MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Voćarstvo i maslinarstvo

Preporuka vlasnicima nasada jabuke i kruške – zimska zaštita

Posljednjim pregledom plantažnih nasada jabuke i kruške u Osječko-baranjskoj županiji, utvrđeno je kako su nasadi u fenofazi (BBCH 93-95) tj. zelena masa (lišće) je u fazi promjene boje i opadanja. Uvidom u podatke agrometeoroloških postaja na većini lokaliteta u posljednjih 15 dana zabilježene su višekratno, veće količine oborina (8-16 mm) uz srednje dnevne temperature od 8-10°C. Uz ovakve agrometeorološke uvjete a imajući u vidu kako na vegetativnim izbojcima (grančicama), nakon intenzivnog opadanja listova ostaju otvorene ranice od otpalih peteljki, stvaraju se povoljni uvjeti za prodor patogena u biljno tkivo (Fuzikladij, Erwinia amylovora i dr.). Stoga se u ovoj fenofazi razvoja jabuke i kruške, preporučuje obavljanje kasno-jesenske zaštite nasada.

Za tu namjenu u RH registrirani su pripravci na bazi bakarnog oksida: Nordox 75 WG – u konc. 0,2%; bakarnog oksiklorida: Cuprablau Z 35 WG – u dozi 1,6-1,7 kg/ha, Cuprocaffaro 50 WP – u konc. 0,75%, Neoram WG – u konc. 0,5 – 0,6%, Codimur SC, Copper Key Flow, Cupra, Copper Lainco – u konc. 0,25-0,3% ili bakarnog hidroksida: Champion Flow SC – u konc. 0,65%, (krajnji rok za primjenu zaliha ovoga pripravka je 01.09.2023.) i dr.

Od ostalih pripravaka za ovu namjenu mogu se koristiti gotovi pripravci s više aktivnih tvari kao što su kombinacije: bakarnog hidroksida i bakarnog oksiklorida (Airone SC – u dozi od 3-4 lit/ha), kombinacija bakarnog sulfata i kalcijevog hidroksida (Bordoška juha Caffaro 20 WP – u koncentraciji 1,5 %, VAŽNO: ne smije se miješati s korektorima pH, okvašivačima i folijarnim gnojivima) ili kombinacija bakarnog hidroksida i parafinskog ulja: (Modro ulje – u konc. 2-3%) i dr.

Navedeni pripravci primjenjuju se uz korištenje što većih količina vode po jedinici površine (1.000-1.500 l/ha ili više), kako bi se osigurala ravnomjerna raspodjela škropiva po čitavoj krošnji tzv. „kupanje“ stabala. Uz navedene bakarne pripravke (uz izuzetak Modrog ulja), preporučuje se dodavanje pripravaka na bazi parafinskog ulja (Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Prominal neu, Ovipron top, Ovitex, Laincoil, Plantoil – u koncentraciji 3-4%) u cilju insekticidnog efekta na prezimljujuće oblike štetnih kukaca (jaja i kukuljice lisnih uši, crvenog pauka, lisnih minera i dr.).

Preporuka je koristiti sve pripravke u ovom periodu u maksimalno dozvoljenim dozama po jedinici površine.

Prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu – FIS, u ekološkoj proizvodnji jabuke i kruške za ovu namjenu registrirani su pripravci: Modro ulje, Nordox 75 WG, Neoram WG, Cuprablau Z 35 WG, Bordoška juha caffaro 20 WP, Cuprocaffaro 50 WP, Airone SC, Cupra i Champion flow SC uz koje se može dodati pripravak na bazi parafinskog ulja. Za mogućnost korištenja ostalih bakarnih pripravaka koji su na tržištu RH registrirani kao gnojiva/ojačivači bilja, ekološki proizvođači moraju se posavjetovati s predstavnicima izabranog kontrolnog tijela ekološke proizvodnje.

Napomena proizvođačima: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/).

 

dr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

Preporuka vlasnicima trajnih nasada lijeske

Imajući u vidu meteorološke uvjete u proteklih 15-ak dana (srednje dnevne temperature iznad 5°C) kao i fenofazu razvoja lijeske, pregledom trajnih nasada u Osječko-baranjskoj županiji, utvrđeno je kako su stabla/grmovi lijeske izgubila 70 – 90 % lisne mase te je pravo vrijeme za obavljanje zimske zaštite u cilju smanjenja infektivnog potencijala štetočinja (gljivice, bakterije i prezimljujući oblici kukaca) u vegetacijskoj sezoni 2023. godine.

Za kasno-jesensku zaštitu lijeske u RH registrirani su pripravci na bazi: bakarnog hidroksida (Cuprablau Z 35 WG u dozi 1,6-1,7 kg/ha); bakarnog oksiklorida (Neoram WG – u koncentraciji 0,45%, ), kombinacija bakarnog sulfata i kalcijevog hidroksida (Bordoška juha Caffaro 20 WP – u koncentraciji 1,5 %, VAŽNO: ne smije se miješati s korektorima pH, okvašivačima i folijarnim gnojivima) ili kombinacija bakarnog hidroksida i parafinskog ulja: (Modro ulje – u koncentraciji 2-3%). Navedeni pripravci primjenjuju se uz korištenje što većih količina vode po jedinici površine (1.000-1.500 l/ha ili više), kako bi se osigurala ravnomjerna raspodjela škropiva po čitavoj krošnji (tzv. „kupanje“ stabla/grma).

Uz navedene bakarne pripravke (uz izuzetak Modrog ulja), preporučuje se dodavanje parafinskog ulja (Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Prominal neu, Ovipron top, Ovitex, Laincoil, Plantoil – u koncentraciji 3-4%) u cilju insekticidnog efekta na prezimljujuće oblike štetnih kukaca (jaja i kukuljice).

Preporuka je koristiti sve pripravke u ovom periodu u maksimalno dozvoljenim dozama po jedinici površine.

Prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu – FIS, u ekološkoj proizvodnji lješnjaka za ovu namjenu registrirani su pripravci: Modro ulje, Neoram WG, Cuprablau Z 35 WG, Bordoška juha caffaro 20 WP uz koje se može dodati pripravak na bazi parafinskog ulja. Za mogućnost korištenja ostalih bakarnih pripravaka koji su na tržištu RH registrirani kao gnojiva/ojačivači bilja, ekološki proizvođači moraju se posavjetovati s predstavnicima izabranog kontrolnog tijela ekološke proizvodnje.

Vlasnicima nasada koji su tijekom ovogodišnje vegetacije u nasadima lijeske primijetili naglo sušenje pojedinih grana ili čak cijelih stabala/grmova poradi sumnje na zarazu vrlo opasnim bakteriozama: (Pseudomonas avellanae, Botryosphaeria dothidea) – Bakterijski rak lijeske i (Xanthomonas arboricola pv. corylina) – Bakterijska palež lijeske, preporučuje se odrezivanje zaraženih grana 30 cm ispod mjesta sušenja sve do grane višeg reda i spaljivanje izvan nasada. Cijela stabla koja su tijekom vegetacije doživjela kolaps (palež, sušenje), poradi sumnje na prethodno navedena bakterijska oboljenja, potrebno je izvaditi s korijenom i spaliti izvan nasada. Rane nastale nakon rezanja zaraženih grana mogu se premazati (dezinficirati) pripravcima: Cuprocaffaro 50 WP (u koncentraciji 0,8 – 1,0) ili Bordoška juha caffaro 20 WP (u koncentraciji 1,5%). Alat za rezidbu potrebno je prije orezivanja svakog pojedinačnog stabla dezinficirati prikladnim sredstvom (70 % alkohol, 3 % Natrijev hipoklorit ili sl.).

Preporuka je da se nasadi  lijeske u kojima postoji sumnja na zarazu bakteriozama, prskaju prethodno navedenim bakarnim preparatima dva puta u jesenskom periodu: Prvi tretman – kada su stabla/grmovi odbacili 50 % lisne mase te drugi tretman nakon potpunog odbacivanja lisne mase. Razmak između dva tretmana treba biti najmanje 10-15 dana. Za tretmane se koriste dva različita pripravka na bazi bakra.

Napomena: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

dr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Preporučujemo maslinarima s područja Istre da nakon berbe, čim to dozvole vremenske prilike, izvrše tretiranje svojih nasada protiv uzročnika bolesti paunovog oka (Spilocea oleagina) te protiv uzročnika raka masline

(Pseudomonas savastanoi).

U tu svrhu preporučujemo  neke od slijedećih pripravaka: NEORAM WG, CUPRABLU Z 35 WG, AIRONE SC, SERENADE ASO  ili  neke druge pripravke.

Maslinare također upozoravamo da u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja ( SZB).

Podatci o svim registriranim SZB u RH dostupni su u Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

 

 Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

 Marina.Kocijancic@mps.hr

 

 

 

 

 

Preporuka vlasnicima nasada oraha – zimska zaštita

Pregledom komercijalnih nasada oraha u Osječko-baranjskoj županiji, može se zaključiti kako su stabla oraha u izgubila u ovisnosti od sortimenta više 80 % lisne mase te je pravo vrijeme za obavljanje zimske zaštite kako bi se smanjio infektivni potencijal gljivičnih i bakterijskih oboljenja u vegetacijskoj sezoni 2023. godine.

Najčešći i najopasniji uzročnici bolesti na orahu su: siva pjegavost (Gnomonia leptostyla) i trulež plodova (Gleosporium epicarpi) tzv. antraknoze oraha, bakterijska pjegavost (Xanthomonas arboricola pv. juglandis) čije zimske spore prezimljavaju na otpalom lišću te bakterijski rak oraha (Botryosphaeria dothidea), koji se posljednjih godina naglo širi u nasadima oraha.

Zimska zaštita nasada oraha vrlo je važna agrotehnička mjera posebno u nasadima u kojima je tijekom ovogodišnje vegetacije zabilježen jači napad prethodno navedenih bolesti kao i u nasadima koji su oštećeni djelovanjem niskih proljetnih temperatura ili zbog ledotuče. Iako zimsku zaštitu oraha otežava činjenica velike visine i volumena krošnje (stariji nasadi), ista se ipak može provesti uz neke prilagodbe na mlaznicama vučenih ili nošenih raspršivača (tzv. turbo mlaznice).

Za kasno-jesensku zaštitu oraha u RH registrirani su pripravci na bazi bakarnog hidroksida uz dodatak parafinskog ulja (Cuprablau Z 35 WG – u dozi 1,6-1,7 kg/ha), bakarnog oksiklorida (Neoram WG – u koncentraciji 0,45 %) ili kombinacija bakarnog sulfata i kalcijevog hidroksida (Bordoška juha Caffaro 20 WP – u koncentraciji 1,5 %, VAŽNO: ne smije se miješati s korektorima pH, okvašivačima i folijarnim gnojivima). Navedeni pripravci apliciraju se uz korištenje što većih količina vode po jedinici površine (1.000-2.000 l/ha), kako bi se osigurala ravnomjerna raspodjela škropiva po čitavoj krošnji (tzv. „kupanje“ stabala).

Preporuka je koristiti sve pripravke u ovom periodu u maksimalno dozvoljenim dozama po jedinici površine.

Nadalje, preporučuje se voćarima koji su tijekom ovogodišnje vegetacije u nasadima oraha imali srednje do jak napad orahove muhe (Rhagoletis completa), da međuredni prostor unutar nasada obrade agrotehničkom mjerom plitkog oranja ili tanjuranja kako bi se zimske kukuljice orahove muhe izbacile na površinu i izložile niskim temperaturama. Plitka međuredna obrada smanjuje i infektivni potencijal prethodno navedenih gljivičnih oboljenja jer se otpalo i zaraženo lišće unosi u tlo.

Napomena: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

dr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavoga voća

Koštičave voćne vrste (breskva, nektarina, trešnja, višnja, šljiva, marelica) valja u stadiju opadanja lišća tretirati protiv različitih uzročnika gljivičnih i bakterijskih bolesti  – kovrčavost lista breskve i nektarine (Taphrina deformans ), rogač šljive (Taphrina pruni), šupljikavost lista koštičavoga voća (Stigmina carpophilla), bakterijski rak koštičavoga voća (Pseudomonas mors-prunorum)…

Najbolje je to učiniti prvi puta kada otpadne oko 50% lišća, te drugi puta nakon što je otpalo sve lišće.

Uporabiti se može jedan od dozvoljenih bakrenih pripravaka: NORDOX WG ili NEORAM WG ili neki drugi prema  Fitosanitarnome  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno

zbrinjavanje nakon uporabe!

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.     

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima voćnih vrsta

Izuzetno topla jesen bez mrazeva uvjetovala je da na većini voćnih vrsta imamo velik dio lisne mase. U nasadima jabuke berbe su gotove ili pri samom kraju. Meteorolozi najavljuju oborine, no još uvijek ne značajnije zahlađenje. Stoga upućujemo voćare da provedu zaštitu svojih nasada nekim od pripravka na bazi bakra i to u stadiju kada biljka odbaci više od 50 % lisne mase, kako bi se i izvršila dezinfekcija rana nastala kod opadanja lista i samih stabala, a time će se smanjili mogućnost  infekcija uzročnika bolesti kako gljivičnih tako i bakterijskih.

Neke od gljivičnih bolesti na voćnim vrstama koje se preveniraju ovom mjerama:

rak kore (Nectria galligena), krastavost  jabuke i kruške (Ventiria inequalis, Venturia pyri), kovrčavost lista (Taphrina deformans), šupljikavost lista (Stigmina carpophilla), palež cvijeta, izboja i trulež ploda (Monilinia laxa, M. fructigena), upala kore (Botriosphaeria spp) i dr.

Bakterijske bolesti čiji potencijal smanjujemo ovom mjerom: bakterijska palež (Erwinia amylovora), bakterijski rak  (Pseudomonas syringae), bakterijska (crne) pjegavosti (Xanthomonas spp)i dr.

Pri odabiru fungicida voditi računa o dozvoli prema voćnoj vrsti.

Sredstva koristiti za mirnog vremena kada su temperature više od 5 °C.

U voćnjacima koji nisu u ekološkoj proizvodnji i proizvođači  primjenjuju ureu radi brže defolijacije doći će i do brže razgradnje lisne mase i time će se smanjiti infektivni potencijal za mnoge biljne bolesti. Kod manjih voćnjaka gdje se ne primjenjuje urea  lisnu masu je moguće skupiti i zapaliti.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                   Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Obavijest voćarima

Period nakon berbe – faza otpadanja lista, preporuča se provesti jesensku zaštitu voćaka preparatima na bazi bakra. Zaraza je ostvariva preko ranica nastalih otpadanjem lista. Pravi trenutak provođenja zaštite je kada je na voćkama otpalo 70 % lista.

Dozvoljeni preprati su :

AIRONE SC jabuka  – krastavost  (Ventiria inequalis), rak kore (Nectria galligena), bakterijska palež (Erwinia amylowora);

kruška – krastavost (Venturia pyri), rak kore (Nectria galligena), bakterijska palež (Erwinia amylowora), sušenje mladica (Pseudomonas syringae);

dunja – bakterijska palež (Erwinia amylovora)

marelica, trešnja, šljiva – šupljikavost (Stigmina carpophila), rogač šljive (Taphrina pruni), vještičja metla (Taphrina cerasi), smeđa trulež (Monilinia spp.), bakterijski rak (Pseudomonas syringae)

breskva, nektarina – kovrčavost lista (Taphrina deformans), rak (Cytospora spp), bakterijski rak (Pseudomonas syringae)

CUPRABLAU  Z 35 WG  – jabuka, kruška –  krastavost (Venturia inequalis, Venturia pyri), rak (Pseudomonas mali), rak kore (Nectria galligena), upala kore (Botriosphaeria spp), trulež ploda (Monilinia fructigena), bakretijska palež (Erwinia amylowora),

Dunja – rak (Pseudomonas mali)

Breskva , nektarina, marelica – kovrčavost (Taphrina deformans), šupljikavost (Stigmina carpophilla), trulež ploda (Monilinia fructigena), pjegavost – krastavost lista (Venturia, kozičavost (Blumeria jappii, vještičja metla (Taphrina wiesnwri), rogač šljive (Taphrina pruni), bakterijska pjegavost (Xantomonas arboricola pv . pruni), bakterijski rak (Pseudomonas syringae)

Bordoška juha caffaro 20 WPjabuka, kruška – krastavost (Venturia inequalis, Venturia pyri)

Breskva – Kovrčavost (Taphrina deformans), šupljikavost (Stigmina carpophilla)

Koštičavo voće – šupljikavost (Stigmina carpophilla)

Bordoška juha 20 WP Manicajabuka, kruška – krastavost (Venturia inequalis), breskva – kovrčavost (Taphrina deformans), šupljikavost (Stigmina carpophilla)

