Obavijest proizvođačima cikle, blitve i stočne repe 01.04.2016.

Nakon sjetve prije nicanja blitve,cikle i stočne  repe zaštita od korova može se provesti primjenom herbicida:

OBLIX 500 (etofumesat). Dozvoljen za primjenu u blitvi, cikli i stočnoj repi.  Primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em) u količini 2 l/ha ili  nakon nicanja (post-em) u razdvojenoj (split) aplikaciji u količini 0,6 + 0,6 l/ha. Prvo tretiranje provodi se kada usjev ima razvijena najmanje 2 lista (BBCH 12), a drugo tretiranje 7-10 dana nakon prvog. Broj tretiranja u vegetacijskoj sezoni: 1 u maksimalnoj količini 2 l/ha prije nicanja ili u dvije razdvojene primjene nakon nicanja u maksimalnoj količini 1,2 l/ha. Utrošak vode: 200-240 l/ha.

BETTIX WG (metamitron). Dozvoljen za primjenu u blitvi, cikli i stočnoj repi. Primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekit travnih korova. Može se primijeniti jednokratno ili u razdvojenoj (split) aplikaciji. Jednokratna primjena u količini 3 kg/ha: nakon sjetve a prije nicanja kulture ili nakon nicanja kulture kada su korovi u stadiju razvoja 2 – 3 prava lista. Višekratna primjena u dva ili tri navrata i to: prvi puta: nakon sjetve a prije nicanja, u količini 1 – 1,7 kg/ha; drugi puta: kada kultura razvije prvi par listova, u količini 1 – 1,7 kg/ha; treći puta: nakon 6 – 14 dana, također u količini 1 – 1,7 kg/ha. Može se primijeniti prskanjem od faze prvog pravog lista do 8 razvijenih listova (BBCH 11-18) kulture. Utrošak vode: 200 – 400 l/ha.

GOLTIX WP 70, GOLTIX WG 70, GOLTIX SC 700, GOLTIX WG 90 (metamitron). Dozvoljen za primjenu u stočnoj repi za suzbijanje širokolisnih korova.  Primjena nakon sjetve prije nicanja ili nakon nicanja u dvije razdvojene aplikacije. U fazi nakon nicanja preporuča se uz primjenu herbicidnog ulja. Maksimalni broj tretiranja u vegetaciji 3 puta.

BETTER 65 WG (kloridazon). Primjenjuje se u stočnoj repi za suzbijanje širokolisnih korova prije sjetve, nakon sjetve prije nicanja ili nakon nicanja. Razmaci tretiranja su 5-15 dana što ovisi o klimatskim i edafskim faktorima.

Na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), nalaze se detaljne upute o primjeni navedenih sredstava za zaštitu bilja, te ih koristiti prema uputama.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis