MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Ribarstvo

Ribarstvo, Vijest

ISKAZ INTERESA ZA OBAVLJANJE RIBOLOVA OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM U KANALSKIM PODRUČJIMA

ROK ZA POSNOŠENJE ISKAZA INTERESA 10. OŽUJKA 2021.

Prema Pravilniku o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom-srdelarom( NN 18/2019, 101/2019, 115/19, 16/2020; 28/2020; 84/2020141/2020 )  plovila duljine od 12 do 18 metara  mogu obavljati ribolov u kanalskim područjima označenim na kartama prikazanim u prilozima od 1. do 9. ovog pravilnika. Ovlaštenici povlastice koji su zainteresirani za ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u tim područjima obvezni su, uz suglasnost vlasnika plovila, ministarstvu podnijeti Iskaz interesa za obavljanjem ribolova u navedenim područjima.

Rok za podnošenje Iskaza interesa je 10. ožujka 2021.

Plovila koja podnesu Iskaz interesa obvezuju se da njihov godišnji ulov po plovilu neće premašiti 280 tona.

Iskaz interesa moguće je dostaviti elektronskim putem na adresu rmc@mps.hr ili u područni ured Uprave ribarstva, a obrazac se nalazi ovdje.

Dopunske djelatnosti, Ribarstvo, Vijest, Zakonski okvir

Dopuna Pravilnika o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju hranom

Registracija objekata

 

U Narodnim novinama br. 3/2021, od 13. siječnja 2021. objavljen je:

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom

 

Više o registraciji objekata možete pročitati na stranicama Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane:

Odobravanje objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla

Registracija objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla

Registracija farmi riba i školjkaša

Izmjenom pravilnika farme riba i školjkaša smatraju se registriranima ako imaju važeću dozvolu za akvakullturu:

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Uzgajališta riba, školjkaša i ostali objekti akvakulture smatraju se registriranim ukoliko imaju važeću dozvolu upisanu u Registar dozvola u akvakulturi koji vodi Uprava nadležna za poslove ribarstva i akvakulture.«

Izmjenom Pravilnika farme riba i školjkaša brišu se iz registra:

»(7) Rješenja o registraciji objekata iz članka 16. ovoga Pravilnika koji su bili registrirani sukladno Pravilniku o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (»Narodne novine«, broj 125/08) i Pravilniku o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom (»Narodne novine«, broj 84/15), stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti te se objekti brišu iz Upisnika registriranih objekta u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla – farme riba i živih školjkaša.«

Registar dozvola u akvakulturi možete pogledati na poveznici:

REgistar dozvola

Ribarstvo, Vijest

Objavljena Odluka o rang listi sudionika u malom obalnom ribolovu

U Narodnim novinama 3/21, od 13. siječnja 2021. objavljena je Odluka o rang listi sudionika u malom obalnom ribolovu. U prilogu odluke se nalaze:

  • Ažurirana lista sudionika u malom obalnom ribolovu utvrđena sustavom bodovanja
  • Ažurirana lista podnositelja zahtjeva koji su udovoljili kriterijima za ostvarivanje prava na mali obalni ribolov ali primjenom sustava bodovanja ni nakon ažuriranja rang liste ne prelaze prag za ulazak u mali obalni ribolov
  • Ažurirana lista sudionika u malom obalnom ribolovu kojima je izdana povlastica ili su podnijeli zahtjev za izdavanje povlastice na temelju Pravilnika o malom obalnom ribolovu („Narodne novine“, broj 29/14).

Odluku možete pogledati putem poveznice NN 3/21 Odluka o rang listi sudionika u malom obalnom ribolovu ili putem poveznice Ažurirane rang liste za 2020. godinu

Ribarstvo, Vijest

Zaštita Jabučke kotline – produljenje do 31. prosinca 2021.

U Narodnim novinama br. 141/2020 objavljena je izmjena pravilnika:

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnom režimu upravljanja ribolovom u dijelu akvatorija Jabučke kotline

Izmjenom Pravilnika ograničenja obavljanja ribolova, odnosno zabrana obavljanja gospodarskog ribolova povlačnim alatima, stajaćim parangalima, vršama za lov riba, velikih rakova i škampa i jednostrukim, trostrukim jednopodnim i trostrukim dvopodnim mrežama stajaćicama te športski i rekreacijski ribolov u Području s posebnim režimom upravljanja primjenjuju se do 31. prosinca 2021. godine u 24:00 sata.

Iznimno, ribolov mogu obavljati ribarska plovila autorizirana za rad u Jabučkom džepu, prema Odluci o ribarskim plovilima autoriziranim za rad u Jabučkom džepu u 2021. godini.

Izdana Odobrenja za rad stajaćim parangalima, mrežama stajaćicama ili vršama vrijede do 31. prosinca 2021. godine dok Odobrenja za gospodarski ribolov koćom vrijede do istog datuma odnosno do važenja Odobrenja za gospodarski ribolov koćom, što nastupi prije.

Odluka o ribarskim plovilima autoriziranima za rad u Jabučkom džepu u 2021. godini, NN 147/2020

Akvakultura, Ribarstvo, Savjet

Zimovanje riba i priprema šaranskih ribnjaka za zimu

Uspješno zimovanje jedna je od garancija proizvodnje za sljedeću proizvodnu godinu.

Mlađ šaranskih riba na zimovanje se nasađuje u samostalne ribnjake. U pravilu se izbjegava zimovanje sa starijim uzrasnim kategorijama šarana. U jedan mladičnjak preporuča se nasad iz jednog uzgojnog ribnjaka, što u praksi zahtijeva veći broj mladičnjaka za mlađ. Na taj način sprječava se širenje bolesti. Međutim iz praktičnih razloga ne može se uvijek držati navedenog načela, pa se mlađ iz više mladičnjaka prebacuje u jedan objekt. Najpovoljniji ribnjaci za zimovanje mlađa su površine 1 do 5 ha, zbog lakše kontrole i čuvanja. U mladičnjake se upušta voda pred kraj uzgojne sezone kako bi u njima nastala određena količina prirodne hrane. Prosječna dubina vode treba biti 1,8 do 2 m.

Mladičnjaci se nasađuju sa 100 do 250 tisuća komada jednogodišnjeg mlađa (Š1)・ha ¯¹, a ponekad i više. Preduvjet uspješnog zimovanja mlađa je stalan protok čiste i kisikom opskrbljene vode. Prema stručnoj procjeni jedna izmjena vode treba se ostvariti za 15 do 20 dana.

Uobičajeni uzrok uginuća tijekom zimovanja jednogodišnjega šaranskog mlađa je loše kondicijsko i zdravstveno stanje, prenapučenost ribnjaka te loši fizikalno-kemijski uvjeti vode. Uginuća se tijekom zimovanja kreću od 10 do 20 %, ali mogu biti i znatno viša.

S obzirom da jednogodišnji mlađ šarana aktivno uzima hranu i pri nižim temperaturama vode (oko 8 C°) prihranjuje se sve dok uzima hranu. Ako se prihranjivanje ne provodi, mlađ će trošiti energetske zalihe i u zimu će ući kondicijski nepripremljen, što će rezultirati gubicima i pogoršanjem zdravstvenog stanja.

Dvogodišnju mlađ dijelom nasađujemo u jesen, a dijelom u proljeće u objekte za uzgoj konzumne ribe. Mlađ koja nije nasađena u jesen prezimiti će u istim mladičnjacima u kojima se odvijala proizvodnja. U oba slučaja treba osigurati dovoljne količine vode i prozračivanje u slučaju duže pojave leda.

Konzumna riba se na kraju uzgojne sezone izlovljava, sortira i nasađuje u zimovnike.

Konzumnu ribu treba stavljati u zimovnike prema kategorijama, vrstama i veličini. Prema količini ribe u zimovniku treba podesiti protok svježe aerirane vode. Broj izmjena vode u danu je proporcionalan s količinom ribe stavljenom na zimovanje (ovisno o veličini zimovnika i masi ribe u njemu).

Ribe grabljivice za vrijeme zimovanja potrebno je hraniti. Veličina riba koja se daje mora biti prilagođena veličini grabljivica.

Posebnu pažnju treba posvetiti ribama matičnog jata. Nije preporučljivo stavljanje u zajednički zimovnik sa konzumnom ribom, jer nakon izlova sortiranje i mehaničke ozljede negativo utječu na kvalitetu spolnih produkata.

Borbu protiv ribljih bolesti treba započeti pažljivim postupkom sa ribama, bez obzira da li je riječ o konzumnoj ribi ili mlađim uzgojnim kategorijama. Više puta sortirana riba u proljeće nije sposobna za transport. Svaka manipulacija sa ribom izaziva stres, ali ostavlja i mehaničke ozljede koje su ulazna vrata za uzročnike bolesti ( najčešće sekundarne zarazne bolesti uzrokovane ubikvitarnim mikroorganizmima kao što je saprolegnioza).

Vlasnici malih obiteljskih ribnjaka koji nemaju mogućnost izlovljavanja, sortiranja i smještanja ribe u posebne objekte trebaju podesiti protok svježe vode kroz ribnjak, kontinuirano pratiti stanje tijekom zime i u slučaju zaleđivanja otvarati rupe u ledu radi „prozračivanja” i oslobađanja štetnih plinova iz vode.

Ribnjaci koji su izlovljeni tijekom zime se trebaju ostaviti bez vode da bi dno izmrzlo, što je jedna od sanitarnih mjera u suzbijanju bolesti riba.

Autor: dr. sc. Boris Župan, dr. vet. med.

Potpore i poticaji, Ribarstvo, Vijest

PODSJETNIK ZA RIBARE – rok za podnošenje Zahtjeva za potporu 31.12.2020.

Podsjećamo korisnike koji su se prijavili za sudjelovanje u privremenoj obustavi ribolovnih aktivnosti u segmentu plivaričarskog i koćarskog ribolova radi pandemije COVID-19, i to:

  • pridnenim povlačnim mrežama – koćama u razdoblju od 20. studenoga 2020. godine u 00:00 do 31. prosinca 2020. godine u  24:00 00:00
  • okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama u razdoblju od 1. prosinca 2020. godine u 00:00 sati do 31. prosinca 2020. godine u  24:00 00:00

da je rok za podnošenje Zahtjeva za potporu 31. prosinca 2020.

Zahtjevi za potporu se podnose preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede,

Uprava ribarstva

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

s naznakom: „Zahtjev za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti COVID-19 – plivaričarski/koćarski ribolov (navesti segment u okviru kojega se podnosi zahtjev) – NE OTVARATI“.

Pravilnik, obrazac Zahtjeva i popis obavezne dokumentacije dostupni su na internetskim stranicama Upravljačkog tijela:

  • za plivaričarski ribolov Zahtjev i dokumentacija mogu se pronaći ovdje
  • za koćarski ribolov Zahtjev i dokumentacija mogu se pronaći ovdje

Važno je napomenuti i da korisnici tijekom razdoblje privremenog prestanka ribolovnih aktivnosti ne smiju obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost, te ribarsko plovilo mora biti vezano u luci. Iznimno, korisnik uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile ili u cilju remonta ribarskog plovila, može premjestiti ribarsko plovilo, ali uz prethodno pribavljeno odobrenje Uprave ribarstva. Zahtjevi za odobrenje premještaja i vezane obavijesti se dostavljaju na e-mail adresu: eufondovi.ribarstvo@mps.hr

Akvakultura, Ribarstvo, Vijest

Održano predavanje pod naslovom “Inovativna rješenja kroz projekt PRIZEFISH”

U Komiži na otoku Visu dana 27. listopada 2020. održana je radionica u okviru provedbe projekta FAIRSEA pod nazivom “Ekosustavni pristup upravljanja ribolovom u RH”.

Zbog trenutne epidemiološke situacije uzrokovane COVID-19 organizator Javna ustanova RERA iz Splitsko-dalmatinske županije  omogućio je projektnim partnerima iz Hrvatske predstavljanje aktivnosti na ostalim Interreg projektima IT-HR: PRIZEFISH, SUSHIDROP i Adri.SmArtFish.

 

U okviru predavanja „Inovativna rješenja kroz projekt PRIZEFISH” kojeg je održala Valentina Andrić, voditeljica projekta iz Ministarstva poljoprivrede prisutni su se upoznali s provedenim pilot aktivnostima iz radnog paketa četiri – inovativne tehnologije i procesi koji će se implementirati kroz ovaj projekt.  Predstavljene su projektni partneri  Organizacije proizvođača koje su nadležne za provedbu: RZ “Omega 3” koja je ujedno i nositelj ovog radnog paketa te predstavnik plivaričarskog sektora u projektu, RZ „Istra“ koja okuplja 46 ribara – demerzalni ulov i OP „Bivalvia“ iz Italije koja se bavi izlovom školjkaša.  Kroz inovativna tehnološka rješenja i nove procese i proizvode OP će imati mogućnost plasmana na EU i svjetsko tržište te postizanje bolje cijene finalnog proizvoda.

Inovativnim tehnološkim načinima obrade kozica  korištenjem stroja za otkoštavanje mesa i riba na drugačiji inovativan način omogućiti će se priprema mesa kozica i priprema burgera koji će se plasirati kao novi inovativan proizvod. OP Omega 3 je započela sa korištenjem vakuum pumpi na tri plovila svojih zadrugara. Pumpe su prenamijenjene iz akvakulture i prilagođene za korištenje na plovilima i prebacivanje sitne plave ribe iz ribarske mreže na plovilo – izravno u termospremnike. Na ovaj način se osigurava kvaliteta ulova i smanjuju mikrooštećenja tkiva koja mogu nastati uslijed pritiska ribe kod tradicionalnog načina izlova pomoću mreža purara. Osim toga, kod izlova pomoću usisnih pumpi smanjuje se radni napor i povećava sigurnost posade na brodu. Talijanski partneri OP „Bivalvia“ čijih se 100 članova bavi izlovom  školjkaša Venecijanske lagune, u okviru projekta istražuju mogućnosti za plasiranje novog proizvoda – pakiranje pod visokim pritiskom ( High Pressure Processing HPP) kojim će se produžiti rok trajanja školjkaša. Također, ova OP kao nositelj MSC certifikata istražuje mogućnosti da kroz ovaj projekt smanji utjecaj na smrtnost školjkaša kroz povećanje selektivnosti alata.

 

                                                                                                                                                             Voditeljica službe

                                                                                     Valentina Andrić, mag. ing.

Akvakultura, Ribarstvo, Vijest

Obavijest o odgodi 14. Međunarodne konferencije o akvakulturi

Hrvatska gospodarska komora u suorganizaciji s Agronomskim fakultetom Sveučilišta u

Zagrebu, Institutom „Ruđer Bošković“ u Zagrebu i Ministarstvom poljoprivrede radila je na

organizaciji susreta gospodarstvenika, znanstvenika, državne uprave i ostalih povezanih sudionika iz

područja akvakulture, koji se planirao održati polovicom listopada 2020. g. u hotelu Lav u Vukovaru.

Zbog izbijanja pandemije COVID-19 donešena je odluka o odgodi konferencije.

Konferencija o akvakulturi je posvećena prikazu trenutnog stanja i utvrđivanja bitnih

strateškh, tehnoloških, gospodarskih i znanstvenih spoznaja i rješenja (suradnja na

strateškim projektima, genetika, patologija, nutricionizam, tehnologija proizvodnje,

recirkulacijski sustavi…) nužnih za uspješan razvoj akvakulture.

Uz prikaz novih tehnoloških i znanstvenih spoznaja, izazova koje unose globalne klimatske

promjene, primjera dobre prakse, iskustva uzgajivača i konzultanata, te dijalogom s

državnom upravom, ova Konferencija nastoji potaknuti i učinkovitije iskorištenje postojećih

i budućih sredstava iz raspoloživih alokacija Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Tijekom Konferencije planirano je donošenje Deklaracija o trenutnom položaju i prijedlogu mjera

za poboljšanje stanja akvakulture u EU i RH. Planirano je na kraju radnog dijela Konferencije

nastojati  dati odgovore na aktualne teme u akvakulturi, kao i mogući doprinos

akvakulture u održavanju bioraznolikosti dunavskog sliva i područja na kojima se uzgajališta nalaze.

Na prethodnim konferencijama savjetnici ribarske specijalnosti Uprave za stručnu podršku razvoju

poljoprivrede i ribarstva MP aktivno su sudjelovali u izlaganjima,  moderiranju, raspravama i

organizaciji konferencije.

Zaključci sa 13. Međunarodne konferencije o akvakulturi

Nastaviti s praksom održavanja konferencije svake druge godine i jačati teme od važnosti za gospodarstvo. Podržavati transfer znanja, trendova i primjera dobre prakse kroz tuzemnu i međunarodnu komponentu sudionika, posebice jačanjem suradnje s Institutima i nacionalnim i EU strukovnim udrugama (FEAP, Eurofish, EAS, GFCM).

Uključiti i komunikaciju videolinkom (pozdravi nacionalnih i međunarodnih institucija, osobe (predavači) koje nisu mogle fizički prisustvovati, itd.).

U odnosu na prijavljen broj izlagača, prezentacija i radova, konferencija se može održavati i u dva dijela (sekcije), stručno-gospodarski i znanstveni, s time da se na početku i kraju konferencije održavaju plenarne sjednice (na početku otvaranje i uvodni govori, a na kraju okrugli stol i donošenje zaključaka i preporuka).

Predlaže se na kraju konferencije donošenje Deklaracije (umjesto zaključaka) u kojoj će se konstatirati stanje uzgoja (problemi u proizvodnji, legislativi, pristupu izvorima financiranja, komunikaciji sa nadležnim institucijama) i predložiti mjere za njegovo poboljšanje.

Poticati suradnju proizvodnje i znanosti i korištenje EU fondova.

Pojačati aktivnosti na okupljanju značajnijeg broja proizvođača izborom tema (stručnih i znanstvenih) koje se odnose na unapređenje proizvodnje, ali i animacijom tvrtki putem aktivnosti Grupacija, Odbora i Sekcija.

 

 

dr.sc. Boris Župan dr.med.vet.

      viši savjetnik specijalist

Akvakultura, Ribarstvo, Vijest

“INOVATIVNA TEHNOLOGIJA U IZLOVU MALE PLAVE RIBE” – radionica projekta PRIZEFISH

Održana je i druga radionica u okviru provedbe projekta PRIZEFISH – “Upravljanje ekoinovativnim lancima opskrbe u ribarstvu kako bi se postigla dodana vrijednost jadranskih ribljih proizvoda”. Radionicu koja je održana 29. rujna 2020. u Zadru pod nazivom „INOVATIVNA TEHNOLOGIJA U IZLOVU MALE PLAVE RIBE” organizirala je Zadarska županija u suradnji s projektnim partnerima Ministarstvom poljoprivrede i RZ “Omega 3” koja je ujedno i nositelj ovog radnog paketa te predstavnik sektora u projektu.  Radionica je održana s ciljem upoznavanja profesionalnih ribara koji se bave izlovom male plave ribe i prerađivača s glavnim ciljevima projekta i inovativnim tehnologijama i procesima koji će se implementirati kroz ovaj projekt.

Radionica- Inovativna tehnologija u izlovu sitne plave ribe

Prisutne je pozdravila Jelena Matek, voditeljica projekta u Zadarskoj županiji koja je naglasila važnost sudjelovanja županije u provedbi  međunarodnih projekata orijentiranih na razvoj ribarskog  i povezanih sektora iz područja “plavih djelatnosti”. Zadarska županija kao nositelj radnog paketa kojim se provode komunikacijske aktivnosti koordinira promociju i medijske aktivnosti svih partnera na projektu. Voditeljica projekta u Ministarstvu poljoprivrede Valentina Andrić iz Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva održala je uvodno predavanje i predavanje pod naslovom “Utjecaj dosadašnjih projekata na ribarski sektor kroz privlačenje novih investicijskih ciklusa u Zadarskoj županiji”.

Uvodno su nazočnima predstavljeni glavni i specifični ciljevi na projektu kao i provedene te buduće aktivnosti na radnim paketima. Naglasak predavanja je stavljen na dosadašnje rezultate radnog paketa kojega su nositelji organizacije proizvođača. Kroz inovativna tehnološka rješenja i nove procese i proizvode OP će imati mogućnost plasmana na EU i svjetsko tržište te postizanje bolje cijene finalnog proizvoda. Inovativnim tehnološkim načinima obrade kozica OP Istra iz Poreča pripremiti će nove proizvode, dok je OP Omega 3 krenula u pilot projekt korištenja prenamijenjene pumpe iz akvakulture za izlov male plave ribe. Predavanjem pod naslovom “Utjecaj dosadašnjih projekata na ribarski sektor kroz privlačenje novih investicijskih ciklusa u Zadarskoj županiji” predstavljeni su dosadašnji projekti na kojima je sudjelovala Zadarska županija koja je u suradnji sa razvojnom agencijom ZADRA NOVA i Lučkom upravom Zadar važan pokretač razvoja sektora ribarstva.

Ivan Matijašević, voditelj projekta u OP “Omega3” predstavio je ribarsku zadrugu koja je osnovana na inicijativu Kaljskih ribara te u okviru projekta Ecosea priznata kao prva organizacija proizvođača u ribarstvu. RZ ”Omega 3” ima ulogu implementacije pilot projekta i zadužena je za testiranje inovativnih tehnologija kao i koordiniranje ostalih projektnih partnera iz sektora, RZ Istra iz Poreča i OP Bivalvia iz Italije.  Predavanjem na temu “Kritične točke u izlovu sitne plave ribe”  koje je održao dr. sc. Lav Bavčević sa Sveučilišta u Zadru ukazano je na osjetljivost ribe kao lako kvarljivog primarnog proizvoda koji zahtjeva posebnu pažnju za očuvanje kvalitete – održavanjem hladnog lanca i očuvanjem kvalitete tkiva od samog trenutka ulova preko transporta do pogona za preradu. Prisutni su imali priliku kroz predavanje “Opis pilot projekta: Korištenje pumpi za izlov sitne plave ribe”, koje je održao mr.sc. Mario Lovrinov iz tvrtke MAribu d.o.o.,  vidjeti način prilagodbe usisnih pumpi koje su do sada korištene isključivo u akvakulturi. Prikazan je način postavljanja ovih pumpi na brodove koje su zahtijevale prilagođavanje zbog veličine i uvjeta rada. Detaljno su opisane kao i njihove karakteristike ovisno o promjeru usisne cijevi i brzine protoka vode. Prva takva pumpa postavljena je i isprobana na brodu GALO koji je u floti RZ „Omega 3“ te je  zahvaljujući iskustvu i opažanjima vlasnika i kapetana g. Damira Mišlova sugerirana tehnička prilagodba sa manjeg na veći promjer cijevi. Dosadašnji rezultati provedbe pilot projekta u okviru kojega su postavljene pumpe na još dva plovila koji su iz flote RZ „Omega3“ govore u prilog korištenju ove inovativne tehnologije kojom se pridonosi očuvanju kvalitete zbog smanjenog pritiska na ribu i manjeg krvarenja uzrokovanog oštećenjima tkiva čime se podiže kvaliteta i cijena finalnog proizvoda. Uz povećanje kvalitete koji je bio glavni motiv za uvođenje ove tehnologije, utvrđeno je i poboljšanje uvjeta rada na plovilu te povećanje sigurnosti na radu za posadu. Ispitivanje rada usisne pumpe provedeno je krajem kolovoza 2020. u suradnji sa Službom za podrška u korištenju mjera ribarstvene politike, a rezultat je video pod nazivom “Innovative tools and processes – OMEGA 3“ koji je izradila Zadarska županija i koji je prikazan na kraju radionice okupljenima. Video je moguće pogledati na YouTube kanalu.

Ministarstvo poljoprivrede kao projektni partner sudjeluje u pripremi i izradi izvještaja i dokumenata potrebnih za provedbu aktivnosti, te u okviru svojeg djelokruga sudjeluje u diseminaciji i edukaciji krajnjih korisnika. Svrha ovog projekta je promicanje, razvitak i očuvanje sektora ribarstva kroz provedbu programa i planova dugoročnog gospodarenja i iskorištavanja ribljih stokova te zaštita i očuvanje morskog ekosustava i bioloških resursa. Opći cilj projekta je uvođenje i primjena inovativnih tehnoloških rješenja kojima će se osigurat bolja kvaliteta proizvoda ribarstva i omogućiti povećanje konkurentnosti na tržištu EU i svjetskom tržištu. Ukupna vrijednost projekta je 3.117.680,00 eura,  proračun Ministarstva poljoprivrede za provedbu projekta iznosi 74.000,00 eura od čega je 85% sufinancirano iz ERDF-a.

Valentina Andrić, mag. ing., voditeljica Službe