Koštičavo voće šupljikavost (Stigmina carpophilla)

Cuprocaffaro 50 WP – jabuka, kruška – krastavost (Venturis inequalis, Venturia pyri), breskva – kovrčavost (Taprina deformans), koštičavo voće šupljikavost (Stigmina carpophilla)

Neoram WG – koštičavo voće – kovrčavost (Taphrina deformans), šupljikavost (Stigmina carpophilla), palež cvijeta i mladica (Monilinia spp)

Nordox 75 WG  – jabuka – krastavost (Venturia inequalis), koštičavo voće kovrčavost (Taphrina deformans), bakterijski rak (Pseudomonas mors – prunorum), šupljikavost (Stigmina carpophilla), palež cvijeta i mladica (Monilinia spp), trulež ploda (MOnilinia spp.)

Kruška – krastavost (Venturia pyri)

Za tretiranje nasada, važno je odabrati miran dan – bez vjetra i padalina – pri temperaturama iznad   5°C, a svakako prije najavljenih padalina uz korištenje veće količine škropiva.

Preporučene preparate treba koristiti prema priloženim uputama za upotrebu uz korištenje osobne zaštite, a prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

                                                                       Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       sanja.mastelic-ivic@mps.hr

 

Obavijest maslinarima

Berbe maslina su u tijeku. Upozoravamo maslinare, kako je nužno nakon obavljene berbe tretirati nasad protiv uzročnika bolesti  paunovoga oka (Spilocea oleagina) i raka masline (Pseudomonas savastanoi)

Najbolje je uporabiti jedno od navedenih bakrenih sredstava:

CUPRABLAU Z 35 WG ili NEORAM WG ili NORDOX 75 WG ili neko drugo prema  Fitosanitarnome  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

 

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr. 

E – mail: Ivan.Simicevic@savjetodavna.hr

 

Obavijest voćarima

Jesenski period vrijeme je kada se preporuča provesti zaštita nasada bakrenim preparatima kako bi smanjili infektivni potencijal bakterioza koji se  može ostvariti putem ranica nastalih opadanjem lišća. Preventivnu zaštitu nasada bakrenim preparatima preporuča se obaviti kada otpadne 70% lisne mase.

U nasadima koštičavog voća   može doći do infekcije uzročnika  bakterijskog raka ( Pseudomonas mors prunorum). Za preventivnu zaštitu možete koristiti jedan od bakrenih  pripravaka: Airone SC,  Nordox 75 WG, Neoram WG,  Cuprablau Z 35 WG i dr.

Na lijesci i orahu također se preporuča provesti preventivna zaštita bakrenim pripravcima kako bi se spriječila infekcija  bakteriozama. Neki od pripravaka koji se mogu koristiti su:  Cuprablau Z 35 WG, Neoram WG, Bordoška juha 20 WP Manica i dr.

 Kod provedbe zaštite preporuča se utrošiti veće količine  škropiva,  te zaštitu obaviti za mirnog vremena (kada su dnevne temperature zraka iznad 5°C) te prije najavljenih oborina.  Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

                                                                                                                   Andrea.v-pofuk@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Obavještavamo proizvođače koštičavog voća (trešnja, višnja) kako je faza opadanja lista i vrijeme je da se napravi zaštita protiv gljivičnih i bakterijskih oboljenja.

Nasade treba zaštititi jednim od pripravaka na osnovi bakra, kao što su: Nordox 75 WG, Champion WG 50, Neoram WG, Bordoška juha 20 WP – Manica, Cuprablau Z 35 WG.

Prije zaštite potrebno je ukloniti sve „mumije“ sa stabla, pokupiti polomljene grane i lišće i iznijeti ih iz voćnjaka te spaliti.

Mjere zaštite je potrebno provesti za mirna vremena, a stabla je bitno dobro „okupati“ kako bi preparat dospio u sva mjesta gdje patogeni mogu prezimiti.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http//fis.mps.hr/trazilicaszb/.

NAPOMENA: Nakon tretiranja potrebno je ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja. Praznu ambalažu nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja potrebno je propisno zbrinuti.

 

                                                                            Marina Samodol Farkaš, dipl.ing.agr

                                                                           e-mail: marina.s-farkas@mps.hr