MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Voćarstvo i maslinarstvo

Obavijest za voćare

U nasadima jabuka i krušaka potrebno je nastaviti zaštitu od bolesti mrljavosti lista i ploda (Venturia inaequalis) i pepelnice na jabukama (Podosphaera leucotricha).

Preporučujemo izvršiti zaštitu prije najavljenih oborina koristeći se kontaktnim pripravcima: Dithane M-45, Polyram DF, Delan Pro, Penncozeb 75DG, Mankozeb, Star 80, Pinozeb M-45, Manfil 80 WP i dr.

Za suzbijanje pepelnice u jabukama mogu se koristiti: Luna Experience, StrobyWG, Zato 50 WG ili Chromosul 80, Thiovit jet, Sumpor SC80. Zaražene grančice obavezno mehanički odstranjivati iz voćnjaka.

Za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella)primijeniti  jedan od insekticida: Coragen20SC, Runner 240 SC, Insegar 25WP, Calypso SC480, Mospilan 20SW.

Zbog toplog vremena obavezno pratiti pojavu crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) i po potrebi koristiti dozvoljeni pripravak za suzbijanje.

U nasadima pratimo moguću pojavu kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus).

U nasadima krušaka za suzbijanje kruškine buhe (Psylla pyri) koristiti jedan od pripravaka: Vertimec 018EC, Kraft18 EC, Apache.

Pripravcima dodati mineralnog ulja prskati u večernjim satima kada pčele ne lete.

Prije svake upotrebe obavezno pročitati upute proizvođača i primijeniti sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS)

Evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

Mara Maglić dipl. ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Maslinare upućujemo na pregled nasada! Nastavno na obavijest maslinarima od 11.06.2019. godine preporučamo da se u toku slijedećeg tjedna obave potrebna tretiranja. Zaštitu usmjerenu suzbijanju m.moljca za nasade područja Raba i Malog Lošinja preporučamo obaviti krajem ovog vikenda i početkom slijedećeg tjedna. Za područje Cresa i Krka od sredine slijedećeg tjedna i početkom slijedećeg vikenda. Ovim tretiranjem suzbijamo m.moljca i m.svrdlaša. Zbog visokih dnevnih temperatura tretiranja obaviti pred večer. Zatravljene nasade prije tretiranja pokositi. Ulovi m.moljca (Prays oleae) na kontrolnim punktovima vidljivi u tablici niže. Vidljivi plodići 1-4 mm, najčešće 2-3 mm s tendencijom brzog porasta. Ženka maslininog moljca preferira odlagati jaja na plodiće veličine od 4-5 mm.

Također obratiti pažnju na izlazak ličinki štitastih uši. Metodom otresanja preporučamo ustanoviti prisutnost pipa u krošnji. Za zaštitu od pipa postaviti na debla lovne trake.

Prisutnost štetnika masline na kontrolnim punktovima:

LOKALITET tjedni ulov m.moljac/delta trap/Csal♀m♂n metoda otresanja/

m. svrdlaš

metoda otresanja/

pipe

Mali Lošinj 51 + +
Mali Lošinj-aerodrom 3 + +
Rab-Supetarska Draga 101
Rab-Kampor 61
Cres-Sveti Šimun 139 + +
Cres-Gracišće 199 + +
Cres-Piskel 94 +
Cres-Stari Zadar 119 +
Krk-Dunat 158 + +
Krk-Porat 85 +
Krk-Sveti Juraj 105 + +

Podložak s ulovom m.moljca 12.06. Cres (foto K. Karlić)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Metoda otresanja m.svrdlaš (12.06.) Cres (foto K. Karlić)

Desetak dana nakon obavljenog tretiranja REDOVITO-MINIMALNO JEDNOM TJEDNO nastaviti pregledati  nasade vizualnim pregledima i metodom otresanja na bijelu podlogu nastaviti radi procjene potrebe dodatnog tretiranja protiv (Caenorhinus/Rhynchites cribripennis). Intenzitet pojave svrdlaša može biti različit i jako varirati ovisno o lokalitetu, ovisno o okolini, ovisno o redovitosti provođenja mjera zaštite posebice u prethodnim vegetacijskim sezonama.

