Obavijest proizvođačima koštićavog voća 24.05.2012.

Velike količine kiše koje su padale u posljednjem tjednu isprale su fungicide koji su bili primijenjeni protiv bolesti lista koštićavog voća. Meteorolozi i dalje najavljuju promjenjivo vrijeme. Savjetujemo provesti novu zaštitu protiv bolesti lista šljive, breskve i nektarine jednim od sljedećih pripravaka:

U nasadima šljive protiv narančaste pjegavosti ili plamenjače i hrđe dozvoljeni su Folpan 50 WP i Futura 50 WP.  Isti su djelotvorni i protiv šupljikavost lista.  

Također su u nasadima šljive protiv narančaste pjegavosti dozvoljeni pripravci na osnovi mankozeba: (Dithane M 45, Pinozeb M, Mankozeb, Star 80 WP, Critox MZ 80, Caiman WP, Mankonor, Cadilac 80 WP, Mankokal i sl.).  

U nasadima koštićavog voća protiv šupljikavosti lista koštićavog voća i protiv narančaste pjegavosti lista šljive dozvoljena je primjena fungicida na osnovi kaptana (Stoper, Captan 50, Merpan 50 WP, Captan WP 50).  

Provjeriti prisustvo lisnih uši i prema potrebi primijeniti jedan od insekticica. U nasadima šljive lisne uši su prenosioci virusa šarke šljive. 

Protiv lisnih uši po potrebi upotrijebiti Teppeki 500 WG (šljiva, breskva), Actara 25 WG (breskva, nektarina), Calypso SC 480 (breskva, marelica, nektarina) ili neki drugi dozvoljeni insekticid.  

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno pismenoj uputi proizvođača!

Podsjećamo na obvezu vođenja evidencija o tretiranjima sredstvima za zaštitu bilja i na obvezu pravilnog postupanja s praznom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja.                   

Prema posljednjoj izmjeni Pravilnika o uputama kojih su se dužni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja i uvjetima kojima moraju udovoljavati (NN 135/08,73/10, 55/12), u evidenciju o tretiranjima obveza je upisati najmanje: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza koncentracija), veličina površine i tretirana kultura odnosno biljni proizvod, objekt, površina neka druga uporaba

Margita Budiselić Kutle, dipl.ing.agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@komora.hr
 
Pripremi za ispis