Obavijest proizvođačima krumpira! 17.03.2017.

Proizvođači krumpira započeli su sa pripremama za sadnju krumpira. Prije sadnje krumpira potrebno je suzbiti štetnike u tlu, od kojih su najvažniji: ličinke klisnjaka- žičnjaci (Elateridae), ličinke hrušteva- grčice (Melolontha melolontha i druge vrste), rovac (Gryllotalpa gryllotalpa) te gusjenice sovica pozemljuša ili podgrizajućih sovica (Noctuidae).

Kako bi se donijela pravilna odluka o potrebi preventivnog suzbijanja navedenih štetnika potrebno je pregledati tlo prije sadnje. Pregled tla vrši se kopanjem jama veličine 25×25 cm te se zemlja iz tih jama izbaci na rasprostrtu foliju, drobi se i pregledava da li ima štetnika koji žive u tlu. Broj iskopanih jama ovisi o veličini parcele: velike parcele (1-5 ha) 8- 14 jama, parcele od 5-10 ha 10-16 jama, a  za parcele preko 10 ha treba 16-24 jama. Ukupni broj štetnika pomnoži se sa 16 i podijeli s brojem jama iskopanih na parceli; tako da se dobije brojnost štetnika po četvornom metru. Zaštita primjenom insekticida potrebna je ukoliko se prijeđu kritični brojevi: žičnjaci (aridna područja 2-4 na m²,humidna područja 3-5 na m²), grčice hrušta 2-3 /m², rovac 0,25-0,5 /m².

Zaštita se provodi tretiranjem granuliranim ili tekućim insekticidima (tretiranje gomolja Gaucho FS 600 Rot). Primjena insekticida za tretiranje tla dozvoljena je isključivo u trake ili redove deponatorima. Dozvoljeni pripravci za suzbijanje zemljišnih štetnika na bazi djelatne tvari klorpirifos: Dursban E-48, Nufos i Kentaur 5 G  te pripravak Force 1,5 G na bazi djelatne tvari teflutrin za suzbijanje žičnjaka. Pripravci nisu dozvoljeni u proizvodnji mladog krumpira i karenca za tretiranje tla je 91 dan!

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Petra Pozder  mag. ing. fitomedicine
Petra.Pozder@savjetodavna.hr
Andreja Vukalović Pofuk dipl.ing. agr
Andreja. Vukalovic. Pofuk@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis