Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Kišovito i nestabilno vrijeme omogućuje razvoj bolesti lista i ploda u voćnjacima koštičavog voća.

Za zaštitu od truleži plodova i pepelnice (Podosphaera pannosa var. pannosa) na breskvama se mogu koristiti pripravci Luna Expirience, Revyona (karenca 3 dana), Nativo 75 WG (karenca 7 dana), a pripravci Switch, Chorus 50 WG (karenca 7 dana) i Teldor (karenca 3 dana) te mikrobiološki pripravak Serenade ASO registrirani su samo za suzbijanje truleži plodova.

Pripravci Revyona, Nativo 75 WG, Switch,  Chorus 50 WG i Serenade ASO mogu se primijeniti i na nektarinama.

Za zaštitu od truleži plodova šljive dozvoljeni su Teldor, Revyona (karenca 3 dana), Nativo 75 WG, Switch 62,5 WG, Chorus 50 WG (karenca 7 dana) te mikrobiološki pripravak Serenade ASO bez propisane karence.

U nasadima bresaka, nektarina i šljiva bilježimo let breskvinog savijača i moljca te šljivinog savijača. Druga generacija ovih štetnika puno je opasnija za plodove u fazi dozrijevanja pa proizvođačima preporučamo da u narednim danima planiraju njihovo suzbijanje. Pri tome preporučamo da odabirete insekticide kraće karence, a breskve koje se beru ne tretirate!

Za suzbijanje breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella), uzročnika „crvljivosti“ plodova, mogu se koristiti insekticidi Dipel DF, Carpovirusine EVO 2 (karenca 3 dana) Runner  SC, Affirm, Delegate 250 WG (karenca 7 dana), Affirm opti, Coragen 20 SC (karenca 14 dana). Vodite računa o dozvoljenom maksimalnom broju tretiranja nekim insekticidom u jednoj sezoni!

Za suzbijanje šljivinog savijača (Cydia funebrana) mogu se koristiti insekticidi Carpovirusine EVO 2 (karenca 3 dana), Delegate 250 WG, Affirm opti (karenca 7 dana),  Coragen 20 SC (karenca 14 dana).

Vodite računa o karenci odabranog pripravka, a na sortama koje su pred berbom ne provodite tretiranje sredstvima za zaštitu bilja.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Pripremi za ispis