MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Vijest

Ribarstvo, Vijest

Potpora u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19

U NN broj 42, od 21. travnja 2021. godine objavljen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19 (NN 42/2021).

Predmet potpore je dodjela državne potpore u ribarstvu, a kao pomoć za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa u sektoru gospodarskog ribolova na moru.

Korisnik mora biti ovlaštenik važeće povlastice za ribolov izdane za ribarsko plovilo u segmentu malog priobalnog ribolova koje mora biti u funkciji, a što se dokazuje važećim dokumentima.

Uz propisane uvjete za korisnika iz stavka 1. članka 4. Pravilnika, moraju biti ispunjeni i sljedeći uvjeti za ribarsko plovilo:

– ribarsko plovilo mora pripadati u segment malog priobalnog ribolova

– slučaju okružujućih mreža plivarica – srdelara, ribarsko plovilo mora imati važeće Odobrenje

– ribarsko plovilo mora imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 40 ribolovnih dana ostvarenih u kalendarskoj godini (od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine) koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu

– ribarsko plovilo mora ostvariti minimalni iskrcaj od 100 kg provedenih kroz prodajne listove i/ili fiskalne račune u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu

– fiskalni računi se odnose isključivo na račune kada su riba i/ili drugi morski organizmi prodani direktno sa plovila krajnjem potrošaču

Potpora iznosi jednokratno 6.000,00 kuna po zaposlenom djelatniku.

Zahtjev za potporu se podnosi na temelju ovoga Pravilnika na obrascu Zahtjeva za potporu koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva, Uprave ribarstva.

Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik uz obrazac Zahtjeva za potporu obavezno prilaže dokumentaciju koja je propisana Prilogom Zahtjeva za potporu i njegov je sastavni dio.

 

Obrazac Zahtjeva za potporu popunjava se u elektroničkom obliku ili ručno, a u slučaju da se popunjava ručno, mora biti ispunjen pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati, te se, potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i popratna dokumentacija, podnosi u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

s naznakom:

»Zahtjev za dodjelu državne potpore u ribarstvu – COVID 19 – NE OTVARATI«.

(4) Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je do 21. svibnja 2021. godine.

Vijest, Zaštita bilja

UPIS U REGISTAR SPECIJALIZIRANIH SUBJEKATA I IZDAVANJE BILJNIH PUTOVNICA

Kako bi se osigurala bolja zaštita bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta od štetnih organizama, uvele su se nove obveze za sve sudionike u lancu opskrbe, od onih koji unose, proizvode, uzgajaju, umnožavaju, stavljaju na tržište sve do onih koji izvoze, mijenjajući fitosanitarna pravila u zemljama članicama, postupke nadzora te stavljajući veću odgovornost  na specijalizirane subjekte.

Za primjenu jedinstvenih pravila na cijelom području Europske unije Europski parlament i Vijeće usvojilo je Uredbu (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje. U vezi s tim Ministarstvo poljoprivrede je izradilo novi Zakon o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 127/19) koji osigurava provedbu Uredbe (EU) br. 2016/2031 te je uređen pravni okvir nacionalnog zakonodavstva u dijelu koji nije propisan odredbama prethodno navedene Uredbe. Odredbe Zakona o biljnom zdravstvu kao i odredbe Uredbe (EU) br. 2016/2031 posebno su usmjerene na učinkovitiju zaštitu Unije od štetnih organizama bilja koji se potencijalno mogu unijeti i proširiti na području Unije putem globalizacije trgovine kao i promjenom klimatskih uvjeta.

Specijaliziran subjekt je svaka fizička ili pravna osoba poslovno uključena u aktivnosti sadnje, oplemenjivanja, proizvodnje (uključujući uzgoj, umnožavanje i održavanje), unosa na područje EU i premještanja unutar i izvan EU, stavljanja na raspolaganje na tržištu te pohrane, prikupljanja, otpremanja i prerade bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta i pravno se odgovorni za navedene aktivnosti.

Premještanje podrazumijeva isporuku bilja, biljnih predmeta i drugih proizvoda unutar RH i/ili država članica EU.

Unos podrazumijeva svaki unos bilja, biljnih predmeta i drugih proizvoda iz treće zemlje na područje RH i/ili na područje bilo koje države članice EU.

Bilje podrazumijeva živuće bilje i sljedeće živuće dijelove bilja: sjemenke u botaničkom smislu, osim onih koje nisu namijenjene sadnji; voće u botaničkom smislu; povrće; gomolji, podanci, lukovice, rizomi, korijenje, podloge, vriježe; izdanci, stabljike; rezano cvijeće; grane s lišćem ili bez njega; rezana stabla koja su zadržala lišće; listovi, lišće; kulture biljnog tkiva, uključujući kulture stanica, germplazmu, meristeme, himerične klonove, mikropropagirani materijal; živi pelud i spore; te pupovi, rodne grane, reznice, plemke, cijepovi.

Bilje za sadnju podrazumijeva bilje čija je namjera ostati posađeno, sadnja ili presađivanje.

Biljna putovnica je službena etiketa za premještanje bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta unutar područja EU-a te gdje je to primjenjivo, u zaštićena područja i unutar njih.

Registar specijaliziranih subjekata uspostavlja i vodi Odjel za biljno zdravstvo, Služba za biljno zdravstvo i poljoprivredni reprodukcijski materijal, Sektor fitosanitarne politike, Uprave za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište, Ministarstva. Registrom se upravlja kao računalnom bazom podataka u sklopu Fitosanitarnog informacijskog sustava.

Tko je obveznik upisa u Registar?

Upis u Registar obvezan je za specijalizirane subjekte koji obavljaju djelatnosti:

 1. proizvodnje i premještanja (područje cijele EU, uključujući RH) bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta za koje je potrebna biljna putovnica iz Priloga XIII. i Priloga XIV.1 Provedbene uredbe (EU) br. 2019/2072
 2. proizvodnje i premještanja (područje cijele EU, uključujući RH) bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta za koje je potrebna biljna putovnica u skladu s posebnim provedbenim aktima Europske unije u pogledu hitnih mjera
 3. izdavanja biljnih putovnica
 4. unosa (uvoza iz treće zemlje) bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta za koje je potreban fitosanitarni certifikat iz Priloga XI. (dio A i B) i Priloga XII.2 Provedbene uredbe (EU) br. 2019/2072
 5. izvoza (u treću zemlju) bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta za koje je potreban fitosanitarni certifikat za izvoz, za ponovni izvoz ili predizvozni certifikat

Tko nije obveznik upisa u Registar?

Upis u Registar nije obvezan za specijalizirane subjekte u skladu s člankom 65. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2016/2031, odnosno za specijalizirane subjekte koji prodaju bilje, biljne proizvode i druge predmeta isključivo i izravno krajnjim korisnicima koji se ne bave daljnjom prodajom. Iznimno, a zbog opasnosti od širenja štetnih organizama, upis u Registar obvezan je za specijalizirane subjekte koji se bave premještanjem bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta krajnjim korisnicima putem ugovora na daljinu.

Podnošenje zahtjeva i uvjeti za upis u Registar.

Za upis u Registar, specijalizirani subjekt podnosi zahtjev Ministarstvu na Obrascima iz Priloga 1. i na Obrascu iz Priloga 2. Pravilnika. Zahtjev se Ministarstvu može dostaviti putem redovne pošte kao i putem elektroničke pošte. Zahtjevu se prilaže 35,00 kuna upravne pristojbe. Ako se zahtjev dostavlja putem redovne pošte, upravna pristojba se prilaže zahtjevu ili se može uplatiti u državni proračun putem npr. Internet bankarstva, o čemu se prilaže potvrda banke. Ako se zahtjev podnosi putem elektroničke pošte, zahtjevu se prilaže potvrda banke o uplati 35,00 kn upravne pristojbe u državni proračun.

Upute za plaćanje upravne pristojbe elektroničkim putem:

IBAN i naziv korisnika plaćanja:

HR1210010051863000160

Ministarstvo financija RH

Podaci o plaćanju: HR64 5002-1079-OIB

Po uspostavi Fitosanitarnog informacijskog sustava, specijalizirani subjekt popunjavat će zahtjev elektronički, koristeći Fitosanitarni informacijski sustav koji će biti dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva. Specijalizirani subjekt može i naknadno podnijeti zahtjev za proširenjem rješenja. npr. može podnijeti zahtjev kojim traži ovlaštenje za izdavanje biljne putovnice, dodavanje djelatnosti koje obavlja (unos, izvoz), tretiranje i/ili označavanje i/ili popravak drvenog materijala za pakiranje.

Specijalizirani subjekt prilikom podnošenja zahtjeva treba imenovati osobu odgovornu za komunikaciju s Ministarstvom kao što je navedeno u Prilogu 1. Obrasca 1.

RješenjeAko specijalizirani subjekt udovoljava svim uvjetima Ministarstvo donosi rješenje o upisu u Registar specijaliziranom subjektu i dodjeljuje mu službeni registracijski broj.

Službeni registracijski broj služi za identifikaciju specijaliziranog subjekta, a sastoji se od dvoslovne oznake države HR i četveroznamenkastog broja (primjer jedinstvenog upisnog broja, HR – 2020). Specijalizirani subjekt koji je već upisan, ažurira svoje podatke u Registru najkasnije do 30. travnja 2021. godine odnosno do 1. lipnja 2021. godine (ovisno o djelatnosti za koju je upisan i/ili ovlašten specijalizirani subjekt) na način da Ministarstvu dostavi popunjen Obrazac 1. iz Priloga 1. i Obrazac iz Priloga 2. Pravilnika. Ako se promijeni ime specijaliziranog subjekta, adresa i podatci za kontakt, specijalizirani subjekt podnosi zahtjev za ažuriranje u roku 30 dana od nastanka promjene

Svake godine do 30. travnja specijalizirani subjekt dostavlja ažurirane podatke, ako je došlo do promijene, vezano uz djelatnost kojom se bavi te ako je došlo do promijene podataka o kategorijama bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta. Navedeno se dostavlja na Obrascu 1. iz Priloga 1.

Specijalizirani subjekt obvezan je pregledavati bilje, biljne proizvode i druge predmete, voditi računa o njihovu zdravstvenom stanju te provoditi mjere suzbijanja štetnih organizama imajući u vidu njihov gospodarski, društveni i okolišni učinak.

Ako specijalizirani subjekt ili osoba koja nije specijalizirani subjekt posumnja ili ustanovi da je karantenski štetni organizam Unije ili štetni organizam koji nije uvršten na popis karantenskih štetnih organizama Unije prisutan na bilju, a da bi taj štetni organizam mogao ispunjavati uvjete za uvrštavanje na navedeni popis, biljnim proizvodima ili drugim predmetima koji su pod kontrolom tog subjekta, o tome je obvezan odmah obavijestiti mjesno nadležnog fitosanitarnog ili šumarskog inspektora.

