MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Voćarstvo i maslinarstvo

Obavijest proizvođačima koštičavoga voća!

Koštičave voćne vrste (breskva, nektarina, trešnja, višnja, šljiva, marelica) valja u stadiju opadanja lišća tretirati protiv različitih uzročnika gljivičnih i bakterijskih bolesti (kovrčavost lista breskve i nektarine( Taphrina deformans ), rogač šljive (Taphrina pruni), šupljikavost lista koštičavoga voća

( Stigmina carpophilla),bakterijski rak koštičavoga voća (Pseudomonas mors-prunorum)…

Stoga je najbolje uporabiti jedan od dozvoljenih bakrenih pripravaka: CUPRABLAU – Z ili

NORDOX WG ili NEORAM WG ili neki drugi pripravak prema  Fitosanitarnome  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno

zbrinjavanje nakon uporabe!

 

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Obavijest proizvođačima agruma

Vrijeme je berbe agruma, stoga podsjećamo proizvođače na postupanje prema Akcijskom planu suzbijanja sredozemne voćne muhe Ceratitis capitata (Wiedemann) –gospodarski najznačajnijeg štetnika agruma. Plodovi agruma (mandarina, limuna, naranči, grejpova )  predstavljaju najznačajnijeg domaćina prije prezimljavanja u razvojnom ciklusu sredozemne voćne muhe .

U cilju smanjenja populacije štetnika za iduću vegetacijsku sezonu osobito je važno provesti higijenske mjere sanitacije voćnjaka . Sanitacija voćnjaka podrazumijeva prikupljanje i zbrinjavanje svih otpalih plodova s tla, odnosno zaraženih, oštećenih, trulih i odbačenih plodova tijekom berbe ili najkasnije u roku od 24 sata nakon berbe. Učinkovito zbrinjavanje  plodova zaostalih nakon berbe moguće jednim od navedenih načina:

  1. prikupljanjem plodova i zakopavanjem u roku od 24 sata te pokrivanjem slojem zemlje debljine minimalno 30 centimetara ili
  2. prikupljanjem plodova i držanjem u hladnjačama na temperaturi od minimalno 0 °C najmanje 10 dana ili
  3. prikupljanjem plodova u plastične vreće i čuvanjem u zatvorenim vrećama na otvorenom najmanje 10 dana

Sakupljanjem i pravilnim zbrinjavanjem zaostalih plodova domaćina , osim suzbijanja štetnika sredozemne  voćne muhe smanjuje se i mogućnost zaraze biljnim bolestima.

Inspekcijski nadzor nad provedbom mjera propisanih ovom Naredbom provodi Fitosanitarna inspekcija sukladno Zakonu o biljnom zdravstvu.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_08_73_1515.html

 

Ivana Tomac Talajić dipl. ing. agr.

Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Ministarstvo poljoprivrede /Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva/

Obavijest za proizvođače koštičavog voća

Koštičavo voće (nektarine, breskve, marelice, trešnje, višnje, šljive) nakon opadanja lišća preporučujemo  tretiranji protiv bakterijskih i gljivičnih bolesti: kovrčavost lišća ( Taphrina deformans ), rogač šljive (Taphrina pruni), šupljikavost ( Stigmina carpophilla),bakterijska pjegavost (Pseudomonas mors-prunorum).

Prije tretiranja obavezno ukloniti mumificirane plodove.

Za tretiranje mogu se koristiti jedan od bakrenih pripravaka: Nordox 75WG, Cuprabalu Z 35, Airone SC, Neoram WG i dr.

Za prskanje koristiti što više škropiva i prskati za mirna vremena.

Ako  nakon prskanja padne više od 25 mm oborina prskanje ponoviti.

Prije upotrebe pripravka obavezno pročitati upute i provjeriti u FIS bazi, evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Obavijest voćarima

Većina bolesti na voćkama se suzbija od ranog proljeća i zatim tijekom vegetacije, no za neke je bolesti neophodno i tretiranje u jesen, u periodu opadanja lišća. Među njima su  bakterijski rak koštičavog voća te bakterioze lijeske i oraha.

Rak koštičavog voća je bakterijska bolest koja se pojavljuje na većini koštičavih voćaka (šljiva, višnja, trešnja, breskva). Uzročnik je bakterija Pseudomonas mors-prunorum. Znakovi bolesti javljaju se na granama i kori u vidu rak-rana i hipertrofija okolnog staničja uz obilno lučenje smole.

Do zaraze dolazi tijekom jeseni, u vrijeme opadanja lišća kroz lisne ožiljke i u proljeće u vrijeme cvatnje. S obzirom na vrijeme zaraze, najvažnije je izvršiti tretiranje u fazi opadanja lišća fungicidima na osnovi bakra. Smatra se da je bakterijski rak najopasnija bolest koštičavog voća jer nema djelotvornih mjera zaštite kad bolest zahvati nasad, a ponekad može izazvati potpunog sušenja voćnjaka.

U Hrvatskoj su za zaštitu od bakterijskog raka koštičavog voća registriran fungicid Nordox 75 WG, Cuprablau Z 35 WG i Airone SC.

 

Za jesensku preventivnu zaštitu od bakterioza nakon opadanja lišća na lijesci i orahu su dozvoljeni fungicidi Cuprablau Z, Cuprablau Z 35 WG i Bordoška juha Caffaro 20 WP

 

Zaštitu je potrebno provesti za mirna vremena, bez vjetra, pri dnevnim temperaturama zraka višim od 5°C, uz što veći utrošak škropiva!

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima lijeske i oraha

Nakon opadanja lišća sa biljke u nasadima lijeske i oraha preporučljivo je napraviti  jesensku zaštitu protiv  bakterioza kao što su bakterijska crna pjegavosti  oraha, bakterijske paleži i bakterijskog raka lijeske.

Za tu namjenu primijeniti jedan od fungicida na bazi bakra.

Champion WG 50, Neoram WG, Bordoška juha Caffaro 20 WP, Cuprablau Z i dr.

 

 

Važno: upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, ambalažu zbrinuti na propisan način,, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.

Marijana.Milusic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Nasadi koštičavog voća su u fazi otpadanja lista te je pravo vrijeme za tretiranje protiv bakterijskih i gljivičnih bolesti u voćnjacima. Prije tretiranja potrebno je ukloniti sasušene plodove“mumije“.

Dozvoljeni preparati su:

Nordox  75 WG koštičavo voće (kovrčavost, šupljikavost lista, bakterijski rak , palež cvijeta i mladica) , Cuprablau Z – sredstvu je ukinuta registracija, krajnji .rok za prodaju zaliha je 01.07.2020. ,a za primjenu zaliha je 01.07.2021. Dozvoljen je za breskvu, koštičavo voće (kovrčavost, šupljikavost, rogač šljive, bakterijska pjegavost, rak), Cuprablau Z 35 dozvoljen za breskvu, nektarinu, marelicu, trešnja, višnja, šljiva (kovrčavost, šupljikavost, rogač šljive, bakterijska pjegavost, rak), Kupropin – krajnji rok za prodaju zaliha 01.07.2020. a krajnji rok za primjenu zaliha je 01.07.2021. dozvoljen za breskvu – šupljikavost i kovrčavost bresaka, Rame caffaro  32 WP – krajnji rok za prodaju zaliha je 01.07.2020. a za primjenu 01.07.2021. dozvoljen je za koštičavo voće protiv šupljikavosti i kovrčavosti; Cupraffaro 50 WP dozvoljen je za koštičavo voće protiv šupljikavosti lista i na breskvi protiv kovrčavosti, Neoram WG dozvola za koštičavo voće protiv šupljikavosti i kovrčavosti, Airone SC dozvoljen za marelicu, trešnju šljivu protiv šupljikavosti, rogača šljive, smeđe truleži i bakterijskog raka; Champion flow SC dozvoljen na breskvi – kovrčavost i šupljikavost i na trešnji, višnji – kozičavost, Bordoška juha caffaro 20 WP koštičavo voćešupljikavost i breskva – kovrčavost, šupljikavost; Bordoška juha 20 WP – Manica breskva – kovrčavost, šupljikavost.

Tretiranje je potrebno obaviti po mirnom vremenu bez vjetra i padalina  pri temperaturama iznad  5 °C te voćke oprskati sa svih strana. Oprskati i krošnju i deblo sa što više škropiva.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja nužno je primijeniti prema priloženim uputama proizvođača i dozvolama prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Prema pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida(NN 142/12 I Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obaveza je voditi evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Na gospodarstvu se sredstva trebaju skladištiti na propisan način. Praznu ambalažu treba zbrinuti na propisan način.

 

 

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

e-mail: sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest voćarima

Obavještavamo voćare da u fazi opadanja lista koštićavog voća (šljiva, trešnja, višnja, breskva) obave tretiranje voćaka protiv različitih gljivičnih i bakterijskih uzročnika biljnih bolesti preparatima na bazi bakra. Ova mjera preporuča se provesti i u mješovitim voćnjacima uz okućnice (jabuka, kruška, orah, lijeska).

Prije tretiranja potrebno je sakupiti mumificirane plodove iz krošnje i sa zemlje, te ukloniti stare i  polomljene grane. Sve ove biljne dijelove treba iznijeti iz voćnjaka i spaliti kako bi se populacija uzročnika bolesti smanjila.

Voćku treba poprskati sa svih strana, okupati ju uz veći utrošak škropiva, po mirnom vremenu bez oborina, pri temperaturi iznad 5°C.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH dozvoljenim za ovu namjenu ovisno o vrsti voćke možete potražiti u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu    bilja,  obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

 

 Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima lijeske i oraha

U nasadima lijeske i oraha nakon opadanja lišća  provesti jesensku zaštitu protiv bakterijskih oboljenja – bakterijske paleži (Xanthomonas arbicola pv. corylina)  i  bakterijskog raka (Pseudomonas syringae pv. avellaneae) na lijeski, te bakterijske (crne) pjegavosti (Xanthomonas arboricola pv. juglandis)  na orahu.

Zaštitu provesti primjenom pripravka na osnovi bakra:

BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP (bakrov hidroksid- kalcij sulfat kompleks)– bakterioze lijeske – primjenjuje se u količini 0,6-1,0 kg/ha.

NEORAM WG (bakarni oksiklorid) – rak kore oraha i lijeske – u jesensko-zimskim tretiranjima primjenjuje se u koncentraciji 0,45 % (450 g na 100 l vode)

CHAMPION WG 50 (bakreni hidroksida) – bakterioze oraha i lijeske – primjenjuje se u količini 2-3 kg/ha uz utrošak vode 500-1500 l/ha. Najviše 3 primjene u vegetaciji.

CUPRABLAU –Z* (bakarni oksiklorid) – bakterijska pjegavost oraha i lijeske – primjenjuje se u količini 2 kg/ha uz utrošak vode od 350-700 l/ha.

*Krajnji rok za prodaju zaliha je 1.07.2020., krajnji rok za primjenu zaliha je 01.07.2021.

CUPRABLAU Z 35 WG (bakreni oksiklorid) – bakterioze oraha i lijeske, bakterijski rak – primjena u količini od 1,6-1,7 kg/ha uz utrošak vode 1000-1500 l/ha. Dozvoljene 2 primjene u vegetaciji.

 

dr.sc. Mirna Ceranić

e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća!

U vrijeme nakon masovnijeg i potpunog otpadanja lišća koštičavog voća (višnje, trešnje, šljive, breskve, nektarine i marelice)  treba planirati i provoditi završne usmjerene zaštite bakarnim pripravcima.

Prilikom naredne zimske rezidbe, te prije aplikacije fungicida, poželjno je ukloniti sve osušene grančice ili grane i zaostale “mumificirane” plodove u krošnjama.

Jesenska primjena bakarnih fungicida u voćarstvu, svakako se preporučuje nakon što otpadne 80 % ili više lišća (može i nešto ranije, ali i kasnije – ovisno o meteorološkim uvjetima).

Savjetujemo primjenu jednog od tvorničkih preparata navedenih u tablici koji imaju dozvolu za primjenu prema  https://fis.mps.hr/trazilicaszb/ (izvor FIS na dan 28.10.2020.) .

Naziv preparata Dozvola po kulturama/ bolest
NORDOX 75 WG Koštičavo voće /kovrčavost, šupljikavost, bakterijski rak koštičavih voćaka, palež cvjeta i mladica
CUPRABLAU Z*
Sredstvu je ukinuta/istekla registracija

Krajnji rok za prodaju zaliha 1.7.2020.

Krajnji rok za primjenu zaliha 1.7.2021.

