Obavijest o prikupljanju praznog ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja 25.04.2012.

Prazna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja klasificirana je kao opasan otpad te se s istom mora postupati u skladu s propisima koji uređuju opasan otpad (Zakon o otopadu NN 178/04, Pravilnik o gospodarenju otpadom NN 23/7). 

U sklopu akcije "Prateći list" komercijalni poljoprivredni proizvođači, obrti, tvrtke i fizičke osobe (OPG) koje su korisnici državnih potpora u poljoprivredi,  temeljito ispranu i ispražnjenu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja moći će predati na sljedećim lokacijama:

4.6.2012.

Agroprojekt d.o.o,
Obala Trnskog 19
Karlovac
8.00 – 10.00
Medven trgovina d.o.o.
Mali Erjavec 4
Mali Erjavec
11.00 – 12.00
Vinski podrum Vrbanek
Obrež Vivodinski 1
Vivodina
13.00 – 15.00

11.6.2012.

Autobusna stanica kod crkve sv. Antuna
 
Duga Resa
8.00 – 10.00

18.6.2012.

Ispred kamenoloma
Broćanac bb
Rakovica
8.00 – 9.30

Radnim danom

Skladište C.I.A.K. d.o.o
Andrije Hebranga 5
Vojnić
9.00 – 14.00

Akcijom „Preteći list“ prikuplja se isključivo ambalaža tvrtki koje su članice udruge CROCPA koja financira ovu akciju:

AM Agro, Agroteks, AgroChem-Maks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Dow AgroSciences, Florel, Pinus Agro, Syngenta Agro (članovi Udruge CROCPA) + Genera dd (ravnopravni član projekta CROCPA EKO MODEL) i Herbos d.d. Za ambalažu drugih tvrtki, koje nisu dio projekta, treba se obratiti proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.

Ambalaža bi trebala biti upakirana u plastične vreće.

Prilikom predaje otpadne ambalaže na navedenim lokacijama potrebno je da poljoprivredni proizvođač ima sa sobom pravilno popunjen Prateći list za opasni otpad (Obrazac PL-Oo) koji će ovjeriti djelatnici C.I.A.K. d.o.o -ovlaštenog sakupljača opasnog otpada.

Prateći list (PL-Oo) možete kupiti u Narodnim novinama.

Za popunjavanje Pratećeg lista za opasan otpad potrebni su (ovisno o tome da li imate OPG, firmu ili obrt) sljedeći podaci: OIB, MBS- matični broj subjekta, MBO- matični broj obrta, MIBPG- matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (rješenje o upisu u upisnik PG ili zelena kartica) i štambilj. Ne upisivati kilažu otpada!

Poljoprivrednici koji proizvode za vlastite potrebe i ne koriste državne potpore te ne trebaju imati ovjereni „Prateći list za opasan otpad“, praznu ambalažu od SZB mogu odložiti u specijalne kontejnere postavljene na sljedećim lokacijama kraj poljoprivrednih apoteka:

  • PZ Ozalj, Kurilovac bb, Ozalj,
  • Agroprojekt-maloprodaja Ilovac, Zagrebačka 72, Karlovac,
  • Poljotehna d.o.o., Samovojskina 9, Duga Resa
  • Trgovačko dioničko društvo Kordun, Školska 19, Slunj
  • i kraj Mjesnog Odbora Salopek Selo, Sabljak Selo.

Napomena!

Kod pripreme za primjenu sredstava za zaštitu bilja tekućih formulacija, vrlo je važno plastičnu ambalažu trostruko isprati, a tekućinu od ispiranja dodati u prskalicu. Ambalažu krutih formulacija sredstava za zaštitu bilja potrebno je temeljito isprazniti.

Prilikom čuvanja Sredstva za zaštitu bilja kao i prazne ambalaže dok je još na gospodarstvu pridržavati se članka 13  Pravilnika o uputama kojih su se obvezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvjetima kojima moraju udovoljavati (NN135/08, NN73/10)
 Članak 13.

(1) Sredstva se moraju čuvati u posebnoj prostoriji ili posebnom ormaru u originalnoj ambalaži, odvojena od hrane i hrane za životinje te drugih predmeta opće uporabe, izvan dosega djece, uz određene uvjete glede temperature, vlage i svjetlosti i u skladu s drugim uvjetima navedenim na etiketi

(2) Korisnik ne smije posjedovati, čuvati ili primjenjivati sredstva koja nisu registrirana u Republici Hrvatskoj, tj. koja nemaju valjano rješenje o registraciji ili rješenje o dozvoli ili ako je protekao dopušteni rok za prodaju postojećih zaliha utvrđen Zakonom ili rok za prodaju postojećih zaliha dopušten pojedinačnim rješenjem.

 

Margita Budiselić Kutle, dipl.inž.agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@komora.hr

Pripremi za ispis