Obavijest proizvođačima krumpira ! 16.03.2017.

Proizvođači krumpira vrše pripreme za nadolazeću sadnju krumpira. Da bi se donijela pravilna odluka o odabiru i načinu  korištenja sredstava za zaštitu protiv zemljišnih štetnika (žičnjaka,sovica pozemljuša, grčica hrušt) , bilo bi dobro napraviti pregled na prisutnost ovih štetnika u tlu. Jedan od načina je kopanjem jama 25x25x25 cm , broj rupa koji se kopa ovisi o veličini parcele – za male parcele treba najmanje 5-8 rupa, za parcele od 1 do 5 hektara treba 8-10 rupa, za parcele od 5 do 10 hektara treba iskopati 10-15 rupa. Tlo  izvađeno iz rupa se usitni , postavi na plastičnu foliju i izvrši se pregled štetnika. Nađeni broj štetnika ( žičnjaka ) množi se sa 16 i podjeli sa brojem iskopanih jama. Kritičnim brojem se smatra 2-5 štetnika/m².

Zaštite se može provesti tretiranjem granuliranim ili tekućim insekticidima. Prednost se daje primjeni u trake ili redove , primjena širom može se provoditi jedino u slučaju jake pojave ovih štetnika. Većina ovih insekticida za preporuku ima unos u tlo na dubinu  5-10 cm  i nisu dozvoljeni kod proizvodnje mladog krumpira i navedeni su u tablici 1.

Tablica 1

Aktivna  tvar

Naziv preparata

 Štetnik

Doza ili koncentarcija

Klorpirifos

Dursban E-48

Nufos

Pyrinex 48 EC*

Kentaur G-5

žičnjaci,majski hrušt,sovice pozemljuše,rovac

6-8l/ha širom

2-3l/ha u trake

 

8-12 kg/ ha u redove

Teflutrin

Force 1,5 G

žičnjaci

7kg / ha u trake

Imidakloprid

Gaucho FS 600 Rot

žičnjaci,majski hrušt,sovice pozemljuše

0,6lu brazdu

40ml/100kg gomolja

*Krajnji rok za primjenu  zaliha 25.09.2016.

Za suzbijanje korovnih vrsta potrebno je poznavati (na osnovu iskustava iz prijašnjih godina) sastav korova, kako bi se izvršio pravilan odabir herbicida.

Ovisno o korovnim vrstama koje prevladavaju na parceli može se provoditi i kombinacije herbicida. U tablici  2 navedeni su herbicidi koji se koriste nakon sadnje ,a prije nicanja krumpira ili u ranom postu kada je krumpir do 10 cm, a za njihovo djelovanje potrebne su određene količine oborina ( osim glifosata i dikvata)

Tablica 2.

 

Aktivna tvar

 

Naziv pripravka

   

Korovi

 Doza  l,kg/ha

    

 Vrijeme primjene

 

Linuron

Afalon disperzija

 

Linurex 50 SC

jednogodišnji širokolisni korovi

1,35

 

1,2

           

  Pre-em

 

 

 

Metribuzin

Senat WG

Sencor WG 70

Metriphar

Mistral 70 WG

Scorpio 70 WG

Metro

Sharmetrin

Sencor SC 600

 

 

 

 

 

jednogodišnji širokolisni korovi

0,75-1,5

0,5-0,75

 

 

 

0,75

 

0,9

 

0,55

Pre-em

Post-em (5-10cm krumpira)

 

 

Pre-em

 

Pre-em

Post-em (5-10cm krumpira)

 

Flufenacet

Metribuzin

 

Plateen WG 41,5

jednogodišnji širokolisni korovi

i jednogodišnji uskolisni

 

2-2,5

 

Pre-em

 

Flurokloridon

Racer 25 CS

Racer 25-EC

jednogodišnji širokolisni korovi

2

Pre-em

 

Rimsulfuron

Tarot DF

Magnum

Trawell

jednogodišnji i višegodisnji travni korovi

0,05-0,06 uz dodatak okvašivača

 

 Kada je krumpir visine 10-20 cm

 

Prosulfokarb

 

Filon 80 EC

jednogodišnji travni  i širokolisni korovi

 

4-5

 

Pre-em

 

Klomazon

Reactor 360 CS

Clomate

jednogodišnji širokolisni korovi

0,3

0,25

Pre –em

 

 

Pendimetalin

Stomp 330 E

Dost 330 E

Pendigan 330 EC

Sharpen  330 EC

Pendus 330 EC

Stomp aqua

 

jednogodišnji travni  i širokolisni korovi

4-6

3,6-6

4

4-5

4-5

2,5-3

 

 

Pre-em

Nakon 2 zagrtanja

 

Pre-em

 

 

 

Glifosati

 

Cidokor plus

 

Roundup rapid

 

 

 

Jednogodišnji travni i širokolisni korovi

 

 

1,5-2

 

1,2-1,6

 

2-3 dana iza sadnje ako su korovi u stadiju 2-4 lista

 

Dikvat

Diqua

Mission

Acuna

 

korovi

 

 

1,5-2

 

Pre-em

 

Pre-em : nakon sadnje prije nicanja krumpira

Post-em: Nakon nicanja krumpira i korova.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

 

Pripremi za ispis