MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Karlovačka

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Nasadi koštičavog voća su u fazi otpadanja lista te je pravo vrijeme za tretiranje protiv bakterijskih i gljivičnih bolesti u voćnjacima. Prije tretiranja potrebno je ukloniti sasušene plodove“mumije“.

Dozvoljeni preparati su:

Nordox  75 WG koštičavo voće (kovrčavost, šupljikavost lista, bakterijski rak , palež cvijeta i mladica) , Cuprablau Z – sredstvu je ukinuta registracija, krajnji .rok za prodaju zaliha je 01.07.2020. ,a za primjenu zaliha je 01.07.2021. Dozvoljen je za breskvu, koštičavo voće (kovrčavost, šupljikavost, rogač šljive, bakterijska pjegavost, rak), Cuprablau Z 35 dozvoljen za breskvu, nektarinu, marelicu, trešnja, višnja, šljiva (kovrčavost, šupljikavost, rogač šljive, bakterijska pjegavost, rak), Kupropin – krajnji rok za prodaju zaliha 01.07.2020. a krajnji rok za primjenu zaliha je 01.07.2021. dozvoljen za breskvu – šupljikavost i kovrčavost bresaka, Rame caffaro  32 WP – krajnji rok za prodaju zaliha je 01.07.2020. a za primjenu 01.07.2021. dozvoljen je za koštičavo voće protiv šupljikavosti i kovrčavosti; Cupraffaro 50 WP dozvoljen je za koštičavo voće protiv šupljikavosti lista i na breskvi protiv kovrčavosti, Neoram WG dozvola za koštičavo voće protiv šupljikavosti i kovrčavosti, Airone SC dozvoljen za marelicu, trešnju šljivu protiv šupljikavosti, rogača šljive, smeđe truleži i bakterijskog raka; Champion flow SC dozvoljen na breskvi – kovrčavost i šupljikavost i na trešnji, višnji – kozičavost, Bordoška juha caffaro 20 WP koštičavo voćešupljikavost i breskva – kovrčavost, šupljikavost; Bordoška juha 20 WP – Manica breskva – kovrčavost, šupljikavost.

Tretiranje je potrebno obaviti po mirnom vremenu bez vjetra i padalina  pri temperaturama iznad  5 °C te voćke oprskati sa svih strana. Oprskati i krošnju i deblo sa što više škropiva.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja nužno je primijeniti prema priloženim uputama proizvođača i dozvolama prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Prema pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida(NN 142/12 I Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obaveza je voditi evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Na gospodarstvu se sredstva trebaju skladištiti na propisan način. Praznu ambalažu treba zbrinuti na propisan način.

 

 

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

e-mail: sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Nakon sjetve ozimih žitarica može se provesti jesenska zaštita od korova primjenom prije i/ili nakon nicanja žitarice ovisno o kojem se herbicidu radi. Herbicidi imaju dobro djelovanje na jednogodišnje uskolisne i širokolisne korove koji niču u jesen kao što su: vlasnjače (Poa spp.), poljska gorušica (Sinapis arvensis), ljepljiva broćika (Galium aparine), mak turčinak (Papaver rhoeas), perzijska čestoslavica (Veronica persica), bršljenasta čestoslavica (Veronica hederifolia), obična slakoperka (Apera spica-venti), prava kamilica (Matricaria chamomilla), poljska vrkutka (Aphanes arvensis), ljuljevi (Lolium spp.), mišji repak (Alopecurus myosuroides), srednja mišjakinja (Stellaria media), pačja trava (Juncus bufonius)… Prednost jesenske primjene herbicida su: bolji prinosi zbog ranijeg suzbijanja korova, nema opasnosti od zanošenja sredstva na susjedne parcele, nema opasnosti od zakašnjele primjene u proljeće zbog nemogućnosti ulaska traktora na parcelu zbog premokrog tla, više vremena za proljetne radove, dugotrajno djelovanje herbicida…

Od herbicida u jesenskoj primjeni mogu se koristiti:

PENDUS 330 EC, SHARPEN 330 EC (pendimetalin)

Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova. Primjenjuje se u količini 4,0 – 6,0 l/ha uz utrošak vode 200 – 250 l/ha. Primjenjuje se u ozimoj pšenici, ječmu, raži, pšenoraži  nakon sjetve, a prije nicanja ili nakon nicanja, a prije početka busanja  Primjena traktorskom prskalicom.

STOMP AQUA (pendimetalin).  Primjenjuje se u pšenici, ječmu, raži, pšenoraži za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja žitarice u količini 2,5 – 3,0 l/ha uz utrošak vode od 200-600 l/ha.

 FUGA DELTA (flufenacet+diflufenikan)Koristi se u suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i  širokolisnih korova u ozimoj pšenici, ječmu, raži i pšenoraži u količini 0,6 l/ha. Sredstvo se može primijeniti prije nicanja ili nakon nicanja do 3 lista (BBCH 13) kulture. Sredstvo se smije primijeniti svake treće godine na istoj površini. Ne prskati žitarice koje su posijane plitko. Utrošak vode 200-400 l/ha.

AXIAL 50 EC (pinoksaden)Primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova  u ozimoj pšenici i ječmu, od razvijena dva lista do najkasnije pojave zastavica (od fenofaze 12 do 39 BBCH/ZCK skale) primjenom u količini sredstva 0,6-0,8 l/ha uz utrošak vode od 150-400 l/ha.

 ALISTER NEW ((jodsulfuron+ mezosulfuron+diflufenikan).Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih  uskolisnih korova. Primjenjuje se u ozimoj pšenici od tri razvijena lista do završetka busanja (BBCH 13-29) u količini 1 l/ha. Utrošak vode je 200-400 l/ha.

FILON 80 EC (prosulfokarb)Koristi se u ozimoj pšenici, ječmu, raži i pšenoraži za suzbijanje nekih travnih i širokolisnih korova. Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja, ali samo ako je osigurana dobra pokrivenost sjemena (dubina sjetve najmanje 2-3 cm) ili nakon nicanja žitarica kada imaju razvijen najmanje jedan list, a najkasnije do ranog busanja (BBCH 11-21). Nedovoljno pokriveno sjeme može propasti ako dođe u doticaj s herbicidom. Doza primjene je 3-5 l/ha, utrošak vode je 300-400 l/ha.

JURA EC (prosulfokarb+diflufenikan)  Primjenjuje se u ozimoj pšenici, ječmu, raži i pšenoraži nakon sjetve, a prije nicanja ili nakon nicanja (post-em), najkasnije do 3 lista usjeva (BBCH 10-13) u količini 4 l/ha. Utrošak vode: 200-300 l/ha. Kod primjene prije nicanja, sjeme žitarica mora biti pokriveno slojem tla debljine 3 cm.

TORNADO FORTE (klortoluron)Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih korova u ozimoj pšenici, ozimom ječmu i pšenoraži  od faze 3 lista BBCH 13 (u jesen), do kraja busanja u proljeće (BBCH 13-29). Koristi se u količini 1,25 l/ha, sa utroškom vode od 200-400 l/ha.

TOSCANA, TRIMUR (tribenuron)Primjenjuje se u ozimoj pšenici i ječmu u stadiju razvoja 3 lista pa do kraja busanja (BBCH 13-29) u količini 10-20 g/ha.

TRAILER (tribenuron) Koristi se za suzbijanje širokolisnih korova u ozimim pšenici, ječmu,  raži, zobi i piru.  Primjenjuje se u jesen nakon nicanja usjeva (post-em), u razvojnim stadijima od tri lista do početka busanja usjeva (BBCH 13-21) u količini 20 g/ha , u proljeće do pojave zastavice (do BBCH 39) za ozimine u količini od 30 g/ha.  Utrošak vode 200-500 l/ha. Kod jesenske primjene u ozimim kulturama sredstvo se ne smije primjenjivati na alkalnim tlima (pH >7). Kod primjene na alkalnim tlima (pH >7) u ozimim kulturama na proljeće, sredstvo TRAILER ne primjenjivati više od jedanput u tri godine. Primijeniti krajem zime (od kraja veljače do pojave zastavice).

PALLAS 75 WG (piroksulam)Koristi se za suzbijanje širokolisnih korova u ozimoj pšenici, raži i pšenoraži. Primjenjuje se u stadijima razvoja od 2 lista u jesen do drugog koljenca kulture u proljeće (BBCH 12-32) u količini: 120 g/ha za suzbijanje obične mišjakinje (Stellaria media); 160 g/ha za suzbijanje čestoslavica (Veronica spp.); 200 g/ha za suzbijanje obične slakoperke (Apera-spica venti), stoklasa (Bromus spp.), zobi (Avena spp.), poljskog jarmena (Anthemis arvensis), obične rusomače (Capsella bursa-pastoris), poljske gorušice (Sinapis arvensis), ljubice (Viola sp.); 250 g/ha za suzbijanje lisičjeg repka (Alopecurus myosuroides), ljulja (Lolium sp.), broćike (Galium aparine), crvene mrtve koprive (Lamium purpureum). Utrošak vode je  200-400 l/ha.
Optimalna djelotvornost postiže se kada su uskolisni korovi u stadijima razvoja 3-4 lista, a širokolisni 2-8 listova. Ne koristiti kada je temperatura zraka  ispod 5 °C, odnosno kada se očekuju noćni mrazevi. Ne koristiti sredstvo u žitaricama s podusjevom mahunarki.

Herbicide  koristiti prema preporukama proizvođača.

 dr.sc. Mirna Ceranić

e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima lijeske i oraha

U nasadima lijeske i oraha nakon opadanja lišća  provesti jesensku zaštitu protiv bakterijskih oboljenja – bakterijske paleži (Xanthomonas arbicola pv. corylina)  i  bakterijskog raka (Pseudomonas syringae pv. avellaneae) na lijeski, te bakterijske (crne) pjegavosti (Xanthomonas arboricola pv. juglandis)  na orahu.

Zaštitu provesti primjenom pripravka na osnovi bakra:

BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP (bakrov hidroksid- kalcij sulfat kompleks)– bakterioze lijeske – primjenjuje se u količini 0,6-1,0 kg/ha.

NEORAM WG (bakarni oksiklorid) – rak kore oraha i lijeske – u jesensko-zimskim tretiranjima primjenjuje se u koncentraciji 0,45 % (450 g na 100 l vode)

CHAMPION WG 50 (bakreni hidroksida) – bakterioze oraha i lijeske – primjenjuje se u količini 2-3 kg/ha uz utrošak vode 500-1500 l/ha. Najviše 3 primjene u vegetaciji.

CUPRABLAU –Z* (bakarni oksiklorid) – bakterijska pjegavost oraha i lijeske – primjenjuje se u količini 2 kg/ha uz utrošak vode od 350-700 l/ha.

*Krajnji rok za prodaju zaliha je 1.07.2020., krajnji rok za primjenu zaliha je 01.07.2021.

CUPRABLAU Z 35 WG (bakreni oksiklorid) – bakterioze oraha i lijeske, bakterijski rak – primjena u količini od 1,6-1,7 kg/ha uz utrošak vode 1000-1500 l/ha. Dozvoljene 2 primjene u vegetaciji.

 

dr.sc. Mirna Ceranić

e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima luka

Od sredine listopada započinje sadnja jesenskih kultivara luka. Prilikom sadnje može se kao zaštitu  od  žičnjaka i grčica hrušta  provesti tretiranje primjenom granuliranog insekticida FORCE 1,5 G (teflutrin). Primjenjuje se u redove za vrijeme sadnje pomoću depozitora za granulirane insekticide u dozi 7-10 kg/ha.

U zaštiti luka od korova nakon sadnje može se primijeniti nekoliko herbicida:

STOMP AQUA (pendimetalin). Primjenjuje se nakon nicanja jednogodišnjih uskolisni i širokolisnih korova kada se luk nalazi u stadiju razvoja “biča” (BBCH 10) u količini 2,5 – 3,0 l/ha, uz trošak 200-600 l vode po hektru.

FILON 80 EC (prosulfokarb). Primjenjuje se rano poslije nicanja (post-em), za suzbijanje jednogodišnjih uskolisni i širokolisnih korova kada luk ima 1-3 u cijelosti razvijena lista (BBCH 11-13) u količini od 3-5 l/ha.

CHALLENGE 600 (aklonifen). Koristi se u suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova jednokratno jednokratno u količini 2,5 L/ha, primjena odmah nakon sadnje, a prije nicanja (BBCH 00-03) ili u razdvojenoj primjeni u količini 1,5 L/ha + 1 L/ha, primijeniti odmah nakon sadnje prije nicanja, a drugi puta stadija 5 listova (BBCH 00-15). Dozvoljena je maksimalno jedna primjena tijekom vegetacije u jednokratnoj (2,5 L/ha) ili razdvojenoj (split) primjeni (1,5 L/ha + 1 L/ha) uz utrošak vode 150-400 L/ha.

XINCA (bromoksinil). Regitracija važi do 14.03.2021.Primjenjuje se nakon nicanja u stadiju razvoja luka BBCH 12 (jasno vidljiv drugi list, veći od 3 cm) do BBCH 14 (jasno vidljiv četvrti list, veći od 3 cm). Korov treba biti u stadiju klijanja do početka izbijanja listova. Dopuštene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji s razmakom od 7 do 14 dana između tretiranja. Primjena u količini 0,5 l/ha sredstva uz utrošak vode 200-400 l/ha.

LENTAGRAN 45 WP (piridat). Primjenjuje se nakon nicanja u najvećoj količini do 2 kg/ha za suzbijanje širokolisnih korova. Preporuka je tretiranje provesti u mlađim razvojnim stadijima korovnih biljaka (između stadija kotiledona i stadija 2 prava lista). Radi postizanja bolje učinkovitosti, može se koristiti i u razdijeljenoj („split aplikaciji“).

LONTREL 72 (klopiralid). Primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u količini 170-210 g/ha u ranim razvojnim stadijima korova. Tretirati u stadijima razvoja od jednog (> 3 cm) do 4 prava lista kulture (BBCH 11-14) uz utrošak vode 150-400 l/ha.

Preparate primijeniti prema preporukama proizvođača.

 dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail. Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima češnjaka

Od sredine listopada započinje sadnja jesenskih kultivara češnjaka. Prilikom sadnje može se kao zaštitu  od  žičnjaka i grčica hrušta  provesti tretiranje primjenom granuliranog insekticida FORCE 1,5 G (teflutrin). Primjenjuje se u redove za vrijeme sadnje pomoću depozitora za granulirane insekticide u dozi 7-10 kg/ha.

 

U zaštiti češnjaka od korova nakon sadnje može se primijeniti nekoliko herbicida:

STOMP AQUA (pendimetalin). Primjenjuje se nakon nicanja jednogodišnjih uskolisni i širokolisnih korova kada se češnjak nalazi u stadiju razvoja “biča” (BBCH 10) u količini 2,5 – 3,0 l/ha, uz trošak 200-600 l vode po hektru.

FILON 80 EC (prosulfokarb).. Primjenjuje se rano poslije nicanja (post-em), za suzbijanje jednogodišnjih uskolisni i širokolisnih korova kada češnjak imaju 1-3 u cijelosti razvijena lista (BBCH 11-13) u količini od 3-5 l/ha.

CHALLENGE 600 (aklonifen).

Primjena u češnjaku nakon sadnje prije nicanja (BBCH 00-03)za suzbijanje jednogodišnjih uskolisni i širokolisnih korova u količini 4 l/ha.

LENTAGRAN 45 WP (piridat). Primjenjuje se nakon nicanja u najvećoj količini do 2 kg/ha za suzbijanje širokolisnih korova. Preporuka je tretiranje provesti u mlađim razvojnim stadijima korovnih biljaka (između stadija kotiledona i stadija 2 prava lista). Radi postizanja bolje učinkovitosti, može se koristiti i u razdijeljenoj („split aplikaciji“).

BUTISAN S (metazaklor) Primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih korova u količini 1,5-2 l/ha, uz utrošak vode 400-500 l/ha, primjenom odmah nakon sadnje režnjeva ili nakon nicanja češnjaka, kada su razvijena 2-4 lista, a korov se nalazi u stadiju neposredno nakon nicanja. Dozvoljena je samo jedna primjena u vegetacijskoj sezoni.

LONTREL 72 (klopiralid). Primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u količini 170-210 g/ha u ranim razvojnim stadijima korova. U češnjaku tretirati u stadijima razvoja od jednog (> 3 cm) do 4 prava lista kulture (BBCH 11-14) uz utrošak vode 150-400 l/ha.

 

Preparate primijeniti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail. Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira- desikacija cime

Od kraja kolovoza do sredine rujna ovisno o sortimentu i vremenu sadnje krumpira započinje njegovo vađenje. Kako bi se olakšala berba tj. lakše uklonio nadzemni dio (cima), spriječio prijenos bolesti do gomolja, te ubrzalo sazrijevanje pokožice gomolja tretira se nadzemni dio  korištenjem desikanata.

 

Za desikaciju na tržištu je registriran kontaktni herbicid  BELOUKHA (pelargonična kiselina). Pelargonična kiselina je porijeklom iz prirodnog izvora, biljke Pelargonium graveolens koja je sastavni dio ishrane brojnih sisavaca i ptica. U tlu se vrlo brzo razgrađuje u ugljični dioksid i vodu i ne ostavlja metabolite niti rezidue. Herbicidni učinak zasniva se na razaranju stanične stjenke zbog čega iscuri stanični sok što vrlo brzo rezultira dehidracijom tkiva. Djelovanje je vidljivo vrlo brzo u rasponu od 2 sata. Za zadovoljavajući učinak uvjeti okoliša imaju važan utjecaj. Povoljne vremenske prilike su sunčano do oblačno, 15 C, suha do blago vlažna lisna masa, te da ne padne kiša u periodu do oko 4 sata nakon primjene.

Tretiranje se  obavlja  čim krumpir postigne odgovarajuću veličinu za prodaju i čim se postigne željeni sadržaj suhe tvari. Preporučuje se primijeniti sredstvo 1-5 dana nakon mehaničkog odstranjivanja cime tretiranjem preostalih stabljika visine od 15 do 20 cm. Primjenjuje se prskanjem traktorskim ili leđnim prskalicama, u količini 16,0 l/ha uz utrošak vode 150 – 250 l/ha.  Koristiti sapnice s plosnatim mlazom pod kutom od 80° do 110° i pridržavati se pritiska od 2 do 2,5 bara. Karenca je 1 dan.

 

Herbicid koristiti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima oraha

U nasadima oraha  na postavljenim feromonima i žutim pločama bilježi se veća brojnost  odraslih oblika orahove muhe (Rhagoletis completa). Zbog zaštite ploda od ličinki preporuča se zaštitu provesti primjenom jednog od insekticida:

CALYPSO SC 480*(tiakloprid), 0,25 l/ha, K- 14 dana; sredstvo se smije primijeniti 2 puta nakon pojave štetnika na osnovi praćenja orahove muhe žutim ljepljivim pločama. Utrošak vode iznosi 1000 l/ha.

*registracija važi do 3.8.2020., krajnji rok za prodaju zaliha 3.11.2020.

IMIDAN 50 WG (fosmet), 1,5 kg/ha uz utrošak vode od 1000 l/ha. Sredstvo se može primijeniti najviše dva puta tijekom vegetacije. Razmak između primjena iznosi 14 dana. K- 7 dana.

 

Preparate primijeniti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vremenski uvjeti pogodovali su ostvarenju  uvjeta za zarazu  pepelnicom (Unicunula necator) i plamanjačom vinove loze (Plasmopara viticola). Plamenjača u ovoj razvojnoj fazi može uzrokovati propadanje peteljkovine.

U ovom periodu je potrebno voditi računa o karenci podabranih preparata i njihovih kombinacija.

Za suzbijanje plemenjače (Unicula necator) dozvoljeni su: Mildicut 25 SC (K- 21 dan), Ridomil Gold MZ pepite (K-28 dan), Alfil Duplo (K – 28 dan) Electis (K-28 dan), Manoxanil (K- 28 dan), Star 80 WP (K-28 dan), Manfil 80 WP (k-28 dan).

Protiv pepelnice su dozvoljeni: Indar 5 EW (K-14 dana) Luna experience (K-14 dana) Dynali (K-21 dan, Talendo (K-28 dana )i sl.

Protiv sive plijesni mjesec dana prije berbe primjenjivi su : Swich 62,5 WG, Teldor SC 500, Luna Privilege ili Cantus.

Vinogradari su obavezni u svoje vinograde postaviti žute ploče radi praćenja i provjere učinkovitosti provedenih tretiranja – 1 – 2 ploče po vinogradu – postavljanje na srednju armaturnu žicu.

Sredstva za zaštitu bilja treba koristiti isključivo prema uputama  proizvođača i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja nužno je zbrinuti prema zakonskim odredbama.

Svaku uporabu sredstava za zaštitu bilja potrebno je unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

 

 

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest voćarima

Padaline u vrijeme vikenda dijelom su izazvale ispiranje zaštitnih sredstava. U narednom periodu je predviđeno nestabilno vrijeme.

Potrebno je prije najave novih oborina provesti tretiranje protiv čađave krastavosti (Venturia inequalis) dozvoljenim pripravcima : Scab 80 WG, Zato plus, Zato WG 50, Luna experience, Caption 80 WG i sl.

Zato plus, Zato  WG i Luna experience ujedno štite i protiv pepelnice. Moguće je primijeniti i preparate na bazi sumpora vodeći računa o tome da postaju fitotksični kada se primijene na temperaturama višim od   25 °C.

Zaraza uzročnicima truleži ploda (Colletotrichum, Gleosporium, Stemphhyum, Neofabrea  i dr.) nastaje u drugom dijelu vegetacije. Suzbijanje je potrebno provoditi sve do berbe poštivajući karencu za primjenjene preparate.

Preparati Caption 80 WG,Kapetan 80 WG i Scab  imaju karencu 21 dan i svi se primjenjuju u dozi od 1,88 kg/ha dozvoljeno je 7 tretiranja u toku vegetacije s razmakom 10 dana. Ujedno su dozvoljeni za primjenu protiv čađave krastavosti (Venturia inequalis) te protiv truleži ploda (Monilia fructigena). Kod preparata Scab 80 EG je važno napomenuti da se može pojaviti fitotoksičnost kod sorti jabuka: Red delicious, Stark delicious, Stayman, Kanadska renata, Winers te kod sorti krušaka Butira d anjou, buttira clargeau, Comtese de paris i Trimphe sde vienne.

Preparat Geoxe ima dozvolu za suzbijanje gorke truleži ploda (Colletotrichum) i smeđe truleži ploda (Stemphium) i primjenjuje se u fazi veličine ploča 40 mm pa sve do berbe u dozi 0,45 kg/ha 2 x u vegetaciji uz utrošak 1200- 1500 l vode/ha. Karenca 3 dana.

Preparat Topsin M 500 SC je dozvoljen protiv truleži ploda (Neofabraea) u dozi od 1,5 kg /ha 1 x u vegetaciji uz utrošak 500 – 750 l vode/ha. Karenca 14 dana

U nasadima jabuke i kruške bilježi se let jabučnog savijača (Cydia pomonella). Potrebno je ponoviti tretiranje dozvoljenim insekticidima: Coragen 20 SC, Imidan 50 WG Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG Affirm opti, Affirm ,Voliam targo.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja nužno je primijeniti prema priloženim uputama proizvođača i dozvolama prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Prema pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida(NN 142/12 I Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obaveza je voditi evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Na gospodarstvu se sredstva trebaju skladištiti na propisan način. Praznu ambalažu treba zbrinuti na propisan način.

 

                                                                       Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       e-mail:Sanja.Mastelic-Ivic@mps.hr

Obavijest proizvođačima višanja i trešanja

U nasadima višanja i trešanja uočeno je žućenje listova višanja i trešanja uzrokovano kozičavošću lista (Blimeria japii). Moguće je da dođe do preranog otpadanja  listova u fazi kada se zameću pupovi za iduću godinu.

Dozvoljeni preparati su: Dithane M-45, Dithane DG neotec, Mancozeb, Pinnozeb M-45 i Chromodin S-65.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja nužno je primijeniti prema priloženim uputama proizvođača i dozvolama prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Prema pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida(NN 142/12 I Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obaveza je voditi evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Na gospodarstvu se sredstva trebaju skladištiti na propisan način. Praznu ambalažu treba zbrinuti na propisan način.

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       e-mail:Sanja.Mastelic-Ivic@mps.hr