Kada specijalizirani subjekt primi službenu potvrdu o prisutnosti karantenskog štetnog organizma Unije, u suradnji s nadležnim tijelom poduzima mjere potrebne za sprječavanje širenja, uklanjanje štetnog organizma te ako ga nadležno tijelo nije drugačije uputilo povlači bilje, biljne proizvode i druge predmete s tržišta koji su pod njegovom kontrolom. Inspekcijski nadzor kod specijaliziranih subjekata upisanih u Registar obavlja nadležni inspektor (fitosanitarni ili šumarski) po potrebi, ali najmanje jednom u pet godina.

BILJNA PUTOVNICA – ovlaštenje

Biljna putovnica je službena etiketa za premještanje bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta unutar područja EU-a te gdje je to primjenjivo, u zaštićena područja i unutar njih. Biljnom putovnicom potvrđuje se zdravstvena ispravnost bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta te se potvrđuje usklađenost sa svim temeljnim zahtjevima za premještanje unutar područja EU-a i za premještanje u zaštićena područja i unutar njih te ima propisan sadržaj i format. U slučaju izbijanja zaraze, biljna putovnica osigurava sljedivost do bilo kojeg dijela u prodajnom lancu odnosno do izvora zaraze. Biljna putovnica obvezna je za sve bilje za sadnju i sjeme četrdesetak biljnih vrsta. Svi specijalizirani subjekti koji će izdavati biljnu putovnicu imaju obvezu upisa u Registar.

Za koje bilje je potrebna biljna putovnica?

U Prilogu XIII. i Prilogu XIV. Provedbene uredbe (EU) br. 2019/2072 naveden je popis bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta za koje je potrebna biljna putovnica.

Biljna putovnica mora pratiti takvo bilje, biljne proizvode i druge predmete kod premještanja unutar i između država članica, čak i kada je trgovina ograničena samo na područje RH. Prilikom izdavanja biljnih putovnica za bilje, biljne proizvode i druge predmete koji se šalju u zaštićena područja, moraju biti ispunjeni posebni zahtjevi koji vrijede za pojedina zaštićena područja.

Iznimke od izdavanje biljne putovnice

Biljna putovnica nije potrebna ako premještate bilje, biljne proizvode i druge predmete izravno krajnjim korisnicima, koji uključuju neprofesionalne vrtlare. To znači da, na primjer, kada vrtni centar  izravno prodaje bilje, biljne proizvode i druge predmete kupcu za osobnu upotrebu, ne postoji obveza izdavanja biljnih putovnica.

Međutim, ako dostavljate krajnjem korisniku putem ugovora na daljinu u obvezi ste upisati se u Registar i dostavljati bilje, biljne proizvode i druge predmete za koje je potrebna biljna putovnica s biljnom putovnicom.

Tko izdaje biljnu putovnicu?

Biljnu putovnicu mogu izdavati samo specijalizirani subjekti koji su upisani u Registar i ovlašteni za izdavanje biljnih putovnica.

Fitosanitarni pregled i temeljni zahtjevi za biljnu putovnicu

Za izdavanje biljnih putovnica za bilje, biljne proizvode i druge predmete navedene u Prilogu XIII. i Prilogu XIV.5 Provedbene uredbe (EU) br. 2019/2072 morate utvrditi je li vaše bilje zdravo i udovoljava li propisanim fitosanitarnim zahtjevima. Zdravstveno stanje bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta provjeravaju sami specijalizirani subjekti koji imaju potrebno znanje, odnosno osposobljeni su od strane tijela za provedbu osposobljavanja.

Temeljni zahtjevi za biljnu putovnicu

Biljna putovnica može se izdati:

– ako bilje, biljni proizvodi i drugi predmeti nisu zaraženi karantenskim štetnim organizmima EU-a i potencijalnim karantenskim štetnim organizmima EU-a ili onim štetnim organizmima za koje su doneseni posebni provedbeni akti Europske unije

– ako bilje za sadnju ili sjeme udovoljava uvjetima koji se odnose na regulirane nekarantenske štetne organizme EU-a,  ako bilje, biljni proizvodi i drugi predmeti podrijetlom iz EU-a ili trećih zemalja udovoljavaju posebnim ili jednakovrijednim zahtjevima, ako su bilje, biljni proizvodi i drugi predmeti usklađeni s pravilima i mjerama koje se odnose na karantenske štetne organizme EU-a i potencijalne karantenske štetne organizme EU-a, dok za zaštićena područja moraju biti usklađeni i sa svim zahtjevima za zaštićena područja.

Podnošenje zahtjeva za ovlaštenje za izdavanje biljnih putovnica

Ukoliko specijalizirani subjekt prvi put podnosi zahtjev za upis u Registar i za dobivanje ovlaštenja za izdavanje biljnih putovnica, zahtjev podnosi Ministarstvu na Obrascima 6 iz Priloga 1. i na Obrascu iz Priloga 2. Pravilnika. Ukoliko je specijalizirani subjekt upisan u Registar te naknadno podnosi zahtjev za dobivanje ovlaštenja za izdavanje biljnih putovnica, tada Ministarstvu dostavlja Obrazac 2. iz Priloga 1. i Obrazac iz Priloga 2. Pravilnika. Ako specijalizirani subjekt udovoljava svim uvjetima Ministarstvo izdaje rješenje kojim se specijalizirani subjekt ovlašćuje za izdavanje biljnih putovnica.

Napomena:

Do organiziranja osposobljavanja, a najduže do 1. kolovoza 2021. godine, specijalizirani subjekt koji podnosi zahtjev za dobivanje ovlaštenja za izdavanje biljnih putovnica, a stručna osoba za biljno zdravstvo tek treba proći edukaciju, može podnijeti zahtjev Ministarstvu i prije položenog osposobljavanja. Međutim, s obzirom da stručna osoba za biljno zdravstvo nije završila edukaciju, nadzor prije izdavanja biljnih putovnica provest će Hrvatski centar za poljoprivredu i hranu. Po završetku osposobljavanja specijalizirani subjekt dužan je dostaviti Ministarstvu Potvrdu o položenom osposobljavanju.

Uvjeti za dobivanje ovlaštenja za izdavanje biljnih putovnica

Specijalizirani subjekt može dobiti ovlaštenje za izdavanje biljne putovnice ako udovoljava sljedećim uvjetima:

a) ima stručnu osobu za biljno zdravstvo, odnosno ima potrebno znanje i kompetencije za obavljanje pregleda bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta i za poduzimanje mjera te je dokaz o istome dostavio Ministarstvu

b) ima uspostavljene sustave i postupke koji se odnose na sljedivost

c) ima potrebno znanje o najboljoj praksi, mjerama i drugim aktivnostima potrebnima za sprečavanje prisutnosti i širenja štetnih organizama

d) ima učinkovit plan po kojem se mora postupati u svakom slučaju sumnje ili pronalaska štetnih organizama

e) posjeduje ili ima pristup svoj potrebnoj opremi i objektima za obavljanje potrebnih pregleda bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta te da imaju kapacitete za poduzimanje mjera

f) imenuje osobu za kontakt odgovornu za komunikaciju s Ministarstvom

Stručna osoba za biljno zdravstvo

Stručna osoba za biljno zdravstvo može biti sam specijalizirani subjekt, u radnom odnosu kod specijaliziranog subjekta ili ugovorom vezana sa specijaliziranim subjektom, koja u njegovo ime provodi i ispunjava propisane obveze.

Uvjeti stručne osobe za biljno zdravstvo

Stručna osoba za biljno zdravstvo, koja će izdavati biljne putovnice, u pogledu stručne spreme mora udovoljavati jednom od sljedećih uvjeta:

 1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij agronomske/šumarske struke ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij zaštite bilja ili drugog smjera s odslušanih i položenih najmanje 90 sati modula iz zaštite bilja ( nije obvezna završiti osposobljavanje ako dokaže da ima odslušano i položeno najmanje 90 sati modula iz zaštite bilja (predavanja, vježbe, seminari). Specijalizirani subjekt navedeno dokazuje dostavljanjem fotokopije Dopunske isprave o studiju.
 1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij agronomske/šumarske struke ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij i položen ispit kod tijela za provedbu osposobljavanja
 1. srednja stručna sprema i odslušana nastava te položen ispit kod tijela za provedbu osposobljavanja.

Obveze specijaliziranog subjekta ovlaštenog za izdavanje biljne putovnice

1.) Specijalizirani subjekt koji je već upisan i ovlašten za izdavanje biljnih putovnica, ažurira svoje podatke u Registru najkasnije do 30. travnja 2021. godine na način da Ministarstvu dostaviti popunjene Obrasce 7 iz Priloga 1. i Obrazac iz Priloga 2. Pravilnika te dokaz odnosno Potvrdu o udovoljavanju uvjetima iz članka 12. stavaka 2. i 3. Pravilnika.

2.) Svake godine do 30. travnja specijalizirani subjekt dostavlja ažurirane podatke, ako je došlo do promijene, vezano uz djelatnost kojom se bavi te ako je došlo do promijene podataka o kategorijama bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta. Navedeno se dostavlja na Obrascu 1. iz Priloga 1.

3.) Svake godine do 30. travnja specijalizirani subjekt dostavlja podatke o adresi, katastarskim česticama, vrsti biljnog materijala, djelatnosti i ostalim podacima navedenim u Prilogu 1., Obrascu 3. Pravilnika. To znači da specijalizirani subjekt koji u tekućoj godini namjerava proizvoditi, premještati ili prodavati putem ugovora na daljinu bilje za koje je potrebna biljna putovnica i za njega izdavati istu ima obvezu dostaviti Ministarstvu popunjen gore navedeni Obrazac 3.

4.)  Specijalizirani subjekt obvezan je voditi evidenciju o izdanim biljnim putovnicama i čuvati ju najmanje tri godine ili kako bi se osigurala sljedivost, specijalizirani subjekti moraju voditi evidenciju o bilju, biljnim proizvodima i drugim predmetima koje im isporučuju drugi specijalizirani subjekti ili ih oni sami isporučuju drugim specijaliziranim subjektima.

5.) Specijalizirani subjekt osigurava pružanje odgovarajućeg osposobljavanja osoblju koje je uključeno u fitosanitarne preglede bilja.

6.) Specijalizirani subjekt obvezan je pregledavati bilje, biljne proizvode i druge predmete, voditi računa o njihovu zdravstvenom stanju te provoditi mjere suzbijanja štetnih organizama imajući u vidu njihov gospodarski, društveni i okolišni učinak.

7.) Ako specijalizirani subjekt ili osoba koja nije specijalizirani subjekt posumnja ili ustanovi da je karantenski štetni organizam Unije ili štetni organizam koji nije uvršten na popis karantenskih štetnih organizama Unije prisutan na bilju, biljnim proizvodima ili drugim predmetima koji su pod kontrolom tog subjekta, o tome je obvezan odmah obavijestiti mjesno nadležnog fitosanitarnog ili šumarskog inspektora.

8.) Kada specijalizirani subjekt primi službenu potvrdu o prisutnosti karantenskog štetnog organizma Unije, u suradnji s nadležnim tijelom poduzima mjere potrebne za sprječavanje daljnjeg širenja.

BILJNA PUTOVNICA – izgled

Novim zakonodavstvom EU-a točno je propisan izgled biljne putovnice i sve biljne putovnice trebaju se izdavati na propisan način. Provedbenom uredbom (EU) br. 2017/2313 propisan je sadržaj i format biljne putovnice.

Elementi biljne putovnice

U gornjem lijevom kutu biljne putovnice mora biti otisnuta zastava EU-a (u boji ili crno-bijela), a u gornjem desnom kutu riječi Biljna putovnica / Plant Passport.

Elementi koji slijede u nastavku trebaju biti navedeni u svim biljnim putovnicama, osim ako je kombinirana s certifikacijskom etiketom. Budući da certifikacijska etiketa već sadrži navedene informacije, u tom je slučaju na biljnoj putovnici potrebna samo zastava EU-a i riječi:

Biljna putovnica / Plant Passport

Elementi biljne putovnice
A XXXXX
B XX – XXXXX
C XXXXX
D XX

Zastava EU-a u gornjem lijevom kutu. Zastava EU može biti u boji ili crno-bijela ili s bijelim zvjezdicama na crnoj podlozi ili obrnuto.

(1) Riječi „Biljna putovnica / Plant Passport“ u gornjem desnom kutu, odvojene kosom crtom.

(2) Slovo „A“, zatim botanički naziv/biljna vrsta/biljna vrsta ili takson ili, prema potrebi, naziv dotičnog predmeta i neobavezno, naziv sorte.

(3 i 4) Slovo „B“, zatim dvoslovna oznaka države članice i registracijski broj specijaliziranog subjekta.

(5 i 6) Slovo „C“, zatim prema potrebi kôd sljedivosti bilja, biljnog proizvoda ili drugog predmeta ili jedinstveni crtični kod, QR-kôd, hologram, čip ili drugi nosač podataka (to može biti postojeći kôd koji se koristi za praćenje ili identificiranje pošiljke). Taj kôd osigurava sljedivost do subjekta koji je izdao biljnu putovnicu.

(7) Slovo „D“, zatim dvoslovna oznaka države članice podrijetla ili

(8) Slovo „D“, zatim ime treće zemlje podrijetla (ili imena više trećih zemalja) ili njezina dvoslovna oznaka (ili dvoslovne oznake više trećih zemalja)

KONTAKT

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište, Sektor fitosanitarne politike, Služba za biljno zdravstvo i poljoprivredni reprodukcijski materijal, Odjel za biljno zdravstvo

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

telefon: 01/6109 514, 01/6109 982, 01/6109 354, 01/6109 314

e-mail: HR_plant.health@mps.hr; uprava.poljoprivrede@mps.hr

Vijest

Obavijest potencijalnim korisnicima tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

Poštovani,

Obavještavamo vas da je natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ otvoren.

Svrha natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog potresom 22.3.2020. godine i potresima od 28.12.2020. godine.

Prihvatljivi korisnici na ovom natječaju su sve fizičke i pravne osobe upisane u  Upisnik poljoprivrednika  ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Potencijalni korisnici za potrebe podnošenja zahtjeva za potporu moraju ishoditi verifikacijski zapisnik izdan od Ministarstva poljoprivrede – Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva (bivša Savjetodavna služba).

Prije prijave za verifikaciju štete korisnik je dužan službenicima Uprave za stručnu podršku dostaviti kopiju zapisnika o procjeni šteta na poljoprivrednom gospodarstvu izdan od strane nadležnog Povjerenstva u JLS.

Nakon prijave za verifikaciju službenici Uprave za stručnu podršku obići će korisnike te im izdati Zapisnik o verifikaciji štete.

Za sve informacije možete se obratiti službenicima Uprave za stručnu podršku:

Davorin Hrsto, 01 4882 729
Ivan Danjek, 01 4882 715

Događaji, Stočarstvo, Vijest

USPJEŠNO ODRŽANE DVIJE DEMONSTRACIJE ZA STOČARE U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI

Održivo stočarstvo obuhvaća sustave proizvodnje koji se temelje na korištenju pašnjaka. Ovakav sustav značajno poboljšava dobrobit životinja, djeluje na očuvanje okoliša, a konačni proizvodi su ukusniji i nutricionistički vrjedniji. U istočnom dijelu Virovitičko-podravske županije, na obroncima Papuka, prevladavaju većinom površine pod pašnjacima koje su do sada uglavnom koristili uzgajivači ovaca. U novije vrijeme sve više ima i  uzgajivača goveda u sustavu krava-tele. Iz toga razloga na području grada Slatine su početkom mjeseca travnja održane dvije demonstracijske aktivnosti „Higijena i njega papaka u pašnom govedarstvu“ i „Liječenje i prevencija bolesti papaka u ovaca“ i to u okviru Mjere 1- Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, operacije 1.2.1 Demonstracijske aktivnosti.

