MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Dubrovačko-neretvanska

Obavijest vinogradarima

Sparno vrijeme s povremenim najavljenim oborinama pogoduje razvoju  i infekcijama  uzročnicima plamenjače (Plasmopara viticola),  pepelnice (Erysiphe necator ) i sive plijesni (Botrytis cinerea) na vinovoj lozi.

Za zaštitu od uzročnika  plamenjače mogu se koristiti pripravci: Forum Star, Ampexio, Ridomil Gold MZ Pepite, Acrobat MZ WG, Mikal Premium F, Mikal Flash, Galben M, Curzate F, Pergado F ili neki drugi registrirani pripravak http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Za zaštitu od uzročnika pepelnice  mogu se koristiti npr: Mystic EC, Nativo WG, Postalon SC, Topas 100 EC, Talendo, Talendo extra, Collis, Luna Experiance, Dynali EC, Domark , Vivando, Folicur EW250, Fond 12 E  ili neki drugi registrirani pripravak http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Uputno je napraviti zaštitu od uzročnika sive pljesni ili botritisa  pred zatvaranje grozda jednim od pripravaka: Pyrus 400 SC, Switch 62,5 WG, Cantus, Chorus 75 WG , Geoxe, Luna privilege  ili nekim drugim registriranim pripravkom  http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: ( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Profesionalni korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

Skupljanje ambalažnoga otpada SZB provest će se dana 26.08.2020. na parkingu ispred tvrtke  Poljopromet d.o.o.  na adresi Jasenska bb   Opuzen u periodu 14.00 – 16.00.

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

E-mail:Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Na opažačkih lokalitetima Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske županije bilježimo visoku populaciju ( od 50 do 90 kom/ tjedno po feromonskoj lovci ) 1. generacije masline muhe ( Bactrocera oleae).

Ima više razloga za ovako veliku brojnost štetnika. U prošloj godini dio maslinika ostao je neubran, jer su u studenom učestalo padale cjelodnevne kiše. Na takvim stablima ujedno se  ostvarila zaraza  sa zadnjom generacijom maslinine muhe. Zimu 2019/2020. godine DHMZ opisao je kao ekstremno toplu  za područje srednjeg, južnog Jadrana te zaleđa, zbog čega smo pronalazili često odrasle oblike maslinine muhe tijekom zime i ranog proljeća. Vremenske prilike kroz svibanj i lipanj s čestim kratkotrajnim oborinama i izostankom visokih temperatura dodatno su  stvorile povoljne  uvijete za razvoj  maslinine muhe.  Obzirom na visoku brojnost odraslih jedinki, može se očekivati izraženija pojava „patule“ na plodovima kao posljedica prisustva maslinine muhe. Plodovi zaraženo gljivicom uzročnikom „patule“ otpadaju i uzrokuju direktnu štetu.

Preporučujemo započeti s primjenom preventivnih mjera zaštite mamcima uvažavajući nove spoznaje i promjene koje su se dogodile kroz prethodno razdoblje u zaštiti maslina.

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti maslinine muhe  (Bactrocera oleae) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u jadranskom dijelu Hrvatske (Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska, Zadarska županija, Šibensko-kninske, Primorsko-goranske i Istarske županija) dobiveni su sljedeći rezultati.

GRUPA INSEKTICIDA AKTIVNA TVAR PRIPRAVCI NAPOMENA
ORGANOFOSFORNI ( OP) DIMETOAT CALINOGOR Učinkoviti, ali sredstvima je ukinuta/istekla registracija.

Krajnji rok  30.04.2020.-prodaja zaliha

30.06.2020.-primjena zaliha

CHROMGOR
PERFEKTHION
ROGOR 40
FOSMET IMIDAN 50 WG UČINKOVIT
PIRETROIDI(P) DELTRAMETRIN DECIS 2,5 EC IMAJU DOZVOLU,

ALI NISU UČINKOVITI U SUZBIJANJU MASLININE MUHE

DECIS 100 EC
DEMETRINA 25 EC
POLECI PLUS
ROTOR SUPER
SCATTO
ECO-TRAP
NATURALITI SPINOSAD SUCCESS BAIT UČINKOVIT

 

Izvor: https://rezistentnost-szb-hr (Voditeljica stručnog tima: prof.dr.sc.Tanja Gotlin-Čuljak)

 

Maslinarima preporučujemo primjenu metode zatrovanih mamaca kojom suzbijamo odrasli oblik maslinine muhe prije odlaganja jaja u plod.

Kao gotovi mamac može se koristiti ekološki prihvatljivi pripravak Success bait (spinosad sa atraktantom).Uz mamce može se također  primijeniti kaolin koji stvara fizičku prepreku za polaganje jajašaca maslinine muhe.

Osim Success baita mogu se pripremiti mamci od Buminala i  učinkovitih insekticida dozvoljenih za suzbijanje maslinine muhe, s kojim se tretira jedna slabo rodna ili nerodna grana uz utrošak 1-2 dcl škropiva ili se pune u prikladne lovke (boce s otvorima). Tretiranje treba ponavljati svakih 10-12 dana te nadopunjavati ili mijenjati prema potrebi.

Zbog raznovrsnosti terena i postojanja mikrolokaliteta u kojim brojnost može odstupati od praćenih lokaliteta svakako savjetujemo maslinarima da prate populaciju maslinine muhe žutim ljepljivim pločama (prag štetnosti  2- 3 ženke po žutoj ljepljivoj ploči/tjedno).

Pripravke koristiti  prema uputama proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način.

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

Ivana Tomac-Talajić dipl.ing.agr.

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva

Obavijest posjednicima bilja domaćina sredozemne voćne muhe Ceratitis capitata (Wiedemann)

Podsjećamo proizvođače marelica, bresaka, nektarina,  šljiva, smokava na postupanje prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann) NN 73/18. Navedene voćne kulture su domaćini sredozemne voćne muhe , a područje  Dubrovačko-neretvanske županije s naglaskom na dolinu rijeke Neretve je od  posebnog gospodarskog značaja.

Posjednici biljaka domaćina sredozemne voćne muhe obvezni su:

Provoditi higijenske mjere prikupljanja i zbrinjavanja svih otpalih plodova s tla, odnosno provoditi mjere prikupljanja zaraženih, oštećenih, trulih i odbačenih plodova s biljaka domaćina sredozemne voćne muhe tijekom berbe ili najkasnije u roku od 24 sata nakon berbe te ih zbrinjavati na jedan od sljedećih načina kojim će se učinkovito uništiti ličinke sredozemne voćne muhe:

  1. prikupljanjem plodova i zakopavanjem u roku od 24 sata te pokrivanjem slojem zemlje debljine minimalno 30 centimetara ili
  2. prikupljanjem plodova i držanjem u hladnjačama na temperaturi od minimalno 0 °C najmanje 10 dana
  3. prikupljanjem plodova u plastične vreće i čuvanjem u zatvorenim vrećama na otvorenom najmanje 10 dana

Sakupljanjem i pravilnim zbrinjavanjem zaostalih plodova domaćina , osim suzbijanja štetnika mediteranske voćne muhe smanjuje se i mogućnost zaraze drugim biljnim patogenima .

Inspekcijski nadzor nad provedbom mjera propisanih ovom Naredbom provodi Državni inspektorat-Fitosanitarna inspekcija sukladno Zakonu o biljnom zdravstvu.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_08_73_1515.html

 

 

Ivana Tomac Talajić dipl. ing. agr.

Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Ministarstvo poljoprivrede /Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva/

Obavijest proizvođačima jagoda

Nasade jagoda, nakon završenih branja treba održavati i njegovati za slijedeću sezonu. Zbog smanjivanja intenziteta ishrane i zalijevanja smanji se i napad bolesti i štetnika na sam nasad, ali ipak treba paziti na pojavu istih.

Za suzbijanje Pepelnice (Podosphaera aphanis sin. Sphaerotheca macularis)  primijeniti jedan od registriranih pripravaka kratke karence kao što su: Ortiva, Karathane gold 350 EC, Crystal, Zaftra AZT 250 SC i dr.

Kod pojave Crvenog pauka (Tetranychus urticae) primijeniti jedan od registriranih pripravaka Kraft 18 EC, Vertimec 18 EC, Milbeknock  i to u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevna svjetlost brzo razgradi ovu aktivnu tvar.

Kod pojave  tripsa (Frankliniella spp.) primijeniti jedan od registriranih pripravaka kao što su Laser i Kraft (primjena za ova dva pripravka samo u večernjim satima), Poleci Plus i sl.

Kod pojave lisnih ušiju (Aphididae) primijeniti sredstva sukladno registracijama i pazeći na karence kao što su na otvorenom:  Calypso SC 480, Decis 100 EC, Poleci Plus, Scatto, Rotor Super, Fastac 10 EC i sl. U zaštićenim prostorima dozvoljeni su: Calypso SC 480 i Movento.

Svakako je uputno primijeniti pripravke za jačanje otpornosti i kondicije biljaka (aminokiseline, ojačivači) i nešto iz programa korisnih mikroorganizama koji se koriste u ekološkoj proizvodnji, kao što su trichoderma vrste ili bacillus vrste.

U nasadima gdje je još uvijek aktualno branje jagoda, smanjiti uporabu sredstava za zaštitu bilja te kod zaštite nasada paziti na broj dopuštenih primjena u proizvodnoj sezoni te na registracije i karence.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza )  Ministarstva poljoprivrede na web adresi :

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr

 

 

Obavijest proizvođačima povrća

Kod povrća u fazi plodonošenja treba posebno posvetiti pažnju zaštititi povrća od bolesti i štetnika birajući registrirana zaštitna sredstva što kraćih karenci.

Za Pepelnicu Krastavca (Erysiphe cichoracearum) primijeniti:  Nativo 75 WG, Karathane gold 350 EC, Zato, a za pepelnicu  rajčice (Oidium lycopersicum ) i paprike (Leveillula taurica) dozvoljen: Nativo 75 WG,  Signum  i dr. koji su registrirani, a kratke su karence.

Za Plamenjaču rajčice i krumpira (Phytophthora infestans) ,Plamenjaču krastavca (Pseudoperonospora cubensis)  primijeniti pripravke kao što su: Revus, Ranman top, Ortiva, Ranman 400 SC, Pergado MZ, Acrobat MZ Neoram WG, Champion WG 50 i dr., pazeći na registracije po kulturama.

Za Lisne uši (Aphididae) primijeniti pripravke:Closer,  Calypso SC 480, Fastac 10 EC, Karate zeon, Poleci plus, i dr. registrirane pripravke.

Za slučaj pojave Kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis)  primijeniti neki od dopuštenih pripravaka, za rajčicu i krastavac:  Kraft 18 EC, za papriku: Laser, Kraft 18 EC. i to u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevna svjetlost brzo razgradi ove aktivne tvari.

Kod pojave Koprivine grinje (Tetranychus urticae) primijeniti jedan od registriranih pripravaka Kraft 18 EC ili Vertimec 18 EC, i to također u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju.

Postaviti ljepljive žute i plave ploče iznad vršnih listova biljaka (podizati ih kako biljke rastu), da se može pratiti populacija štetnika u nasadu.

Svakim danom, na tržištu, sve je više pripravaka koji su dopušteni za primjenu u ekološkoj proizvodnji. Većina tih pripravaka sačinjena je od ekstrakata nekih biljaka, korisnih bakterija ili antagonističkih gljivica, koje priječe razvoj biljnih bolesti, također ima ih i od raznih ekstrakata koji djeluju na smanjenje populacije štetnika. Primjena ovakvih pripravaka je poželjna i jako uspješna u manjim i raznovrsnim vrtovima gdje je posađeno više biljnih vrsta i različitih sorti na malom prostoru.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza )  Ministarstva poljoprivrede na web adresi :

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Obavijest voćarima

Promjenjivo vrijeme s čestim oborinama pogoduje infekcijama uzročnicima  pepelnice (Sphaerotheca pannosa)truleži ploda (Monilinia fructigena)  na breskvama, nektarinama i šljivama.

Za zaštitu od obje bolesti moguće je koristiti fungicide: Luna experience (dozvola na breskvi, K= 3 dana), Indar (K= 3 dana), Nativo  WG, Systhane 20 EW (K= 7 dana).

Za zaštitu od uzročnika truleži ploda na breskvama i nektarinama  dozvoljeni su pripravci: Signum DF , Switch 62,5 WG Chorus 50 WG, (K-7 dana), Teldor  SC 500 (K-3 dana ).

Za zaštitu od truleži ploda na šljivi su dozvoljeni fungicidi: Indar 5 EW, Teldor (karenca 3 dana), Nativo 75 WG, Switch 62,5 WG,  Chorus 50 WG (karenca 7 dana).

Vremenske prilike pogoduju razvoju štetnika u voćnjacima. Za suzbijanje lisnih uši na breskvi dozvoljeni su pripravci:  Calypso SC 480, Pirimor 50 WG, Movento i Mospilan 20 SG , na nektarini i trešnji: Calypso SC 480, Movento i Mospilan 20 SG, na šljivi:  Mospilan 20 SG, Movento i Pirimor 50 WG.

Za suzbijanje crvenog voćnog pauka na koštićavom voću u RH registrirani su pripravci: Zoom 11 SC (breskva, nektarina), Envidor  SC 240 (breskva, nektarina, šljiva, višnja), Vertimec 018 EC (breskva ,nektarina), Vertimec  Pro ( breskva, nektarina, šljiva), Voliam targo (breskva ,nektarina), Apache (breskva ).

Na opažačkim mjestima traje let breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella) u srednjem intenzitetu . Suzbijanje je moguće jednim od insekticida : Runner SC,  Affirm,  Avaunt EC, Delegate 250 WG (karenca 7 dana), Affirm opti, Coragen 20 SC ili Imidan 50 WG (karenca 14 dana).

Prilikom primjene insekticida u voćnjaku potrebno je poduzeti dodatne mjere za zaštitu pčela.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu Ministarstva poljoprivrede na adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Na području Dubrovačko-neretvanske županije i dalje se nastavljaju uvjeti pogodni za razvoj i infekciju  uzročnicima plamenjače (Plasmopara viticola),  pepelnice (Erysiphe necator ) te sive plijesni (Botrytis cinerea) na vinovoj lozi. Preporučujemo vinogradarima nastavak zaštite vinove loze od navedenih uzročnika s razmacima između tretiranja od 8-10 dana , a u slučaju da je palo više od 20 mm oborina od zadnjeg tretiranja potrebno je ponoviti zaštitu.

Za zaštitu od uzročnika  plamenjače mogu se koristiti pripravci: Folpan Gold, Curzate F, Vincare, Pergado F, Metomor F, Magma triple, Momentum trio,  Forum star, Ridomil Gold MZ Pepite, Fantic M, Galben F, Galben M, Armetil M, Orvego, Acrobat MZ, Mikal premium F, Mikal flash, Ampexio WG i dr.

Za zaštitu od uzročnika pepelnice  mogu se koristiti npr: Mystic EC, Nativo WG, Postalon SC, Topas 100 EC, Talendo, Talendo extra, Collis, Luna Experiance, Dynali EC, Domark , Vivando, Folicur EW250, Fond 12 E  i dr.

Osjetljive sorata na razvoj sive pljesni ili botritisa u fazi završetka cvatnje možete zaštititi jednim od botriticida  npr: Pyrus 400 SC, Switch 62,5 WG, Cantus, Chorus 75 WG , Geoxe  i dr.

Na opažačkim mjestima ulov pepeljastog i žutog grožđanog moljca je ispod praga štetnosti. Zasad nije potrebno provoditi mjere suzbijanja. Vinogradare upućujemo na praćenje preporuka.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: ( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Profesionalni korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

E-mail:Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinovu lozu napadaju i oštećuju brojni štetni organizmi koji uzrokuju smanjenje uroda i kakvoće grožđa, a neki i propadanje pojedinih trsova pa i cijelih vinograda. Jedan od takvih štetnih organizama je fitoplazma Candidatus Phytoplasma vitiskoja prouzrokuje zlatnu žuticu vinove loze (Flavescence dorée, FD), trenutačno najopasniju bolest vinove loze u Europi. U vinogradima u kojima se pojavi, bolest se brzo širi vektorom, američkim cvrčkom (Scaphoideus titanus Ball) te ukoliko se na vrijeme ne poduzmu odgovarajuće mjere, ubrzo poprima razmjere epidemije uzrokujući velike gospodarske štete koje se očituju u gubitku uroda i propadanju zaraženih trsova.

Zbog velike gospodarske štete te opasnosti od njezina daljnjeg širenja u nezaražena područja, ministar poljoprivrede je donio Akcijski plan za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze za razdoblje od 2018. do 2021. Koji se može pogledati na poveznici: http://fisportal.mps.hr/hr/sve/propisi/ , a potom je donešena i: Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (»Narodne novine«, broj 48/18).

Sukladno ovoj Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (Grapevine Flavescense dorée) upućujemo posjednike vinove loze da su obvezni provoditi PREVENTIVNE MJERE:

–   Posjednici vinograda obvezni su tijekom vegetacije provoditi vizualne preglede vinove loze te uoče li simptome zaraze odmah izvijestiti Fitosanitarnu inspekciju ili Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu ili Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

–   Suzbijati vektora ako se utvrdi njegova prisutnost u vinogradima, matičnim nasadima i rasadnicima prema naredbi.

–   Posjednik bilja obvezan je zapušteni vinograd privesti poljoprivrednoj proizvodnji te ga redovito obrađivati i održavati u skladu s odredbama zakona o poljoprivrednom zemljištu .

Populacija vektora prati se postavljanjem žutih ljepljivih ploča. Broj postavljanja žutih ljepljivih ploča u vinogradu ovisi o njegovoj površini. Preporučuje se postavljanje minimalno tri žute ljepljive ploče u vinogradima površine do 10 ha.

Program suzbijanja vektora u vinogradima provodi se na ličinkama i odraslim oblicima u najmanje dva tretiranja:

– prvo tretiranje provodi se nakon cvatnje, prema preporučenim rokovima suzbijanja vektora, ovisno o području, obično prva polovica lipnja (ličinke L3 stadija);

– drugo tretiranje provodi se dva do tri tjedna nakon prvoga, početkom srpnja (ličinke i odrasli oblici) ovaj termin se obično preklapa s suzbijanjem druge generacije grožđanih moljaca;

– treće tretiranje provodi se prema preporučenim rokovima suzbijanja vektora, ovisno o području ili ako se tijekom srpnja ulovi tjedno četiri i više odraslih oblika vektora po jednoj žutoj ljepljivoj ploči (po potrebi krajem srpnja). Rokovi suzbijanja mogu se i mijenjati ovisno o pojavi ličinki vektora.

Simptomi žutice vinove loze na oboljelom se trsu pojavljuju najčešće krajem lipnja, a prema jeseni sve su izražajniji. Često se pojavljuju na čitavom trsu, ali mogu se pojaviti samo na mladicima lucnja ili reznika.

Simptomi na listu:

  • Kod bijelih sorti grožđa rubovi lišća uvijaju se prema naličju tako da list poprima kopljasti izgled, nepravilno žuti i krut je pa se na dodir drobi.
  • Kod crvenih sorti grožđa lišće crveni, a ostali simptomi su isti kao kod bijelih sorti.

Simptomi na mladicama:

  • Skraćeni internodiji, mladice ostaju zelene, a tijekom zime smrzavaju se i propadaju.

Simptomi na grozdovima:

  • Cvat se ponekad u potpunosti osuši i ostaje na trsu. Ako se simptomi pojave nakon završene cvatnje, grozd postupno vene i ne dozrijeva.

Popis insekticida (na dan 08.06.2020.) registriranih za suzbijanje ovoga vektora:

ID Naziv SZB Klasa Vlasnik registracije
175 DECIS 2,5 EC UP/I-320-20/99-01/202 BAYER AG
638 SUMIALFA 5 FL UP/I-320-20/08-01/150 Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
824 AVAUNT EC UP/I-320-20/09-01/601 FMC International Switzerland Sarl
876 CYTHRIN MAX UP/I-320-20/13-01/207 Arysta Lifescience Benelux Sprl
1179 ABANTO UP/I-320-20/17-03/415 INDUSTRIAS AFRASA, S.A.
1180 KRISANT EC UP/I-320-20/17-03/414 SIPCAM IBERIA S.L.
1181 PIRETRO NATURA UP/I-320-20/17-03/416 CERRUS, s.a.s.
1245 ASSET FIVE UP/I-320-20/18-03/64 Copyr S.P.A.

 

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza )  Ministarstva poljoprivrede na web adresi :

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrća

Zadnjih dana su jaki udari vjetra oštetili površinu lista na povrću koje je na otvorenim površinama. Tako nastale ranice na listovima čine otvoren put ulaska fitopatogenim bakterijama unutar lista, što može izazvati bakterijsku palež listova, čime u nasadima povrća, pogotovo nasadima poput lubenice i dinje se može jako reducirati lisnu masu, a samim time i znatno unazaditi proizvodnju i smanjiti prinose.

Za sprječavanje bakterijske paleži lista bilo bi uputno primijeniti jedan od registriranih bakrenih pripravaka za tu kulturu koja je na otvorenom polju, a pri tome strogo paziti da se ispoštuju propisane karence.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza )  Ministarstva poljoprivrede na web adresi :

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jagoda

 

Dok traje branje jagoda treba smanjiti uporabu sredstava za zaštitu bilja te kod zaštite nasada paziti na broj dopuštenih primjena u proizvodnoj sezoni, kao i na registracije i karence. A proizvođači kojima sustavi otkupa to zahtijevaju, trebaju paziti i na ukupni broj primijenjenih aktivnih tvari.

Nasade u kojima je završilo branje plodova, treba tehnološki pripremiti za za slijedeću sezonu i zaštititi od bolesti i štetnika, kako ne bi smanjivali rodni potencijal za iduću sezonu.

Za suzbijanje pojave Sive plijesni (Botrytis cinerea) primijeniti pripravke Switch 62,5 WG, Signum, Pyrus 400 SC, Geoxe.

Za suzbijanje Pepelnice (Podosphaera aphanis sin. Sphaerotheca macularis)  primijeniti jedan od registriranih pripravaka kratke karence: Ortiva, Systhane 20EW, Karathane gold 350 EC i dr.

Kod pojave lisnih ušiju (Aphididae) primijeniti sredstva sukladno registracijama i pazeći na karence kao što su na otvorenom: Decis 100 EC, Poleci Plus, Scatto i dr.

Kod pojave Crvenog pauka (Tetranychus urticae) primijeniti jedan od registriranih pripravaka Milbeknock (dozvoljen do 31.07.2020.), a Kraft 18 EC treba primijeniti u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevna svjetlost brzo razgradi ovu aktivnu tvar.

Kod pojave  tripsa (Frankliniella spp.) primijeniti jedan od registriranih pripravaka kao što su Laser i Kraft (primjena za oba pripravka samo u večernjim satima), Poleci Plus.

Radi lakšeg praćenja štetnika u nasadima poželjno je postaviti ljepljive žute i plave ploče malo iznad listova i redovito pratiti promjene na pločama.

Svakako je uputno primijeniti pripravke za jačanje otpornosti, koji su na osnovi korisnih mikroorganizama, a koriste se u ekološkoj proizvodnji, kao što su trichoderma vrste ili bacillus vrste.

Na malim površinama za sve bolesti lista korisna je mjera sakupljanja i spaljivanja zaraženih listova. Zaštitu kemijskim sredstvima treba započeti čim se primijete prvi simptomi, pazeći na karence.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza )  Ministarstva poljoprivrede na web adresi :

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr