Obavezne edukacije za poljoprivrednike

Sva poljoprivredna gospodarstva koja su prilikom podnošenja Jedinstvenog zahtjeva za potporu u 2023. godini zatražila plaćanje za eko sheme, proizvodno vezana plaćanja (PVP), IAKS mjere i mlade poljoprivrednike preuzeli su obvezu pohađanja izobrazbe.

Sukladno odredbama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu („Narodne novine“ br.  25/23, 52/23 i 56/23) jedan od uvjeta za ostvarenje potpore je dokaz o završenoj izobrazbi. Korisnici plaćanja za eko sheme, proizvodno vezana plaćanja (PVP) i IAKS mjere obvezni su u godini podnošenja zahtjeva završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati. Izobrazbe, individualna savjetovanja i demonstracijske aktivnosti sukladno Pravilniku o provedbi intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. („Narodne novine“ br. 68/23) mogu obavljajati privatne savjetodavne službe, samostalne ili u okviru druge pravne osobe, privatni savjetnici, nevladine organizacije, Ministarstvo poljoprivrede, uprava nadležna za savjetovanje i Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu. Edukacije su za korisnike besplatne. Nepoštivanje propisanih obveza za korisnike pojedinih intervencija ima za posljedicu primjenu administrativnih kazni od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Kako pravilno odabrati edukaciju?

Četiri su obavezne teme o kojima se polaznici tečajeva educiraju na tečajevima, ovisno o tome za što je pojedini korisnik podnio zahtjev za potporu:

 1. EKO SHEME
 2. PROIZVODNO VEZANA PLAĆANJA
 3. IAKS mjere
 4. IZOBRAZBA MLADIH POLJOPRIVREDNIKA

Niže se navode nazivi tečaja na koje se korisnici potpora mogu prijaviti. Odabir ovisi o zatraženim potporama u Zahtjevu za potpore u 2023. godini.

 • EKO SHEME + Proizvodno vezana plaćanja (biljna proizvodnja) 2023. – (oznaka 78.01. – A)
 • Proizvodno vezana plaćanja (stočarska proizvodnja) + IAKS mjere (stočarska proizvodnja) 2023. – (oznaka 78.01. – C)
 • IAKS mjere 2023. – (oznaka 78.01. – 3)
 • EKO SHEME 2023. – (oznaka 78.01. – 1)
 • PROIZVODNO VEZANA PLAĆANJA – (oznaka 78.01. – 2)
 • IAKS mjere bez stočarske proizvodnje – (oznaka 78.01. – B)
 • Izobrazba mladih poljoprivrednika 2023. – (oznaka 78.01. – 4)

Tečajevi se mogu izabrati na mrežnoj stranici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede www.savjetodavna.hr, pod Savjetovanja i tečajevi. Prilikom odabira željenog tečaja prikazat će se svi potrebni podatci o tečaju: način izvođenja tečaja (u predavaonici ili online (webinar)), adresa, vrijeme odžavanja, predavači kao i popis intervencija za koje se priznaje navedeni tečaj. Korisnici se sami mogu prijaviti na željeni tečaj. Broj slobodnih mjesta također se prikazuje. Niže je u slikama prikazan način prijave i odabir tečaja. Tečajevi se održavaju na području cijele Republike Hrvatske.

Mrežna stranica za odabir tečaja: www.savjetodavna.hr/tecajevi

 

Primjer odabira tečaja po mjestu i vremenu održavanja te željenoj temi i načinu održavanja edukacije (uživo ili webinar):

 

Primjer za jedan odabrani tečaj. Za koje se odabrane intervencije u zahtjevu za potpore u 2023. godini priznaje odabrani tečaj:

 

Kako se prijaviti na tečaj?

Kako znati ima li slobodnih mjesta na tečaju?

 

 

Podaci za prijavu na tečaj

Obavezno je upisati točne podatke za polaznika tečaja:

 

Tko mora pohađati tečaj naziva Izobrazba mladih poljoprivrednika?

Plaćanje za mlade poljoprivrednike je intervencija unutar proizvodno nevezanih izravnih plaćanja, koja se odobrava za najviše do 50 hektara s ciljem poticanja generacijske obnove u poljoprivredi i nije uvjetovana vrstom ili obujmom proizvodnje.

Mladi poljoprivrednik je fizička osoba u dobi od 18 do navršenih 40 godina koja je u razdoblju do pet godina prije godine podnošenja Jedinstvenog zahtjeva prvi puta postavljena kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva te koja samostalno upravlja i odgovorna je za obavljanje poljoprivrednih aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu, kao i odgovorna osoba u trgovačkom društvu, koja je vlasnik najmanje 50 % temeljnog kapitala društva.

Da bi ostvarili pravo na dodatnu potporu dohotku za mlade poljoprivrednike koja se dodjeljuje za razdoblje pet godina i odobrava korisnicima osnovne potpore dohotku za održivost, nositelj poljoprivrednog gospodarstva (odgovorna osoba) mora zadovoljiti sljedeće uvjete:

 • nije stariji od 40 godina u godini podnošenja prvog zahtjeva za osnovno plaćanje,
 • prvi puta osniva poljoprivredno gospodarstvo u godini podnošenja prvog zahtjeva za osnovno plaćanje ili je već osnovao poljoprivredno gospodarstvo unatrag pet godina prije podnošenja prvog zahtjeva za osnovno plaćanje,
 • podnosi zahtjev za plaćanje za mlade poljoprivrednike za gospodarstvo koje mu je prvo u kojem je nositelj,
 • mora posjedovati odgovarajuća stručna znanja i vještine o poljoprivredi što dokazuje:
  • svjedodžbom srednje stručne spreme o završenom obrazovanju poljoprivrednog, prehrambeno tehnološkog ili veterinarskog smjera ili
  • potvrdom o završenom diplomskom ili preddiplomskom studiju agronomskog, prehrambeno tehnološkog ili veterinarskog smjera ili
  • radnim iskustvom u području poljoprivrede, prehrambene tehnologije ili veterine u trajanju od najmanje dvije godine te potvrdom o završenom priznatom strukovnom tečaju iz područja poljoprivrede, prehrambene tehnologije ili veterine potvrđenom od strane nadležnog tijela.

Korisnici koji su podnijeli zahtjev za potporu dohotku za mlade poljoprivrednike po prvi puta u 2023. godini, dužni su do 31. prosinca 2023. godine podružnici Agencije za plaćanja dostaviti kopiju dokumenta kojim dokazuju podatak o obrazovanju.

Dosadašnji korisnici plaćanja za mlade poljoprivrednike, kojima nije završilo razdoblje od pet godina mogu ostvariti potporu za Intervenciju 30.01 Dodatna potpora dohotku za mlade poljoprivrednike za preostalo razdoblje (do pet godina).

Rok za završetak obavezne izobraze

Rok za završetak izobraze je 31. prosinca 2023. godine. Stoga poljoprivrednci trebaju voditi računa da na vrijeme izaberu tečaj koji im odgovara obzirom na podneseni zahtjev za potpore, obzirom na vrijeme i mjesto održavanja tečajeva. Raspored održavanja tečajeva objavljuje se javno, na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede www.savjetodavna.hr, pod Savjetovanja i tečajevi. Tečajevi se najavljuju najmanje 14 dana prije održavanja, a održavaju se uživo ili putem webinara. Odabir odgovarajućeg tečaja olakšan je tako da se može odabrati željena županija, mjesec održavanja tečaja i tema tečaja. Polaznik osposobljavanja može biti nositelj ili član poljoprivrednog gospodarstva, a za pravnu osobu odgovorna osoba ili zaposlenik (na temelju ugovora o radu na određeno i na neodređeno vrijeme te vlasnik obrta).

Za neke od intervencija potrebno je individualno savjetovanje

Korisnici intervencija 31.02. (Ekstezivno gospodarenje pašnjacima) i 31.04. (Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama) sukladno Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu (Narodne novine br. 25/23,51/23 i 56/23) obavezni su koristiti individualno savjetovanje te između ostalog na propisanim Obrascima navesti ime i prezime osobe koja je provela individualno savjetovanje vezano za izradu plana gnojidbe, odnosno ime i prezime osobe koja je provela individualno savjetovanje kod izrade godišnjeg plana pašarenja za svaku ARKOD parcelu pašnjaka i krških pašnjaka, datum provedenog savjetovanja te naziv i broj dokumenta kojim se individualno savjetovanje potvrđuje. Također, korisnici intervencije 70.04. (Ekološki uzgoj) koji prelaze na ekološki uzgoj i upisali su se u Upisnik ekoloških subjekata u godini podnošenja zahtjeva dužni su u prvoj godini obveze koristiti dodatna 4-6 sata individualnog savjetovanja. Korisnici navedene tri intervencije koji imaju obavezu individualnog savjetovanja mogu podnijeti Zahtjev za individualnim savjetovanjem Upravi za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede putem mrežne stranice.

Ostale teme namijenjene podizanju razine znanja poljoprivrednih proizvođača

Osim obaveznih tema, poljoprivrednici se mogu besplatno educirati i iz njima zanimljivih područja iz kojih žele nadograditi znanja i vještine. Ostale teme obuhvaćaju edukacije iz sljedećih područja:

 • Biljna proizvodnja (ratarstvo, povrćarstvo, voćarstvo, maslinarstvo, vinogradarstvo, ljekovito i aromatično bilje, cvjećarstvo, sjemenarstvo)
 • Stočarska proizvodnja (govedarstvo, svinjogojstvo, ovčarstvo i kozarstvo, peradarstvo, pčelarstvo)
 • Energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije
 • Standardi EU (okoliš, zdravlje, higijena)
 • Diversifikacija aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu
 • Seoski turizam
 • Inovacije i digitalne tehnologije u poljoprivredi
 • Osnivanje i upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom
 • Uvjeti zapošljavanja i obveze poslodavaca vezane za zdravlje ljudi i zaštitu na radu
 • Marketing i tržište
 • Osnove poljoprivrednog računovodstva
 • Zakonodavstvo u poljoprivredi
 • Udruživanje poljoprivrednika

 

mr. sc. Tatjana Martinović

 

 

Pripremi za ispis