Potpora u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19

U NN broj 42, od 21. travnja 2021. godine objavljen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19 (NN 42/2021).

Predmet potpore je dodjela državne potpore u ribarstvu, a kao pomoć za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa u sektoru gospodarskog ribolova na moru.

Korisnik mora biti ovlaštenik važeće povlastice za ribolov izdane za ribarsko plovilo u segmentu malog priobalnog ribolova koje mora biti u funkciji, a što se dokazuje važećim dokumentima.

Uz propisane uvjete za korisnika iz stavka 1. članka 4. Pravilnika, moraju biti ispunjeni i sljedeći uvjeti za ribarsko plovilo:

– ribarsko plovilo mora pripadati u segment malog priobalnog ribolova

– slučaju okružujućih mreža plivarica – srdelara, ribarsko plovilo mora imati važeće Odobrenje

– ribarsko plovilo mora imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 40 ribolovnih dana ostvarenih u kalendarskoj godini (od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine) koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu

– ribarsko plovilo mora ostvariti minimalni iskrcaj od 100 kg provedenih kroz prodajne listove i/ili fiskalne račune u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu

– fiskalni računi se odnose isključivo na račune kada su riba i/ili drugi morski organizmi prodani direktno sa plovila krajnjem potrošaču

Potpora iznosi jednokratno 6.000,00 kuna po zaposlenom djelatniku.

Zahtjev za potporu se podnosi na temelju ovoga Pravilnika na obrascu Zahtjeva za potporu koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva, Uprave ribarstva.

Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik uz obrazac Zahtjeva za potporu obavezno prilaže dokumentaciju koja je propisana Prilogom Zahtjeva za potporu i njegov je sastavni dio.

Dokumentacija za dodjelu državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu COVID-19 za mali priobalni ribolov

Obrazac Zahtjeva za potporu popunjava se u elektroničkom obliku ili ručno, a u slučaju da se popunjava ručno, mora biti ispunjen pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati, te se, potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i popratna dokumentacija, podnosi u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

s naznakom:

»Zahtjev za dodjelu državne potpore u ribarstvu – COVID 19 – NE OTVARATI«.

(4) Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je do 21. svibnja 2021. godine.

Pripremi za ispis