Tag: Koprivničko-križevačka

Obavijest vinogradarima

Topli i kišoviti svibanj, uz izrazito veliku količinu kiše početkom lipnja pogodovali su razvoju bolesti vinove loze. U vinogradima s lošijom zaštitom vidljive su pjege plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola) uz sporulaciju na naličju koja je tijekom nekoliko kišnih dana u drugom tjednu lipnja i dužeg zadržavanja noćne rose na lišću omogućila sekundarno širenje bolesti u vinogradu. Posljednjih dana bilježimo i vrlo povoljne uvjete za razvoj  pepelnice vinove loze (Erysiphe necator)

U narednom razdoblju očekujemo vruće i sparno vrijeme, a tijekom vikenda novi kišni period što će omogućiti daljnje širenje bolesti. Nakon 3-4 vruća dana moguća su i olujna nevremena praćena tučom što bi vinogradarima moglo stvoriti dodatne probleme.

Vinogradarima savjetujemo da redovito prate zdravstveno stanje vinove loze te obavljaju zaštitu svakih 10 do 12 dana.

Za zaštitu od infekcije uzročnikom plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola) preporučamo primjenu fungicida kombiniranog kontaktnog i sistemičnog mehanizma djelovanja kao što su Forum star, Folpan gold, Orvego, Sphinx extra 685 WDG, Zorvec Vinabel, Metomorf F, Profiler, Momentum trio,  Magma Triple i slični.

U slučaju tuče birajte bripravke koji u sebi sadrže folpet ili bakar.

Za zaštitu od pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) predlažemo primijeniti neki od fungicida: Dynali, Luna expirience, Revyona, Nativo 75 WG, Mystic EC, Vivando, Talendo extra, Stroby WG, Folicur EW 250, Domark 40 ME, Prosper, Colis SC, i sl.

S obzirom na najavu vrlo visokih temperatura vodite računa da pripravci na bazi sumpora mogu izazvati fitotoksičnost! Zaštitu obavite u periodu dana s najnižom temperaturom.

Podsjećamo vinogradare da se  2-3 tjedna nakon prvog suzbijanja ličinki američkog cvrčka preporuča obaviti drugo tretiranje te krajem lipnja u vinograd postaviti žute ljepljive ploče radi praćenja populacije odraslih oblika američkog cvrčka

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuke

Količina kiše koja je pala u razdoblju od 10.-17. lipnja isprala je preventivna zaštitna sredstva pa voćarima preporučamo da prije naredne kiše obave preventivnu zaštitu plodova  od uzročnika krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) primjenom pripravaka kontaktnog djelovanja na osnovi aktivne tvari ditianon (Delan 700 WDG, Envita, Delan PRO, Alcoban, Dynamo)  ili na bazi kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor ili Scab 80 WG) ili na bazi metirama (Polyram).

Za zaštitu od pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha)  mogu se koristiti pripravci kao što su Luna Expirience, Luna Care, Topas 100 EC, Domark 40 ME, Nativo 75 WG, Bellis i slični.

Zbog najave vrlo visokih temperatura budite oprezni s primjenom sumpora!

I dalje bilježimo let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) i savijača kožice ploda (Archips) te je potrebno ponoviti njegovo suzbijanje. Insekticidi dopušteni za suzbijanje jabučnog savijača su: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

Porastom temperature zraka, koju prati visoka relativna vlaga stvaraju se povoljni uvjeti za rast populacije lisnih uši i crvenog voćnog pauka, stoga upozoravamo voćare da vrše preglede nasada na prisutnost ovih štetnika.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Kišovito i nestabilno vrijeme omogućuje razvoj bolesti lista i ploda u voćnjacima koštičavog voća.

Za zaštitu od truleži plodova i pepelnice (Podosphaera pannosa var. pannosa) na breskvama se mogu koristiti pripravci Luna Expirience, Revyona (karenca 3 dana), Nativo 75 WG (karenca 7 dana), a pripravci Switch, Chorus 50 WG (karenca 7 dana) i Teldor (karenca 3 dana) te mikrobiološki pripravak Serenade ASO registrirani su samo za suzbijanje truleži plodova.

Pripravci Revyona, Nativo 75 WG, Switch,  Chorus 50 WG i Serenade ASO mogu se primijeniti i na nektarinama.

Za zaštitu od truleži plodova šljive dozvoljeni su Teldor, Revyona (karenca 3 dana), Nativo 75 WG, Switch 62,5 WG, Chorus 50 WG (karenca 7 dana) te mikrobiološki pripravak Serenade ASO bez propisane karence.

U nasadima bresaka, nektarina i šljiva bilježimo let breskvinog savijača i moljca te šljivinog savijača. Druga generacija ovih štetnika puno je opasnija za plodove u fazi dozrijevanja pa proizvođačima preporučamo da u narednim danima planiraju njihovo suzbijanje. Pri tome preporučamo da odabirete insekticide kraće karence, a breskve koje se beru ne tretirate!

Za suzbijanje breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella), uzročnika „crvljivosti“ plodova, mogu se koristiti insekticidi Dipel DF, Carpovirusine EVO 2 (karenca 3 dana) Runner  SC, Affirm, Delegate 250 WG (karenca 7 dana), Affirm opti, Coragen 20 SC (karenca 14 dana). Vodite računa o dozvoljenom maksimalnom broju tretiranja nekim insekticidom u jednoj sezoni!

Za suzbijanje šljivinog savijača (Cydia funebrana) mogu se koristiti insekticidi Carpovirusine EVO 2 (karenca 3 dana), Delegate 250 WG, Affirm opti (karenca 7 dana),  Coragen 20 SC (karenca 14 dana).

Vodite računa o karenci odabranog pripravka, a na sortama koje su pred berbom ne provodite tretiranje sredstvima za zaštitu bilja.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Topli i kišoviti svibanj, uz izrazito veliku količinu kiše početkom lipnja pogodovali su razvoju bolesti vinove loze. U vinogradima s lošijom zaštitom vidljive su pjege plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola) uz sporulaciju na naličju koja tijekom noćne rose na lišću omogućuje sekundarno širenje bolesti u vinogradu.

U narednom razdoblju očekujemo vrlo toplo i sparno vrijeme, osobito tijekom vikenda, što će pogodovati i razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator).

Vinogradarima savjetujemo da redovito prate zdravstveno stanje vinove loze te obavljaju zaštitu svakih 10 do 12 dana.

Za zaštitu od infekcije uzročnikom plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola) preporučamo primjenu fungicida kombiniranog kontaktnog i sistemičnog mehanizma djelovanja kao što su Forum star, Folpan gold, Orvego, Sphinx extra 685 WDG, Zorvec Vinabel, Metomorf F, Profiler, Momentum trio, Magma Triple i slični.

Pripravci koji u sebi sadrže folpet smanjit će i zarazu uzročnikom ranog botritisa. Kod osjetljivih sorata zbog  vrlo povoljnih uvjeta za razvoj sive plijesni  mogu se koristiti i specifični botriticidi Teldor, Pyrus 400 SC, Switch, Cantus, Chorus 75 WG, Geox i dr.

U zaštiti od pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) predlažemo primijeniti neki od fungicida: Dynali, Luna expirience, Revyona, Nativo 75 WG, Mystic EC, Vivando, Talendo extra, Stroby WG, Folicur EW 250, Domark 40 ME, Prosper, Colis SC, i sl.

U vinogradima nalazimo ličinke američkog cvrčka, uglavnom L2 stadija, a vidljiv je i početak simptoma zlatne žutice vinove loze. Po završetku cvatnje potrebno je obaviti  suzbijanje ličinki američkog cvrčka nekim od dozvoljenih insekticida. Insekticidi Sivanto Prime i Neemek Ten su sistemičnog djelovanja i najpogodniji su za prvo suzbijanje mlađih razvojnih stadija. Osim njih, sa suzbijanje su registrirani i sintetski piretroidi Decis 2,5 EC, Chythrin Max, Cypgold, Mavrik FLO, Evure.

Za ekološku proizvodnju prikladni su insekticidi na bazi piretrina Abanto, Krisant EC, Pyregard, Direkt Green, Asset Five i Pirecris, na bazi azadiraktina Neemik Ten, te na bazi masnih kiselina kalijeve soli kao što je Flipper.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima jabuke

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuka proteklo je 12 dana. U tom je periodu prevladavalo toplo vrijeme s temperaturama u rasponu od 11 do 26˚C uz česte pljuskove, lokalno izrazito obilne. Agroklimatske stanice su u tom periodu zabilježile od 20 do 93 litre kiše koja je isprala preventivne fungicide, a zabilježeni su i uvjeti za nove sekundarne infekcije uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis).

Zaštitu plodova jabuka tijekom ljetnih mjeseci treba ponoviti nakon ispiranja, a prije nove najavljene kiše.

Tablica 1: Količina oborine zabilježena agroklimatskim stanicama u razdoblju od 23.5. do 4.6.2024.

Lokalitet Oborine (mm/m2)
Apatovec 56
Brezje Miholečko 77
Đelekovec 69
Đurđevac 39
Gola 20
Gorica 93
Gornja Rijeka 70
Hlebine 54
Kalnik 52
Koprivnica 39
Kozarevac 50
Križevci 55
Lukovec 67
Mičetinac 51
Novigrad Podravski 61
Podravske Sesvete 71
Reka 81
Sirova Katalena 81
Suha Katalena 64
Sveti Petar Čvrstec 48
Špiranec 56

Voćarima preporučamo da prije naredne kiše obave  preventivnu zaštitu plodova primjenom pripravaka kontaktnog djelovanja na osnovi aktivne tvari ditianon (Delan 700 WDG, Envita, Delan PRO, Alcoban, Dynamo)  ili na bazi kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor ili Scab 80 WG) ili na bazi metirama (Polyram).

Za zaštitu od pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha)  navedenim pripravcima može se dodati  pripravak na bazi sumpora.

I dalje bilježimo let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) te je potrebno ponoviti njegovo suzbijanje. Insekticidi dopušteni za suzbijanje jabučnog savijača su: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

Porastom temperature zraka, koju prati visoka relativna vlaga stvaraju se povoljni uvjeti za rast populacije lisnih uši i crvenog voćnog pauka, stoga upozoravamo voćare da vrše preglede nasada na prisutnost ovih štetnika.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima malina, kupina i borovnica

Malinama i kupinama u narednom razdoblju tijekom kišnih dana i zadržavanja rose prijeti opasnost od širenja bolesti kao što su žuta hrđa (Kuehneola uredinis), sušenje i pjegavosti izdanaka (Septocyta ruborum, Didymella applanata) te siva plijesan (Botrytis cinerea) dok na američkim borovnicama možemo očekivati štete od paleži cvijeta i truleži boba (Monilinia vaccinii-coymbosi)

 

Za zaštitu kupina i malina od sušenja mladica registriran je fungicid Folicur EW 250 (karenca 14 dana).

Za zaštitu od sive plijesni na malini, kupini  te truleži boba na borovnici dozvoljeni su Switch 62,5 WG (karenca 14 dana, maksimalno 2 primjene u sezoni) i mikrobiološki pripravak prikladan i za ekološku proizvodnju Serenade Aso (bez karence, maksimalno 6 primjena u vegetaciji).

 

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 

 

mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke za zaštitu vinove loze proteklo je 11 dana, a u tom je periodu na većini lokacija palo više od 30 litara kiše po kvadratnom metru. Tijekom prošlog tjedna počela je cvatnja ranih sorata vinove loze, a period cvatnje je izuzetno osjetljivo razdoblje za infekcije uzročnicima najznačajnijih bolesti vinove loze.

U narednom razdoblju očekujemo toplo, ali nestabilno vrijeme s povremenom kišom pa vinogradarima savjetujemo da redovito obavljaju zaštitu, osobito u vinogradima s vidljivim simptomima zaraze uzročnikom plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola).

 

Za zaštitu od infekcije uzročnikom plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola) preporučamo primjenu fungicida kombiniranog kontaktnog i sistemičnog mehanizma djelovanja kao što su Forum star, Folpan gold, Orvego, Sphinx extra 685 WDG, Zorvec Vinabel, Metomorf F, Profiler i slični.

Pripravci koji u sebi sadrže folpet smanjit će i zarazu uzročnikom ranog botritisa. Kod osjetljivih sorata mogu se koristiti i specifični botriticidi.

 

U zaštiti od pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) predlažemo primijeniti neki od fungicida: Dynali, Luna expirience, Revyona, Nativo 75 WG, Mystic EC, Vivando, Talendo extra, Stroby WG, Folicur EW 250, Domark 40 ME, Prosper, Colis SC, i sl.

 

Tijekom cvatnje nije dozvoljena primjena insekticida, a po završetku cvatnje planirajte suzbijanje ličinki američkog cvrčka koje trenutno nalazimo u vinogradima u najmlađim razvojnim stadijima.

 

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 

  1. mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuke

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuka proteklo je 8 dana. U tom je periodu prevladavalo toplo vrijeme s temperaturama u rasponu od 12 do 27˚C uz povremenu obilniju kišu. Agroklimatske stanice su zabilježile od 25 do 40 litara kiše, koja je isprala glavninu preventivnih fungicida, i uvjete za nove infekcije uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis).

Prema svim agroklimatskim stanicama na području naše županije suma temperatura većih od 0 mjerenih od 1. siječnja prešla je 1400 °C te voćnjacima ne prijeti opasnost od primarnih infekcija uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis), no u voćnjacima s vidljivim pjegama postaji opasnost od sekundarnog širenja bolesti.

 

Voćarima preporučamo da prije naredne kiše ponove preventivnu zaštitu plodova primjenom pripravaka kontaktnog djelovanja osnovi aktivne tvari ditianon  (Delan 700 WDG, Envita, Delan PRO, Alcoban, Dynamo)  ili na bazi kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor ili Scab 80 WG) ili na bazi metirama (Polyram).

Za zaštitu od pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha)  navedenim pripravcima može se dodati  pripravak na bazi sumpora.

 

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest proizvođačima kukuruza

U usjevima kukuruza nakon nicanja, a nakon što kukuruza ima tri prava lista primjenjuju se herbicidi za korekciju prethodnih tretmana ili za suzbijanje višegodišnjih korova (slak, sirak i dr.).

Zaštita se u pravilu provodi do 8 listova kukuruza, a učinak herbicida usko je povezan sa razvojnom fazom korova.

Za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu mogu se primijeniti herbicidi: Banvel 480 S, Calaris 400 SC, Mustang,Fraxion, Basagran 480, Peak 75 WG, Starane 250, Callam, Motikan, Kalimba i dr.

Za suzbijanje uskolisnih korova mogu se primijeniti herbicidi: Tarot 25 DF, Motivell, Trawel, Elumis, Equip, Milagro  i dr.

Za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova mogu se primijeniti herbicidi: Elumis  Peak, Elumis Banvel, Monsoon active, Milagro Plus, Principal Plus 66,5 WG , Laudis , Cyntel 51 WG, Capreno, Spandis, Nikita i dr.

Herbicidima u ovom tretmanu potrebno je dodavati okvašivače.

Na parcelama na kojima korovi nejednako niču preporučamo da primijenite herbicide u split aplikaciji  u fazi kad su korovi mali  (preporučenu dozi prepolovite na pola i obavite tretiranje u dva navrata u razmaku od tjedan dana).    

Kod tretmana obavezno paziti na mogućnost zanošenja sredstva na susjedne parcele.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

                                                                                                      Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                e-mail:sanja.vukovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Prognostičari od sredine u nastavku tjedna najavljuju promjenjivo vrijeme s olujnim nevremenima, a takvo kišovito i nestabilno vrijeme omogućuje razvoj bolesti lista i ploda u voćnjacima koštičavog voća.

Za zaštitu od infekcije uzročnikom šupljikavosti lista (Stigmina carpophila). na koštičavom voću (osim višnje!) mogu se koristiti pripravci na osnovi kaptana (Captan WP 50, Kastor), na trešnji, breskvi i nektarini se može koristiti i Delan 700 WDG, a na višnji i marelici dozvolu ima Merpan 80 WDG.

Za zaštitu breskve od pepelnice i truleži plodova mogu se koristiti Luna Experience, Nativo 75 WG i Revyona  te drugi registrirani pripravci.

 Za preventivnu zaštitu od kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) na višnji se mogu koristiti Chromodin S-65, Syllit 544 SC (karenca 14 dana) i Luna Expirience (karenca 7 dana), dok su na trešnji dozvoljeni Chromodin S-65 i Syllit 544 SC (karenca 14 dana). Pripravak Luna Expirience registriran je i za suzbijanje truleži ploda, a na trešnji ima karencu 3 dana.

Za zaštitu šljive od narančaste pjegavosti dozvoljeni su Futura 50 WP i Kastor.

 Za zaštitu od bakterijskih bolesti i smeđe truleži ploda mogu se koristiti mikrobilološki pripravci kao Serenade ASO bez karence.

 U nasadima višnje i trešnje tijekom sunčanih dana traje let trešnjine muhe. Provjerite ulove na žutim ljepljivim pločama te prema potrebi obavite suzbijanje insekticidima: Mospilan 20 SG, Mospilan 20 SP (karenca za višnju i trešnju 14 dana), Decis 100 EC, Scatto, Rotor Super, Demetrina 25 EC, Deltagri (karenca za višnju i trešnju 7 dana).

 Pripravci Mospilan 20 SG i Mospilan 20 SP učinkoviti su i za suzbijanje lisnih uši čiju je populaciju na koštičavom voću također potrebno pratiti.

 U nasadima bresaka, nektarina i šljiva traje let breskvinog savijača i moljca te šljivinog savijača. Druga generacija ovih štetnika puno je opasnija za plodove u fazi dozrijevanja pa proizvođačima preporučamo da krajem mjeseca planiraju njihovo suzbijanje. Pri tome preporučamo da odabirete insekticide kraće karence.

 Za suzbijanje breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella), uzročnika „crvljivosti“ plodova, mogu se koristiti insekticidi Dipel DF, Carpovirusine EVO 2 (karenca 3 dana) Runner  SC, Affirm, Delegate 250 WG (karenca 7 dana), Affirm opti, Coragen 20 SC (karenca 14 dana). Vodite računa o dozvoljenom maksimalnom broju tretiranja nekim insekticidom u jednoj sezoni!

 Vodite računa o karenci odabranih preparata, osobito na ranim sortama voća, a voće koje je u fazi dozrijevanja ne tretirati.

  Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr