Obavijest poljoprivrednim proizvođačima lijeske

Obilaskom nasada lijeske primijećena je pojava fizioloških poremećaja na plodovima tzv. smeđe mrlje. Najčešće dolazi do  deformacija lupine te pojave praznih i loše ispunjenih lupina. Simptomi se vide u početku kao crne ili tamno smeđe vodenaste pjege na lupini. Osim toga tu su i simptomi smeđih mrlja u šupljini jezgre koji se uočava  tek kad se jezgra razdvoji na pola,  i ponegdje je uočeno jače lipanjsko opadanje plodova. Svi simptomi su jače izraženi u slabije održavanim nasadima.

Uzroci ovih fizioloških promjena za sada nisu u potpunosti razjašnjeni, no povezuju se sa sortnim osobinama, neodgovarajućem položaju, slaboj opskrbi hranjiva, temperaturnim šokovima, slabijoj oplodnji i sl.

Na listovima se mogu primijetiti i simptomi paleži od visokih temperatura što se moglo smanjiti primjenom kaolina (kaolinska glina), a ujedno djeluje i preventivno na biljne bolesti i štetnike.

Prilikom pregleda uočene su  stjenice (Gonocerus, Piezidorus, Palomena, Piezodorus, Nezara, Dolycoris i dr.), tako da je potrebno vršiti preglede tijekom vegetacije i po potrebi tretiranje.

Izuzetno visoke temperature mogu pogodovati i pojavi crvenog voćnog pauka i koprivine grinje tako da treba vršiti preglede i na moguću pojavu ovih štetnika.

Za suzbijanje štetnika na lijesci dozvolu imaju insekticidi navedeni u tablici 1.

Tablica 1.

Aktivna tvar Naziv pripravka Štetenik Karenca
Spirotetramat Movento Lisne i štitaste uši 14 dana
Spinosad  * Laser Jabučni savijač 7 dana
 

Deltametrin

Decis 100 EC

Scatto

Rottor super

Demetrina 25 SC

Deltagri

 

Lisne uši, jabučni i kestenov savijač

 

30 dana

 

 

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Dipel DF Savijači,granotoč i sl nema

*Dozvola u ekološkoj

** Dozvola u hitnim situacijama.

U ekološkoj proizvodnji za suzbijanje štetnika o preporučaju se sredstva registrirana kao ojačivači ili gnojiva: Dominus, Boundary, FitoAfiser i sl smanjuje pojavu lisnih ušiju i dr.

U  nekim nasadima i dalje bilježimo pojavu  simptoma  pepelnice lijeske (Phyllactinia coryli),  i simptome lisnih pjegavosti (Phyllosticia, Mycosphaerella, Septoriai dr).

Pojavi bolesti  na plodu (Monilinia, Botrytis, Fusarium, Nematospora, Botryosphaeria) pogoduje vlažnije vrijeme kao i oštećenja od gore navedenih štetnika (stjenice, ljeskotoč).

U ekološkoj proizvodnji preventivna tretiranja protiv lisnih pjegavosti mogu se provoditi pripravcima koji su registrirani kao ojačivači ili gnojiva: Fitobacilus, Frutifolia ,Fitomil L-60, bolesti ploda Fusver, pepelnica Fitofert sumpor, Secur zolfo ,Aspida i sl. za pravilan odabir obratiti se firmama koje distribuiraju takove proizvode.

Pri ovako visokim temperaturama tretiranja provoditi u večernjim i ranojutarnjim satima kada su niže temperature uz nešto veći utrošak vode.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva , skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane :  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023.

                                                                            Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja

                                                                                 E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Pripremi za ispis