Prva demonstracijska aktivnost Higijena i njega papaka u pašnom govedarstvu održana je na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Žubrinić, čiji je nositelj mladi poljoprivrednik. Nakon završene srednje poljoprivredne škole preuzeo je gospodarstvo i počeo se baviti uzgojem goveda u sustavu krava-tele. Cilj demonstracije bio je uzgajivače goveda u pašnom govedarstvu usmjeriti prema profesionalnijem pristupu njege papaka putem prevencije i liječenja bolesti kako bi očuvali zdravstvenu ispravnost samog papka s jedne, a s druge strane spriječili štete koje mogu nastati u proizvodnji. Demonstracijsku aktivnost, odnosno praktični prikaz njege papaka goveda održao je službenik Uprave za stručnu podršku razvoju i ribarstva Tomislav Mesić, dipl. ing. agr.

Druga demonstracijska aktivnost Liječenje i prevencija bolesti papaka u ovaca održana je na gospodarstvu Jošavac d.o.o koje u uzgoju ima oko 100 komada ovaca s ciljem proizvodnje mesa. Uzgajivači ovaca dobili su informacije i savjete o prevenciji šepavosti ovaca. Naučili su da je šepavost ovaca prenosiva bolest papaka koju karakterizira propadanje tkiva u međupapčanom području. Bolest nanosi velike štete ovčarima koja se očituju smanjenjem proizvodnje vune, mesa i mlijeka, velikim troškovima liječenja, a u stadima u kojima je obolio veliki broj ovaca i u kojima je bolest zanemarena može doći i do uginuća. Praktični prikaz liječenja bolesti papaka u ovaca održao je vanjski predavač dr. sc. Ozren Smolec, izv. prof., Veterinarski fakultet Zagreba.

 

Autor teksta i fotografija: Tihana Bišćan, mag. ing. agr.

Stočarstvo, Vijest

Kontakti za poljoprivrednike u potrebi s potresom pogođenih područja

Za zaprimanje i raspodjelu stočne hrane u Petrinji zadužen je djelatnik Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu:

Redni broj Ime i prezime E-mail adresa Mobitel
1. Renato Šunjić renato.sunjic@hapih.hr 099/5028774

Adrese privremenih skladišta hrane za životinje 
Petrinja, Sisačka 116, DIP Žužić, bivša ciglana Petrinja: za koncentriranu hranu (žitarice)
Petrinja, Ulica Milana Nemčića, desni II. odvojak za voluminoznu hranu (sijeno i sjenaža)

 

Za zaprimanje i raspodjelu stočne hrane u Glini na raspolaganju su savjetnici Uprave za stručnu podršku razvoja poljoprivrede i ribarstva:

Redni broj Ime i prezime E-mail adresa Mobitel
1. Siniša Hrgović sinisa.hrgovic@mps.hr 091/4882805
2. Dalibor Zima dalibor.zima@mps.hr 091/4882975
3. Tomislav Mesić tomislav.mesic@mps.hr 091/4882965
4. Ivan Krušelj ivan.kruselj@mps.hr 092/3316800

Adresa privremenog skladišta hrane za životinje
Glina, Dvorska 96, za koncentriranu (žitarice) i voluminoznu hranu (sijeno i sjenaža)

 

Izdavanje hrane obavlja se od ponedjeljka do petka u razdoblju od 9:00 do 15:30 sati.

Iskazane su potrebe za koncentriranom hranom (kukuruz, šrot, ostale žitarice), a posebno za koncentratima za različite kategorije svinja (starter, grover i finišer).

 

Za potrebe premještanja u svrhu pronalaska i osiguranja odgovarajućeg smještaja životno ugroženih domaćih životinja poljoprivrednicima su na raspolaganju djelatnici Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu savjetnici Uprave za stručnu podršku razvoja poljoprivrede i ribarstva:

Redni broj Ime i prezime E-mail adresa Mobitel
1. Mladen Molnar mladen.molnar@hapih.hr 0998153869
2. Renato Šunjić renato.sunjic@hapih.hr 0995028774
3. Mijo Žugaj mijo.zugaj@mps.hr 0914882756

 

Za potrebe intervencije zbog bolesti ili ozljede domaćih životinja i kućnih ljubimaca i za ispisivanje prateće dokumentacije prilikom premještaja domaćih životinja poljoprivrednicima su na raspolaganju veterinarske organizacije:

Veterinarska organizacija Adresa Poštanski broj Telefon
ANIMA-VET d.o.o. Sela 198 44273, Sela 044/713 107
VETERINARSKA AMBULANTA GLINA d.o.o. Franje Žužeka 23 44400, Glina 044/882 060
VETERINARSKA AMBULANTA TIN d.o.o. Donji Kukuruzari 34 44431, Donji Kukuruzari 044/857 036
VETERINARSKA STANICA GVOZD d.o.o. Karlovačka 55 44410, Gvozd 044/881 009
VETERINARSKA STANICA KUTINA d.o.o. Vladimira Nazora 61 44320, Kutina 044/680 421
VETERINARSKA STANICA NOVSKA d.o.o. Kralja Zvonimira 9 44330, Novska 044/600 130, 044/608 737
VETERINARSKA STANICA PETRINJA d.o.o. Gajeva 40a 44250, Petrinja 044/527 767, 044/815 252
VETERINARSKA STANICA SISAK d.o.o. Zagrebačka 45 44000, Sisak 044/527 710
VETMED d.o.o. Gornje selo 59 44317, Popovača 044/643 700
VETERINARSKA STANICA VELIKA GORICA d.o.o. Sisačka 39 10410, Velika Gorica 01/6221 263

 

Informaciju o pronađenom kućnom ljubimcu, odnosno kućnom ljubimcu kojem vlasnik ne može osigurati potreban smještaj i skrb, potrebno je dojaviti skloništima za životinje ili veterinaru koji će dati daljnje upute.

Zbrinjavanje kućnih ljubimaca s navedenih područja moguće je organizirati na području cijele zemlje, a popis skloništa za životinje dostupan je na web stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=60.

Građani koji žele udomiti ili privremeno udomiti kućne ljubimce s potresom stradalih područja u Sisačko-moslavačkoj županiji mogu se za sve potrebne informacije obratiti skloništima za životinje.

Podaci o smještenim životinjama u skloništima, kao i kod privremenih udomitelja bit će od strane skloništa za životinje upisane u Jedinstveni informacijski centar kako bi ih vlasnici lakše pronašli ili kako bi brže bile udomljene.

Dopunske djelatnosti, Hortikultura, Prerada, Savjet, Vijest

PRERADA SMOKAVA U SMOKVENJAK

Smokvenjak je seljački voćni kruh koji se priprema od mljevenih suhih smokava.

U stara vremena smokvenjak je služio kao hrana težacima nakon mukotrpnog rada u polju. Danas je smokvenjak postao nezaobilazna delicija koja se poslužuje za blagdane.

Smokvenjak se mijesi u okrugle pogačice s dodatkom začina, koromača, badema, oraha, korice naranče, rakije lozovače ili travarice, ovisno o ukusima. Sirovine i njihove karakteristike u proizvodnji smokvenjaka:

 • Suhe smokve – tradicionalni proizvođači smokvenjaka suše smokve prirodnim putem tj. na suncu.
 • Bademi – uvelike pridonose cjelokupnom izgledu i aromi u proizvodnji smokvenjaka. Bogati su prehrambenim vlaknima, vitaminima i mineralima.
 • Ružmarinovo lišće – koristi se kao pojačivač arome i kao antioksidans, a svojim specifičnim mirisima iz hlapljivih ulja služi i za odbijanje različitih nametnika. Odličan izvor vitamina C, vitamina B9, vitamina A, vitamina B6 i vitamina B5.
 • Lovor – koristi se kao aromatski dodatak koji se dodaje na površinu proizvoda. On pojačava arome i miris smokvenjaka tega obogaćuje svojim antioksidativnim svojstvima. Ima snažno antimikrobno djelovanje.
 • Rakija (lozovača) – koristi se kao aromatski dodatak tijekom miješanja tijesta smokvenjaka.
 • Suhe grožđice – dodaju se tijekom miješanja tijesta i daju dodatnu slatkoću smokvenjaku.

Tehnološki proces proizvodnje smokvenjaka varira ovisno o tradicijiskim običajima, vrsti strojeva za preradu i skladišnom prostoru. Proces proizvodnje smokvenjaka počinje sušenjem smokava, a način i tehnika sušenja ovisiti će o samom proizvođaču. Tehnološki proces proizvodnje smokvenjaka ide u nekoliko faza: mljevenjem osušenih smokava , miješanje tijesta i badema, oblikovanje tijesta te postizanje konačnog oblika samog smokvenjaka (prikazano na sljedećim fotografijama).

 

Fotografije: Ljubomir Peričić

Izvor: I. Mujić, S. Kalić, M. Šarolić, M. Gugić: Prerada smokava

Ljubomir Peričić, dipl. ing. agr., stručni savjetnik za hortikulturu

Događaji, Dopunske djelatnosti, Prerada, Vijest

USPJEŠNO ZAVRŠEN JOŠ JEDAN TEČAJ PRERADE I DORADE VOĆA

U organizaciji Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, Ministarstva poljoprivrede, u okviru Mjere 1 “Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja”, Programa ruralnog razvoja 2014.- 2020., u Biogradu na Moru i Polači, od 29. ožujka do 01. travnja organiziran je tečaj strukovnog osposobljavanja za poljoprivrednike kroz tip operacije 1.1.2. Prerada i dorada voća.

Tijekom tečaja, trinaest polaznika imalo je priliku upoznati se sa zakonskim propisima koji reguliraju područje prerade, ekonomskim aspektima i tehnološkim procesima. Kako pored teorije, polaznici prolaze i veliki dio praktične nastave, tečaj je bio organiziran u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Biograd na Moru te na imanju PZ MASVIN u Polači.

Uz  djelatnike Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, za teorijski i praktični dio edukacije zaduženi su bili još i vanjski stručnjaci – Dr.sc. Mladenka Šarolić (Veleučilište Marko Marulić u Kninu) i Dr.sc. Radoslav Bobanović (P.Z. MasVin Polača).

Tečaj je namijenjen svim zainteresiranim poljoprivrednicima bilo da se već bave preradom voća ili to namjeravaju, a koji su upisani u Upisnik PG/OPG-a. Program edukacije sadrži tehnološke teme koje obrađuju sušenje voća, preradu voća u sok, džem, marmeladu, pekmez, kompot, ulje, voćni ocat, voćno vino i voćne rakije. Dio predavanja daje naglasak na higijenske standarde za proizvodnju hrane, objekte za preradu te senzoričke karakteristike pojedinih proizvoda, kao i sve potrebne zakonske i zdravstvene zahtjeve za stavljanje gotovih proizvoda na tržište.

Poljoprivredni proizvođači, polaznici tečaja prerade poljoprivrednih proizvoda imaju mogućnost dobivanja potrebnih znanja za diversifikaciju svojeg gospodarstva kroz dopunske djelatnosti čime će povećati vrijednosti vlastitom proizvodu i biti konkurentniji na tržištu. Proizvodnjom kvalitetnih prerađevina mali proizvođači svakako imaju svoje mjesto na zahtjevnom tržištu gdje kvalitetom, manjim serijama specifičnih proizvoda iz vlastite sirovine mogu biti prepoznati i biti izvan konkurencije proizvodima velike proizvođačke industrije.

Zbog velikog broja zainteresiranih polaznika planira se još tečaja i demonstracijskih aktivnosti kojim će biti obuhvaćena prerada i dorada voća te povrća. Pohađanje tečaja i demonstracijskih aktivnosti za polaznike je besplatno.

Stoga pozivamo sve  zainteresirane za pohađanje tečaja da se jave djelatnicima Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva u svojoj županiji.

Autor teksta i fotografija: Ljubomir Peričić, dipl. ing. agr., stručni savjetnik za hortikulturu

Ribarstvo, Vijest

Ribarstvo – Objavljeni natječaji za Mjere I.I „Inovacije“ i II. I „Inovacije“

U NN broj 37, od 9. travnja 2021. godine objavljeni su Natječaji za mjere Mjere I.I „Inovacije“ i II. I „Inovacije“iz OP za pomorstvo i ribarstvo.

Korisnik podnosi Zahtjev za potporu na obrascu Zahtjeva za potporu i obavezno prilaže dokumentaciju koja je propisana prilogom Zahtjeva za potporu i njegov je sastavni dio.

Obrazac Zahtjeva za potporu i popis obvezne dokumentacije je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

Obrazac Zahtjeva za potporu se popunjava u elektroničkom obliku te se potpisan i ovjeren od strane korisnika podnosi u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, zajedno s obveznom dokumentacijom, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,

s naznakom: »Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. Inovacije – ne otvarati« / »Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere II.1. Inovacije – ne otvarati«.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći dan nakon objave ovoga Natječaja u Narodnim novinama, a traje do 2. kolovoza 2021. godine.

Mjera I.I “Inovacije” – natječaj

Mjera II.I “Inovacije” – natječaj

Ribarstvo, Vijest

Produljena zabrana sakupljanja školjkaša u Paškom zaljevu

U NN broj 37, od 09.04.2021. objavljeno je:

Odluka o izmjeni Odluke o zabrani sakupljanja školjkaša (Bivalvia), puževa (Gastropoda), spužava (Spongia) i bodljikaša (Echinodermata) u Paškom zaljevu.

Izmjenom Odluke  o zabrani sakupljanja školjkašapuževaspužava i bodljikaša produljena je zabrana sakupljanja navedenih vrsta morskih organizama u akvatoriju Paškog zaljeva omeđenog spojnicom Rta Sušac (φ 44° 29,290′, λ 15° 2,939′) i Rta Sv. Nikola (φ 44° 28,770′, λ 15° 2,580′) do 15. listopada 2021. godine.

U istom broju NN objavljena je i  Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2021. godini.

Ovom Odlukom autoriziraju se plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2021. godini na temelju uvjeta i kriterija propisanih Pravilnikom o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine«, br. 39/18, 35/19, 37/20 i 30/21) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Ratarstvo, Vijest

U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI ODRŽANE DVIJE DEMONSTRACIJSKE AKTIVNOSTI „UZIMANJE UZORAKA TLA ZA ANALIZU I MJERENJE ZBIJENOSTI TLA“

Na području Sisačko-moslavačke županije održane su dvije demonstracijske aktivnosti „UZIMANJE UZORAKA TLA ZA ANALIZU I MJERENJE ZBIJENOSTI TLA“ u sklopu Mjere 1 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, operacije 1.2.1 Demonstracijske aktivnosti.  Ove aktivnosti nadopuna su tečajevima u prikazivanju navedene tematike u praksi.

Navedene  demonstracijske aktivnosti održale su službenice Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Danijela Glavica-Tominić dipl. ing. agr. i Vlatka Grgić dipl. ing. agr. koje su objasnile svrhu provođenja kemijske analize tla, a nakon toga i praktično prikazale  način uzorkovanja tla za oranične i višegodišnje kulture. Mjeračem zbijenosti tla prikazana je mogućnost mjerenja zbijenosti podoraničnog sloja tla na temelju čega se može dati preporuka za provođenje podrivanja tla. Nadalje, korisnici su dobili informacije kada se uzimaju uzorci tla za kemijsku analizu za ratarske kulture, povrće i trajne nasade. Tijekom demonstracija bio  je prikazan pribor za uzimanje uzoraka tla, sheme uzorkovanja, lociranje mjesta uzimanja uzorka,  priprema prosječnog uzorka. Prisutnima je na primjerima prikazano ispravno popunjavanje podataka u zahtjevu za analizu tla i obaveznih podataka o uzorku tla uz upis koordinata za mjesto uzorkovanja. Objašnjena je važnost  fizikalnih, kemijskih i bioloških svojstava tla za njegovu plodnost.

Danijela Glavica-Tominić, dipl. ing. agr.