 

Breskva, koštičavo voće/kovrčavost, šupljikavost, rogač šljive

CUPRABLAU Z 35WG* Breskva, nektarina, marelica, trešnja, višnja,šljiva / kovrčavost, šupljikavost, rogač šljive, bakterijska pjegavost, rak
KUPROPIN Sredstvu je ukinuta/istekla registracija

Krajnji rok za prodaju zaliha 1.7.2020.
Krajnji rok za primjenu zaliha 1.7.2021.

 

Breskva/ šupljikavost i kovrčavost

 

RAME CAFFARO 32 WP

 

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija

Krajnji rok za prodaju zaliha 1.7.2020.
Krajnji rok za primjenu zaliha 1.7.2021.

 

Koštičavo voće/ šupljikavost, kovrčavost

CUPROCAFFARO 50 WP Koštičavo voće/ šupljikavost

Breskva/kovrčavost

NEORAM WG * Koštičavo voće/kovrčavost, šupljikavost
AIRONE SC Marelica,trešnja,šljiva (šupljikavost, rogač šljive, smeđa trulež, bakterijski rak)
CHAMPION FLOW SC Breskva/kovrčavost ,šupljikavost
Trešnja, višnja/kozičavost
  BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP Koštičavo voće/ šupljikavost

Breskva/kovrčavost, šupljikavost

  BORDOŠKA JUHA 20 WP – MANICA * Koštičavo voće/ šupljikavost

Breskva/kovrčavost, šupljikavost

 

* amaterska (neprofesionalna) sredstva za zaštitu bilja koja se mogu kupiti bez predočena identifikacijske iskaznice o položenom ispitu iz održive uporabe pesticida

Zaštitu obaviti po mirnom vremenu i sa svih strana oprskati kako krošnje tako i debla voćaka i utrošiti što više škropiva.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom  https://fis.mps.hr/trazilicaszb/ . Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Nakon svake primjene sredstva za zaštitu bilja nužno je da se ispuni evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a koju možete dobiti u najbližoj ispostavi Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku i da se prazna ambalaža zbrine na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”.

 

Marijana Lemić, mag. ing. fitomedicine
e-mail: Marijana.Lemic@mps.hr

Hortikultura, Preporuka, Vijest, Voćarstvo i maslinarstvo

PETA PREPORUKA – Određivanje tehnološke zrelosti maslina

STANJE NA TERENU

→ I ove godine provodi se praćenje tehnološke zrelosti (točan rok berbe maslina za preradu u ulje) u maslinarskim područjima RH, i to na devet područja uzgoja maslina: Zapadna obala Istre (sjeverni i južni dio), Hrvatsko primorje (otoci Krk i Rab), Sjeverna Dalmacija (Zadarska i Šibensko-kninska županija), Srednja Dalmacija s otocima Šolta, Brač i Hvar, Pelješac, Korčula i Jug Dalmacije – Konavle. Praćenje roka berbe počelo je 07. rujna 2020. i nastavlja se svakih 7 dana, do zaključno 23. studenoga 2020 godine.

→  Berba u većini hrvatskih maslinarskih područja je započela. Razlozi započete preuranjene berbe mogu biti i objektivni, jer su vremenski uvijati nestabilni, a i bojaznost radi povećanog napada štetnika, mada još nije trenutak za optimalnu berbu za većinu sorata.

→  Plod masline u maslinarskim područjima Republike Hrvatske većim je dijelom nezreo i nije za berbu tj. akumulacija ulja u suhoj tvari ploda nije završila. Kontinuirana mjerenja pokazuju da plod masline još uvijek značajno raste u masi i u količini ulja u suhoj tvari. Prema tome, plod još uvijek nije u optimalnom stanju za berbu, iako neke sorte (pogotovo introducirana sorta Leccino i Pendolino) imaju pokazatelje zrelosti, prema promijeni pigmenta. Te sorte prve mijenjaju boju pokožice te nakon određenog vremenskog razdoblja i dozrijevaju. Ta pojava je sortna karakteristika.

Promjena pigmenta pokožice masline je dobar znak da plod masline dozrijeva, ali on nije i nema nikakvu korelaciju s optimalnom količinom akumuliranog ulja u suhoj tvari ploda. Jedino praćenjem akumulacije ulja u suhoj tvari ploda (što se trenutno provodi), može se odrediti taj optimalan trenutak kada maslina završi svoj ciklus stvaranja ulja. Ako je maslina zdrava i u dobroj kondiciji, nju se još ne treba brati.

→  Kada govorimo o sorti masline Leccino, ponovno ističemo da ona nije i ne može biti rana sorta za branje u Hrvatskoj. Uzastopnim mjerenjima u istim uzgojnim područjima Istre i Dalmacije, unazad tri godine, ta sorta u ovom trenutku, kada se zbog promjene pigmenta donosi odluka o njezinom branju, ima deficit mase (svoje težine) 50 %. Sortna karakteristika težine Leccina je između 3,5 – 4,5 g, a prema priloženim mjerenjima u Tablici 5., ona trenutno iznosi 2,1 – 2,3 g. Paušalnim odlukama za berbu radi se velika šteta u kvaliteti i u količini maslinova ulja!

→  U priloženoj Tablici 5. maslinari trebaju pratiti dva osnovna parametra prinosa i kvalitete masline, koji će im pomoći u donošenju odluke kada je optimalan rok za berbu. To su: ulje u suhoj tvari i težina ploda masline. Sve dok vrijednost ulja u suhoj tvari raste, znak je da maslina stvara ulje u biljnoj stanici, a pri tome ga i harmonizira (u okusima i mirisima) te još nije za brati.

→  Pred nama je ljepše jesensko vrijeme i plod masline se dobro razvija, većih uboda šetnika nema, što ne znači da ih neće biti. I dalje se preporučuje zaštita sredstvima kraće karence.

→  Masline, koje su do sada prerađene, pokazuju male randmane, nego što je uobičajeno za rokove berbe prošlih godina. Razloga je više: prvo, što se mora uzeti u obzir, je velika količina vode koju je maslina nakupila i to u prosjeku od 3 – 5 %, kako za koju sortu pa su i randmani manji za navedeni postotak vode.

Drugi je razlog (ne) zrelost ploda masline za preradu u ulje pa stvarna količina ulja jako varira, jer se ulje pri stvaranju nalazi u citoplazmi biljne stanice, tj. masa molekule ulja je mala i teško ju je ekstrahirati. Pri približavanju optimalnoj tehnološkoj zrelosti ulje će se početi nakupljati u vakuolnom dijelu stanice i time povećavati masu. I tek će tada uljare moći učinkovito izdvojiti ulje i randmani će biti realniji. Stoga maslinari ne trebaju kriviti uljare za njihov gubitak ulja, jer se ono u ovome trenutku fizički i ne može kvalitetno odvojiti. Sada se samo plaća prerada, a ulje se gubi!

→  Preporuka maslinarima, koji se spremaju u berbu: kako je maslina u ovom trenutku još puna vode, preporučuje se da se s berbom pričeka još koji dan i maslinama dade nešto vremena da se isuši voda, tj. omogući se dodatno nakupljanje kvalitetnog ulja u biljnim stanicama.

Kako su dugoročne vremenske prognoze povoljne sve do polovice studenoga, bit će dovoljno vremena za obrati sve masline. Kiše, koje bi eventualno u međuvremenu i padale, neće pospješiti ponovno nakupljanje vode u plodu. Pogotovo u tehnološki zrelim maslinama za preradu u ulje!

→ Optimalnu tehnološku zrelost u prošlih sedam dana, prema kontinuiranom mjerenju tj. praćenju, pokazale su dvije sorte u cijelom uzgojnom području Republike Hrvatske. Prema prošlogodišnjim rezultatima i usporedbom na području cijele Dalmacije sorta OBLICA spremna je za branje! Na području zapadne obale Istre (južni dio, lokalitet Vodnjan), sorta BUŽA spremna je za branje! Za sjeverni dio Istre taj se rok očekuje za 7 dana.

Ostale analizirane sorte još uvijek akumuliraju (stvaraju) ulje.

 OBLICA I BUŽA na cijelom uzgojnom području Dalmacije i navedenom dijelu Istre spremne su za berbu tj. akumulirale su najveću količinu ulja u suhoj tvari za ovu godinu i prema ovogodišnjim uvjetima.

 

Pogledajte rezultate NIR analize plodova maslina u svih 6 dosadašnjih rokova uzorkovanja, tablica 5.