Obavijest voćarima! 17.02.2014.

Porast temperatura tijekom posljednjih dana doveo je do pojave bubrenja pupova na nekim vrstama koštičavog voća ( breskava,nektarina, trešnja i dr).Prema najavama meteorologa i tijekom slijedećih dana očekuju se relativno „visoke „ temperature kao i povremene oborine. Takovo vrijeme pogoduje razvoju bolesti kovrčavosti lista breskve (Taphrina deformans).Ovaj uzročnik prezimljava na stablima breskve i nektarine – na površini kore i u ljuskama pupa .Stoga je nakon obavljene rezidbe potrebno  što prije izvršiti tretiranje nekim od bakrenih pripravka. Osim toga bakreni pripravci služe za suzbijanje šupljikavosti lista koštićavog voća ( Stigmina carpophila) , paleži cvijeta i grančica (Monilinia spp.),rogača šljive (Taphrina pruni).

Tretiranje bakrenim pripravcima može se provoditi u fenofazi A ( još zatvoreni pup) , no optimalno vrijeme za suzbijanje kovrčavosti lista breskve je fenofaza B bubrenje pupa prikaz dozvola po kulturama i namjenama .

U tablici 1. navedeni su pripravci na bazi bakra registrirani za suzbijanje bolesti na koštičavom voću .

Tablica 1.
Aktivna tvar
Naziv preparata
Dozvola po kulturama/ bolest
Koncentracija
Bakreni sulfat

MODRA GALICA **

PLAVI KAMEN**

Koštičavo voće/ šupljikavost
Breskva/ kovrčavost
1,5 %
1,5 %
Bakreni oksid

NORDOX SUPER 75**

 
NORDOX 75 WG
Breskva / kovrčavost
 

Koštičavo voće /kovrčavost, šupljikavost,bakterijski rak koštičavih voćaka, palež cvjeta i mladica

0,15 %
 
 
0,2 %
Bakreni oksiklorid

BAKRENO VAPNO WP 50**

 
 
GYPSO**
 
 
KUPROPIN
 
 
RAME CAFFARO 32 WP
 
CUPROCAFFARO 50 WP
 
 
NEORAM WG
 
Koštičavo voće / šupljikavost
Breskava/ kovrčavost
 
Breskva/ šupljikavost i kovrčavost
 
Breskva/ šupljikavost i kovrčavost
 
Koštičavo voće/ šupljikavost, kovrčavost
 
Koštičavo voće/ šupljikavost
Breskva/ kovrčavost
 
 
Koštičavo voće/šupljikavost
kovrčavost,palež cvata
 
0,5-0,75 %
 
 
0,5-0,75 %
 
 
0,5-0,75 %
 
 
1 %
 
 
0,75 %
 
 
0,5-0,6%
Bakreni hidroksid
CHAMPION
BLAUVIT **
 
 
CHAMPION FLOW SC
CUPROLINE**
 
 
 
KOCIDE DF**
Breskva/ kovrčavost,šupljik.
Koštičavo voće/šupljikavost,
palež cvata i mladice
 
Breskva/ kovrčavost
šupljikavost
Trešnja/kozičavost
Višnja/kozičavost
 
Breskva/ kovrčavost
0,5-1 %
 
 
 
0,7 %
 
0,35-0,4%
 
 
0,5-0,75 %
Bakar-hidroksid-kalcij sulfat kompleks

BORDOŠKA SUSPENZIJA 20 WP**

BORDOŠKA SUSPENZIJA S-20**

BORDOŠKA JUHA**

BORDOŠKA JUHA 20 WP**

BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP
BORDOŠKA JUHA 20 WP-MANICA
 
 
 
Breskva/ kovrčavost,šupljikavost
Koštičavo voće/ šupljikavost
 
 
 
1,5 %
Bakar hidroksid-Ca –klorid kompleks+
Cink sulfid
CUPRABLAU Z
 
 
CUPRABLAU Z ULTRA**
Breskava/ kovrčavost
Koštičavo voće / šupljikavost
 
Breskava/ kovrčavost
Koštičavo voće / šupljikavost
0,8 %
 
 
 
0,75 %

**Krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha 1.1.2015.

Za suzbijanje nekih bolesti koštičavog voća kao i zimskih jaja nekih štetnika i nekih vrsta štitastih ušiju mogu se koristiti pripravci navedeni u tablici 2.

 
Tablica 2.
 
 
 
 
Kombinacija bakra i mineralnog ulja
CRVENO ULJE
MODRO ULJE
 
 
 

PLAVO ULJE**

 
 
MODRO ULJE

Koštičavo voće/ šupljikavost i šljivine štitaste uši

Breskva/ kovrčavost
 

Koštičavo voće/ šupljikavost, kovrčavost, jaja lisnih ušiju crvenog voć.pauka

 

Voćke/ šupljikavost,kovrčavost,šljivine štit uši,zimska jaja l.ušiju i crvenog pauka

 
2-3 % fenofaza A
( zimski pup)
 
 
 
2-3 % fenofaza A
 
 
 
2-3 % fenofaza A

**Krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha 1.1.2015.

Za suzbijanje zimskih jaja nekih štetnika i nekih vrsta štitastih ušiju mogu se koristiti pripravci na bazi mineralnog ulja ( tablica 3.) koji se mogu miješati sa preparatima na bazi bakra.

Tablica 3.
 
 
Parafinsko ulje
 
 
BIJELO ULJE
MINERALNO SVIJETLO ULJE
Voćke/kaliforniska,breskvina,
šljivina štitastih ušiju, zimska jaja c.pauka

Šljiva/ zimska jaja c. pauka,štitaste uši

 
 
2-3 % fenofaza A
 

Zaštitu provoditi za mirna vremena uz veći utrošak vode tako da voćke budu „ okupane

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama MP-a. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a sve je to propisano : Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                    Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis