Ribarstvo

Ribarstvo, Vijest

Privremena obustava – koće / izmjena pravilnika potegače

U NN br. 100 objavljeno je:

Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2021. godini.

Pravilnikom se plovilima koja obavljaju ribolov pridnenom povlačnom mrežom – koćom zabranjuje obavljanje ribolova u ribolovnim zonama C, D i E u razdoblju od 20. rujna 2021. godine u 00:00 sati do 19. listopada 2021. godine u 24:00 sata.

Zabrana se ne odnosi na područja u ribolovnoj zoni E, koja su izuzeta od ograničenja:

  1. dio podzone E1 sjeverno od spojnice: rt Grota na otoku Cresu – rt Pelova na otoku Krku
  2. podzona E2.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_09_100_1803.html

Za navedeno razdoblje postoji mogućnost financiranja prema novoj Uredbi o  Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu, u okviru novoga Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine. Za više informacija pogledajte na poveznici: Privremena obustava-koće 9/10 2021.

U istim NN objavljen je i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama. Izmjenama i dopunama pravilnika zabranjeno je obavljanje ribolova na pozicijama koje su označene crvenom bojom na karti te je propisana zabrana ribolova potegačom velikog oka od 1. listopada 2021. g. do 26. listopada 2023. godine.

Vlasnicima plovila koji posjeduju važeće Odobrenje za mreže potegače s rokom važenja do 1. travnja 2021. godine, na njihov zahtjev izdat će se novo Odobrenje koje vrijedi za razdoblje od dana izdavanja do 26. listopada 2023. godine.

Zahtjev se može predati Ministarstvu poljoprivrede počevši od 1. listopada 2021. godine.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_09_100_1804.html

Ribarstvo, Vijest

Naredba o zabrani – Jabučki džep

U Narodnim novinama br. 65/21, od 11.6.2021.  objavljeno je:

Naredba o zabrani obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom koćom u Jabučkom džepu NN 65/21

Ovom Naredbom stupa na snagu zabrana obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u:

– dijelu ribolovne zone J, tzv. Jabučki džep u razdoblju od 11. lipnja 2021. do 12. srpnja 2021. godine.

U istom broju NN objavljena je i dopuna  Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom NN 65/2021

Ribarstvo, Vijest

Sastanak dionika ribarskog sektora PRIZEFISH

„ PROMICANJE VAŽNOSTI PROCESA EKOLOŠKOG OZNAČAVANJA S CILJEM PROMOCIJE OZNAKE S DODANOM VRIJEDNOSTI “

Sastanak dionika ribarskog sektora PRIZEFISH I, 2. LIPANJ 2021 | Zadar, Croatia

PRIZEFISH – Upravljanje eko-inovativnim lancima opskrbe u ribarstvu, kako bi se postigla dodana vrijednost jadranskih ribljih proizvoda

U okviru provedbe aktivnosti na radnom paketu tri projekta PRIZEFISH, Zadarska županija je organizirala sastanak sa dionicima iz ribarskog sektora  koji se održao  2. lipnja 2021. godine u prostorijama INOVAcije, Centra za kreativne industrije u Zadru pod naslovom “ Promicanje važnosti procesa ekološkog označavanja s ciljem promocije oznake s dodanom vrijednosti“.  Sastanak se prenosio online, a sudjelovali su i partneri iz Italije. Sastanku se odazvao veliki broj sudionika koji su se aktivno uključili u diskusiju te iznijeli svoja mišljenja, stavove i prijedloge.

 

Uvodne napomene o projektu PRIZEFISH, osnovnu ideju i viziju projekta, glavne ciljeve i važnost sudjelovanja u projektu PRIZEFISH za Zadarsku županiju iznio je pročelnik UO za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj g. Daniel Segarić.

O oznakama prepoznatljivosti koje su europskim potrošačima sve važnije, govorila je Valentina Andrić mag. ing., iz Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede, koja je i moderirala cijeli sastanak. U svojem izlaganju je naglasila važnost dugoročno  održivog ribarstva i to iz više razloga. „Uz povećanu svijest potrošača o važnosti očuvanja prirodnih resursa, brige za okoliš i prava radnika, mijenjaju se i navike te se sve veći broj okreće prema proizvodima koji imaju oznaku eko certifikata koja garantira da su proizvodi iz održive proizvodnje. Ribari kao primarni proizvođači kojima je to osnovni prihod, u skladu sa očuvanjem društvene i gospodarske održivosti, trebaju pronaći interes i mogućnost za dobivanje takve oznake kojom dokazuju da obavljaju odgovoran ribolov, te da osiguravaju sljedivost, sigurnost i kvalitetu proizvoda do krajnjeg potrošača.  Ukoliko se dodavanjem vrijednosti proizvodima ribarstva kroz eko certificiranje omogući ribarima kompenzacija za smanjenje prihoda i dugoročno osigura rast produktivnosti i pristojan standard, to bi mogao biti motiv za ulazak u postupak i odgovor na nove zahtjeve tržišta“ – istaknula je gđa. Valentina Andrić iz Ministarstva poljoprivrede kroz svoje izlaganje “Ribari – motivi za eko certificiranje proizvoda”.

O važnosti ekološkog označavanja i certificiranju s posebnim naglaskom na održivo i odgovorno ribarenje govorio je prof.dr.sc. Giuseppe Scarcella, sa Instituta morskih znanosti iz Italije koji ističe: „Poboljšanje stanja jadranskih resursa može se ostvariti i kroz prikladniju “tržišnu disciplinu” u tom sektoru i pri tome doprinijeti prijelazu na odgovoran ribolov i održivu upotrebu resursa, kroz  certificiranje i ekološko označavanje ribljih proizvoda. Ova praksa može djelovati kao pokretačka snaga za bolje upravljanje i veću svijest potrošača.“ Njegova kolegica sa CNR instituta gđa. Giulia Sandalli  u svom je  izlaganju prezentirala razvoj regionalne sheme certificiranja za riblje proizvode Jadranskog mora i predstavila ARMF kao mogući oblik certificiranja proizvoda. Predloženi su standardi koji se temelje na ekološkom, ekonomskom i socijalnom aspektu te proceduralni okvir kojima je definiran postupak certificiranja za ARMF-a.

Doc. dr. sc. Igor Isajlović sa Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita dao je kratki osvrt na glavne  ribolovne alate  i stanje ciljanih stokova koji su odabrani za certificiranje u okviru PRIZEFISH projekta, pojasnio zašto su odabrani ovi tipovi ribolova i vrste te naglasio veliki trud u suradnji državnih institucija, ribolovnog sektora i znanstvenika s ciljem poboljšanja održivog ribolova.

G. Ivan Matijašević, MBA iz organizacije proizvođača „Omega3“ u svojoj je prezentaciji “Stvaranje dodane vrijednosti proizvoda kroz pilotiranje inovativnih tehnologija” prikazao je kako se primjenom inovativnih tehnologija kroz selekcionirani izlov, maksimiziranje iskoristivosti ulovljenih resursa približio ribo-prerađivački sektor certificiranju i ekološkim oznakama. Glavna prepreka ekološkom certificiranju i postojećim certifikatima je stanje stokova iskorištavanih populacija i u tom pogledu ostaje istražiti ostale, uglavnom prirodne utjecaje na populacije lovnih vrsta- istaknuo je.

Tijekom protekle dvije godine provedbe projekta kroz zajedničku suradnju hrvatskih i talijanskih partnera,  javnih vlasti i institucija, istraživačkih instituta, obrazovnih institucija, malih i srednjih poduzetnika, organizacija proizvođača te nevladinih organizacija održavani su sastanci, radionice i treninzi s predstavnicima ribarskog sektora. Svrha sastanaka, radionica i treninga bila je prikupljanje informacija i podataka o trenutnom stanju ribarskog sektora te širenje znanja o provedenim aktivnostima, inovativnim tehnologijama i postupcima koji doprinose dodanoj vrijednosti jadranskih ribljih proizvoda.

Projekt PRIZEFISH ukupne je vrijednosti 3,12 milijuna eura i dio je Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. -2020. Proračun Ministarstva poljoprivrede za provedbu projekta iznosi 74.500,00 € od čega je 85% financirano sredstvima ERDF-a. Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva provodi sve potrebne aktivnosti za diseminaciju rezultata projekta i edukaciju na terenu uključivanjem ribara u projekt.

Opći cilj projekta je uvođenje i primjena inovativnih tehnoloških rješenja kojima će se osigurati bolja kvaliteta proizvoda ribarstva i omogućiti povećanje konkurentnosti.

 

 Valentina Andrić, mag. ing., voditeljica Službe

Ribarstvo, Vijest

Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila

U NN broj 53/2021, od 19. svibnja 2020. godine objavljena je:

Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila koja obavljaju ribolov plivaricom tunolovkom u registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) u 2021. godini

Popis plovila koja imaju pravo na ribolov tune plivaricom tunolovkom u 2021. godini, ostvaruju plovila s pripadajućim individualnim kvotama kako slijedi: NN 53/2021

Ribarstvo, Vijest

PRIZEFISH – promotivne aktivnosti na projektu

U okviru diseminacije projekta te provedbe promotivnih aktivnosti na Inttereg IT-HR projektu PRIZEFISH, provedena je nabava 80 sportskih jakni koje su preuzete i biti će uručene ribarima, potrošačima, javnim i nevladinim organizacijama kao prigodan poklon na završnoj konferenciji koja se planira krajem godine u Zadru. O rezultatima projekta po radnim paketima zainteresirani ribari će se informirati kroz organiziranje prekograničnih treninga.  U tijeku su pripreme za provedbu sastanka sa dionicima o rezultatima na paketu tri pod nazivom “Kapitalizacija plavih inovacija: eko certificiranje proizvoda ribarstva i njegova važnost za ribare“. Sastanak će uključiti sve dionike u ribarstvu, od ribara, predstavnika lokalnih, regionalnih i nacionalnih javnih institucija do predstavnika nevladinih organizacija koji će se imati za cilj promoviranje važnosti postupka ekološkog označavanja za ribolovne aktivnosti koje se provode u Jadranskom moru.

Susret se planira organizirati krajem svibnja ili početkom lipnja 2021. godine ovisno o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u suradnji sa ostalim partnerima i nositeljem radnog paketa na projektu Instituta za biološke resurse i morske biotehnologije sa sjedištem u Anconi (CNR). Ministarstvo poljoprivrede kao jedan od četrnaest partnera na ovom projektu sudjeluje u pripremi i organizaciji radionica, treninga te diseminaciji rezultata projekta.

Sigurni smo da će ove nepromočive, soft shell jakne svojom plavom bojom ostati lijepi podsjetnik na projekt PRIZEFIH.

Valentina Andrić, mag. ing.

Akvakultura, Ribarstvo, Vijest

DRŽAVNA POTPORA ZA ŠTETE OD RAZNIH VRSTA PTICA I OSTALIH ŽIVOTINJA NA ŠARANSKIM RIBNJACIMA

U NN 46/2021, od 30. travnja 2021. objavljen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima

Predmet programa državne potpore je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za štete i/ili izgubljenu dobit počinjenu od raznih vrsta ptica i drugih životinja na šaranskim ribnjacima.

Zahtjev za potporu se podnosi na temelju ovoga Pravilnika jednom godišnje, u razdoblju od 15. ožujka do 15. travnja, a zaključno u 2023. godini.

Iznimno, Zahtjev za potporu u 2021. godini se podnosi u roku od 15 dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Zahtjev za potporu se podnosi na temelju ovoga Pravilnika na obrascu Zahtjeva za potporu koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva.

Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik uz obrazac Zahtjeva za potporu obavezno prilaže dokumentaciju koja je propisana Prilogom Zahtjeva za potporu i njegov je sastavni dio.

Obrazac Zahtjeva za potporu popunjava se u elektroničkom obliku ili ručno, a u slučaju da se popunjava ručno, mora biti ispunjen pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati, te se, potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i popratna dokumentacija, podnosi u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

s naznakom: »Zahtjev za dodjelu državne potpore – štete na šaranskim ribnjacima – NE OTVARATI«.

Zahtjev za potporu podnosi se po dozvoli za akvakulturu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ribarstvo, Vijest

Potpora u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19

U NN broj 42, od 21. travnja 2021. godine objavljen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19 (NN 42/2021).

Predmet potpore je dodjela državne potpore u ribarstvu, a kao pomoć za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa u sektoru gospodarskog ribolova na moru.

Korisnik mora biti ovlaštenik važeće povlastice za ribolov izdane za ribarsko plovilo u segmentu malog priobalnog ribolova koje mora biti u funkciji, a što se dokazuje važećim dokumentima.

Uz propisane uvjete za korisnika iz stavka 1. članka 4. Pravilnika, moraju biti ispunjeni i sljedeći uvjeti za ribarsko plovilo:

– ribarsko plovilo mora pripadati u segment malog priobalnog ribolova

– slučaju okružujućih mreža plivarica – srdelara, ribarsko plovilo mora imati važeće Odobrenje

– ribarsko plovilo mora imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 40 ribolovnih dana ostvarenih u kalendarskoj godini (od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine) koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu

– ribarsko plovilo mora ostvariti minimalni iskrcaj od 100 kg provedenih kroz prodajne listove i/ili fiskalne račune u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu

– fiskalni računi se odnose isključivo na račune kada su riba i/ili drugi morski organizmi prodani direktno sa plovila krajnjem potrošaču

Potpora iznosi jednokratno 6.000,00 kuna po zaposlenom djelatniku.

Zahtjev za potporu se podnosi na temelju ovoga Pravilnika na obrascu Zahtjeva za potporu koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva, Uprave ribarstva.

Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik uz obrazac Zahtjeva za potporu obavezno prilaže dokumentaciju koja je propisana Prilogom Zahtjeva za potporu i njegov je sastavni dio.

Dokumentacija za dodjelu državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu COVID-19 za mali priobalni ribolov

Obrazac Zahtjeva za potporu popunjava se u elektroničkom obliku ili ručno, a u slučaju da se popunjava ručno, mora biti ispunjen pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati, te se, potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i popratna dokumentacija, podnosi u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

s naznakom:

»Zahtjev za dodjelu državne potpore u ribarstvu – COVID 19 – NE OTVARATI«.

(4) Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je do 21. svibnja 2021. godine.