Obavijest šumoposjednicima Sisačko-moslavačke županije

  • Gospodarsku jedinicu „Cremušnica-Brnjavac-Čemernica“ koja obuhvaća područje katastarskih općina: Batinova kosa, Bović, Brnjavac, Bukovica, Cremušnica, Čemernica, Golinja, Gornja Trstenica, Kirin, Kozarac, Ostrožin, Pješčanica, Šljivovac;
  • Gospodarsku jedinicu „Gračenica-Dvorište“ koja obuhvaća područje katastarskih općina: Dvorište, Gračenica Šišinečka, Hađer, Jame, Mala Solina, Stankovac, Velika Solina;
  • Gospodarsku jedinicu „Obljaj-Gradac“ koja obuhvaća područje katastarskih općina: Kobiljak, Bijele Vode, Bojna, Brestik, Brezovo Polje, Brubno, Buzeta, Dabrina, Dragotina, Drenovac Banski, Hajtić, Klasnić, Kozaperovica, Maja, Mali Gradac, Martinovići, Obljaj, Svračica, Veliki Gradac.

Pozivamo šumoposjednike i zainteresirane građane da se odazovu, upoznaju se s izrađivačima programa, načinom izrade te svojim aktivnim sudjelovanjem, primjedbama i prijedlozima doprinesu što kvalitetnijem konačnom prijedlogu ovih Programa za gospodarenje.

Tomislav Šporčić, dipl. ing. šum.
stručni savjetnik za šume šumoposjednika
Tomislav.Sporcic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis