Obavijest proizvođačima kukuruza 09.05.2013.

Kukuruz se nalazi u fazi dva do tri razvijena lista. Korovna flora kukuruza je okopavinska. Od širokolisnih korova prevladavaju: dvornik, loboda, divlja rotkva, rusomača, šćir, osjak, slak, a od uskolisnih muhar, vlasnjača, ljuljevi, pirika, divlji sirak. Ovisno o sastavu korovne flore u usjevu treba odabrati odgovarajući herbicid za suzbijanje.

Jednogodišnje širokolisne korove u faze 2 – 8 razvijenih listova kukuruza suzbijaju: Callisto  480 SC, Cambio.

Jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove u fazi 3-5 razvijenih listova suzbijaju: Deherban A, Dikocid , Diconit, Dicopur, Dikopin , DMA 6, Deherban A extra, Dikopur E, Esteron extra 600 EC;  Peak 75 WG ili Casper 55 WG; Starane 250, Tomigan 250 EC, Comet 250, Voro, Pluss, Vega ili Fox, Banvel 480 S, Kolo 480 S, Samba, Faraon, Dikamba 480 SL, Motikan ,Digal 480 SL, Diphar, Palacid 480 ili Solar 48, Damba 70 SG; Lontrel 300, Lira, Logo 300, Cliophar 300, Boss, Loret , Korgal 300 SL, Lontrax ili Lotus 300 SL, Callam SL; Mustang.

Tamo gdje u usjevu prevladavaju jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi, te jednogodišnji širokolisni korovi primijeniti jedan od herbicida na osnovi nikosulfurona: Motivell, Kelvin OD, Kelvin 40 SC, Nisoch, Samson extra 6 OD, Innovate 240 SC, Marvel, Principal 53,6 WG. Zbog proširenja spectra djelovanja na širokolisne korove može se miješati sa herbicidima na osnovi dikambe  (Banvel 480 S, Kolo 480 S, Samba…), bentazona (Basagran super, Cambio) i bromoksinil oktanoata (Pardner, Bromotril EC, Piker) ili rimsulfurona: Tarot 25 DF, Sorghum, Sparta, Trawel, Titan, Talon 25 WG, Grizzly, Grid ili Task 64 WG. H Zbog proširenja spektra djelovanja na širokolisne korove mogu se kombinirati sa sredstvima na osnovi dikambe (Banvel 480 S, Kolo 480 S, Samba…). Herbicide primijeniti u fazi 2-6 razvijenih listova kukuruza. Equip OD (foramsulfuron) se može  kombinirati sa sredstvima na osnovi 2,4 D (Deherban A, Dikocid , Diconit…), bromoksinil oktanoata (Pardner, Bromotril EC, Piker) ili dodavanjem mineralnog ulja (Mineralno svijetlo ulje, Bijelo ulje).

Kombinirani pripravci za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova su: Elumis, Elumis Peak, Laudis, Task 64 WG, Motivell extra pack (Motivell + Cambio+ Dash HC).     

Zbog boljeg prijanjanja herbicida na korovnu biljku i poboljšanog djelovanja herbicida, herbicidu dodati jedan od odgovarajućih okvašivača: Etalfix PRO, Break thru, Citowett, Dash HC, Sandovit, Trend 90, Herbovit 90, Bijelo ulje, Mineralno svjetlo ulje.

Herbicide i odgovarajuće okvašivače uz herbicid koristiti prema uputi proizvođača.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju ratarskih kultura za 2013. godinu. Primijeniti herbicide koji su dozvoljena za primjenu u integriranoj proizvodnji kukuruza na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.    

Na temelju Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12, članak 30., stavak 3.) voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.  

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list (lipanj) ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.

 

dr. sc. Mirna Ceranić – Sertić
e-mail:Mirna.Ceranic-Sertic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis