MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Bjelovarsko-bilogorska

Obavijest vinogradarima

Od posljednje zaštite vinove loze prošlo je 14 dana te je u tom periodu prevladavalo promjenjivo vrijeme: povremeni pljuskovi, toplo i sparno vrijeme koji pogoduju pojavi i širenju peronospore vinove loze ((Plasmopara viticola), te pepelnice ((Uncinula necator).

U zaštiti protiv peronospore mogu se primijeniti:  Mikal flash,  Cursate F,  Pergado F,  Zorvec, Vinabel,  Momentum trio,  Folpan gold,  Forum star,  Equation pro i drugi.

Protiv pepelnice vinove loze može se koristit jedan od pripravka:.  Domark 40,  Dynali,  Folicur ew 250,  Nativo WG,  Prosper SC 300,  Sercadis,  Vivando,  Topas 100 EC,  Luna Experience  i drugi.

Sorte koje ulaze u fazu zatvaranja grozda zaštitu protiv  sive plijesni (Botrytis cinerea)  primjeniti jedan od botriticida: Teldor, Pyrus 400 SC, Geoxe, Switch, Cantus, Chorus 75 WG i dr.

Prilikom odabir pripravka paziti na ograničenja broja tretiranja te prednost dati pripravcima koji su najmanje puta primjenjeni.

Na feromonskim lovkama  krajem proteklog tjedna ulovljeni su leptiri pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana)  te je time započeo let druge generacije ovog štetnika. Štete od druge generacije utječu na pojavu sive plijesni i zdravstveno stanje samog grožđa.  Upućujemo vinogradare da kontroliraju stanje u nasadu te provedu  suzbijanje gusjenica insekticida: Avaunt 15 SC, Sindoxa WG, Decis 2,5 EC Sumialfa 5 FL, Cythrin Max SC, Direkt,  Affirm, Laser KS, Coragen,  I dr.

Naredbom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze NN 48/18., 63/2019 navedene su obavezne mjere za sprječavanje širenja i suzbijanja američkog cvrčka ( Scaphoideus  titanus). Potrebno je suzbijati ličinke trećeg razvojnog stadija i odraslih oblika koji su vektora  zlatne žutice vinove loze- Flavescence doree (FD).

Dozvolu za suzbijanje američkog cvrčka imaju insekticidi: Sivanto  Prime, Avaunt EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin Max, Abanto, Kristan EC , Pyregard,A sset Five Mavrik Flo, Flipper, Direkt Grren.

U ekološkoj zaštiti vinove loze dopušteni su pripravci: Abanto, Kristant EC, Pyregard i Asset five.

 Svi posjednici vinove loze dužni  su  izvršiti obvezna dva tretmana insekticidima protiv američkog cvrčka:  vinogradari, hobisti i ostali koji  imaju na okućnici vinovu lozu, a sve  kako bi smanjili njegovu brojnost i umanjili opasnost od širenja ove najopasnije bolesti vinove loze.

Krajem lipnja u nasade vinove loze treba postaviti žute ljepljive ploče na srednju žicu  radi praćenja ulova američkog cvrčka (Scaphoideus titanus).

 Radi zaštite pčela tretiranje obavljati kad pčele ne lete ( večernji sati) a prije toga potrebno je pokositi cvjetni porast!

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) Ministarstva poljoprivrede, a praznu ambalažu zbrinuti na propisan način.

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

 

                                                                                  Vesna Bradić, dipl. inž. agr

                                                                              Vesna.Bradic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima paprike i patliđana

Kod uzgoja paprike na otvorenom potrebno je od početka vegetacije vršiti praćenje pojave bolesti i štetnika i po potrebi provoditi tretiranja.

U vlažnijim godinama obično se javljaju problemi sa pojavom bakterioza (Xsanthomonas spp), a također je moguća i pojava gljivičnih oboljenja: gangrene korijenovog vrata (Phytophthora capsici) češća kod usjeva koji su navodnjavani, bijela noga (Rhizoctonia spp), trulež korijena (Fusarium spp), siva plijesan (Botrytis cinerea), pepelnice paprike (Levelillula taurica), te pjegavosti lista i ploda (Cercospora spp., Alternaria spp., Colletotrichum spp.)

Tablica 2. Fungicidi registrirani u RH na paprici.

 

Aktivna tvar

 

Naziv pripravka

   

  Bolesti

 

Bakreni spojevi

Champion  50 WG

 

Neoram

bakterijske i gljivične bolesti osim pepelnice

bakterioze

Propamikarb Proplant gangrena korijenovog vrata
Fosetil

Propamokarb

Previcur energy gangrena korijenovog vrata
 

 

Azoksistrobin

 

Ortiva

Tazer

Zakeo 250 SC

Zaftra AZT 250 SC

Aztek 250 SL

Azbany

 

 

plamenjača

koncentrična pjegavost

pepelnica

 

Sumpor

Sulgran

Microthiol special disperss

Azumo WG

 

pepelnica

Tetrakonazol Domark 40 ME pepelnica
Trifloksistrobin

Tebukonazol

 

Nativo 75 WG

 

pepelnica

Azoksistrobin

Tebukonazol

 

Custodia

 

pepelnica

Izopirazam Reflect pepelnica
Flutriafol Pointer* pepelnica
Miklobutanil Ritual* pepelnica
Piraklostrobin

Boksalid

 

Signum

 

pepelnica

Krezoksim-metil Stroby WG pepelnica
Fluksapiroksad, Difenkonazol Sercadis plus pepelnica

koncentrična pjegavost

Ciprodinil

Fludioksinil

Switch 62,5 WG bijela trulež

siva plijesan

Fluopiram, Trifloksistrobin Luna sensation siva plijesan
Pythium oligandrum, Polyversum siva plijesan
Fludioksonil Geoxe siva plijesan
Pirimetanil Scala Siva plijesan
Pseudomonas sp. Proradix rizoktonija , trulež korijena
Bacillus pumilus soj Sonata pepelnica
Bacillus amyloliquefaciens soj Taegro pepelnica

koncentrična pjegavost

Bacillus amyloliquefaciens Serenade ASO bakterijoze

 

*Krajnji rok za primjenu zaliha           31.1.2023

Jedni od najznačajnijih štetnika paprike su  tripsi (Thysanoptera) i lisnih uši (Aphididae) koji osim  što čine štete sisanjem na listovima  i plodovima, značajni su i prenosioci virusa. Lisne uši prenose virus mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus – CMV), dok tripsi prenose virus pjegavosti i venuća rajčice (Tomato spotted wilt virus – TSWV). Kasnije tijekom vegetacije javljaju se problemi sa kukuruznim moljac (Ostrinia nubilalis) te  kukuruzniom sovice (Helicoverpa = Heliothis armigera ) i nekim drugim vrstama sovica, čije gusjenice također rade štete na listovima ili plodovima. Posljednjih godina probleme počinju stvarati  i štetne stjenice: zelena stjenica (Nezara viridula)  te je moguća pojava mramorne stjenice( Halyomorpha halys) i dr.

Za suzbijanje štetnika u paprici  i patliđanu navedeni su insekticidi u tablici 1 no potrebno je provjeriti dozvole s obzirom na kulturu i primjenu ( na otvorenom ili u zaštićenom prostoru).

Tablica 1.

Djelatna tvar Naziv preparata Namjena
 

Metaflumizon

 

Alverde

žuta kukuruzna sovica, kukuruzni moljac, južnoamerički moljac rajčice, sovice
Deltametrin Decis 2,5 EC

 

Decis 100 EC

Scatto

Rotor super

Demetrina DF

žuta kukuruzna sovica, kukuruzni moljac, sovice, lisne uši, stjenice
Alfa-cipermetrin Fastac  10 EC lisne uši, staklenički štitasti moljci, sovice
Lambda-cihalotrin Karate zeon insekti koji grizu i sišu, štitasti moljac, lisne uši
Abamektin Vertimec 018 EC

 

Kraft 18 EC

c.pauci, minirajuće muhe,  trips
Abamektin, Klorantranilipro Voliam targo Kukuruzni moljac, žuta kukuruzna sovica,

koprivina grinja

Spinosad Laser kalifornijski trips
Acetamipirid Mospilan 20 SP

Mospilan 20 SG

lisne uši, tripsi
Pirimikarb Pirimor WG lisna uši
Sulfoksaflor Closer Lisne uši
 

Metoksifenozid

 

Runner 240 SC

 

chrysodeixis chalcites, karadrina

Emamektin benzoat Affirm žuta kukuruzna sovica,  karadrina

južnoamerički moljac rajčice, spodoptera

Indoksakarb Avaunt EC* žuta kukuruzna sovica
Spinetoram Exalt 25 SC tripsi i sovice
Piretrin Abanto

Krisant EC

Piretro Natur

Pyreard

Direkt green

Štitasti moljci
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Lepinox plus

Dipel DF

sovice
Mješavina terpenoida QRD Requiem Prime Kalifornijski trips, grinje

Štitasti moljci

Masne kiseline kalijeve soli Flipper Lisne uši, tripsi, grinje, štitasti moljci

 

*Krajnji rok za primjenu zaliha  19.9.2022

Prilikom odabira sredstava voditi računa o karencama.

Kod uzgoja patliđana mogu se javiti  koprivine grinje (Tetranychus spp.) , a može se očekivati  i jača pojava krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) osobito  nakon propadanja cime krumpira.

Za sada na patliđanu nisu primijećene bolesti kao ni neke druge vrste štetnika.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način prema.:  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 ,obaveza vođena evidencije o upotrebi SZB propisana je  Pravilnikom o izmjenama pravilnika o višestrukoj sukladnosti NN45/2016

                                                                   Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima koštičavog voća

U ovim fazama razvoja kod sorata koštičavog voća (breskva, nektarina. šljiva), kasnijih epoha dozrijevanja moguće je provoditi zaštitu protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) nekim od slijedećih  fungicida: CAPTAN WP, KASTOR ( karenca 21 dan).

Zaštitu bolesti protiv truleži ploda u nasadima koštićavog voća može se obaviti nekim od dolje navedenih pripravka ovisno o dozvoli :

LUNA EXPERIENCE :breskva

SERENADE ASO: breskva, nektarina, šljiva

SIGNUM:  koštićavo voće

TELDOR SC 500: šljiva, breskva.

Kod sorata  breskve i nektarine  koje su osjetljive na pepelnicu (Sphaerotheca pannosa), moguće  je preventivno  tretiranje nekim od pripravaka (prva tri su registrirana i za nektarinu, ostali samo breskva): Systhane 20 EW*, Embrelia , Nativo 75 WG,Indar 5 EW*, Luna experience ,  Domark 40 ME, ili nekim od pripravaka na bazi sumpora prema dozvoli.

*Krajnji rok za primjenu zaliha 28.2.2023

U nasadima trešnje traje berba pa tretiranje nije preporučljivo, a nasadi višnje koji  su  u fazi početka zriobe tretiranje fungicidima također nije preporučljivo.

U onim nasadima višnje u kojima je vršeno praćenje i javio se  problem sa octenom mušicom (Drosophila suzukii) moguće je vršiti tretiranje pripravkom: DELEGATE 250 WG (karenca 3 dana) u ostalim nasadima koštićavog voća može se vršiti praćenje ovog štetnika.

Kod  nasada breskve i nektarine moguće je provesti zaštitu protiv  breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella) te šljivinog savijača ( Cydia funebrana)  jednim od dolje navedenih insekticida ovisno o dozvoli za pojedinu vrstu: CORAGEN20 SC, DELEGATE 250 WG,AVAUNT EC( samo breskva), IMIDAN 50 WG** ( breskva i nektarina) , AFFIRM OPTI, VOLIAM TARGO i dr

*Krajnji rok za primjenu zaliha  19.9.2022

**Krajnji rok za primjenu zaliha 1.11.2022.!

Zbog opasnosti za pčele tretiranje vršiti u periodu kada prestaje let pčela  i to za mirnog vremena i obavezno pokositi cvjetne podraste.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način prema.:  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 ,obaveza vođena evidencije o upotrebi SZB propisana je  Pravilnikom o izmjenama pravilnika o višestrukoj sukladnosti NN45/2016

 

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke i kruške

U protekla tri dana palo je ovisno o lokalitetu i do 60 mm oborina. Meteorolozi najavljuju tijekom vikenda prestanak oborina, stoga upozoravamo proizvođače da što prije obave zaštitu protiv krastavosti jabuke i kruške. Od pripravaka je moguće koristiti neki od dolje navedenih fungicida.

Kaptan:(Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG).

Metiram: (Polyram) i dr

Ditianon: Delan 700 WDG, Delan pro, Delan SC, Alcoban ili Dynamo.

Prilikom odabira sredstva birati onaj koji ste do sada najmanje puta koristili.

Kod suzbijanje pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) osim mehaničkog odstranjivanja zaraženih izboja moguće je koristiti i pripravke na bazi sumpora. Kod primjene sumpora voditi računa da primjena na temperaturama iznad 25°C može dovesti do fitotoksičnosti.

U nasadima gdje postoji imamo jake napade pepelnice preporuča se primjena pripravaka: Luna Experience ili Sercadis plus.

Obavezno provjeriti prema uputama mogućnost miješanja sredstva.

Potrebno je izvršiti i zaštitu protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella). Insekticidi dopušteni za korištenje su: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG*, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

*Krajnji rok za primjenu zaliha  1.11.2022

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način prema.:  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 ,obaveza vođena evidencije o upotrebi SZB propisana je  Pravilnikom o izmjenama pravilnika o višestrukoj sukladnosti NN45/2016                                                                                                          

    Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps
.hr

 

 

Obavijest vinogradarima

U zaštiti vinove loze  za suzbijanje peronospore i dalje  primjeniti sistemične pripravke:  Mikal flash,  Ampexio, Cursate F,  Pergado F, Momentum trio,  Folpan gold,  Forum Star, Orondis i dr

Povišena relativna vlaga zraka pogoduju razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator). Za suzbijanje pepelnice vinove loze primjeniti pripravke:  Luna expirience,  Dynali,  Folicur EW 250, Nativo,  Collis, Systhane 24 E, Vivando, Talendo,  Topas 100 EC, Stroby WG, Domark 40 ME i dr.

Kišovito vrijeme koje je obilježilo prethodno razdoblje pogoduje razvoju ranog botritisa ili sive plijesni, osobito kod osjetljivih sorata: rajnski rizling, traminac i zeleni silvanac. Za suzbijanje razvoja botritisa ili sive plijesni na početku cvatnje moguća je primjena botriticida: Teldor, Pyrus 400 SC, Geoxe, Switch, Cantus, Chorus 75 WG i dr.

 

Upozorenje – suzbijanje američkog cvrčaka!

 

Praćenjem populacije američkog cvrčka (Scaphoideus titanus)  i njegovog razvoja u vinogradima na području Bjelovarsko- bilogorske županije utvrđena je pojava ličinki  L3 (trećeg) razvojnog stadija koji je infektivan i može prenositi zlatnu žuticu Za suzbijanje ličinki američkog cvrčka  dozvoljeni su insekticidi: Decis 2,5 EC,  Sumialfa sL, Cythrin Max,  Avaunt EC, Abanto, Krisant EC, Pyregard, Asset five, Sivanto prime, Direkt green, Mavrik FLO, Flipper.

U ekološkoj zaštiti vinove loze dopušteni su pripravci: Abanto, Kristant EC, Pyregard i Asset five.

 Drugo tretiranje ličinki treba  obaviti 2-3 tjedna nakon prvog tretiranja!

 

Radi zaštite pčela tretiranje obavljati kad pčele ne lete ( večernji sati) a prije toga potrebno je pokositi cvjetni porast!

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) Ministarstva poljoprivrede, a praznu ambalažu zbrinuti na propisan način.

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

 

 

 

                                                                                  Vesna Bradić, dipl. inž. agr

                                                                               Vesna.Bradic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima kupusnjača

U narednim danima  na našoj županiji krenut će sadnja kasnih kupusnjača ( kupus, karfiol, brokula. Dobar prinos kod ovih kultura može se postići uz primjenu pravilne tehnologije proizvodnje koja podrazumjeva: dobru pripremu tla , optimalnu gnojidbu , pripremu tla te odgovarajuću zaštitu protiv  korova, biljnih bolesti i štetnika.

Za suzbijanje korova dozvolu imaju slijedeći herbicidi: Obavezno pročitati upute o primjeni odabranog sredstva zbog pravilnog načina primjene i mogućih ograničenja.

Napropamid:  Devrinol 45 FL( jednogodišnji širokolisni i travni korovi; kelj, kupus, cvjetača)

Pendimetalin:

Stomp aqua, (jednogodišnji širokolisni i travni korovi; kupus, brokula, cvjetača)

Sharpen 330 EC,Pendus 330 EC, (jednogodišnji širokolisni i travni korovi; kelj, kelj pupčar kupus, cvjetača kod suše unijeti plitko u tlo)

Metazaklor:  Butisan S , Sultan 50 SC (jednogodišnji širokolisni i travni korovi: kupus, kelj, brokula, cvjetača, na otvorenom)

Piridat: Lentagran 45 WP ( jednogodišnji širokolisni; kupus, kelj pupčar, cvjetača, brokula)

Klopiralid: Lontrel 72 ( jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi, glavati kupus)

Cikloksidim: Focus ultra ( jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi: kelj,bijeli kupus, kelj pupčar, kineski kupus)

Obavezno se pridržavati  upute o primjeni odabranog sredstva zbog pravilnog načina primjene , dozvole za pojedinu kulturu iz skupine kupusnjača kao i dozacije.

Neposredno nakon presađivanja javljaju se problemi sa pojavom kupusnih buhača

( Phyllotreta spp.) pa je potrebno provoditi tretiranje neki od slijedećih insekticida:

Cythrin max, Decis 100, Karis 10 CS i dr.

Tijekom vegetacije potrebno je pratiti pojavu  kupusnog moljca (Plutella xylostella), lisnih ušiju, stjenica, tripsa ,kupusne sovice te kupusnog bijelaca.

Pregledom rasada primijećena je  pojava kupusnog štitastog moljca (Aleyrodes proletella) te je potrebno pratiti i njihovu pojavu.

Na kupusu se može javiti nekoliko bolesti: bakterijska tamna trulež žilnog staničja  (Xanthomonas campestris pv. campestris),plamenjača kupusa (Peronospora parasitica),prstenasta pjegavost (Mycosphaerella brassiciola), koncentrične pjegavosti (Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola), suha trulež (Phoma lingam)  te  eventualna poja trulež korijena ( Fusariu spp.) i dr.

U zaštiti protiv bolesti moguće je koristit neki od slijedećih pripravaka : Bordoška juha caffaro, Neoram WG, Ortiva, Ortiva top, Difcor, Score ,Signum, Proradix i dr.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način prema.:  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 ,obaveza vođena evidencije o upotrebi SZB propisana je  Pravilnikom o izmjenama pravilnika o višestrukoj sukladnosti NN45/2016                                                                                                                                                                           Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
                                                                                 E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke i kruške

Proteklih dana zabilježeno je preko 30 mm oborina kao i uvjeti za infekciju  krastavosti jabuka (Venturia inaequalis). Zbog toga je potrebno provesti zaštitu jabuke i kruške , kada to omoguće vremenske prilike ,kombinacijom pripravka sitemičnog i preventivnog djelovanja.

Fungicidi sistemičnog djelovanja: Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Sercadis plus ili Indar 5 EW

Fungicidi kontaktnog djelovanja:

Kaptana:(Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG)

Metiram: (Polyram) i dr

Ditianon: Delan, Delan pro

Prilikom odabira sredstva birati onaj koji ste do sada najmanje puta koristili.

I dalje na terenu primjećujemo jaku pojavu pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), preporuka je što više mehanički odstranjivati zaražene izboje  te koristiti pripravke na bazi sumpora . Kod primjene sumpora voditi računa da primjena na temperaturama iznad 25°C može dovesti do fitotoksičnosti .

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način prema.:  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 ,obaveza vođena evidencije o upotrebi SZB propisana je  Pravilnikom o izmjenama pravilnika o višestrukoj sukladnosti NN45/2016                                                                                                          

    Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps
.hr

 

 

Obavijest vinogradarima

Vinova loza u intenzivnom je porastu mladica te je i dalje nužno provoditi zaštitu protiv najvažnijih bolesti plamenjače ((Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator).

 U zaštiti protiv plamenjače  (Plasmopara viticola)preporučamo primjenu sistemičnih fungicida koa što su: Mikal flash, Momentum trio, Curzate F,  Pergado F,  Equation Pro, Fantic F, Orvego SC, Ampexio, Azimut 80 WG,, Cabrio top, Mikal premium F  i dr.

Za zaštitu protiv  pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) mogu se primijeniti Stroby DF,  Zato 50 WGCollis SC, Mystic EC, Nativo WG i dr.

Zbog visokih dnevnih temperatura tretiranje provoditi u ranim jutarnjim ili kasnije poslijepodne.

Paziti na pčele koje su intenzivne u vrijeme cvatnje vinograda!

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

                                                                       Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                       Vesna.bradic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima krumpira

Tijekom  svibanja zabilježene su temperature znatno više od prosjeka uz zabilježene maximume od 40 °C , također zabilježene su znatno manje količine oborina od prosjeka. Oborine i ukoliko se jave su lokalnog karaktera .Takovo vrijeme nije pogodovalo pojavi bolesti krumpira , a krumpir uzgajan na velikim površinama za industrijsku preradu još nije počeo zatvarati redove.

Dvije najznačajnije bolesti krumpira su plamenjače krumpira (Phytophora infestans)  i crna pjegavost (Alternaria solani).

Razvoju plamenjače krumpira pogoduju temperature  od 20 °C ( infekcije su moguće i na znatno nižim temperaturama) te  oborine  ≤10 mm  uz dugotrajno vlaženje lišća.

Crnoj pjegavosti (Alternaria solani)    pogoduju nešto više temperature uz visoku vlažnost zraka .

Prema najavama meteorologa za vikend se predviđaju oborine tako da je potrebno provesti preventivno tretiranje protiv plamenjače.

 

U tablici 1 i 2 prikazani su svi registrirani fungicidi za suzbijanje plamenjače i alternarije krumpira.

Nesistemične fungicide  moguće je koristiti  u uzgoju krumpir  na manjim površinama za vlastite potrebe i to prije pojave simptoma bolesti.

 

Tablica 1 : Nesistemični fungicidi

Djelatna tvar Naziv pripravka        Bolest
Pripravci na bazi bakra BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP

BORDOŠKA JUHA 20 WP – MANICA

CHAMPION WG 50

CUPROCAFFARO 50 WP

CUPRABLAU Z 35 WG

NEORAM WG

NORDOX 75 WG i dr

 

 

 

plamenjača

 

 

 

 

crna pjegavost

 Fluazinam SHIRLAN 500 SC

SHAKAL 500 SC

 

plamenjača

 

 Metiram  POLYRAM DF plamenjača i crna pjegavost

Tablica 2 :Fungicidi sistemičnog djelovanja.

Djelatna tvar Naziv pripravka Bolest
Difenconazol DIFCOR

NARITA

AGRO

Crna pjegavost
Azoksistrobin ORTIVA

TAZER

ZAKEO 250 SC

ZAFTRA AZT 250 SC

AZBANY

AZEK 250 SC

Crna pjegavost
Benalaksil + bakar* FANTIC A plamenjača
Propamokarb +flupikolid INFINITO          „
Propanokarb+cimoksanil PROXANIL 450 SC          „
Mandipropamid REVUS          „
Mandipropamid PERGADO MZ           „
Zoksamid +cimoksanil REBOOT           „
Cimoksanil CYMBAL FLOW           „
Ciazofamid RANMAN 400 SC

RANMAN TOP

MANAMID

          „
Famoksadon + cimoksanil EQUATION PRO*          „
Piraklostrobin

Boskalid

SIGNUM crna pjegavost
Azoksistrobin

Fuazinam

ZIGNAL SUPER plamenjača

crna pjegavost

Amisulbrom LEIMAY

ZONGRUUM

plamenjača

*Krajnji rok za primjenu zaliha          16.9.2022.

Razmaci između tretiranja prilagoditi vremenskim prilikama.

Upozoravaju se proizvođači da vrše pregled na pojavu krumpirove zlatice( Leptinotarsa decemlineata)   jer je uočeno odlaganje  jaja ovog štetnika .

Prilikom odabira sredstva treba voditi računa o razvojnom stadiju štetnika .

U tablici 3. navedeni  su pripravci koji imaju dozvolu za suzbijanje ovog štetnika.

Tablica 3.

Djelatna tvar Naziv preparata Doza
Metaflumizon ALVERDE 200-250 ml/ha
Acetamipirid MOSPILAN 20 SP

MOSPILAN 20 SG

0,08-0,12 kg/ha

60-100g/ha

Spinosad** LASER 0,1-0,15 l/ha

(tretirati iza cvatnje)

Klorantaniliprol CORAGEN  20 SC

VOLIAM

0,05-0,06 l/ha
Klorantaniliprol

Lambda cihalotrin

 AMPLIGO 0,3
Azadiraktin** NEEMAZAL-T/S 2,5 l/ha
Piretrin** ASSET FIVE 0,37l/ha

**Ova sredstva imaju dozvolu u ekološkoj proizvodnji.

Kod pripravaka na bazi acetampirida i spinosada ,  zbog opasnosti za pčele nije dozvoljena primjena u cvatnji krumpira.

Za suzbijanje krumpirove zlatice dozvolu imaju i neka sredstva na bazi piretroida, no njihova primjena ima smisla samo na područjima gdje ne postoji rezistentnost na ovu skupinu insekticida provjeriti na stranici https://rezistentnost-szb.hr/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način prema.:  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 ,obaveza vođena evidencije o upotrebi SZB propisana je  Pravilnikom o izmjenama pravilnika o višestrukoj sukladnosti NN45/2016

Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke i kruške

Meteorolozi najavljuju mogućnost oborina tijekom vikenda te je preporuka obaviti zaštitu prije kiše protiv  krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) ,prednost dajemo primjeni preventivnih fungicida kontaktnog mehanizma djelovanja na bazi:

Kaptana:(Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG)

Metiram: (Polyram) i dr

Prilikom odabira sredstva birati onaj koji ste do sada najmanje puta koristili.

I dalje na terenu primjećujemo jaku pojavu pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), preporuka je što više mehanički odstranjivati zaražene izboje  te koristiti pripravke na bazi sumpora . Kod primjene sumpora voditi računa da primjena na temperaturama iznad 25°C može dovesti do fitotoksičnosti .

Gotovo cijeli svibanj obilježen je temperaturama koje su znatno iznad prosjeka, proteklih dana na području Daruvara zabilježene su max. temperature 40 °C uz  izrazito sušni period. Sve to je polučilo izrazito jakom populacijom lisnih ušiju na svim kulturama pa isto tako i na jabuci i krušci. Zabilježena je  jaka pojava  pepeljaste lisne uši (Dysaphis plantaginea) kao i zelene lisna uš (Aphis pom)i  te pojava  crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) i  jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum) i dr. Stoga savjetujemo voćarima da izvrše pregled nasada jabuka i po potrebi izvrše tretiranje.

Za suzbijanje lisnih uši predlažemo primjenu insekticida: Closer, Mospilan 20 SG ili Pirimor.

Od akaricida može se koristiti: Zoom 11, SC, Shirudo, Vertimec 018SC, Kraft 18 EC, Milbenock, Apache, Nealta, Nissuron 10 WP, Voliam Targo,  Kanemite SC, Flipper ( registriran i za lisne uši, jabučnu krvavu uš, kruškinu buhu) i dr.

Obavezno provjeriti preme uputama mogućnost mješanja sredstva.

 

 

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način prema.:  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 ,obaveza vođena evidencije o upotrebi SZB propisana je  Pravilnikom o izmjenama pravilnika o višestrukoj sukladnosti NN45/2016                                                                                                          

    Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps
.hr