MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Karlovačka

Obavijest poljoprivrednicima – primjena totalnih herbicida

Totalni herbicidi su neselektivni sistemični herbicidi koji se koriste za različite namjene – za totalno (podzemni i nadzemni dio) uništenje korova na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim (okućnice, oko gospodarskih objekata, po rubovima staza, uz ograde) površinama; prije proljetne sjetve/sadnje kultura; za suzbijanje korova na strništima nakon žetve žitarica; za pred žetveno suzbijanje korova u žitaricama; za premazivanje panjeva bjelogoričnih vrsta; za međurednu primjena u crnogoričnim i bjelogoričnim nasadima nakon sadnje u vegetaciji- za suzbijanje drvenastih korova sredstvo se primjenjuje u ljetnim mjesecima (lipanj – kolovoz) prije kraja vegetacije, ali nakon odrvenjavanja novih izdanaka; za uništavanje zakorovljenih i siromašnih travnjaka tretiranjem prije košnje od lipnja do listopada, kada je porast 30-60 cm, nije gust i nedostaje mu zrelog sjemenja ili poslije košnje kod ponovnog porasta; na vodenim površinama na kraju vegetativnog razvoja, prije nego vodeni (akvatični) korovi uđu u generativnu fazu; te za suzbijanje korova u trajnim nasadima starijim od 3 godine u jesen ili rano proljeće.

Za ove namjene koriste se herbicidi na osnovi aktivne tvari glifosata:

CATAMARAN 360

CIDOKOR MAX

CIDOKOR PLUS

ROUNDUP BIACTIVE

TOTAL TF

BOOM EFFECT

COSMIC

OXALIS*

OURAGAN SYSTEM  4

SATELITE

GLIFOKOR 360 TF

HERKULES

KARDA

BARBARIAN XTRA610

GALLUP SUPER 480

GLYFOON 480

KYLEO*

RESOLVA 24H

*registracija važi do 16.12.2018., krajnji rok za prodaju zaliha 16.06.2019.,krajnji rok za primjenu zaliha 16.06.2020.

Pripravci na osnovi glifosata nemaju jednako registriranu namjenu. Karenca je različita ovisno o namjeni i pripravku. Dozu primjene je različita za pojedino sredstvo, pa je potrebno strogo se pridržavati svih uputa sa etikete. Voditi evidenciju o tretiranjima, a praznu ambalažu zbrinuti na propisan način.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail. Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima oraha

Proizvođačima oraha preporučuje se  ponoviti zaštitu od orahove muhe (Rhagoletis completa) primjenom jednog od registriranih insekticida, čija je primjena dozvoljena 2 puta u vegetaciji:

CALYPSO SC 480 (tiakloprid) – 0,25 l/ha

IMIDAN 50 WG (fosmet) – 1,5 kg/ha

Brojnost odraslih muha može se smanjiti postavljanjem većeg broja žutih ljepljivih ploča u krošnju oraha.

Insekticide koristiti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail. Mirna.Ceranic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima krumpira – desikacija cime

Proizvođačima krumpira koji planiraju započeti berbu krumpira  krajem mjeseca, a nadzemni dio (cima) je u fazi sušenja i  propadanja zbog zaraze bolestima (plamenjača, koncentrična pjegavost), te radi olakšane berbe, ako je usjev jako zakorovljen  preporuča se tretiranje usjeva primjenom jednog od kontaktnih herbicida – desikanata. Primjenom navedenih herbicida  spriječen je prijelaza bolesti sa nadzemnog dijela biljke na gomolje, te je zbog uništene biljne mase olakšana berba. Za desikacije su registrirani herbicidi na osnovi aktivne tvari dikvata:

REGLON FORTE* (4-5 l/ha, K- 10 dana)

MISSION*, ACUNA*, DIQUA* (4 l/ha, K- 14 dana)

REGLONE 200 SL*(4 l/ha, K- 10 dana). Može se koristiti i u lucerni i djetelini za lokalno tretiranje protiv parazita  viline kose (Cuscuta sp.),  primjenom u količini 2-2,5 l/ha, te za desikaciju batata u količini 4 l/ha uz karencu od 10 dana.

QUAD-GLOB 200 SL* (3,3-4 l/ha, K- 15 dana). Može se koristiti i u lucerni i djetelini za lokalno tretiranje protiv parazita  viline kose (Cuscuta sp.), primjenom u količini 2-2,5 l/ha

DESSICASH 200 SL* (3,3-3,5 l/ha, K- 10 dana)

*registracija važi do 4.5.2019, krajnji rok za prodaju zaliha 4.11.2019.

Desikante primijeniti za mirna vremena, jer su zabilježene velike štete od zanošenja sredstva vjetrom (drift) na netretirane parcele.

Tretiranje evidentirati u obrascu Evidencija o primjeni sredstava za zaštitu bilja.

Prilikom primjene navedenih herbicida strogo se pridržavati preporuka proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail. Mirna.Ceranic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

U proteklom tjednu bilo je obilnih padalina s jakim vjetrom što je pogodovalo razvoju truleži koštičavog voća koje je u fazi dozrijevanja.  Potrebno je provesti zaštitu nasada  i pritom obratiti pozornost na karencu odabranog preparata. Zaštitu nikako ne provoditi na sortama koje se beru.

Dozvoljeni fungicidi na breskvi protiv truleži plodova i pepelnice su: Luna experience, Indar 5 EW (k- 3 dana) , Systane 20 EW i i Nativo 75 WG (k- 7 dana). Za suzbijanje truleži plodova registrirani su Signum DF, Chorus 50 WG, Swich 62,5 i Teldor. Na nektarinama  su dozvoljeni Nativo 75 WG, Systane 20 EW, Signum DF, Swich 62,5 i Chorus 50 WG.

Pregledom feromonskih trapova ustanovljena je prisutnost breskvinog savijača (Cydia molesta)  i breksvinog moljca (Anarsia lineatella). Za suzbijanje breskvinog savijača  treba izabrati preparate kraće karence:

Avaunt (K- 7 i Nativo 75 WG dana), Affirm (K-7 dana), Delegate 250 WG (K-7 dana) i Runner SC (K-7 dana).

U voćnjacima je ustanovljen let i odlaganje jaja druge generacije šljivinog savijača (Cydia funebrana). Za suzbijanje se preporučaju preparati kreće karence : Delegate 250 WG i Affirm opti (karenca 7 dana).

Protiv truleži plodova šljiva dozvolu imaju: Chorus 50 WG, Nativo 75 WG Swich 62,5 (karenca 7 dana) te Indar 5 EW i Teldor (karenca 3 dana).

Pregledom voćnjaka ustanovljena je prisutnost kozičavosti lista višnje i trešnje  (Blumeriella japii) te je u nekim voćnjacima nastao potpuni gubitak lista. Preporuka je učiniti još jednu zaštitu. U tu svrhu se nakon bebe mogu upotrijebiti pripravci Dithane M-45 , Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45 i Chromodin S-65.

Prilikom zaštite voća u fazi dozrijevanja vodite računa o karenci odabranih pripravaka!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja koristiti isključivo prema pismenoj uputi proizvođača i dozvolama prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive upotrebe pesticida (NN 142/12) i Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN14/14) obaveza je voditi evidencije o primjeni sredstava za zaštitu bilja. Sredstva koja se drže na gospodarsvu treba skladištiti na propisani način. Praznu ambalažu treba zbrinuti na propisani način.

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

U zadnja tri dana zabilježena je velika količina oborina te je stoga potrebno ponovno zaštiti vinograde od plamenjače (Plasmopara viticola), pepelnice (Unicinula necator) i sive plijesni (Botrytis cinerea).

U prethodnoj preporuci navedeni su preparati koji su dozvoljeni za suzbijanje pepelnice i plamenjače.

Protiv sive plijesni su dozvoljeni:  Luna Privilege ( 0,5 l/ha) , Teldor 0,10 -0,15 %), Cantus (0,10-0,12 %) Pyrus 400 SC (2,2 -2,5 kg/ha), Swich 62,5 WG (0,08 %).

Pri primjeni sredstava za zaštitu bilja voditi računa o karenci.

Obilaskom terena (25.07. i 26.07. ) i pregledom žutih ploča utvrđena je velika brojnost odraslih oblika američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball) u vinogradima koji graniče sa zapuštenim vinogradima ili vinogradima direktno rodnih hibrida u kojima nije provedeno suzbijanje ličinki američkog cvrčka. Na jednom od lokaliteta praćenja nađeno je  više od 50 komada po žutoj ploči tjedno.

Podsjećamo vinogradare da su obavezni u svoje vinograde postaviti žute ljepljive ploče radi praćenja i provjere učinkovitosti suzbijanja američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball.  Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu u redu vinograda, a zamjenjuju se svaka 2-3 tjedna. Po vinogradu je dovoljno postaviti 1-2 ploče.

Ako se tijekom srpnja primijeti velika brojnost odraslih oblika američkog cvrčka tada je krajem srpnja ili početkom kolovoza potrebno izvršiti treće tretiranje.

Za suzbijanje su dozvoljeni: Avaunt, Reldan 22 EC, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel D, Cytrin Max, Abanto  i Kristant EC. U ekološkoj proizvodnji je dozvoljen Piretro natura.

Pri primjeni sredstava za zaštitu bilja voditi računa o karenci.

Zaštitu svakako provesti u večernjim satima radi zaštite pčela.

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača i prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ . Ambalažu sredstava za zaštitu bilja treba zbrinuti na propisani način. Prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) i Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obavezno je voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja. Sredstva za ZB se na gospodarstvu treba skladištiti na propisani način.

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vremenski uvjeti  odgovaraju  razvoju pepelnice na vinovoj lozi (Ericiphe  necator) . Simptomi su uočeni na bobicama kao bijela prevlaka. Potrebno je provesti zaštitu vinograda. Dozvoljeni pripravci su: Vivando SC, Mystic EC, Nativo WG, Postalon SC, Collis, Falcon EC, Folicur EW, Fond 12E, Kusabi SC, Sercadis SC, Systane 24E, Topas 100 EC, Luna Experience, Crystal KS, Bumper 25 EC i ostali.

Ako se koriste pripravci na osnovi sumpora, treba voditi računa da oni mogu izazvati fitotoksičnost pri temperaturama iznad 25 °C.

Ostvarili su se uvjeti za sekundarno širenje plamenjače (Plasmopara viticola) te treba nastaviti  zaštitu  dozvoljenim fungicidima : Galben C, Fantic M, Curzate B, Verita, Mikal flash , Mikal premium F. Antracol combi, Folpan gold, Momentum trio, Ridomil gold plus, Ridomil gold pepite i dr.

Vinogradari trebaju provesti i drugo tretiranje protiv američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) koji je glavni prijenosnik fitoplazme – zlatne žutice vinove loze. 17.07.2019. zabilježena je pojava odraslih oblika cvrčka, ali još uvijek su u većini ličinke L3 – L5. Za suzbijanje su dozvoljeni: Avaunt, Reldan 22 EC, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel D, Cytrin Max, Abanto  i Kristant EC. U ekološkoj proizvodnji je dozvoljen Piretro natura.

Vinogradari trebaju u vinograd postaviti žute ploče zbog praćenja pojavnosti američkog cvrčka kao i kontrole učinkovitosti provedenih tretiranja. Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu u redu vinograda i potrebno ih je zamijeniti svaka 2-3 tjedna. Ukoliko se tijekom srpnja na žutim pločama  ustanovi prisutnost američkog cvrčka svako je potrebno izvršiti i treće tretiranje krajem srpnja ili početkom kolovoza. Zaštitu svakako provesti u večernjim satima radi zaštite pčela.

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača i prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ . Ambalažu sredstava za zaštitu bilja treba zbrinuti na propisani način. Prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) i Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obavezno je voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja. Sredstva za ZB se na gospodarstvu treba skladištiti na propisani način.

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                           sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Nestabilno vrijeme s povremenim padalinama i visokim temperaturama zraka pogoduje razvoju truleži plodova. Potrebno je provesti zaštitu plodova i pritom obratiti pozornost na karencu odabranog preparata. Zaštitu nikako ne provoditi na sortama koje se beru.

Dozvoljeni fungicidi na breskvi protiv truleži plodova i pepelnice su: Luna experience, Indar 5 EW (k- 3 dana) , Systane 20 EW i i Nativo 75 WG (k- 7 dana). Za suzbijanje truleži plodova registrirani su Signum DF, Chorus 50 WG, Swich 62,5 i Teldor. Na nektarinama  su dozvoljeni Nativo 75 WG, Systane 20 EW, Signum DF, Swich 62,5 i Chorus 50 WG.

Pregledom ferotrapova ustanovljena je prisutnost breskvinog savijača (Cydia molesta)  i breskvinog moljca (Anarsia lineatella). Za suzbijanje breskvinog savijača dozvoljeni su:

Avaunt (K- 7  dana), Affirm (K-7 dana) Affirm opti (K- 14 dana, Imidan 50 WG (K- 14 dana, Delegate 250 WG (K-7 dana), Coragen 20 SC (K-14 dana) i Runner SC.

U voćnjacima je ustanovljen let i odlaganje jaja druge generacije šljivinog savijača (Cydia funebrana).  Za suzbijanje registraciju imaju: Coragen 20 EC, Delegate 250 WG i Affirm opti.

Protiv truleži plodova šljiva dozvolu imaju: Chorus 50 WG, Nativo 75 WG, Indar 5 EW i Swich 62,5.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja koristiti isključivo prema pismenoj uputi proizvođača i dozvolama prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive upotrebe pesticida (NN 142/12) i Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN14/14) obaveza je voditi evidencije o primjeni sredstava za zaštitu bilja. Sredstva koja se drže na gospodarstvu treba skladištiti na propisani način. Praznu ambalažu treba zbrinuti na propisani način.

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                           sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kupusa

Obilaskom terena i pregledom feromona utvrđuje se visoka populacija leptira kupusnog moljca, a vidljive su na biljkama gusjenice (male zelene gusjenice sužene na oba kraja), njihove štete u obliku grizotina, te kukuljice na listovima, jer se generacije ovog štetnika preklapaju, pa su prisutni svi razvojni stadiji. U manjem broju pronalaze se kupusne stjenice (insekti spljoštenog tijela sa crveno crnim šarama), te gusjenice kupusne sovice (sivo smeđe gusjenice). Porastom temperature očekuje se jača pojava kupusnih buhača. Populacija odraslih oblika kupusne muhe je niska, te se očekuje napad treće generacije početkom kolovoza. Na kasnim sortama kupusa ova muha odlaže jaja na već formirane glavice kupusa, pa se štete ogledaju u ubušivanju ličinki (bijele ličinke bez vidljive glave i nogu) u glave kupusa.

Preporučuje se u usjeve postaviti žute ljepljive ploče. Na pločama se hvataju odrasli oblici kupusnog moljca (mali leptirići sa svjetlom prugom na krilima), kupusnih buhača, kupusne muhe, pa se prema ulovima na ploče može procijeniti i pojava njihovih ličinki na biljkama. Na temelju pregleda biljaka i prema jačini napada odlučiti o suzbijanju.

Za suzbijanje štetnika na kupusu u RH registrirani su insekticidi:

ALVERDE (metaflumizon) – kupusna sovica, kupusar, kupusni moljac; 1l/ha; K-3 dana

AFFIRM (emamektin benzoat) – kupusni moljac;1,5kg/ha; K-3 dana

ROGOR 40 (dimetoat) – lisne uši, kupusni buhači, gusjenice; 0,6 l/ha; K- 14 dana

CHROMOGOR, CALINOGOR (dimetoat) – lisne uši, kupusna muha; 0,6 l/ha; K- 14 dana

PERFEKTHION (dimetoat) – lisne uši, kupusna muha, trips; 0,6 l/ha; K- 14 dana

DIREKT (alfa-cipermetrin) – kupusni moljac; 0,08-0,12 l/ha; K- 28 dana

FASTAC 10 EC (alfa-cipermetrin) – kupusni moljac, lisne uši, sovice, kupusni buhači, mali i veliki kupusar;150 ml/ha; K- 14 dana

DECIS 2,5 EC, (deltametrin) – kupusni moljac, kupusna sovica, lisne uši, kupusni buhači, mali i veliki kupusar, trips; 0,3-0,5 l/ha K- 14 dana

DECIS 100 EC (deltametrin) – kupusni moljac, kupusna sovica, lisne uši, veliki kupusar; 0,075-0,125 l/ha K- 7 dana

SCATTO, ROTOR SUPER (deltametrin) – kupusni moljac, kupusna sovica, lisne uši, veliki kupusar; 0,5 l/ha K- 7 dana

SUMIALFA 5 FL (esfenvalerat)- kupusni bijelac, kupusni moljac 0,15-0,2 l/ha; K- 7 dana

CYTHRIN MAX (cipermetrin) – kupusni buhači, kupusni moljac, sovice, kupusar, trips; 100 ml/ha; K-3 dana

AVAUNT EC (indoksakarb)- mali i veliki kupusar, kupusna sovica; 170 ml/ha; K- 3 dana

LASER (spinosad)- kupusna sovica, leptiri, 0,3-0,4 l/ha; K- 3 dana

KARATE ZEON (lambda-cihalotrin)-kupusna i povrtna sovica, kupusni bijelac, sisajući insekti; 200 ml/ha; K-21 dan

 

Crna trulež provodnih snopova (Xanthomonas campestris p.v. campestris) je bakterioza čijem širenju pogoduju vrući i vlažni ljetni mjeseci s učestalim oborinama i oštećivanjima biljaka kultivacijom.

Simptomi bolesti pojavljuju se na listovima u obliku trokutastih klorotičnih zona koje počinju od ruba lista. Bakterija izlučuje toksine koje izazivaju žućenje i nekrozu tkiva. Unutar dijela lista na kojem je vidljivo žućenje, ističu se gotovo crne žile. To je dobro vidljivo na poprečnom presjeku žile. Zbog napada bakterije, biljka slabije raste, kržljavi, a može se cijela osušiti. Na presjeku kocena vide se promjene u boji provodnih snopova.

Parazit se održava u tlu gdje može biti vitalan 2-3 godine. Bolest se može prenositi zaraženim sjemenom. Samonikle biljke iz porodice krstašica mogu biti izvor zaraze. Bakterija ulazi u biljku domaćina kroz prirodne otvore ili kroz oštećenja. Bolest mogu prenositi lisne uš i puževi.

Zaštita se provodi preventivno prije najavljenih oborina primjenom pripravka NEORAM WG (bakarni oksiklorid) u 0,25-0,35% koncentraciji. Koristi se i kao preventivna zaštita od hrđe, prstenaste pjegavosti i vlažne truleži. Karenca je 20 dana.

Za zaštitu od koncentrične i prstenaste pjegavosti, suhe truleži, pepelnice kupusa registrirani su i fungicidi:

DIFCOR (difenkonazol), K- 21 dan;

NATIVO 75 WG (trifloksistrobin+difenkonazol) K-21 dan;

SCORE 250 EC (difenkonazol) K-21 dan, SIGNUM (piraklostrobin+boskalid), K-21 dan, ORTIVA TOP (difenkonazol+azoksistrobin) K-21 dan;

ZAKEO 250 SC, ZAFTRA AZT 250 SC  (azoksisitrobin) K-14 dana

Sredstva za zaštitu bilja koristiti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić

e-mail:Mirna.Ceranic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima oraha

Odrasli oblici orahove muhe su veličine 5 mm, svjetlosmeđe su boje i imaju svijetle, žućkaste noge. Krila su prozirna i na njima se nalaze tri uočljive tamne pruge od kojih je jedna u obliku slova V. Na leđnoj strani gdje se krila spajaju sa prsištem imaju jednu žutu točku. Ima zelene oči.

Mjesto uboda na zelenim plodovima oraha, odnosno gdje je ženka položila jaja, potamni u obliku male crne točkice koja se ishranom ličinki povećava. Ličinke su bez nogu i glave, blijedo žute boje, veličine 8-12 mm. Na mjestu uboda može se pojaviti i smola. Zelena lupina oraha postaje mekana, zbog oslobađanja tanina s vremenom pocrni pa se zalijepi za ljusku oraha od koje se onda teško odvaja. Napadnuti plodovi otpadaju ili ostaju cijelu zimu na drvetu. Napadnuti plodovi nisu atraktivni za komercijalnu prodaju u ljuski. Kako ličinke ne prodiru ispod ljuske, u pravilu ne dolazi do promjene okusa i boje jezgre.

Odrasli oblici javljaju se tijekom ljeta. Desetak dana nakon prve pojave muha započinje odlaganje jaja. Pojava muhe može se pratiti postavljanjem feromona i žutih ljepljivih ploča. Ulovom na feromone utvrđena je pojava odraslih muha, te se proizvođačima preporuča započeti sa zaštitom primjenom jednog od insekticida:

– CALYPSO SC 480 (tiakloprid) – 0,25 l/ha, dozvoljene 2 primjene u vegetaciji;

-IMIDAN 50 WG (fosmet) – 1,5 kg/ha, dozvoljene 2 primjene u vegetaciji.

Na okućnicama gdje su zasađena pojedinačna stabla oraha, te ako se radi o visokim stablima gdje je otežana primjena insekticida može se vješati veći broj žutih ljepljivih ploča. Ulovom muha na žute ljepljive ploče smanjit će se šteta na plodovima.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema preporukama proizvođača i koristeći detaljne upute iz FIS baze. 

 dr.sc. Mirna Ceranić

e-mail:Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrća u zaštićenim prostorima

U uvjetima visokih temperatura i visoke relativne vlage zraka koje vladaju tijekom ljetnih mjeseci u zaštićenim prostorima stvaraju se povoljni uvjeti za pojavu i širenje bolesti i za razmnožavanje i jaču pojavu štetnika. Stoga je potrebno redovito pregledavati biljke, te kod pojave štetnika procijeniti potrebu o provođenjem kemijske zaštite.

U plastenicima se preporuča postavljanje vizualnih mamaca –ljepljivih ploča (plave ploče za utvrđivanja pojave kalifornijskog tripsa, žute ploče za utvrđivanje pojave bijele mušice ili cvjetnog štitastog moljca). Ploče moraju biti postavljene na jednoličan razmak u prostoru i s donjim rubom u visini vrhova biljaka. Veći broj ljepljivih ploča može poslužiti i za smanjenje populacije.

Kalifornijski trips (Frankliniela occidentalis) maleni je kukac, izdužena tijela, s dva para resastih krila. Napada jako veliki broj kulturnih biljaka. Najveće štete izaziva na paprici. Na paprici simptome zaraze nalazimo uvijek na plodovima, koji ostaju sitni i deformirani.

Cvijetni štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum) mali je, bijeli, jako živahni leptirić, dug oko 2 mm. Naziva se i bijela mušica. Najveće štete izaziva na rajčici. Tipični simptom zareze u početku je medna rosa po plodovima i listovima. Odrasli oblici „leptirića“ i jaja nalaze se masovno na vršnim listovima, ličinke i kukuljice na listovima donjih etaža.

Ulovom na feromone utvrđena je pojava leptira kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis). Štete pričinjaju gusjenice na rajčici, patliđanu i paprici u zatvorenom i otvorenom prostoru. Gusjenice se ubušuju u plodove i takav plod podliježe i napadu truleži.

U plastenicima vrlo često štete pričinja koprivina grinja (Tetranychus urticae). Najznačajnije štete čini na rajčici i patlidžanu, često je susrećemo na krastavcu, dinjama, lubenicama, grahu i grašku. Ova grinja je vrlo mala, duga svega 1 mm. Boja tijela varira od žućkaste do crvenkaste sa dvije tamne mrlje na leđima.

Prve štete vide se na gornjoj strani najstarijeg lišća u obliku točkica bjelkasto-srebrnkaste boje. Kako se napad pojačava točkice se spajaju, a list postaje mramoran i na kraju se osuši. Sa lišća pauk prelazi na plodove koje također oštećuje. Razvoju grinja pogoduje visoka temperatura >25°C i niska vlaga zraka. U takvim uvjetima razvoj jedne generacije traje 8-12 dana.

U zaštićenom prostoru česta je pojava lisnih uši (por. Aphididae).

Zaštita se može provesti primjenom insekticida (akaricida):

-ACTARA 25 WG (tiametoksam) –tikvenjače, rajčica, patliđan, paprika (lisne uši, štitasti moljac), K- 3 dana;

-CALYPSO SC 480 (tiakloprid ) –tikvenjače, rajčica, paprika, patliđan, (lisne uši), K- 3 dana;

-KRAFT 18 EC (abamektin) – krastavac, paprika (kalifornijski trips, crveni pauk, lisni miner), K-3, rajčica (trips, koprivina grinja, lisni mineri), K-7;

-APACHE (abamektin) – rajčica, patliđan, tikvenjače – (koprivina grinja, lisni mineri), K- 3 (5) dana;

-LASER (spinosad) – paprika (trips), K- 7 dana, krastavac (trips), K-3 dana;

-CONFIDOR 200 SL (imidakloprid) – rajčica, krastavci (štitasti moljac), K- 3 dana;

-BOXER 200 SL (imidakloprid) – rajčica, tikvenjače (cvjetni štitasti moljac), K- 7(3) dana;

-MOSPILAN 20 SG (acetamiprid) – paprika, krastavac, tikvice (lisne uši), K- 3 dana, rajčica, patliđan (štitasti moljac), K- 7 dana;

-VERTIMEC 018 EC – krastavac (trips, lisni mineri, crveni pauk), K- 3 dana, rajčica (hrđasta grinja, crveni pauk), K- 7, paprika (hrđasta grinja, crveni pauk), K-3;

-HARPUN, PROXIMO, PYXAL, BRAI (piriproksifen) – rajčica, tikvenjače, patliđan – štitasti moljac, K- 3 dana;

-MATCH 050 EC (lufenuron) – paprika (kukuruzni moljac), patliđan (trips), K- 7 dana;

-ALVERDE (metaflumizon) – paprika, patliđan (kukuruzni moljac, sovice), K-3 dana;

-DECIS 2,5 EC (deltametrin) – rajčica, paprika, patliđan – (kukuruzni moljac, cvjetni štitasti moljac, lisne uši, trips, zelena stjenica), K- 3 dana.

Ovisno o uvjetima u plasteniku (temperatura, vlaga) zaštitu od bolesti može se provesti primjenom fungicida pazeći na karencu:

-ORTIVA (azoksistrobin)

– baršunasta plijesan, plamenjača, pepelnica (rajčica), K- 3,

– pepelnica, plamenjača (krastavci), K- 3 dana;

-EQUATION PRO (famoksadon)

– plamenjača (rajčica), K- 7 dana,

– plamenjača – (krastavac, dinja, tikvica), K- 10 dana;

-RANMAN 400 SC, RANMAN TOP (ciazofamid)

– plamenjača (rajčica), K- 3 dana,

– plamenjača (tikva, dinja, tikvica, lubenica, krastavac), K- 3 dana;

-REVUS (mandipropamid)

– plamenjača (rajčica, krastavci), K-3 dana;

-DIFCOR, AGRO, DIFENZONE (difenkonazol)

koncentrična pjegavost, pepelnica, baršunasta plijesan (rajčica), K- 7 dana,

– koncentrična pjegavost, pepelnica (krastavac), K- 7 dana;

-NEORAM WG (bakreni oksiklorid)

– plamenjača (rajčica), K- 14 dana,

– bakterioza (paprika), K- 5 dana,

– plamenjača, fuzarijska trulež, bakterijska pjegavost (dinja, krastavci, kornišon, tikvice, tikvica), K- 20 dana;

-DITHANE DG NEOTEC (mankozeb) – antraknoza, krastavost, pepelnica (dinja, tikvica), K- 3 dana.

Voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr