Obavijest proizvođačima intenzivnih nasada breskve, nektarine i šljive! 09.06.2016.

Na području Bjelovarsko-bilogorske županije u većini intenzivnih nasada breskve, nektarine i šljive zbog kasnog travanjskog  mraza , nema ploda. Obilaskom nasada primijećena je jača pojava lisnih ušiju i pojava simptoma šupljikavosti lista ( Stigmina carpophilla ). Let leptira breskvinog savijača i moljca kao i šljivinog savijača prati se od travnja i tijekom cijelog perioda bilježe se jaki ulovi savijača.

S obzirom na izostanak uroda zaštitu na ovim kulturama potrebno je provoditi protiv bolesti i po potrebi protiv lisnih ušiju.

Od fungicida moguće je za preventivnu zaštitu protiv bolesti koristiti:

Šljiva : Dithane M-45 , Mankozeb, Pinozeb M-45,Kastor, Futura 50 WP Futura 50 WP, Captan WP 50.

Breskva i nektarina: Delan 700 WDG, Captan WP 50.

Pripravci za suzbijanje lisnih ušiju :

Šljiva: Pirimor 50 WP, Mospilan 20 SG, Neemazal –T/S

Breskva i nektarina: Mospilan 20 SG, Actara 25 WG

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja te atestirati strojeve za primjenu sredstava za zaštitu bilja  i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.                                                                           

 Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

 

 

 

 

 

Pripremi za ispis