Važna informacija za korisnike izravnih plaćanja

Poljoprivrednici koji ostvaruju prava na plaćanja u okviru Programa osnovnog plaćanja dužni su na svim svojim prihvatljivim hektarima pridržavati se poljoprivrednih praksi korisnih za klimu i okoliš[1].

Jedna od praksi (uz „raznolikost usjeva“ i „ekološki značajne površine na oranicama“) je čuvanje trajnih travnjaka i pašnjaka, čiji dio je zabrana prenamjene okolišno-osjetljivih trajnih travnjaka i pašnjaka na posebnih lokalitetima unutar „Natura 2000“ [2] područja

Poljoprivrednici koji koriste travnjake, pašnjake, livade i krške pašnjake na posebnim područjima u Natura područjima (navedenim u tablici 7 Priloga 1 Pravilnika o izravnim plaćanjima i IAKS mjerama ruralnog razvoja, NN 20/2016: strana 2-4 ove informacije) ne smiju ih preorati niti prenamijeniti u drugu vrstu korištenja (pretvoriti u oranice, voćnjake, vinograde i dr.), već trajno čuvati i koristiti kao livade ili pašnjake („trajne travnjake“)[3].

Površine koje se ne smiju prenamijeniti su čestice koje su 28.3.2015.g. ili nakon toga registrirane  u ARKOD-u Agencije za plaćanja kao „livade“, „pašnjaci“ ili „krški pašnjaci“ na posebnim područjima unutar Natura područja.

Ako korisnik izravnih plaćanja zaore ili prenamijeni okolišno-osjetljivi travnjak u drugu vrstu poljoprivrednog korištenja, dužan je obnoviti na toj površini travnjak najkasnije do zadnjeg dana roka za  zaprimanje zahtjeva za izravna plaćanja u idućoj godini.[4]

IZUZEĆE OD ZABRANE PRENAMJENE TRAVNJAKA

U iznimnim slučajevima korisnici mogu UZ PRETHODNO ODOBRENJE prenamijeniti ili obraditi okolišno-osjetljive travnjake do dovršenja detaljne karte staništa Republike Hrvatske u mjerilu 1:25000 ukoliko prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu pokaže da takav zahvat nema značajnih negativnih utjecaja (članak 31. stavak 6. Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2016. godinu, NN 20/2016).

Korisnik podnosi zahtjev za prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu nadležnom tijelu u fazi planiranja zahvata, a prije njegove provedbe.

Zahtjev za prethodnu ocjenu prihvatljivosti šalje se Ministarstvu zaštite okoliša i prirode ukoliko se površine nalaze na zaštićenom području u kategoriji nacionalnog parka, parka prirode i posebnog rezervata. Ukoliko se površine ne nalaze na navedenim zaštićenim područjima, zahtjev se šalje nadležnom županijskom uredu državne uprave za zaštitu okoliša u županiji (Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo).

UPUTA

Ministarstva zaštite okoliša za provedbu postupka Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu u slučaju planiranja prenamjene ili obrade okolišno-osjetljivih travnjaka koji se nalaze unutar područja ekološke mreže (Natura 2000).

Što je Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu?

Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu je upravni postupak kojim se ocjenjuje utjecaj planova, programa ili zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže (Natura 2000) temeljem Zakona o zaštiti prirode.

Za sve pojedinačne zahvate, pa tako i prenamjenu ili obradu poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi u zoni okolišno-osjetljivih travnjaka, za koje nije moguće isključiti da će imati negativan utjecaj na područje ekološke mreže (Natura 2000), obvezno je provesti postupak Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu provodi se prema načelu predostrožnosti u okviru pripreme namjeravanog zahvata, a prije njegove provedbe, na zahtjev nositelja zahvata.

Postupak Ocjene prihvatljivosti započinje provedbom Prethodne ocjene u kojoj može biti doneseno rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu te planirana prenamjena ili obrada može biti provedena. Rok za donošenje rješenja u prethodnoj ocjeni je 30 dana od dana zaprimanja cjelovitog zahtjeva.

Ako je u Prethodnoj ocjeni doneseno rješenje da se ne mogu isključiti značajni negativni utjecaji na područje ekološke mreže potrebno je provesti Glavnu ocjenu kako bi se sagledala značajnost negativnih utjecaja te propisale mjere ublažavanja i program praćenja. Za postupak Glavne ocjene potrebno je angažirati ovlaštenu pravnu osobu[5] za poslove izrade Studije glavne ocjene te je u postupku potrebno provesti javnu raspravu tako da postupak može trajati i nekoliko mjeseci.

Ako nadležno tijelo utvrdi da planirani zahvat unatoč mjerama ublažavanja ima ili se ne može isključiti značajan negativan utjecaj na ekološku mrežu, rješenjem odbija zahtjev.

Koje je nadležno tijelo?

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode:

kada se zahvat planira na zaštićenom području[6] u kategoriji nacionalnog parka, parka prirode i posebnog rezervata.

Upravno tijelo u županiji nadležno za poslove zaštite prirode:

kada se zahvat planira na zaštićenom području6 u kategoriji regionalnog parka, značajnog krajobraza, park-šume, spomenika prirode i spomenika parkovne arhitekture ili na području koje nije ujedno i zaštićeno područje,

ukoliko se zahvat nalazi na popisu Priloga III Uredbe o procjeni utjecaja na okoliš (npr. obnavljanje ruralnih područja 10 ha i veće, korištenje neobrađenog ili djelomično prirodnog područja za intenzivnu poljoprivredu površine 10 ha i veće, početno pošumljavanje u svrhu prenamjene zemljišta površine 50 ha i veće, krčenje šuma u svrhu prenamjene zemljišta površine 10 ha i veće); Prethodna ocjena zahvata za ekološku mrežu provodi se u sklopu postupka Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema Zakonu o zaštiti okoliša.

Što treba sadržavati zahtjev za Prethodnu ocjenu?

1)      Podatke o nositelju zahvata:

a.       za pravnu osobu: naziv i sjedište tvrtke, OIB, ime i kontakt odgovorne osobe + izvadak iz sudskog registra

b.      za fizičku osobu obrtnika: ime i prezime, OIB, naziv i sjedište obrta i kontakt + izvadak iz obrtnog registra

c.       za fizičku osobu: ime i prezime, OIB, adresa stanovanja i kontakt + preslika osobne iskaznice

2)      Podatke o zahvatu i lokaciji zahvata:

a.       ID ARKOD parcele,

b.      opis zahvata koji se planira, na kojem dijelu ARKOD parcele i na kojoj površini,

c.       razdoblje godine (indikativni datumi) kada se planiraju izvoditi radovi,

d.      fotodokumentaciju postojećeg stanja ARKOD parcele na kojoj će se izvoditi radovi sa vidljivim datumom kada je fotografija nastala,

e.       na koji se način do sada koristila ARKOD parcela (da li se do sada koristila, da li se koristila kao travnjak, pašnjak ili nešto drugo, da li je na njoj bilo nešto sađeno, sijano i sl. te kada i dr.).

3)      Upravnu pristojbu: 70 kn državnih biljega.

Što treba sadržavati zahtjev za Ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš?

1)      Uz zahtjev prilaže se Elaborat zaštite okoliša kojeg izrađuje ovlaštena pravna osoba*.

2)      Upravnu pristojbu: 70 kn državnih biljega.

Zakonodavni okvir:

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/2013)

Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN 146/2014)

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/2013 i 78/2015)

Uredba o procjeni utjecaja na okoliš (NN 61/2014)

Popis područja ekološke mreže Republike Hrvatske (Natura 2000 područja) na kojima se nalaze okolišno-osjetljivi travnjaci

Šifra područja

Naziv Natura 2000 područja

HR1000001

Pokupski bazen

HR1000003

Turopolje

HR1000004

Donja Posavina

HR1000005

Jelas polje

HR1000010

Poilovlje s ribnjacima

HR1000014

Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do Terezinog polja)

HR1000015

Srednji tok Drave

HR1000016

Podunavlje i donje Podravlje

HR1000018

Učka i Ćićarija

HR1000019

Gorski kotar i sjeverna Lika

HR1000020

NP Plitvička jezera

HR1000021

Lička krška polja

HR1000022

Velebit

HR1000023

SZ Dalmacija i Pag

HR1000024

Ravni kotari

HR1000025

Vransko jezero i Jasen

HR1000026

Krka i okolni plato

HR1000027

Mosor, Kozjak i Trogirska zagora

HR1000028

Dinara

HR1000029

Cetina

HR1000030

Biokovo i Rilić

HR1000031

Delta Neretve

HR1000033

Kvarnerski otoci

HR1000034

S dio zadarskog arhipelaga

HR1000035

NP Kornati i PP Telašćica

HR1000036

Srednjedalmatinski otoci i Pelješac

HR1000040

Papuk

HR2000020

Područje oko Ćulumove pećine

HR2000083

Područje oko Markove jame – Istra

HR2000132

Područje oko špilje Škarin Samograd

HR2000174

Trbušnjak – Rastik

HR2000200

Zagorska peć kod Novog Vinodolskog

HR2000364

Mura

HR2000368

Peteranec

HR2000371

Vršni dio Ivančice

HR2000372

Dunav – Vukovar

HR2000394

Kopački rit

HR2000415

Odransko polje

HR2000416

Lonjsko polje

HR2000420

Sunjsko polje

HR2000426

Dvorina

HR2000427

Gajna

HR2000447

Nacionalni park Risnjak

HR2000451

Ribnjaci Pisarovina

HR2000459

Petrinjčica

HR2000463

Dolina Une

HR2000465

Žutica

HR2000543

Vlažne livade uz potok Bračana (Žonti)

HR2000544

Vlažne livade uz potok Malinska

HR2000545

Vlažne livade kod Marušića

HR2000546

Vlažne livade uz Jugovski potok (Štrcaj)

HR2000571

Đurđevački peski

HR2000572

Kloštarski (Kalinovački) peski

HR2000573

Petrijevci

HR2000580

Papuk

HR2000583

Medvednica

HR2000586

Žumberak Samoborsko gorje

HR2000591

Klek

HR2000592

Ogulinsko-plaščansko područje

HR2000593

Mrežnica –Tounjčica

HR2000594

Povremeno jezero Blata

HR2000601

Park prirode Učka

HR2000604

Nacionalni park Brijuni

HR2000605

Nacionalni park Sjeverni Velebit

HR2000609

Dolina Dretulje

HR2000616

Donji Kamenjak

HR2000619

Mirna i šire područje Butonige

HR2000623

Šume na Dilj gori

HR2000629

Limski zaljev – kopno

HR2000632

Krbavsko polje

HR2000633

Crnačko polje

HR2000634

Stajničko polje

HR2000635

Gacko polje

HR2000641

Zrmanja

HR2000642

Kupa

HR2000643

Obruč

HR2000645

Bjelolasica

HR2000646

Polje Lug

HR2000648

Drežničko polje

HR2000652

Jasenačko polje

HR2000654

Ličke Jesenice

HR2000658

Rječina

HR2000659

Trstenik

HR2000672

Zovje

HR2000707

Gornje Jelenje prema Platku

HR2000728

Biljsko groblje

HR2000730

Bistrine

HR2000780

Klinča sela

HR2000782

Rečice

HR2000799

Gornji Hruševec – potok Kravarščica

HR2000854

Pleteno iznad N. Vinodolskog

HR2000871

Nacionalni park Paklenica

HR2000874

Krupa

HR2000879

Lapačko polje

HR2000888

Otok Sušak

HR2000891

Jezero Njivice na Krku

HR2000893

Jezero Ponikve na Krku

HR2000911

Kolansko blato – Blato Rogoza

HR2000917

Krčić

HR2000918

Šire područje NP Krka

HR2000922

Svilaja

HR2000929

Rijeka Cetina – kanjonski dio

HR2000932

Prološko blato

HR2000937

Vidova gora

HR2000941

Svetac

HR2000942

Otok Vis

HR2000943

Palagruža

HR2000946

Snježnica i Konavosko polje

HR2000951

Krotuša

HR2001001

Cret Blatuša

HR2001002

Čepelovačke livade

HR2001010

Paleoombla – Ombla

HR2001012

Ličko polje

HR2001015

Pregon

HR2001016

Kotli

HR2001017

Lipa

HR2001021

Lun

HR2001025

Matić poljana

HR2001041

Gomance

HR2001042

Lič polje

HR2001046

Matica-Vrgoračko polje

HR2001047

Bobara, Mrkan i Supetar

HR2001049

Krbavica

HR2001050

Murter

HR2001058

Lička Plješivica

HR2001069

Kanjon Une

HR2001085

Ribnjak Grudnjak s okolnim šumskim kompleksom

HR2001097

Biševo kopno

HR2001098

Otok Pag II

HR2001115

Strahinjčica

HR2001215

Boljunsko polje

HR2001220

Livade uz potok Injaticu

HR2001224

Malodapčevačke livade

HR2001253

Pošta k

HR2001254

Dolac Sekulića

HR2001255

Bulji

HR2001256

Međugorje – Stružnica

HR2001257

Potok Mala Belica

HR2001258

Dinjiška

HR2001259

Uvala Vlašići – kopno

HR2001274

Mlaka

HR2001275

Vrbnik

HR2001278

Premuda

HR2001280

Olib

HR2001281

Bilogora

HR2001285

Gornja Garešnica

HR2001286

Orljavac

HR2001288

Pričac – Lužani

HR2001289

Davor – livade

HR2001292

Livade kod Čaglina

HR2001293

Livade kod Grubišnog Polja

HR2001294

Bruvno

HR2001295

Jezerane

HR2001298

Vejalnica i Krč

HR2001300

Zebar

HR2001301

Podbilo

HR2001302

Krmpotsko

HR2001304

Žbevnica

HR2001305

Zvečevo

HR2001307

Drava – akumulacije

HR2001308

Donji tok Drave

HR2001309

Dunav S od Kopačkog rita

HR2001313

Srednji tok Cetine s Hrvatačkim i Sinjskim poljem

HR2001314

Izvorišni dio Cetine s Paškim i Vrličkim poljem

HR2001315

Rastočko polje

HR2001316

Karišnica i Bijela

HR2001319

Ris

HR2001321

Jasena ponor

HR2001322

Vela Traba

HR2001324

Bjelopolje

HR2001325

Ninski stanovi – livade

HR2001332

Vrhovinsko polje

HR2001333

Kupa kod Severina

HR2001336

Područje oko Matešića pećine

HR2001338

Područje oko špilje u uvali Pišćena, Hvar

HR2001339

Područje oko Jopića špilje

HR2001340

Područje oko Kuštrovke

HR2001342

Područje oko špilje Gradusa

HR2001343

Područje oko špilje Duboška pazuha

HR2001346

Međimurje

HR2001347

Donje Međimurje

HR2001348

Dolina Sutle kod Razvora

HR2001349

Dolina Raše

HR200135

Otok Cres

HR2001350

Podbiokovlje

HR2001351

Područje oko Kupice

HR2001352

Mosor

HR2001353

Lokve-Sunger-Fužine

HR2001354

Područje oko jezera Borovik

HR2001355

Psunj

HR2001356

Zrinska gora

HR2001357

Otok Krk

HR2001358

Otok Cres

HR2001359

Otok Rab

HR2001360

Šire rovinjsko područje

HR2001361

Ravni kotari

HR2001362

Otok Žut

HR2001363

Zaleđe Trogira

HR2001364

JI dio Pelješca

HR2001365

Pazinština

HR2001367

1 dio Korčule

HR2001370

Područje oko Hrvatske Kostajnice

HR2001371

Područje oko Dobre vode

HR2001373

Lisac

HR2001374

Područje oko špilje Vratolom

HR2001375

Područje oko špilje Golubnjače, Žegar

HR2001377

Sunđerac

HR2001378

Livade kod Hudinčeca

HR2001379

Vlakanac-Radinje

HR2001380

Vele i Male Srakane – kopno

HR2001383

Klasnići

HR2001384

Solana Dinjiška

HR2001386

Pazinski potok

HR2001387

Područje uz Maju i Brućinu

HR2001388

Budava

HR2001389

Banićevac

HR2001391

Brebornica

HR2001408

Livade uz Bednju 1

HR2001409

Livade uz Bednju II

HR2001410

Livade uz Bednju III

HR2001411

Livade uz Bednju IV

HR2001412

Livade uz Bednju V

HR2001414

Spačvanski bazen

HR2001419

Otok Dolin – J

HR2001428

Hvar – od Maslinice do Grebišća

HR2001483

Istra – Oprtalj

HR2001484

Istra – Čački

HR2001485

Istra – Martinčići

HR2001486

Istra – Čepićko polje

HR2001487

Bakar – Meja

HR2001500

Stepska staništa kod Bapske

HR2001501

Stepska staništa kod Opatovca

HR2001502

Stepska staništa kod Šarengrada

HR3000171

Ušće Krke

HR4000001

Nacionalni park Kornati

HR4000002

Park prirode Telašćica

HR4000004

Velo i Malo Blato

HR4000005

Privlaka – Ninski zaljev – Ljubački zaljev

HR4000006

Uvala Plemići

HR4000016

Konavoske stijene

HR4000017

Lokrum

HR4000018

Paške stijene Velebitskog Kanala (Rt Sv. Nikola – Rt Fortica – Rt Mrtva)

HR4000019

Paške stijene Velebitskog Kanala (Rt Deda – Rt Krištofer)

HR4000025

Silbanski grebeni

HR4000028

Elafiti

HR5000014

Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do Terezinog polja)

HR5000015

Srednji tok Drave (od Terezinog polja do Donjeg Miholjca)

HR5000019

Gorski kotar i sjeverna Lika

HR5000020

Nacionalni park Plitvička jezera

HR5000022

Park prirode Velebit

HR5000025

Vransko jezero i Jasen

HR5000028

Dinara

HR5000030

Biokovo

HR5000031

Delta Neretve

HR5000037

Nacionalni park Mljet

HR5000038

Park prirode Lastovsko otočje

Ministarstvo poljoprivrede

Pripremi za ispis