Dopuna Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem

U NN br. 72, od 29.6.2021. objavljeno je:

Pravilnik o dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_72_1356.html

Pripremi za ispis