Objavljen Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem

U NN broj 30 od 26.03.2021. objavljen je Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem

Ovim pravilnikom propisuje se način obavljanja gospodarskog ribolova na moru koji se obavlja ronjenjem, a u koji spada sakupljanje morskih organizama i izlov morskog crva.

Pravilnikom se propisuje:

– namjena pojedinih ribolovnih alata i opreme te prostor­no-vre­menska ograničenja za sakupljanje i izlov u određenim dijelovima ribolovnog mora

– lovostaj i minimalne veličine za pojedine vrste

– dozvoljena masa ulova pojedinih vrsta morskih organizama ostvarenog u ribolovnom moru Republike Hrvatske

– uvjeti i način izdavanja Odobrenja za sakupljanje koralja (u daljnjem tekstu: Odobrenje) u gospodarskom ribolovu na moru

– kriteriji za izdavanje Odobrenja

– sadržaj obrasca Odobrenja

– uvjeti pod kojima je moguće prenositi Odobrenje

– sadržaj i način vođenja registra Odobrenja.

Sakupljanje morskih organizama podrazumijeva vid gospodarskog ribolova koji se obavlja neposredno od strane ribara ronjenjem te uključuje sakupljanje spužvi, koralja, školjkaša, morskih puževa, bodljikaša i plaštenjaka.

Sakupljanje koralja dopušteno je isključivo na temelju valjanog Odobrenja.

Za vrste za koje su sakupljanje iz prirode i uvjeti za stavljanje na tržište propisani posebnim propisima iz područja zaštite prirode, potrebno je ishoditi dopuštenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode.

Sakupljanje i izlov morskih organizama dopušteno je obavljati isključivo korištenjem plovila na koje je izdana povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (u daljnjem tekstu: povlastica), a u jednom ribolovnom danu sakupljanje mogu obavljati najviše dva (2) ronioca koji se moraju nalaziti unutar radijusa od 500 m od pozicije plovila.

Sakupljanje morskih organizama dozvoljeno je obavljati u skladu s ograničenjima propisanim posebnim propisom kojim se regulira sakupljanje zavičajnih divljih vrsta.

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_03_30_656.html

U istom broju NN objavljen je i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_03_30_657.html

Pripremi za ispis