MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Varaždinska

Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Porastom dnevnih temperatura naglo je  kretanja vegetacije kod jabuka i krušaka. Kako za vikend postoji mogućnost oborina koje će omogućiti infekciju sa fuzikladijem  (Venturia inaequalis)  savjetujemo proizvođačima da obave preventivnu zaštitu nasada nekim od pripravaka na bazi: mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankozeb, Star 80, Pinnozeb M-45),   dodina (Chromodin S-65, Syllit 544 SC),  kako bi spriječili infekciju  fuzikladijem  (Venturia inaequalis).

Za suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucotricha) u nasadima jabuke mogu se koristiti  pripravci na bazi sumpora ili pripravk Nimrod 25 EC tamo gdje su prethodnih godina zaraze sa pepelnicom (Podosphaera leucotricha) bile jače prisutne.

Primjena pripravka Nimrod 25 EC ne preporuča se tijekom cvatnje.

U nasadima gdje je bilo problema i gdje se ponovna pojavila jabučna krvava (Eriosoma lanigerum) preporučamo da se do početka cvatnje obavi suzbijanje primjenom pripravka Closer. Također nasade u kojima su se javili problemi sa kalifornijskom štitastom uši (Quadraspidiotus perniciosus) može se prije cvatnje obaviti tretiranje sa pripravcima  Pyxal,  Brai, Proximo, Closer.

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena prije oborina  jer do  infekcije dolazi u vrijeme oborina. Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk, dipl.ing.agr

andreja.v-pofuk@mps.hr

Obavijest proizvođačima uljane repice

Budući da su temperature u porastu na usjevu uljane repice zabilježena je i pojava repičinog sjajnika (Meligethes aeneus).

Kritični broj za suzbijanje Repičinog sjajnika smatra se

u fazi kada je cvjetni pup još pokriven lišćem:  0,8-1 sjajnika

u fazi kada je cvjetni pup vidljiv zeleni pup: 1-1,5 sjajnika

u fazi  cvata (izdiferenciran)  no zatvoren: 2-3 sjajnika

Za suzbijanje repičinog sjajnika možete koristiti neke od sljedećih preparata: Direkt, Fastac 10 EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle  D, Pyrnex 48 EC**, Pynex 250 CS**, Chythrin Max, Chromorel D**.

* Obavještavamo korisnike da će sredstvu uskoro biti ukinuta registracija te da će početi teći rok za prodaju zaliha.

** Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena. Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr.

andreja.v-pofuk@mps.hr

Obavijest proizvođačima presadnica povrća

U zaštićenim prostorima kreće presađivanje presadnica. Potrebno je poduzeti sve mjere kako bi se osigurao nesmetan razvoj biljaka (navodnjavanje, ishrana, osvjetljenje, itd.).

Kako bi se spriječio napad bolesti polijeganja rasada, truleži korijena i korijenovog vrata (Pythium spp., Phytophtora spp.) zaštita se može provesti korištenjem preparata PREVICUR ENERGY, PROPLANT ili FONGANIL GOLD.

 Da bi se lakše mogla pratiti populacija štetnih organizama: duhanovog tripsa (Thrips tabaci), kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis), cvjetnog štitastog moljaca (Trialeurodes vaporarium), te lisnih uši, preporuča se postavljenje žutih i plavih ljepljivih ploča.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

 Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

Prilikom pripreme tla za sadnju krumpira potrebno je suzbiti štetnike u tlu, i to žičnjake (Elateridae), ličinke hrušteva – grčice (Melolontha melolontha), rovce (Gryllotalpa gryllotalpa) te gusjenice sovica pozemljuša (Noctuidae).

Pripravak Force 1,5 G na bazi djelatne tvari teflutrin registriran je za suzbijanje žičnjaka. Koristi se tretiranjem tla pri sadnji u redove, inkorporacijom na 5 – 8 cm dubine. Sredstvo se smije samo jednom godišnje koristiti na krumpiru uzgajanom isključivo u ratarskom plodoredu, u kojem postrne krmne kulture, povrtnice te soja ne smiju biti iduće godine. Karenca je 91 dan i nije dozvoljen u mladom krumpiru!

Zaštita od korova nakon sadnje, a prije nicanja krumpira (pre-em) može se provesti jednim od herbicida:

AKTIVNA TVAR PRIPRAVAK DOZA l/ha KOROVI
Flukloridon Racer 25 CS 2,0 Dvornici, ambrozija, europski mračnjak, obična dikica
Racer 25 EC 2,0
Klomazon Reactor 360 CS 0,3 Broćika, dvornici, obični koštan, bijeli kužnjak, bijela loboda, crvena mrtva kopriva, poljski mak, mišjakinja, europski mračnjak, pastirska torbica
Clomate 0,25
Metobromuron Proman 4,0 Loboda, mišjakinja, dvornici, ambrozija, koštan, muhari
Metribuzin Sencor WG 70 0,75- 1,5 Dvornici, sitnocvjetna konica, lobode, šćir
Metriphar
Scorpio 70 WG
Senat WG
Metro
Mistral 70 WG
Sharmetrin 0,75
Pendimetalin     Broćika, čestoslavice, poljska gorušica, kamilica, sitnocvjetna konica, obični koštan, bijela loboda, poljski mak, mišjakinja, muhari, šćir, mišji repak, obična slakoperka, crvena svračica
Stomp aqua 2,5- 3,0
Dost 330 EC 3,6-6,0
Prosulfokarb Filon 80 EC 4,0 – 5,0 Čestoslavice, poljska gorušica, mišjakinja, crna pomoćnica, divlja rotkva, pastirska torbica, mišji repak, sćir, obična slakoperka, jednogodišnja vlasnjača
Flufenacet+metribuzin Plateen WG 41,5 2,0- 2,5 Dvornici, bijela loboda, sitnocvjetna konica, obični koštan, ambrozija, crna pomoćnica, šćir, crvena svračica

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Ovisno o položaju neke sorte vinove loze (npr. Chardonnay) ulazi u fazu bubrenja pupa. Za prvu ovogodišnju zaštitu vinograda za suzbijanje crne pjegavosti rozgve (Phomopsis viticola) preporuča se upotreba pripravaka na bazi bakra: NORDOX 75 WG I CUPRABLAU Z (sredstvu je istekla registracija, krajnji rok za prodaju zaliha je 01.07.2020., dok je krajnji rok za primjenu zaliha 01.07.2021.) ili kombinacija bakra i mineralnog ulja – CRVENO ULJE (sredstvu je istekla registracija, krajnji rok za prodaju zaliha je 01.07.2020., dok je krajnji rok za primjenu zaliha 01.07.2021.).

Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe necator) dozvolu imaju navedeni preparati: COSAVET DF, CHROMOSUL 80, SULGRAN, KALINOSUL 80 WG, KOSSAN WG, SUMPOR SC-80, BRIMFLO, THIOVIT JET, SUMPOR WG-80 koji se mogu dodati gore navedenim bakrenim preparatima.

Preparati na bazi sumpora ne smiju se miješati sa onima koji sadrže mineralno ulje zbog moguće fito-toksičnosti (sumporne pripravke koristiti barem tjedan dana odvojeno od uljnih sredstava). Isto tako važna informacija je da proizvođači u integriranoj proizvodnji na površini od 1 hektra godišnje smiju primijeniti 9 kilograma bakra!

Za suzbijanje lozinih grinja, uzročnika akarinoze (Calepitrimerus vitis) i erinoze (Eriophyes vitis) koje rade štete već u pupu preporuča se primjena navedenih sumpornih pripravaka u pojačanoj koncentraciji 3 – 5%. Za dobro djelovanje potrebna je temperatura zraka iznad 15ᴼC te je potrebno koristiti 200-250 litara vode/ha, metodom prskanja.

