili okućnicama.

Napominjemo kako su, osim zainteresiranih voćara s lokalnog područja, ovu školu pohađali polaznici diljem RH.

Ove godine Školu organiziramo neprekidno po dvadesetprvi (21.) puta, još od 2002. godine.

Škola će se održati kao 4-dnevni edukacijski trening-tečaj, u trajanju od 7. do 10. veljače 2023. (od utorka do petka).

Koncepcijski, ova Škola u sva 4 dana trajanja izgleda ovako:

Svakoga dana trajanja Škole započinjemo najprije sa stručnim predavanjima u Općinskoj vijećnici u Kaptolu, s početkom u 9.oo sati. Ovo stoga da se polaznici škole najprije teorijski upoznaju sa problematikom rezidbe svake voćne vrste – kako bi lakše pratili pokaznu rezidbu u popodnevnim satima na terenu. Potom se oko 11 sati kreće na praktičnu pokaznu rezidbu u voćnjake. Pokazna rezidba u voćnjacima traje do 15,oo, ili iznimno, najdulje do 16 sati.

Raspored voćnih vrsta je:

 • Prvi dan: jabuka i kruška,
 • drugi dan: šljiva, breskva, nektarina i marelica,
 • treći dan: lijeska i orah,
 • te zadnjeg dana: višnja i trešnja.

No, obzirom na nepredviđene okolnosti, moguć je i drugačiji poredak. Obzirom da su neki polaznici Škole u radnom odnosu, te ne mogu dobiti slobodne dane za sva 4 dana trajanja Škole, prilikom prijavljivanja na ovu Školu, mogu odbrati kojega dana će sudjelovati na školi (na prvom danu, na drugom, na trećem ili na sva 4 dana – i sve druge kombinacije od po 2 dana ili 3 dana pohađanja škole).

 

 

Škola će biti organizirana na nekoliko lokacija i to u voćnjacima u okolici Kaptola, te na drugim lokacijama unutar PSŽ.

Ciljana grupa prijavitelja na ovu  Školu su ponajprije voćari s malim ili nedostatnim znanjima o rezidbi. No, isto tako dobrodošli su i profesionalci, tj. oni koji već  imaju iskustava iz rezidbe – kao i mali, hobi voćari. Slobodan prijavak je i za sve ostale kojima je rezidba voćaka zanimljiva.

Prijavak je ograničen na 25 kandidata.

Uvjeti za prijavak u školu rezidbe su:

 1. Dobro zdravstveno stanje (nisu prihvatljivi kandidati sa teškim i kroničnim bolestima, osobe koje su netom odležale gripu, osobe s temperaturom, visokim tlakom i sve ostale zdravstveno rizične skupine).
 2. Mogućnost dolaska vlastitim prijevozom (moguće je da se više kandidata preveze jednim zajedničkim vozilom, a obzirom na u Slavoniji zimi uvijek moguć i snijeg – poželjno je dovesti se na zimskim gumama).
 3. Posjedovanje ispravnog i oštrog alata za rezidbu. To znači oštre i ispravne voćarske škare, voćarska pila, a poželjno je imati i brus, jedan dcl 70%-tnog alkohola, rukavice te toplu obuću i odjeću. Sugeriramo obući se slojevito.

Škola je za sve polaznike besplatna!

 

Prijavak na Zimsku školu rezidbe voćaka moguć je odmah po objavi ove obavijesti, a zadnji dan prijavka je u ponedjeljak, 6. veljače 2023., do 11,oo sati.  (ukoliko do tada već nije popunjena kvota od svih 25 polaznika Škole).

Idejni začetnik te voditelj i ovogodišnje škole rezidbe voćaka je Tomislav Božičević, viši stručni savjetnik, uz asistenciju kolega: Gorana Josipovića, Đurđice Kšenek, Ivice Prpića te Mladena Peraka.

Nastava započinje 7. veljače 2023.. Potrebno je doći (dovesti se) do Kaptola, gdje je u Općinskoj vijećnici teorijska nastava (prvoga dana) počinje u 9.oo sati. Ostale dane započinjemo s predavanjima u 8:oo ujutro. Sa sobom je potrebno ponijeti olovku i bilježnicu te alat za rezidbu  s pripadajućim priborom na pregled.

Napominjemo kako alat: voćarske škare i pila ne moraju biti nove, ali moraju biti OŠTRE!

 

Prijaviti se može u naš ured u Kaptolu, osobnim dolaskom, ali moguć je prijavak i telefonom. Ured za prijavu na Zimsku školu rezidbe voćaka je u Kaptolu, u zgradi Općine na 1. katu. Telefon za prijavak na Zimsku školu rezidbe voćaka – Kaptol 2023. (kao i za sve detalje vezane uz održavanje ove škole) je: 091/4882-820 – voditelju ove škole.

 

Za sve one koji dolaze izvan Požeško-slavonske županije, mjesto Kaptol je udaljeno nekih 13 km sjever-sjeveroistočno od Požege, 5 km istočno od mjesta Velika i 12 km zapadno od Kutjeva. Zborno mjesto je svakoga jutra ispred crkve u Kaptolu jer je ondje najviše mjesta za (potpuno besplatno) parkiranje.

 

D O B R O   n a m    D O Š L I !!!

 

 

Tomislav Božičević, dipl.ing.agr.

Agroekologija, Edukacija, Međimurska, Povrćarstvo, Savjet, Zaštita bilja

Održana demonstracijska aktivnost: “Inovativne metode provedbe uravnotežene organske gnojidbe, izbor sortimenta i mjere integrirane zaštite krumpira od neželjenih organizama”

Dana 22. srpnja 2022. uz naselje Belica (Međimurska županija), na ARKOD parceli ID 2208158 (“Laičov Šutk”), održana je demonstracijska aktivnost “Inovativne metode provedbe uravnotežene organske gnojidbe, izbor sortimenta i mjere integrirane zaštite krumpira od neželjenih organizama“. Okupilo se nekoliko desetaka zainteresiranih poljoprivrednika, a mjerni uređaj “iMetos” tog je dana na lokalitetu Belica izmjerio najvišu dnevnu temperaturu u hladovini 37,14°C! Krumpir (Solanum tuberosum) je tradicionalno jedna od najznačajnijih kultura na međimurskim oranicama, te na području najmanje hrvatske županije godišnje tržno proizvodi 50.000-100.000 tona gomolja ove biljne vrste. Najveći broj tržnih proizvođača krumpira u Međimurju se nalazi na području općine Belica. Županijski projekt kontrole plodnosti tla pokazuje da su poljoprivredna zemljišta uz navedeno naselje lesivirana tla na praporu, čija srednja vrijednost pH u KCl iznosi samo 4.15, a pritom prosječni sadržaj humusa iznosi 1.60 %. Ovako nepovoljna svojstva poljoprivrednog zemljišta proizlaze iz neuravnoteženosti ratarske i stočarske proizvodnje (prekinut prirodni tijek razmjene tvari i energije), preuskog plodoreda i loše strukture sjetve, te usitnjenosti (heterogenosti) poljoprivrednih površina. Edukacijom se nastoji umanjiti provedba neuravnotežene gnojidbe bez poznavanja svojstva tla i specifičnih potreba poljoprivrednih usjeva. Kao obavezne mjere preporučujemo zaoravanje žetvenih ostataka, uvođenje među-usjeva, odnosno pokrovnih usjeva i sideracija (“zelena gnojidba”), te primjena organskih (stajskih) gnojiva. Od početka 2015. godine, u okviru programa osnovnih plaćanja, poljoprivrednici su dužni na svim prihvatljivim hektarima (poljoprivrednim parcelama) pridržavati se poljoprivrednih praksi korisnih za klimu – što omogućava dobivanje dodatnog novčanog poticaja (“zeleno plaćanje”) a koje ovisi o vrijednosti osnovnog prava za plaćanje. Prakse korisne za klimu i okoliš, u okviru zajedničke europske poljoprivredne politike, obuhvaćaju: a) raznolikost usjeva (plodored), b) održavanje trajnih travnjaka i c) održavanje ekološki značajnih površina (npr. obilježja krajobraza i(ili) uzgoj mahunarki bez primjene kemijskih sredstva za zaštitu bilja i(ili) sjetvu postrnih pokrovnih usjeva ili usjeva za “zelenu gnojidbu”)! Zadnjih sezona dobivena su pozitivna iskustva uzgoja smjesa čak 12 različitih botaničkih biljnih vrsta radi održavanja “trajno ozelenjenih parcela” (uz privlačne cvjetove heljde, nekih križanaca kupusnjača, mahunarki, trava i drugih članova smjesa)! Dubinsko rahljenje (podrivanje) mora postati obavezna agrotehnička mjera radi smanjenja negativnog utjecaja suvremene mehanizacije na zbijenost zemljišta.

Ekstremni meteorološki uvjeti od sve većeg su značaja na održivost i isplativost biljne proizvodnje na poljoprivrednim oranicama (niske proljetne i visoke ljetne temperature, manjak i nepravilan raspored oborina tijekom godine). U Tablici 1. su prikazane mjesečne vrijednosti temperatura i oborina, uz odstupanje (±) od očekivanih višegodišnjih prosjeka u središnjem dijelu Međimurja. Krumpir kao planinska biljka tijekom rasta i razvoja mjesečno zahtijeva dobro raspoređenih 100-120 mm oborina, a optimalne temperature zraka ne bi smjele biti značajno niže od 9°C, niti više od 29°C!

Tablica 1. Izmjerene mjesečne vrijednosti temperature zraka i oborina, uz odstupanja od očekivanih prosjeka, na lokalitetu Belica tijekom prvih sedam mjeseci 2022. godine (mjerni uređaj iMetos):

Mjeseci Temperature zraka (°C) *Odstupanje (±°C) Oborine (mm) *Odstupanje (±mm)
siječanj 1,34 +1,20 20,2 -10,4
veljača 5,05 +3,65 27,8 -15,5
ožujak 5,48 -0,12 26,0 -28,8
travanj 10,10 -0,20 86,2 +32,7
svibanj 17,83 +2,53 71,6 -2,1
lipanj 21,86 +3,46 110,4 +8,4
srpanj 22,52 +1,72 43,6 -23,6

*odstupanje izmjerenih mjesečnih temperatura zraka i oborina od višegodišnjih očekivanih prosjeka!

Budući smo tijekom mjeseca svibnja, lipnja i srpnja bilježili značajno veće temperaturne vrijednosti od očekivanih prosjeka, a oborine niti količinom niti rasporedom nisu odgovarale očekivanim prosjecima, procjene prinosa gomolja različitih sorti krumpira bile su značajno različite na nenavodnjavanim i navodnjavanim parcelama (vidi Tablicu 2.). Uz sadnju istih sorti krumpira, sa navodnjavanjem je prosječan prinos tržnih gomolja (>40-45 mm) svih sorti u pokusu iznosio 52,05 t/ha. Bez navodnjavanja sa istim sortama krumpira ostvaren je prosječan prinos tržnih gomolja 17,49 t/ha (vidi Tablicu 2.)! Odabir sorti na pokusnom polju: dominirale su srednje rane sorte, žute boje kožice, sa 18,2 – 19,8 % suhe tvari! Zadnjih sezona najveći utjecaj na odabir sorti krumpira ima spoznaja o klimatskim promjenama i zabrani klorprofama (u pripravcima “Tuberite”, “NeoStop”). Zbog sve čestih sezona sa vrlo vrućim i suhim ljetnim razdobljima biraju se srednje rane sorte (uz nešto veći sadržaj suhe tvari i određenu “dormantnost” gomolja)! Budući se manje od 2 % oranica navodnjava, u 2022. godini možemo očekivati značajno manju proizvodnju gomolja krumpira nego prosječnih sezona.

Tablica 2. Procjena prinosa gomolja krumpira bez navodnjavanja i sa navodnjavanjem (provedeno kišenje usjeva 4x, uz ukupno dodanih 120 mm vode):

Sorte krumpira prema dospijeću Bez navodnjavanja Sa navodnjavanjem
Prinos gomolja t/ha >40-45 mm Prinos gomolja t/ha <40-45 mm Prinos gomolja t/ha >40-45 mm Prinos gomolja t/ha <40-45 mm
*rane 19,47 1,52 48,61 3,29
*srednje rane 17,55 3,01 55,06 3,39
*srednje kasne 15,45 3,60 52,49 3,98
prosječno 17,49 2,71 52,05 3,55

*rane sorte=4 sorta krumpira (3 žute i 1 crvene kožice gomolja); srednje rane sorte=6 sorti krumpira (5 žute i 1 crvene kožice gomolja); srednje kasne sorte=2 sorte (1 žute i 1 crvene kožice gomolja)!

Dominantni zdravstveni problem pri uzgoju krumpira u 2022. sezoni je nedostatak oborina i visoke temperature zraka koje su utjecale na prijevremenu palež i propadanje cime. U poljskim mikro-pokusima (bez navodnjavanja) pri suzbijanju bolesti cime krumpira u 2022. sezoni (lokaliteti uz rijeku Muru i središnjem dijelu Županije, šest pokusnih sorti krumpira: Severina, Arizona, Esmee, Camelia, Rosi i Rashida) prvi simptomi koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) se pronađeni 1.6. 2022.! Simptomi krumpirove plijesni (Phytophthora infestans) na pokusnim poljima nisu uočeni, ali su u okolici naselja Belica pronađeni 12. lipnja 2022.! Mikro-pokus je tijekom razdoblja 27.5.-6.7. 2022. tretiran 5 puta fungicidima, uz prosječan razmak 10 dana tijekom kojih je padalo prosječno 28,7 mm kiše! Istovremeno je pripravcima za ekološku proizvodnju cima krumpira u istom pokusu bila tretirana osam puta (botanički pripravak na osnovi vrbe i koprive, te mikrobiološkim pripravkom na osnovi Bacillus amyloliquefaciens)! Zdravstveno stanje cime krumpira na tretiranom dijelu sredinom zadnje dekade mjeseca srpnja 2022. je bilo dobro (na netretiranom je dijelu krumpirišta u istom razdoblju prosječno uništeno >65 % cime zbog visokih temperatura i naknadnog razvoja koncentrične pjegavosti – Alternaria solani)!

Na zdravstveno stanje cime krumpira značajno utječe povlačenje s tržište nekih sredstva za zaštitu bilja koji su prije 10-ak sezona bili standard prilikom suzbijanja važnijih uzročnika bolesti cime i gomolja, te važnijih štetnika gomolja i cime krumpira (vidi Tablice 3. i 4.)!

Tablica 3. Zadnje godine primjene tri fungicidne površinske djelatne tvari kojima su proizvođači krumpira najčešće suzbijali važnije gljivične bolesti cime (Phytophthora, Alternaria):

Djelatna tvar Pripravak Zadnja primjena Djelotvornost
klortalonil Daconil 720 SC 2007. Phytophthora, Alternaria
propineb *Antracol 70 WG 2019. Phytophthora, Alternaria
mankozeb *Dithane M-45 WP 2021. Phytophthora, Alternaria

*osim zaštićenih imena na tržištu su bili registrirani i brojni kombinirani pripravci (npr. Melody Duo, Antracol Combi, Acrobat MZ, Profilux, Ridomil Gold MZ i drugi)!

Tablica 4. Sredstva za tretiranje sjemenskih gomolja krumpira koja sadrže imidakloprid, a korištena su prije ili tijekom sadnje radi suzbijanja zemljišnih i nekih štetnika cime krumpira (dozvola prestala važiti 2015., kada je početkom godine bio krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha):

Djelatne tvari Pripravci Učinkovitost
*imidakloprid Gaucho FS, Macho WS zemljišni štetnici (žičnjaci, sovice pozemljuše), krumpirova zlatica, lisne uši
*imidakloprid & pencikuron Prestige FS 290 bijela noga krumpira, zemljišni štetnici (žičnjaci), krumpirova zlatica, lisne uši

*djelatna tvar dolazi na hrvatsko tržište sredinom 1990-ih godina, te je narednih 20-ak sezona širom primjenom gotovo „iskorijenila“ krumpirovu zlaticu (Leptinotarsa) i omogućila dobivanje relativno bez-virusnog dvogodišnjeg ili “farmerskog” sjemena!

Stoga višegodišnjim istraživanjem učinkovitosti i kompatibilnosti (tzv. “tank-mix”) u poljskim mikro-pokusima na dominantnim sortama krumpira djelatnici Uprave istražuju mogućnost istovremene primjene različitih kemijskih pripravaka sa folijarnim (bio)gnojivima i sredstvima za zaštitu bilja dopuštenim u ekološkoj poljoprivredi. Cilj je umanjiti negativne klimatske promjene na zdravstveno stanje cime krumpira i prinos (kvalitetu) gomolja, te zadovoljiti dodatne zahtjeve na ostatke (rezidue) pesticida zbog dodatnih trgovačkih zahtjeva (npr. sadržanih u normi “GlobalGAP“) (birati sredstva i metode koja u vađenju gomolja krumpira ne daju mjerljive ostatke pesticida na granici detekcije <0,01 ili 0,001 mg/kg)!

Slike 1, 2 i 3: Tijekom zadnje dekade mjeseca srpnja moguće je procijeniti urod, kvalitetu i zdravstveno stanje gomolja različitih sorti krumpira. Na demonstracijskoj aktivnosti je prikazano 12 sorti konzumnog (stolnog) krumpira različitog dospijeća, te dvije sorte krumpira za preradu. Značajan je utjecaj navodnjavanja u 2022. sezoni na rast i razvoj usjeva krumpira. Osim osvrta na meteorološke uvjete u 2022. sezone, provedene mjere usmjerene zaštite od korove, bolesti i štetnika, proizvođači su educirani o mjerama ulaganja u obnovu i podizanje plodnosti poljoprivrednog zemljišta. Snimio M.Šubić i Suzana Pajić.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

Suzana Pajić, dipl.inž.agr.

Edukacija, Ministarstvo poljoprivrede, Osvrt, Stručno osposobljavanje, Vijest

Tečaj „Savjetničke metode i vještine“ 2022.

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede u vlastitoj organizaciji održala je 29., 30. lipnja i 1. srpnja 2022. u Zagrebu, za 9 novozaposlenih službenika – savjetnika, Tečaj savjetničkih metoda i vještina.

Cilj tečaja je da savjetnici dobiju jasnu sliku o sebi kao savjetnicima te da upoznaju veći broj savjetničkih metoda i njihovu primjenu u praksi. Svaki savjetnik tako spoznaje svoje prednosti i slabosti u radu. Tijekom tečaja svaki je sudionik održao predavanje nakon čega je slijedilo ocjenjivanje uz sugestije za buduće poboljšanje kvalitete predavanja. K tome, svi prisutni su donijeli jedan svoj članak napisan za novine ili časopis, koji se tijekom tečaja analizirao i za koji su dati prijedlozi za poboljšanje kvalitete članka. Osim edukacije o tome kako održati predavanje i napisati članak, tijekom tečaja prisutni su mogli naučiti kako dati individualan savjet poljoprivredniku, kako osnovati studijsku grupu i koje metode koristiti pri edukaciji grupe, kako raditi na terenu, kako organizirati kvalitetnu ekskurziju, demonstraciju, kako dobro organizirati i voditi grupnu raspravu. Za svaku savjetodavnu metodu uz osnove teorije radom u skupinama stjecane su i vještine za budući rad.

 

 

 

Edukacija, Ekološka poljoprivreda, Vijest

Tečaj ekološke poljoprivrede u Gradišću

Savjetnici iz radne skupine za ekološku poljoprivredu održali su AD HOC tečaj u austrijskoj pokrajini Gradišće.

Gradišće ili Burgenland je jedna od najrazvijenijih ekoloških regija u Europskoj uniji s 37% površina u ekološkom uzgoju i jakim organizacijama koje brinu o tržištu kao što je to i u cijeloj Austriji.

Dio savjetodavaca iz radne skupine za ekološku poljoprivredu uz nekoliko zaposlenika i ekoloških proizvođača iz Zagrebačke županije te veliku financijsku i organizacijsku pomoć Zagrebačke županije i Ureda saveznog Ministarstva poljoprivrede, regija i turizma pri Veleposlanstvu Republike Austrije u Zagrebu sudjelovao je krajem svibnja 2022. godine na edukaciji o ekološkoj poljoprivredi u Gradišću. Na samom dolasku nas je primio i pozdravio predsjednik Komore Gradišće, a predavači su bili savjetodavci, stručnjaci za ekološku poljoprivredu iz poljoprivredne komore Gradišće te predsjednik Udruge Bio Austria Gradišće.

Organiziranost ekoloških proizvođača u Austriji

Austrija ima 24.480 ekoloških gospodarstava (22,7%) koji obrađuju 679.872 ha poljoprivrednih površina u ekološkom uzgoju (26%).

Krovna organizacija ekoloških proizvođača u Austriji je Bio AUSTRIA čiji je cilj poticanje razvoja i prodaje ekoloških proizvoda. Osnivanje prvih ekoloških udruga u Austriji je započelo 80-ih godina prošlog stoljeća, a Bio AUSTRIA je osnovana 1995. godine njihovim udruživanjem.

Bio AUSTRIA putem svojih članica ili direktno pomažu članovima na različite načine: zastupaju njihove interese prema državi, prema trgovačkim lancima, prema EU (lobiranje), obavljaju sve poslove marketinga i PR-a za svoje članove (za to su osnovali vlastitu tvrtku), pomažu oko označavanja i pakiranja te raznih načina pružanja informacija potrošačima, a obveza članova je godišnja edukacija. Bio AUSTRIA članovima pomaže oko tržišta i prodaje, a ima i vlastite smjernice za svoju vlastitu oznaku kvalitete koja osigurava više standarde od službene EU oznake za ekološku proizvodnju (sva proizvodnja na gospodarstvu mora biti ekološka, nije dozvoljena djelomična ekološka proizvodnja) i ta oznaka daje veliku prednost na austrijskom tržištu.

Vrijednost tržišta ekoloških proizvoda iznosi 2,4 mlrd EUR, a udio ekoloških proizvoda u potrošačkoj košarici u Austriji je 11%, a najviše proizvoda se plasira na tržište kroz maloprodaju putem trgovačkih lanaca Špar, Billa i Hoffer (81%), manji dio direktnom prodajom (14%) i ostatak se prodaje kroz ugostiteljske objekte/gastronomija (5%).

Ekološka poljoprivreda u Gradišću

Gradišće ima 1.100 ekoloških proizvođača (27%) s oko 64.000 ha površina (37%) gdje je prosječna veličina ekološkog gospodarstva gotovo 59 ha. Od toga su 850 članovi Udruge Bio Austria, članstvo u udruzi je dobrovoljno, a udruga se financira iz članarina te sredstvima pokrajinske i državne vlade. Članarina je 60 eura za sve plus dodatni iznos prema površini i vrsti proizvodnje. Udruga ima 6 zaposlenih i to direktor, računovođa i 4 savjetnika koji besplatno savjetuju svoje članove.

Površina pod povrćem u ekološkom uzgoju u Gradišću ima 713 ha gdje se uzgajaju gotovo sve povrtlarske kulture, a plastenika/staklenika je samo 18 ha gdje se najviše uzgajaju paprika, rajčica, salata i rotkvica). Ima oko 1.000 ha ekoloških voćnjaka u intenzivnom uzgoju od čega gotovo polovica otpada na ekološki uzgoj jabuke i bazge. Najzastupljenije voćne vrste u ekološkom voćarstvu su još orah, kesten i marelica. Stočarska proizvodnja u Gradišću sudjeluje tek s 1% u odnosu na cijelu Austriju dok peradarstvo sudjeluje s 6%.

Manji proizvođači svoje proizvode plasiraju preko zadruga koje su brinu dalje za transport, čišćenje, pakiranje, skladištenje i prodaju, dok veliki proizvođači direktno plasiraju proizvode u trgovačke lance. Za plasman je jako važan kontinuitet proizvodnje jer količine postižu zbog udruženja kroz zadruge.

Plan pokrajinske vlade u Gradišću je do 2027. godine postići  50% ekološkog uzgoja kroz 12 mjera kao što su npr. posebne mjere za početnike, zajednički projekti lokalne i regionalne vlasti, istraživanja, jači utjecaj na tržište (javne institucije).

U terenskom dijelu edukacije obišli smo nekoliko različitih ekoloških gospodarstava: pčelarstvo, uzgoj ovaca s proizvodnjom sira i mesa, proizvodnja junećeg mesa u sustavu krava-tele, ratarstvo s uzgojem žitarica i uljarica, povrćarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo.

Možemo reći da su nas Austrijanci naučili da se ekološkom proizvodnjom ne bavi zbog zarade već zbog sveukupne kvalitete života i da ako ustrajemo ćemo i uspjeti. Austrijanci su krenuli u ovu zelenu priču prije 40 godina i prvih desetak godina su se mučili s raznim „dječjim bolestima“, a nakon toga je krenuo polagani napredak koji se značajno povećao ulaskom Austrije u Europsku uniju.

Nama predstoji taj dugački put na čijem početku trebamo svi zajedno osvijestiti značenje ekološke poljoprivrede, uložiti financijska sredstva u organizaciju ekoloških proizvođača koja će dalje preuzeti značajan dio posla oko organiziranja proizvodnje, distribucije, skladištenja, označavanja i trženja ekoloških proizvoda uz pomoć svih relevantnih javnih, državnih, regionalnih i lokalnih tijela.

 

Radna skupina za ekološku poljoprivredu

 

Opširnije izvješće s opisom svih posjećenih gospodarstava nalazi se u PRILOGU (dokument za ispis)

Edukacija, Vijest

SEOSKI TURIZAM – PRAKTIČNA DEMONSTRACIJA

Upoznavanje korisnika s izgledom seoskog turizma, minimalno tehničkih uvjeta za registraciju kušaonice i izletišta te smještajnih kapaciteta na OPG-u uz prikaz mogućnosti proizvoda i usluga kojima se može diversificirati dohodak poljoprivrednog gospodarstva bila je tema praktične demonstracije održane 27. travnja 2022. godine na OPG-u Zadravec Romina u Kusanovcu, Općina Brckovljani, Zagrebačka županija. Demonstraciju je posjetilo 40 poljoprivrednih proizvođača, većinom malih sirara iz različitih krajeva Hrvatske.

OPG Zadravec ima registriranu dopunsku djelatnost pružanja nekoliko turističkih usluga  i ugostiteljskih usluga na OPG-u i to tipa izletište. Osim toga ima primarnu proizvodnju mlijeka te preradu mlijeka u sireve u mini-sirani što joj je bila osnovica za pokretanje dopunske djelatnosti kušaonice sira koja je prerasla vrlo brzo u izletište.

Seoski turizam je oblik turizma na poljoprivrednim gospodarstvima koji podrazumijeva povremeni boravak turista u seoskoj sredini koji posjetiteljima, osim čistog zraka i prirodnog ambijenta, pruža različite mogućnosti aktivnog sudjelovanja u životu i radu u seoskom gospodarstvu te sudjelovanje u raznim blagdanskim i drugim manifestacijama.

Seoski turizam na OPG-u je dopunska djelatnost kroz koju pruža turističke i/ili ugostiteljske usluge.

Turističke usluge na OPG-u su poljoprivredne, šumarske, ribarske, edukativne i slične aktivnosti koje u većini slučajeva ne zahtijevaju minimalno tehničke uvjete niti nikakvu posebnu registraciju osim njihovog upisa kao dopunske djelatnosti, a tu spada:

 • sudjelovanje u poljoprivrednim aktivnostima kao što su: berba voća i povrća, ubiranje ljetine i slično
 • sudjelovanje u aktivnostima akvakulture
 • lov i ribolov te prezentacija načina lova i ribolova
 • vožnja kočijom, čamcem, biciklom, jahanje, pješačenje i slične aktivnosti
 • aktivnosti aktivnog i pustolovnog turizma
 • iznajmljivanje prostora, sredstava, pribora i opreme
 • iznajmljivanje prostora za izlet i piknik
 • provođenje programa kreativnih i edukativnih radionica vezanih za poljoprivredu, akvakulturu, tradicijske obrte i slično
 • prezentacija poljoprivrednog gospodarstva, lovišta i šuma te prirodnih i kulturnih vrijednosti u okviru njih
 • posjeti etnozbirkama i slično.

Ugostiteljske usluge na OPG-u podrazumijevaju usluživanje jela, pića i napitaka iz pretežito vlastite proizvodnje i usluge smještaja koje OPG pruža u svom objektu ili objektima. Jela, pića i napitci iz pretežiti vlastite proizvodnje trebaju biti uobičajeni za kraj u kojem se OPG nalazi i usluženi na tradicionalan način, a tu spadaju:

 • poljoprivredni proizvodi proizvedeni na OPG-u koje pruža ugostiteljske usluge (vlastita proizvodnja),
 • poljoprivredni proizvodi kupljeni od drugih PG-a upisanih u Upisnik
 • nedrvni šumski proizvodi, samoniklo bilje, gljive, puževi, žabe, ribe i drugi vodeni i morski organizmi te divljač, koje član OPG-a ulovi, ubere ili kupi.

Objekti na OPG-u se razvrstavaju sukladno obveznim ugostiteljskim uslugama u slijedeće vrste:

 • Vinotočje/Kušaonica,
 • Izletište,
 • Soba,
 • Apartman,
 • Ruralna kuća za odmor,
 • Kamp,
 • Kamp odmorište ili Kamp odmorište – robinzonski smještaj

Od navedenih vrsta objekata kategoriziraju se: Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor i Kamp, a kategorija objekta na OPG-u je sunce (mogu imati dva, tri ili četiri sunca).

Osim u kušaonici/vinotočju gdje OPG gostima nudi samo hladne nareske, pića i napitke te izletištu gdje se nude topla jela OPG mora u svim vrstama objekata za smještaj pripremati i usluživati jela, pića i napitke, na zahtjev gosta i to je vrlo važna razlika u odnosu na ugostiteljske usluge koje se pružaju u domaćinstvu odnosno kao privatni iznajmljivači.

Mnogo je poljoprivrednih proizvođača u Hrvatskoj koji pružaju ugostiteljske i turističke usluge na svojim gospodarstvima. Dio njih su članovi Udruge ruralnog turizma Hrvatske s kojom je Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede odnedavno započela suradnju.

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede je prije četiri godine osnovala Radnu skupinu za seoski turizam s 10 članova savjetodavaca koji su prošli osnovni tečaj „Seoski turizam“ kroz mjeru M02 PRR-a, podmjeru 2.3. Potpora za osposobljavanje savjetnika. Edukaciju je proveo dr.sc. Robert Bačac, priznati i nadaleko cijenjeni stručnjak za ruralni turizam.

Radna grupa je nakon toga formirala trodnevni tečaj „Seoski turizam“ za poljoprivrednike kroz mjeru M01 te je kroz zadnje tri godine provela 5 takvih tečajeva za 101 polaznika. Ove godine je grupa proširena na 20 članova, prošla je novu dvodnevnu edukaciju „Seoski turizam u praksi“ koju je provela dr.sc. Dijana Katica predsjednica Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj „Klub članova Selo“.

Aktivnosti savjetodavaca članova Radne skupine za seoski turizam će ići i u smjeru uže suradnje s članovima Udruge ruralnog turizma Hrvatske ali i sa ostalim gospodarstvima koji pružaju ugostiteljske i turističke usluge oko pitanja prerade različitih proizvoda na tim gospodarstvima, oko njihovog povezivanja s onim gospodarstvima koji već imaju prehrambene proizvode, pružanja pomoći oko upisa u Digitalni katalog seoskog turizma kroz on-line aplikaciju moj-seoski.hr.

Digitalni katalog seoskog turizma su razvili zajedno Ministarstvo turizma i sporta i Udruga ruralnog turizma Hrvatske sa sloganom Idemo na selo! i čija je misija Seoski turizam – motor opstanka i razvoja hrvatskog sela.

Na kraju bi još spomenuli i nacionalnu promotivnu kampanju „Doživi domaće. Istraži ruralnu Hrvatsku!“ koju provodi Hrvatska turistička zajednica u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta. Kampanja je doživjela u svom prvom dijelu veliki uspjeh te slijedi njen nastavak i promocija ponude hrvatskih ruralnih destinacija gdje se promoviraju i mnogi poljoprivredni proizvođači koji pružaju ugostiteljske i turističke usluge.

Veselimo se svim novim promocijama naših poljoprivrednih proizvođača!

 

Anđelka Pejaković, dipl. ing. agr.

Višnja Krapljan, dipl. ing. agr.

Barbara Horvatinović, mag. ing. agr.

Edukacija, Vijest

Tečajevi “Savjetničke metode i vještine” 2022.

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede nastavila je tradiciju edukacije novozaposlenih savjetnika kroz Tečaj savjetničkih metoda i vještina u vlastitoj organizaciji. Ovogodišnji trodnevni tečajevi održani su krajem veljače i početkom ožujka u Zagrebu za 22 savjetnika koji su zaposleni u Upravi u protekle četiri godine.

Cilj tečaja je da savjetnici dobiju jasnu sliku o sebi kao savjetnicima te da upoznaju veći broj savjetničkih metoda i njihovu primjenu u praksi. Svaki savjetnik tako spoznaje svoje prednosti i slabosti u radu. Tijekom tečaja svaki je sudionik održao predavanje nakon čega je slijedilo ocjenjivanje uz sugestije za buduće poboljšanje kvalitete predavanja. K tome, svi prisutni su donijeli jedan svoj članak napisan za novine ili časopis, koji se tijekom tečaja analizirao i za koji su dati prijedlozi za poboljšanje kvalitete članka. Osim edukacije o tome kako održati predavanje i napisati članak, tijekom tečaja prisutni su mogli naučiti kako dati individualan savjet poljoprivredniku, kako osnovati studijsku grupu i koje metode koristiti pri edukaciji grupe, kako raditi na terenu, kako organizirati kvalitetnu ekskurziju, demonstraciju, kako dobro organizirati i voditi grupnu raspravu.

Za svaku savjetodavnu metodu uz osnove teorije radom u skupinama stjecane su i vještine za budući rad.

 

Edukacija, Ekološka poljoprivreda, EU, Stručno osposobljavanje, Vijest

DANI POLJA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE U GRADIŠĆU

Drugi po redu Dani polja ekološke poljoprivrede – BIOFELDTAGE 2021 održani su 6. i. 7. kolovoza u Donnerskirchenu u blizini Željeznog – Eisenstadt, glavnoga grada najmanje i najistočnije austrijske pokrajine Gradišća – Burgenland.

Delegacija sadašnjih i potencijalnih budućih eko-proizvođača i struke iz Zagrebačke županije vrlo gostoljubivo je primljena na sajmu od strane domaćina iz austrijskog Ministarstva poljoprivrede, regija i turizma te iz ključne poljoprivredne organizacije Burgenländische Landwirtschaftskammer – Poljoprivredne komore Gradišća. U Poljoprivrednoj komori zaposleno je 100 djelatnika, koji svi rade isključivo za poljoprivrednike – članove, a članstvo u komori u Austriji je obavezno.

Gradišće je po veličini usporedivo s našom Zagrebačkom županijom, a ondje živi i oko 6% Gradišćanskih Hrvata.

Trend povećanja ekološke/bio poljoprivrede nezaustavljiv je, a Gradišće s udjelom od oko 37% spada u ekološki najrazvijenije poljoprivredne regije EU pa je po svemu logičan partner za suradnju našoj Zagrebačkoj županiji, koja je organizirala ovaj posjet i započela suradnju. U organizaciji posjeta veliku pomoć pružili su i djelatnici Ureda Saveznog Ministarstva poljoprivrede, regija i turizma pri veleposlanstvu Republike Austrije u Zagrebu.

‘Vrlo važnu ulogu u razvoju ekološke poljoprivrede ima educirana i dostatna savjetodavna služba’, ističu kolege u Poljoprivrednoj komori s kojima smo razgovarali, inače Gradišćanski Hrvati. U Gradišću se jedan savjetnik brine za prosječno 100 poljoprivrednika, a 26 savjetnika savjetuje isključivo o ekološkoj proizvodnji.

Osim temeljne organizacije – poljoprivredne komore, u Gradišću i čitavoj Austriji vrlo su razvijene i brojne druge organizacije poljoprivrednika (udruge, zadruge, strojni prstenovi,…) te stručne i znanstvene institucije, koje sve zajedno rade u istom cilju za dobrobit poljoprivrednika i cjelokupni ruralni razvoj.

Zagrebačka županija je usvojila vrlo ambiciozan Akcijski program razvoja ekološke poljoprivrede do 2030. godine, a prva skupina mjera njegove provedbe obuhvaća edukaciju i informiranje proizvođača i potrošača o ekološkoj proizvodnji.

Nakon prvog sastanaka održanog on-line na temu „Edukacija trenera za trenere u provedbi Programa razvoja ekološke poljoprivrede u Zagrebačkoj županiji do 2030.“, ovaj posjet je urodio i drugim sastankom na kojemu su dogovoreni detalji sedmodnevne edukacije trenera, među kojima će se naći i desetak savjetnika Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva iz Zagrebačke županije i Grada Zagreba.

Ovaj sajam je jedinstven po tome što se održava na velikoj površini od 70 ha poljoprivrednog zemljišta ekološkog imanja Esterhazy, koje je ujedno i organizator sajma, zajedno s partnerima PANNATURA, Research Institute of Organic Agriculture FiBL, Udruženjem ekoloških proizvođača BIO Austria, Austrijskom poljoprivrednom komorom (LKÖ) kao i Poljoprivrednim fakultetom (BOKU). Prezentiralo se 190 izlagača na 180 pokaznih parcela, a moglo se vidjeti i bio-uzgoj 20 različitih vrsta i pasmina životinja.

Prema svemu viđenom može se zaključiti da će ovaj sajam, koji se održava tek po drugi puta, u nadolazećem razdoblju prerasti u središnje mjesto okupljanja svih zainteresiranih za ekološku poljoprivredu ovoga dijela Europe.

Uspostavljanjem suradnje s kolegama iz Gradišća vidimo i našu priliku da se suočimo s izazovima koji čekaju naše proizvođače do 2030. godine u dostizanju Akcijskog plana za razvoj ekološke proizvodnje EU. Njegov je opći cilj poticanje proizvodnje i potrošnje ekoloških proizvoda kako bi se postigao udio od 25 % poljoprivrednih površina namijenjenih ekološkom uzgoju do 2030. godine.

Akcijski program razvoja ekološke poljoprivrede do 2030. godine Zagrebačke županije znatno je ambiciozniji od europskog, s ciljem 100% poljoprivredne proizvodnje do 2030. godine, pa nam predstoji svima zasukati rukave i napraviti najviše što možemo.

Anđelka Pejaković, dipl.ing.agr.

voditeljica službe za stručnu podršku u podružnici Zagrebačke županije

Edukacija, Govedarstvo, Stočarstvo, Vijest

DEMO – DOGAĐAJ EKO-GAJNA

Iskustva Pašnjačke zajednice braniteljske zadruge Eko-Gajna i uzgajivača u upravljanju pašnim govedarstvom

Ukupno trinaesti demonstracijski događaj, pod nazivom „Iskustva Pašnjačke zajednice braniteljske zadruge Eko-Gajna i uzgajivača u upravljanju pašnim govedarstvom“, održan je 28. travnja 2021. na lokaciji Gajna, Oprisavci bb, Brodsko-posavska županija. Demonstracija je organizirana u okviru projekta NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration). U Republici Hrvatskoj provodi ga Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva u kampanji organiziranoj unutar Mreže 3 – Ekološki sustavi u stočarstvu. Projekt je financiran iz Programa OBZOR 2020 (sredstvima iz programa za istraživanje i inovacije Europske unije Horizon 2020 u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 772705). Skupinu Mreža 3 – Ekološki sustavi u stočarstvu, čine članovi mreže, uzgajivači, predstavnici raznih institucija u poljoprivredi, djelatnici Ministarstva poljoprivrede, ali i ostali zainteresirani.

 

Na početku programa, u uvodnom dijelu predstavio se domaćin Šimo Beneš, upravitelj Pašnjačke zajednice braniteljske zadruge Eko-Gajna. Zatim je predstavljen projekt Nefertiti i tematska mreža Ekološki sustavi u stočarstvu (HUB 3) u Hrvatskoj s osvrtom na dosadašnje aktivnosti i održane demonstracije. Uslijedilo je izlaganje Izbor pasmina u sustavu krava – tele s naglaskom na izvorne i zaštićene pasmina. Središnji dio demonstracije bilo je predstavljanje modela Pašnjačke zajednice braniteljske zadruge Eko-Gajna s iskustvima iz prakse u upravljanju pašnjacima nakon čega je uslijedio obilazak pašnjaka Eko-Gajna i stada. Prikazani su stado slavonsko-srijemskog podolskog goveda, tradicijska gradnja štale i tzv. “stan” (salaš) na Gajni. Uzgajivačima iz drugih krajeva posebno je bio zanimljiv primjer upravljanja pašnjacima na tom području i iskustva u upravljanju proizvodnjom kroz udruživanje u udrugu te osobito u zadrugu. Primjer iz Eko-Gajne pokazao se kao izvrsno demonstracijsko mjesto za metodu peer-to-peer učenja (farmer – farmeru) uz odličnu interaktivnu komunikaciju svih prisutnih. Konačno, svi sudionico demo-događaja osvjedočili su se na ovom primjeru da udruživanje u zadrugu pomaže u poslovanju, očuvanju stočnog fonda te ruralnog prostora općenito.

mr.sc. Dario Zagorec

voditelj mreže (HUB-a) 3

Edukacija, Govedarstvo, Stočarstvo, Vijest

HUB 3: POZIV NA DEMO – DOGAĐAJ

Iskustva Pašnjačke zajednice braniteljske zadruge Eko-Gajna i uzgajivača u upravljanju pašnim govedarstvom

 

Dana 28. travnja 2021. (srijeda), s početkom u 11:00 sati održat će se demonstracijski događaj pod nazivom „Iskustva Pašnjačke zajednice braniteljske zadruge Eko-Gajna i uzgajivača u upravljanju pašnim govedarstvom“, na a lokaciji Gajna, Oprisavci bb, Brodsko-posavska županija. Organizatori su Ministarstva poljoprivrede i Pašnjačka zajednica braniteljske zadruge Eko-Gajna.

Okupljanje i uvodni dio demonstracije kao i izlaganja bit će na lokaciji Gajna, (Stan na Gajni), Oprisavci bb, gdje će se održati i praktični dio demonstracije uz obilazak pašnjaka i stada.

Glavni sadržaj i ciljevi događaja:

Praktična su iskustva u proizvodnom sustavu tova na paši u Hrvatskoj nedostatna a potencijal je ogroman. Cilj je ukloniti predrasude i motivirati postojeće te potencijalne poljoprivrednike za pravilno upravljanje pašnim govedarstvom. Iskustva u upravljanju proizvodnjom na tom području i primjeri upravljanja pašnjacima, kako na poljoprivrednim gospodarstvima tako i kroz udruživanje u udruge i zadruge uzgajivača, pomažu u poslovanju, očuvanju stočnog fonda te ruralnog prostora općenito. Demo-događajem se želi postići razmjena znanja između različitih sudionika kako bi se potaknulo usvajanje inovacija i unaprijedilo učenje farmer-farmeru. Usmjereno je i prema podizanju atraktivnosti uzgoja krava osobito za mlade ljude, studente i uzgajivače. PROGRAM demonstracijskog događaja možete naći na linku POZIV NA DEMO – DOGAĐAJ.

Demonstracijski događaj organizira se unutar Mreže 3 (HUB 3) – Ekološki sustavi u stočarstvu u projektu NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration), kojeg u Republici Hrvatskoj provodi Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva. Financiran je iz Programa OBZOR 2020 (sredstva iz programa za istraživanje i inovacije Europske unije Horizon 2020 u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 772705). Skupinu pod nazivom HUB 3 – Ekološki sustavi u stočarstvu, čine članovi mreže, uzgajivači, predstavnici raznih institucija u poljoprivredi, savjetodavci djelatnici Ministarstva poljoprivrede ali i svi ostali zainteresirani koji će nam se pridružiti tijekom trajanja projekta.

                              

Demonstracijske aktivnosti usredotočene su na nove prakse i tehnologije, poboljšanju tzv. čvrstoće životinja (animal robustness), uzgoja, dobrobiti i hranidbe. Također, usredotočene su na razmjenu znanja i iskustava oko specifičnosti u ekološkom uzgoju stoke koje će omogućiti privlačenje konvencionalnih poljoprivrednika, te njihov prijelaz u ekološke. Isto tako teži se poboljšati obuhvat te interakciju s potrošačima.

Demonstracija će se odvijati uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera i korištenje zaštitnih maski!

mr.sc. Dario Zagorec

voditelj mreže (HUB-a) 3