Dopuštene mjere zaštite potrebno je provoditi ovisno o intenzitetu i vremenu pojave štetnika u pojedinom nasadu!!!

U konvencionalnim maslinicima preporučamo primjenu pripravaka na osnovi dimetoata, deltametrina ili fosmeta.

Pripravci na osnovi BT i piretrina dozvoljeni su za primjenu u maslinicima prijavljenih u IAKS mjere ruralnog razvoja; M 11.1. plaćanja za prijelaz na ekološke prakse i metode, M 11.2. plaćanja za održavanje ekoloških praksi i metoda, kao i M 10.1.8.  održavanje ekstenzivnih maslinika.

U obavijesti maslinarima od 11.06.2019.godine u tablici pregled registriranih pripravaka.

Za preglede nasada, dodatne informacije i pojašnjenja molimo obratiti se kroz sustav individualnih savjetovanja.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

SMR10 Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. za sve korisnike potpora. Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ u travnju tekuće godine; za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr). Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica. Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Karmen Karlić, dipl. inž. agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Obavještavamo maslinare da se na opažačkim punktovima na priobalju i otocima bilježi let maslinina moljca (Prays oleae) iznad praga štetnosti, zbog toga maslinarima preporučujemo izvršiti mjere suzbijanja štetnika. Štete od maslinina moljca najvidljivije su tijekom rujna kada  plodovi otpadaju na tlo.

Za suzbijanje maslinina moljca dozvoljeni su pripravci na osnovi:

Dimetoata (trgovački nazivi Calinogor, Chromogor, Perfethion, Rogor 40),

Fosmeta (trgovački naziv Imidan 50 WG),

Deltametrina (trgovački naziv Decis 2.5 EC, Decis 100 EC, Scatto, Rotor Super, Poleci plus, Ritmus).

Maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika smiju koristiti pripravke na osnovi:

Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki (trgovački naziv Baturad WP, Biobit WP) ili

na osnovi piretrina (trgovački naziv Asset).

Također, preporučamo redoviti tjedni pregled maslinika na prisutnost maslinina svrdlaša (Rhynchites cribripennis) koji u ovom stadiju razvoja ploda može biti vrlo opasan, posebno na žarišnim terenima (uglavnom kameniti tereni) gdje čine redovite štete svake godine. Tjedni pregled maslinika na prisutnost maslinina svrdlaša obavljati sve do okoštavanja maslina. Pregled se obavlja trešnjom grana na bijelu podlogu te pregledom plodova u ranim jutarnjim satima. Mjere zaštite za svrdlaša treba provoditi samo na temelju pregleda maslinika i prema procjeni intenziteta pojave štetnika. Dozvolu za suzbijanje maslininog svrdlaša ima pripravak Rogor 40.

Registrirana poljoprivredna gospodarstva OPG/PG mogu nam se obratiti za individualno savjetovanje kroz savjetnički paket ZAŠTITA BILJA.

Pripravke koristiti prema uputi proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način.

Silvija Marušić dipl. ing. agr.

Obavijest proizvođačima jagoda

U nasadima koji su još na branju i intenzivnim zalijevanjima i prihranjivanjima pripaziti na pojavu biljnih bolesti.

Za suzbijanje pojave Sive plijesni (Botrytis cinerea) primijeniti pripravke Switch 62,5 WG, Signum, Pyrus 400 SC, vodeći računa o karencama.

Za suzbijanje Pepelnice (Podosphaera aphanis sin. Sphaerotheca macularis)  primijeniti jedan od registriranih pripravaka kratke karence kao što su: Ortiva, Karathane gold 350 EC, Crystal i dr.

Svakako je uputno primijeniti pripravke za jačanje otpornosti i kondicije biljaka (aminokiseline, ojačivači) i nešto iz programa korisnih mikroorganizama koji se koriste u ekološkoj proizvodnji, kao što su trichoderma vrste ili bacillus vrste.

U nasadima koji su završili sezonu branja pratiti razvoj štetnika i po potrebi intervenirati sa dozvoljenim insekticidima i akaricidima.

Kod pojave lisnih ušiju (Aphididae) primijeniti sredstva sukladno registracijama i pazeći na karence kao što su na otvorenom: Asset, Calypso SC 480, Decis 100 EC, Poleci Plus, Scatto, Rotor Super, Fastac 10 EC i sl. U zaštićenim prostorima dozvoljeni su: Calypso SC 480 i Movento.

Kod pojave Crvenog pauka (Tetranychus urticae) primijeniti jedan od registriranih pripravaka Kraft 18 EC ili Vertimec 18 EC ili Vertimec pro, i to u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevna svjetlost brzo razgradi ovu aktivnu tvar.

Kod pojave  tripsa (Frankliniella spp.) primijeniti jedan od registriranih pripravaka kao što su Laser i Kraft (primjena za oba pripravka samo u večernjim satima), Poleci Plus i sl.

U vrijeme branja jagoda smanjiti uporabu sredstava za zaštitu bilja te kod zaštite nasada paziti na broj dopuštenih primjena u proizvodnoj sezoni te na registracije i karence.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza )  Ministarstva poljoprivrede na web adresi :

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Obavijest voćarima

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuka prošlo je 14 dana. Za početak tjedna najavljeno je promjenjivo vrijeme uz pad temperature zraka.

Kako bi zaštitili novi porast mladica na stablima jabuka od krastavosti ili fuzikladija potrebno je ponoviti tretiranje kombinacijom sistemičnih i kontaktnih fungicida.

Od fungicida koristiti sistemike:  Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Indar 5 EW, Pyrus 400 SC, Scala SC i sl. i kontaktnih fungicida npr. Delan 700 WDG, Delan Pro, Faban, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG,  Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Chorus 75 WG i sl.

Izbojke zaražene pepelnicom (Podospharea leucotricha) potrebno je mehanički odstranjivati i iznijeti iz nasada (spaliti), i izvršiti tretiranje pripravkom na bazi sumpora ili koristiti pripravak Stroby DF, Zato 50 WG, Tercel WG ili kombinirani pripravak Luna experience.

Koristite one preparate koji ste do sada najmanje puta koristili.

Proizvođačima šljiva savjetujemo izvršiti zaštitu protiv narančaste pjegavosti (Polystigma rubrum) primijeniti: Kastor , Dithan M-45, Pinozeb M-45, Futura 50 WP.

Također je potrebno je pratiti populaciju lisnih uši te prema potrebi obaviti tretiranje.

Za suzbijanje lisnih uši na voćkama može se koristiti jedan od sljedećih insekticida: Mospilan 20 SG, Movento, Pirimor 50 WG, Teppeki i sl

Kako bi zaštitili pčele tretiranje insekticidima obavite u vrijeme kada pčele ne lete, a prije same primjene obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,  te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest voćarima

Proizvođačima trajnih nasada jabuka i krušaka savjetujemo da izvrše zaštitu preventivnim ili kontaktnim fungicidima prije najavljenih oborina protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis). Preporučuje se Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Captan 80 WG, Folpan 80 WDG, Polyram DF,  Ziram 76 WG.

U voćnjacima jabuka gdje ima jačeg napada pepelnice, najprije odstraniti i iznijeti zaražene mladice iz nasada te primijeniti fungicid Luna experience,  Zato plus ili Stroby WG( fungicidi koji djeluju  i na krastavost) ili pripravak Zato 50 WG.

Protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella) primijeniti: Coragen 20 SC, Runner 240 SC, Affirm opti, Insegar 25 WP, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Imidan 50 WG.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

Uređaji za aplikaciju trebaju biti atestirani.

Informacija o skupljanju opasnog ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja u Požeško-slavonskoj županiji.

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr. mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

Požeško – slavonska županija

27.06.2019.

Lipkom d.o.o. I.                    Mažuranića 81 Lipik 9.00 – 11.00

31.07.2019.

PZ Prvča Pavla Radića 44 Požega 09.00 – 10.00

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Obavijest maslinarima

Završena je cvatnja maslina na otocima zadarskoga arhipelaga i priobalja. Skori je završetak i u zaobalju. Maslinin moljac (Prays oleae) druge generacije lovi se na svim pozicijama  pojačanim intenzitetom. Način na koji ova generacija čini štete bitno je različit od prve (gusjenica se direktno ubušuje u plodove, koji dijelom padaju u srpnju, a najviše tijekom rujna).

Stoga, posebice ako se radi o slabijoj oplodnji i reduciranoj rodnosti, preporučujemo provedbu zaštitnih mjera uporabom jednog od raspoloživih sistemičnih pripravaka prema Fitosanitarnome informacijskom sustavu (FIS) Ministarstva poljoprivrede RH (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Najbolje je to izvršiti kod veličine ploda od 4 – 5 mm.

Također preporučujemo redoviti pregled nasada na štetnika maslinina svrdlaša (Rhynchites cribripennis), koji u ovome stadiju razvoja ploda može biti vrlo opasan, poglavito na žarišnim terenima gdje čini redovite štete svake godine.

Isto tako, obavještavamo maslinare, kako i ove godine početkom srpnja krećemo s monitoringom i prognozom napada maslinine muhe, kada ćemo se oglasiti kod svake bitnije značajke.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Skupljanje ambalažnoga otpada SZB provest će se dana 22.08.2019. u Nadinskome  blatu, u vremenu od 08:00 -10:00 sati.

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.
E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Obavijest voćarima i proizvođačima agruma

Prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann) (NN 73/18) podsjećamo proizvođače marelica, bresaka, nektarina, japanskih šljiva, šljiva, smokava, krušaka, jabuka, kakia, nešpule, nashia i agruma  da su navedene voćne kulture domaćini sredozemne voćne muhe. Uzgojno područje Splitsko-dalmatinske županije spada uz ugrožena područja.

Zbog toga posjednici biljaka domaćina sredozemne voćne muhe obvezni su:

– redovito krčiti samonikle biljke domaćine sredozemne voćne muhe na svojim posjedima i na granicama svojih posjeda

– zapušteno poljoprivredno zemljište privesti poljoprivrednoj proizvodnji te ga redovito održavati i obrađivati u skladu s odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18)

– provoditi higijenske mjere prikupljanja i zbrinjavanja svih otpalih plodova s tla, odnosno provoditi mjere prikupljanja zaraženih, oštećenih, trulih i odbačenih plodova s biljaka domaćina sredozemne voćne muhe tijekom berbe ili najkasnije u roku od 24 sata nakon berbe te ih zbrinjavati na jedan od sljedećih načina kojim će se učinkovito uništiti ličinke sredozemne voćne muhe:

  1. prikupljanjem plodova i zakopavanjem u roku od 24 sata te pokrivanjem slojem zemlje debljine minimalno 30 centimetara ili
  2. prikupljanjem plodova i držanjem u hladnjačama na temperaturi od minimalno 0 °C najmanje 10 dana ili
  3. prikupljanjem plodova u plastične vreće i čuvanjem u zatvorenim vrećama na otvorenom najmanje 10 dana

Sakupljanjem i pravilnim zbrinjavanjem zaostalih plodova domaćina, osim suzbijanja štetnika mediteranske voćne muhe smanjuje se i mogućnost zaraze biljnim bolestima.

O svim poduzetim mjerama posjednici bilja domaćina sredozemne voćne muhe dužni su voditi evidenciju.

Inspekcijski nadzor nad provedbom mjera propisanih ovom Naredbom provodi Fitosanitarna inspekcija sukladno Zakonu o biljnom zdravstvu te poljoprivredna inspekcija sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu.

Silvija Marušić dipl. ing. agr.

Obavijest proizvođačima mandarina

Obilaskom nasada uočena je zaraza populacijom lisnih uši iznad gospodarskog praga štetnosti.

Za suzbijanje dozvolu imaju pripravci na osnovi:

klorpififosa: Nufos, Reldan 22 EC

deltametrina: Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Scatto, Rotor Super

dimetoata: Rogor 40, Perfekthion, Chromogor, Calinogor- karenca 120 dana

spirotreramata: Movento

oksamila: Vydate 10 L (putem navodnjavanja)

Za proizvođače u ekološkom sustavu proizvodnje registrirani su pripravci na osnovi piretrina: Piretronatura i biljke neem: NEEMAZAL® TS.

Za zaštitu od gljivičnih oboljenja antraknoze (Colletotrichum gleosporioides) i vršne truleži plodova (Alternaria citri) može se koristiti pripravak na osnovi mankozeba: Dithane DG Neotec.

U pojedinim nasadima uočena je zaraza lovorovom štitastom uši, sivom štitastom uši agruma i narančinim crvcem. Za suzbijanje registrirani su pripravci: Movento, Pyxal, Brai, Proximo, Reldan 22 ECi uz dodatak okvašivača.

Štitaste uši moguće je suzbijati i pripravcima na osnovi mineralnog ulja ili parafinskog ulja, trgovačkog naziva: Mineralno svijetlo ulje, Bijelo ulje, Ovipron Top, Promanal neu , Ovitex u koncentraciji 2%, a najbolji učinak se postiže kad se tretiranje ponovi 3 puta u razmacima od deset dana. Navedeni pripravci dozvoljeni su u ekološkom sustavu proizvodnje agruma.

Kod  primjene preporučenih sredstava za zaštitu bilja slijedite upute na etiketi sredstva za zaštitu bilja. Podatci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Upozoravamo na obvezu popunjavanja evidencije primijenjenih sredstava za zaštitu bilja, kao i na pravilno zbrinjavanje prazne ambalaže nakon uporabe.

Podsjećamo proizvođače da je izašao 1. Pravilnik o provedbi programa potpore za proizvođače mandarina za 2019. godinu

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_06_57_1081.html

Prijava za potpore ide preko AGRONETA, a rok je 08.07.2019.

Korisnici potpore obvezni su tijekom provedbe Programa pridržavati se mjera propisanih:

– Naredbom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje Sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann) (»Narodne novine«, broj 73/18) i

– Akcijskim planom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje Sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann) u dolini rijeke Neretve za razdoblje od 2018. do 2021. godine.

Ivana Tomac Talajić dipl. ing.

E-mail: Ivana.Tomac:Talajic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuka

Tijekom lipnja prestaje opasnost od primarnih infekcija uzročnikom čađave krastavosti (Venturia inaequalis), ali postoji opasnost od sekundarnih infekcija patogenom.

Za daljnju zaštitu plodova preporučamo jedan od kontaktnih pripravaka : Delan 700 WDG, Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Kastor WP, Captan WP 50, Scab 80 WG,Scab 480 SC, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG, i dr.

Porastom temperatura stvaraju se uvjeti za zarazom uzročnikom pepelnice (Podosphaera leucotricha). Pripravci Stroby, Zato plus ,Tercel, Luna Expirience suzbijaju uzročnika pepelnice i čađave krastavosti . Zaštitu od pepelnice  moguće je napraviti i pripravcima Crystal, Domark 40 ME, Nimrod 25 EC.

Za suzbijanje gusjenica jabučnog savijača registrirani su: Affirm, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Reldan 22 EC, Mospilan 20 SG, Calypso SC 480, Laser, Harpun, Delegate 250 WG i dr.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Ivana Tomac Talajić dipl. ing.

e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr