Ribarstvo

Ribarstvo, Vijest

Ribarstvo – Objavljeni natječaji za Mjere I.I „Inovacije“ i II. I „Inovacije“

U NN broj 37, od 9. travnja 2021. godine objavljeni su Natječaji za mjere Mjere I.I „Inovacije“ i II. I „Inovacije“iz OP za pomorstvo i ribarstvo.

Korisnik podnosi Zahtjev za potporu na obrascu Zahtjeva za potporu i obavezno prilaže dokumentaciju koja je propisana prilogom Zahtjeva za potporu i njegov je sastavni dio.

Obrazac Zahtjeva za potporu i popis obvezne dokumentacije je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

Obrazac Zahtjeva za potporu se popunjava u elektroničkom obliku te se potpisan i ovjeren od strane korisnika podnosi u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, zajedno s obveznom dokumentacijom, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,

s naznakom: »Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. Inovacije – ne otvarati« / »Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere II.1. Inovacije – ne otvarati«.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći dan nakon objave ovoga Natječaja u Narodnim novinama, a traje do 2. kolovoza 2021. godine.

Mjera I.I “Inovacije” – natječaj

Mjera II.I “Inovacije” – natječaj

Ribarstvo, Vijest

Produljena zabrana sakupljanja školjkaša u Paškom zaljevu

U NN broj 37, od 09.04.2021. objavljeno je:

Odluka o izmjeni Odluke o zabrani sakupljanja školjkaša (Bivalvia), puževa (Gastropoda), spužava (Spongia) i bodljikaša (Echinodermata) u Paškom zaljevu.

Izmjenom Odluke  o zabrani sakupljanja školjkašapuževaspužava i bodljikaša produljena je zabrana sakupljanja navedenih vrsta morskih organizama u akvatoriju Paškog zaljeva omeđenog spojnicom Rta Sušac (φ 44° 29,290′, λ 15° 2,939′) i Rta Sv. Nikola (φ 44° 28,770′, λ 15° 2,580′) do 15. listopada 2021. godine.

U istom broju NN objavljena je i  Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2021. godini.

Ovom Odlukom autoriziraju se plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2021. godini na temelju uvjeta i kriterija propisanih Pravilnikom o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine«, br. 39/18, 35/19, 37/20 i 30/21) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Ribarstvo, Vijest

Odluka o autorizaciji plovila za sakupljanje crvenog koralja (Corallium rubrum)

U NN 32/2021, od 31.03.2021. objavljena je Odluka o autorizaciji plovila za sakupljanje crvenog koralja (Corallium rubrum).

Ovom Odlukom autoriziraju se plovila za sakupljanje crvenog koralja (Corallium rubrum) s rokom važenja do 30. lipnja 2022. godine na temelju uvjeta i kriterija propisanih Pravilnikom o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem. Popis autoriziranih plovila i najveća dopuštena količina ulova po plovilu za 2021. i 2022. godinu navedeni su u Odluci NN 32/2021.

Ribarstvo, Vijest

Objavljen Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem

U NN broj 30 od 26.03.2021. objavljen je Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem

Ovim pravilnikom propisuje se način obavljanja gospodarskog ribolova na moru koji se obavlja ronjenjem, a u koji spada sakupljanje morskih organizama i izlov morskog crva.

Pravilnikom se propisuje:

– namjena pojedinih ribolovnih alata i opreme te prostor­no-vre­menska ograničenja za sakupljanje i izlov u određenim dijelovima ribolovnog mora

– lovostaj i minimalne veličine za pojedine vrste

– dozvoljena masa ulova pojedinih vrsta morskih organizama ostvarenog u ribolovnom moru Republike Hrvatske

– uvjeti i način izdavanja Odobrenja za sakupljanje koralja (u daljnjem tekstu: Odobrenje) u gospodarskom ribolovu na moru

– kriteriji za izdavanje Odobrenja

– sadržaj obrasca Odobrenja

– uvjeti pod kojima je moguće prenositi Odobrenje

– sadržaj i način vođenja registra Odobrenja.

Sakupljanje morskih organizama podrazumijeva vid gospodarskog ribolova koji se obavlja neposredno od strane ribara ronjenjem te uključuje sakupljanje spužvi, koralja, školjkaša, morskih puževa, bodljikaša i plaštenjaka.

Sakupljanje koralja dopušteno je isključivo na temelju valjanog Odobrenja.

Za vrste za koje su sakupljanje iz prirode i uvjeti za stavljanje na tržište propisani posebnim propisima iz područja zaštite prirode, potrebno je ishoditi dopuštenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode.

Sakupljanje i izlov morskih organizama dopušteno je obavljati isključivo korištenjem plovila na koje je izdana povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (u daljnjem tekstu: povlastica), a u jednom ribolovnom danu sakupljanje mogu obavljati najviše dva (2) ronioca koji se moraju nalaziti unutar radijusa od 500 m od pozicije plovila.

Sakupljanje morskih organizama dozvoljeno je obavljati u skladu s ograničenjima propisanim posebnim propisom kojim se regulira sakupljanje zavičajnih divljih vrsta.

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_03_30_656.html

U istom broju NN objavljen je i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_03_30_657.html

Ribarstvo, Vijest

Privremene obustava ribolovnih aktivnosti radi epidemije COVID-19

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da je ministrica poljoprivrede donijela  Odluku o proglašenju privremene obustave ribolovnih aktivnosti radi epidemije COVID-19 pridnenim povlačnim mrežama – koćama za travanj 2021. godine. Odluka se može pronaći na sljedećoj poveznici: Odluka

Ovom Odlukom proglašava se neobvezna privremena obustava ribolovnih aktivnosti pridnenim povlačnim mrežama – koćama radi epidemije bolesti COVID-19 u trajanju od 30 dana u razdoblju od 1. travnja 2021. godine u 00:00 sati do 30. travnja 2021. godine u 24:00 sati na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske.

VAŽNA NAPOMENA !!!

Privremena obustava proglašena je u svrhu okvirne mogućnosti financiranja obustave, a koja proizlazi iz prijedloga Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu za programsko razdoblje 2021.-2027.

Slijedom toga, osnovni uvjeti za dodjelu potpore utvrđeni ovom Odlukom nisu konačni te korisnik koji sudjeluje u privremenoj obustavi prihvaća odnosno pristaje na moguće izmjene i/ili dopune.

Konačni uvjeti, kriteriji, način dodjele i izračun potpore će se utvrditi odgovarajućim propisom nakon službenog donošenja Uredbe i/ili odobrenja Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine te se o potpori ne odlučuje na temelju ove Odluke. Dodatno, navedeno znači da će se i Odluke o dodjeli kao i Odluke o isplati donositi tek nakon usvajanja gore navedenih dokumenata.

Neki od osnovnih uvjeta su da ribarsko plovilo ne smije obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost tijekom trajanja privremene obustave te mora biti vezano u luci, članovi posade ne smiju obavljati bilo koju vrstu ribolova ili drugu djelatnost, plovilo mora biti autorizirano za koćarski ribolov i imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 120 ribolovnih dana ostvarenih tijekom 2019. i 2020. godine. Više informacija o uvjetima i obvezama može se pronaći u Odluci.

Korisnik koji želi sudjelovati u ovoj privremenoj obustavi dužan je:

  • dostaviti obavijest o interesu za sudjelovanje na e-mail adresu eufondovi.ribarstvo@mps.hr. Obavijest je potrebno dostaviti do 1. travnja 2021. godine

i

  • podnijeti Zahtjev za potporu na propisanom obrascu koji je dostupan na sljedećoj poveznici: Zahtjev za potporu. Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu traje od 1. travnja do 30. travnja 2021. godine.

Zahtjevi za potporu se podnose preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

        Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva

          Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

s naznakom: „Zahtjev za potporu – privremena obustava COVID-19 – koćarski ribolov travanj 2021. – NE OTVARATI“.

Korisnici koji će sudjelovati u privremenoj obustavi tijekom razdoblja privremene obustave prestanka ribolovnih aktivnosti ne smiju obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost, te ribarsko plovilo mora biti vezano u luci. Iznimno, korisnik uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile ili u cilju remonta ribarskog plovila, može premjestiti ribarsko plovilo, ali uz prethodno pribavljeno odobrenje Uprave ribarstva. Zahtjevi za odobrenje premještaja i vezane obavijesti se dostavljaju na e-mail adresu: eufondovi.ribarstvo@mps.hr

Ribarstvo, Vijest

Odobrenja za obavljanje ribolova malim plivaricama i mrežama potegačama

U NN 27/2021, od 17.3.2021. objavljeni su:

Pravilnik o dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom i Pravilnik o dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama.

Vlasnicima plovila koji posjeduju važeće Odobrenje za obavljanje gospodarskog ribolova malim plivaricama i/ili obalnim mrežama potegačama s rokom važenja do 1. travnja 2021. godine, na njihov zahtjev izdat će se novo Odobrenje koje vrijedi od dana izdavanja do 26. listopada 2021. godine.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom

Pravilnik o dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama

Ribarstvo, Vijest

Obavijest korisnicima povrata plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za pogon ribarskih plovila za namjene u ribolovu o kvotama za 2021. godinu

Obavještavaju se korisnici povrata plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin da je izvršen obračun kvota za 2021. godinu. Popis plovila koja mogu koristiti povrat nalazi se na stranicama Uprave ribarstva.

Zahtjev za povrat trošarine podnosi se kvartalno tijekom kalendarske godine nadležnom carinskom uredu na obrascu Zahtjev za povrat trošarine – Obrazac ZRB iz Priloga 4. Pravilnika o primjeni zakona o trošarinama koji se odnosi na plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu.

Akvakultura, Ribarstvo, Vijest

Raspolaganje uzgojnim kapacitetom tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna na uzgajališta

U NN 22/2021, od 3.3.2021. objavljen je Pravilnik o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta

Ovim pravilnikom propisuje se način raspolaganja uzgojnim kapacitetom tuna (Thunnus thynnus) i način raspolaganja dozvoljenom ulaznom količinom ulovljenih divljih tuna.

Ukupni kapacitet uzgoja tuna kojim raspolaže Republika Hrvatska iznosi 7 880 tona godišnje.

Najveća ulazna količina ulovljenih divljih tuna koja se smije unijeti na uzgajališta na području Republike Hrvatske u jednoj kalendarskoj godini kojom raspolaže Republika Hrvatska iznosi

2 947 tona.

Raspodjela kapaciteta uzgoja tuna utvrđuje se za kalendarsku godinu na sljedeći način:

  1. a) 30 % ukupnog kapaciteta uzgoja raspoređuje se ravnomjerno na sve nositelje dozvole za uzgoj tuna.
  2. b) 60 % ukupnog kapaciteta uzgoja raspoređuje se prema udjelu svakog nositelja dozvole za uzgoj tuna u ukupnoj prodaji tuna kako je zavedeno u Informacijskom sustavu ribarstva Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu Ministarstvo) na temelju očevidnika za akvakulturu koji se odnose na zadnje petogodišnje razdoblje koje prethodi kalendarskoj godini za koju se utvrđuje kapacitet.
  3. c) 10 % ukupnog kapaciteta uzgoja predstavlja slobodni kapacitet.

Više na poveznici Pravilnik o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta.

Akvakultura, Ribarstvo, Vijest

E-savjetovanja – objavljeno

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. „Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša“. Savjetovanje je otvoreno do 26.03.2021.

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16046

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19. Savjetovanje je otvoreno do 31.03.2021.

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16098

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete na uzgajalištima dagnji. Savjetovanje je otvoreno do 28.03.2021.

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16088

 

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius). Savjetovanje je otvoreno do 17.03.2021.

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16117

 

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem. Savjetovanje je otvoreno do 13.03.2021.