Naredba o zabrani – Jabučki džep

U Narodnim novinama br. 65/21, od 11.6.2021.  objavljeno je:

Naredba o zabrani obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom koćom u Jabučkom džepu NN 65/21

Ovom Naredbom stupa na snagu zabrana obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u:

– dijelu ribolovne zone J, tzv. Jabučki džep u razdoblju od 11. lipnja 2021. do 12. srpnja 2021. godine.

U istom broju NN objavljena je i dopuna  Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom NN 65/2021

Pripremi za ispis