Zaštitu je potrebno obaviti tijekom mirnog vremena prije najavljenih oborina. Vrlo je važno da preventivna zaštita bude obavljena jedan ili dva dana prije kiše.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

Zrinka.veceric@mps.hr

Obavijest proizvođačima uljane repice

Obilaskom usjeva uljane repice ustanovili smo prisutnost velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi) i male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus). Uzgajivačima uljane repice preporučamo da obiđu te obave pregled svojih usjeva i utvrde da li su u usjevu  prisutne velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi) i mala repičina pipa (Ceutorhynchus pallidactylus). Ako se ustanovi prisustvo pipa tada treba odrediti njihov broj, te prema tome  ustanoviti da li je potrebno obaviti zaštitu usjeva. Također savjetujemo da pregled obavite za sunčanog dijela dana kada su pipe najaktivnije.

Kritičnim brojem kod kojeg treba obaviti zaštitu se smatra:

mala pipa: 1 pipa/40 biljaka ili 1 pipa/m2

velika pipa: 1 pipa/5 biljaka

Ako je potrebno izvršiti zaštitu tada je možete provesti nekim od sljedećih preparata: Karate zeon, Pyrnex 48 EC**, Pyrinex 250 CS**, Mospilan 20 SG, Proteus 110 OD*, Chythrin Max, Chromorel D**, Biscaya*, Poleci plus, Fasthrin 10 EC.

* Obavještavamo korisnike da će sredstvu uskoro biti ukinuta registracija te da će početi teći rok za prodaju zaliha.

** Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena. Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr.

andreja.v-pofuk@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća!

Breskve i nektarine nalaze se u fazi nabubrenih pupova, dok se ranije sorte ovisno o lokalitetu nalaze u fazi otvaranja pupova, upravo u tim fazama postoji mogućnost da se tijekom vlažnog i kišovitog perioda na voćkama razvije infekcija uzročnika kovrčavosti lista (Taphrina deformans).

Preventivna zaštita breskve i nektarine može se obaviti primjenom jednog od fungicida: Scab 480 SC,  Syllit 544 SC, Nativo75 WG i dr.

Osim gore navedenih dozvolu za korištenje na breskvi imaju i sljedeći fungicidi: Chromodin S-65,  Ziram 76 WG,  Difcor,  Argo i dr.

Ranije sorte marelica nalaze se na početku cvatnje, vremenski uvijete koji prevladavaju ovih dana pogoduju razvoju  paleži cvijeta i truleži ploda (Monilinia spp.), te s toga preporučujemo da prije kiše obavite preventivnu zaštitu nasada s preparatima: Difcor, Chorus 50 WG,  Signum,  Switch 62,5 WG,  Teldor SC 500,  Systhane 12 E, Nativo75 WG,  Indar 5 EW.

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena. Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.inž.polj.

Andreja.Vukalovic.Pofuk@savjetodavna.hr

Obavijest proizvođačima jezgričavog voća!

Nasadi jezgričavog voća (jabuka i kruška)  nalaze se u fazi nabubrenih pupova te otvaranja vršnih pupova. Kako su u narednom periodu najavljene oborine  preporučamo da prije oborina obavezno napravite preventivnu zaštitu nasada jednim od pripravaka na bazi bakra (Nordox 75 WG, Champion WG 50, Champion Flow SC, Cuprablau Z 35, Bordoška juha 20 WP-Manica, Neoram WG) i dr. Navedeni pripravci štite od rane infekcije čađave krastavosti (Venturia inaequalis).

Za preventivnu zaštitu od prezimljujućih oblika štetnika npr. kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus ), jaja lisnih uši i crvenog voćnog pauka (Panonichus ulmi) navedenim sredstvima može se dodati  Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Ovipron top, Ovitex  ili koristite već gotove  kombinacije bakrenih i mineralnih ulja (Modro ulje).

U nasadima koji se nalaze u blizini šume potrebno je vršiti pregled pupova kako bi se na vrijeme ustanovila prisutnost jabučnog cvjetojeda (Anthomonus pomorum). Pregled i suzbijanje potrebno je obaviti kada dnevne temperature budu oko 12°C jer je tada štetnik najaktivniji.  Suzbijanje je potrebno provesti ako se na 100 izbojaka pronađe više od 20-30 cvjetara. Za suzbijanje mogu se koristiti  Decis 2,5 EC i Poleci plus.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja koristite  prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.inž.polj.

andreja.v-pofuk@mps.hr

Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Povišene dnevne temperature koje nas prate od početka godine pogoduju ozime žitarice ali i korovi  u intenzivnom porastu. Suzbijanje korova treba provesti kada se razviju prvi listovi pa do kraja busanja. Obzirom na rok sjetve i izboru sjemena nisu svi usjevi u istom stadiju razvoja, stoga prije suzbijanja korova pregledajte usjeve i točno odredite stadij  razvoja biljaka  kako bi se suzbijanje korova obavilo u optimalnom razvojnom stadiju.

Herbicide koje možete koristiti za suzbijanje ovih korova pogledajte u tablici:

Aktivna tvar Naziv sredstva Kultura Razdoblje primjene Vrsta korova
 

Pinoksaden

 

Axial 50 EC

 

pšenica, Ječam

od dva lista do najkasnije pojave zastavica (BBCH 12-39)  

Jednogodišnju uskolisni korovi

 

 

 

 

Tribenuron

 

Nuance

 

 

 

 

 

Trimur

Toscana

 

pšenica, ječam, zob, raž

 

 

 

 

pšenica, ječam

od 3 lista do pojave jezičca zadnjeg lista- zastavičara(BBCH 13-39)

 

od 3 lista pa do kraja busanja kulture (BBCH 13-29)

 

 

Jednogodišnji širokolisni korovi

 

Bentazon

 

Basagran 480

 

pšenica, ječam

u busanju pa do prvog koljenca (BBCH 21-31) Jednogodišnji širokolisni korovi
 

 

 

 

 

Fenoksaprop-P-etil

 

 

 

 

 

Foxtrot

 

 

pšenica,

 

 

 

 

 

 

ječam

od stadija dva potpuno razvijena lista do stadija vidljivog jezičca lista zastavice (BBCH 12-39)

 

od stadija dva potpuno razvijena lista do stadija prvog koljenca (BBCH 12-31)

 

 

 

 

 

 

jednogodišnji travni korovi

 

 

 

 

 

Jodsulfuron

 

 

Hussar OD

 

 

 

 

 

 

Sekator OD

 

 

Pšenica, ječam, raž, pšenoraž

 

 

 

 

 

Pšenica, ječam

 

 

od početka busanja do početka razvoja zastavice (BBCH 13 do 37)

 

od početka busanja do razvijenog drugog koljenca (BBCH 21-32)

 

 

 

Jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

 

 

 

Florasulam

 

 

Lancelot 450 WG

 

 

 

 

 

 

Mustang

 

 

 

 

 

 

Pšenica, ječam

 

 

 

 

 

 

 

Pšenica, ječam

 

početka busanja do drugog koljenca (BBCH 12-32)

 

 

 

od početka busanja do

vidljivog prvog koljenca žitarica(21-31 po ZCK skali)

 

 

 

 

 

Jednogodišnji širokolisni korovi

 

 

 

 

 

 

Florasulam+ Tritosulfuron

 

Biathlon 4D

 

Pšenica, ječam

3 lista do stadija vidljivog jezičca lista zastavice (BBCH 13-39). Jednogodišnji širokolisni korovi

+ broćika (priljepača)

 

 

 

Fluroksipir+ Klopiralid

 

 

 

Vega

 

 

 

Pšenica, ječam

 

rasta od početka busanja do pojave drugog koljenca (21 – 32 prema ZCK skali

 

jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klopiralid

 

 

Boss

 

 

 

 

 

 

Clap300 SL

 

 

 

 

 

 

 

Lontrel 300

 

 

Pšenica, ječam

 

 

 

 

 

 

Pšenica, ječam

 

 

 

 

 

 

 

Pšenica, ječam

od fenofaze punog busanja pa do drugog koljenca kulture (25 – 32 prema ZCK skali)

 

od fenofaze punog busanja pa sve do pojave drugog koljenca usjeva (25 – 32 prema ZCK skali)

 

 

od stadija punog busanja pa do pojave drugog koljenca kulture (25 – 32 prema ZCK skali)

 

 

 

Jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

 

 

2,4-D

 

 

Deherban A extra

 

 

 

Dicopur Max

 

 

Pšenica, ječam

 

 

 

 

Pšenica, ječam, raž

 

 

od sredine busanja do početka vlatanja (BBCH 25-30)

 

 

Sredstvo se primjenjuje od fenofaze kraja busanja do razvoja drugog koljenca (BBCH 29-32).

Jednogodišnji širokolisni korovi i neki višegodišnji širokolisni korovi

 

jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi

 

 

 

 

Fluroksipir

 

Tomigan 250 EC

 

 

 

 

 

 

Fluxyr 200 EC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrol 200

Pšenica, ječam, raž, pšenoraž, zob

 

 

 

 

Pšenica, ječam, raž, pšenoraž, zob

 

 

 

 

 

 

 

 

Pšenica, ječam, raž, pšenoraž, zob

 

kada je usjev u stadiju razvoja od pojave 3 lista do pojave jezičca zadnjeg lista (BBCH 13-39)

 

Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) od stadija razvoja 2 lista do stadija otvaranja rukavca zastavice (BBCH 12-47).

 

Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) od stadija razvoja 2 lista do stadija nadutosti rukavca zastavice (BBCH 12-45).

 

 

 

 

 

 

 

jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi

Metsulfuron-metil Accurate 200 WG Pšenica, ječam Primjenjuje se u proljeće u stadiju razvoja od 3 lista (BBCH 12) do pojave jezičca zadnjeg lista – zastavičara (BBCH 39). jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi
Dikamba + Tritosulfuron Arrat Pšenica, ječam Koristi se od početka do kraja busanja ZKC/BBCH skala 21-30. jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korov

 

Suzbijanje korova provodite za mirnog  vremena  kada nema vjetra kako ne bi došlo do zanošenja sredstva na susjedne  kulture.  Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

andrea.v-pofuk@mps.hr

Obavijest proizvođačima češnjaka i luka

Porastom temperatura javlja se opasnost od napada češnjakove  muhe (Helomyza lurida) i lukove muhe (Delia antiqua). Kako u našoj zemlji nema registriranih preparata za njihovo suzbijanje preporuča se u usjevu postaviti žute ljepljive ploče ili žute posude. Prekrivanje manjih površina nasada češnjaka i luka paučinastom folijom smanjujemo napad češnjakove i lukove muhe.

Isto tako preporuča se postaviti i plave ljepljive ploče za kontrolu tripsa. Preparati koji su registrirani za suzbijanje tripsa su: DECIS 2,5 EC, CALYPSO SC 480 (sredstvu uskoro ističe registracija pa je zadnji rok za primjenu zaliha 3.02.2021), LASER, ROGOR 40 (sredstvu ističe registracija te je krajnji rok za primjenu zaliha 30.06.2020.).

Za suzbijanje širokolisnih korova dozvolu ima LENTAGRAN 40 WP, za suzbijanje uskolisnih korova imaju AGIL 100 EC, FOCUS ULTRA, SELECT SUPER dok se BUTISAN S, FILON 80 EC, STOMP AQUA mogu koristiti za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova. Navedeni herbicidi primjenjuju se nakon nicanja češnjaka pa do stadija razvoja „biča“ ili do stadija razvoja 2-3 lista, ovisno o pojedinom herbicidu.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr.