Agroekonomika

Agroekonomika, Ratarstvo, Savjet

ANALIZA KOMPARATIVNIH POKUSA HIBRIDA KUKURUZA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE 2019 -2021

 

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede u suradnji sa svim zainteresiranim sjemenskim kućama registriranim u RH za prodaju sjemena kukuruza, postavila  je  zajednički pokus kukuruza koji je po identičnim metodološkim uvjetima  bio sijan od 2019. do 2021. godine. Pokusi je bio sijan na 4 lokacije: Vukovarsko-srijemska županija: OPG Šibalić Marko – Nijemci;  Osječko-baranjska županija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti – Osijek; Bjelovarsko Bilogorska županija: OPG Skender Mihael – Nova Ploščica i Međimurska Županija: OPG Babić Zvonimir – Sveti Martin na Muri.

 

Cilj istraživanja bio je utvrđivanje komercijalnih (ekonomskih)  vrijednosti u proizvodnji zrna kukuruza, hibrida koji su osobno predložili predstavnici sjemenarskih kuća. Analiza rezultata obuhvaća FAO skupine hibrida regionalno (županijsko okruženje) i globalno (područje RH) te utvrđivanje adaptabilnosti kroz stabilnosti i ekonomičnosti po pojedinim hibridima također regionalno i lokalno.

 

Metodologija pokusa svake lokacije imala je sljedeće kriterije:

 

 • Sjetva komercijalnih hibrida FAO: 300, 400 i 500 prema osobnom odabiru sjemenskih kuća
 • Ciljana gnojidba za minimalno 12 t suhog zrna po ha (svaki pokus zasebno)
 • Sjetva po FAO skupinama i po identičnom rasporedu na svim lokacijama
 • Vrijeme trajanja pokusa 3 godine (isti hibridi na svim lokacijama u svim godinama)
 • Ekonomska analiza obračunata na bazi otkupne cijene sirovog zrna kn/kg: (prinos sirovog zrna kg/ha) uvećana za pripadajuću cijena vlažnog zrna (kn/kg) po regiji, po godini, po FAO skupini po hibridu
 • Sjetva test hibrida identičnog u svim FAO skupinama
 • Pokusna površina oko 500 m2

 

Napomene:

 1. Pokus je na početku zasijan sa 46 identičnih hibrida na svim lokacijama, do kraja istraživanja dolazilo je do izmjena hibrida unutar pokusa, tako da je kriterij analize iz metodologije zadovoljilo ukupno 30 hibrida
 2. U prvoj godini postavljenog pokusa test hibrid na lokaciji u Vukovarsko-srijemskoj županiji ukazao je da na problem velikog odstupanja ostvarenih prinosa u FAO skupini 400. U toj godini ta skupina hibrida nije ušla u analitiku prosječnih vrijednosti i to je bio jedini zabilježeni slučaj na koji je ukazao test hibrid i ti rezultati nisu uzeti u obzir.

 

Regionalni rezultati već su objavljeni zasebno za svaku pojedinu lokaciju.

 

Ova analiza obuhvaća objedinjene prosječne rezultate svih lokacija u tri godine ovoga pokusa i kao takva prikazuje prosječne ekonomske rezultate (2019-2021) po FAO skupini i hibridima (30 identičnih iz metodoloških uvjeta).

 

Prosječni ekonomski pokazatelji po lokacijama:

AGROEKONOMSKI POKAZATELJI
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
FAO SKUPINA cijena kn/kg prinos vlažnog zrna kg/ha bruto vrijednost kn/ha
FAO 300 1,12 10720 12006
FAO 400 1,07 9556 10224
FAO 500 1,05 10331 10848
PROSJEK POKUSA 1,07 10125 10833
BRUTO TROŠAK kn/ha 5602,1
NETO DOBIT kn/ha 5231,3
troška proizvodnje kn/kg 0,55
OSJEČKO-BARANJSKA
FAO SKUPINA cijena kn/kg prinos vlažnog zrna kg/ha bruto vrijednost kn/ha
FAO 300 1,05 13191 13850
FAO 400 1,02 13735 14009
FAO 500 1,00 14420 14420
PROSJEK POKUSA 1,02 13818 14095
BRUTO TROŠAK kn/ha 4950,0
NETO DOBIT kn/ha 9144,5
troška proizvodnje kn/kg 0,36
BJELOVARSKO BILOGORSKA
FAO SKUPINA cijena kn/kg prinos vlažnog zrna kg/ha bruto vrijednost kn/ha
FAO 300 0,94 13847 13016
FAO 400 0,87 15549 13527
FAO 500 0,78 16550 12909
PROSJEK POKUSA 0,85 15514 13187
BRUTO TROŠAK kn/ha 6272,6
NETO DOBIT kn/ha 6913,9
trošak proizvodnje kn/kg 0,40
MEĐIMURSKA
FAO SKUPINA cijena kn/kg prinos vlažnog zrna kg/ha bruto vrijednost kn/ha
FAO 300 0,96 15181 14574
FAO 400 0,92 14929 13735
FAO 500 0,87 15280 13294
PROSJEK POKUSA 0,92 15026 13824
BRUTO TROŠAK kn/ha 6539,3
NETO DOBIT kn/ha 7284,8
trošak proizvodnje kn/kg 0,44

 

Prosjek ekonomskih pokazatelja – sve lokacije

Prosjek pokusa 2019-2021
FAO SKUPINA cijena kn/kg prinos vlažnog zrna kg/ha bruto vrijednost kn/ha
FAO 300 1,00 13234 13234
FAO 400 0,99 13442 13308
FAO 500 0,94 14146 13297
PROSJEK POKUSA 0,99 13607 13471
BRUTO TROŠAK kn/ha 5841,0
NETO DOBIT kn/ha 7630,3
troška proizvodnje kn/kg 0,43

 

Pregled ekonomskih pokazatelja kroz lokacije (ispod) dobro oslikava da najviši prinos ujedno ne jamči i naj bolje ekonomske rezultate. Izbalansirani inputi i ostvareni rezultati prinosa koji se očituju u troškovima proizvodnje kn/kg puno više pokazuju jer je očito da su u takvim uvjetima konačni ekonomski efekti puno bolji gdje su troškovi niži ne ovisno o ostvarenim prinosima.

Vukovarsko-srijemska Osječko-baranjska Bjelovarsko-bilogorska Međimurska
prinos vlažnog zrna kg/ha 10125 13818 15514 15026
bruto dohodak kn/ha 10833 14095 13187 13824
neto dobit kn/ha 5231 9145 6914 7285
trošak kn/kg 0,55 0,36 0,40 0,44

 

Analiza prosječnih ekonomskih rezultata po hibridima 2019-2020 (prosjek sve lokacije)

hibrid vlaga u berbi prinos suhog zrna kg/ha  prinos vlažnog zrna kg/ha  cijena vlažnog zrna kn(kg ostvareni bruto prihod kn/ha
Andromeda 23,9 13734 15750 0,92 14490
P9889 18,9 13345 14202 1,02 14486
LG 31.545 24,4 13682 15827 0,90 14244
P9911 20,1 13172 14279 0,99 14137
KWS Toscano 20,4 12919 14075 0,99 13934
P0725 22,3 13199 14733 0,94 13849
DKC 5068 19,9 12830 13836 1,00 13836
P0217 20,4 12828 13969 0,99 13829
KWS Kashmir 19,3 12864 13769 1,00 13769
P9978 19,3 12819 13737 1,00 13737
DKC 5182 20,5 12706 13852 0,99 13713
DKC 5830 22,3 13077 14579 0,94 13704
KWS Kapitolis 19,7 12662 13644 1,00 13644
LG 30.500 20,9 12519 13778 0,99 13641
MAS 56 A 22,7 12808 14435 0,94 13569
Carioca 21,1 12733 14039 0,96 13477
AJOWAN 18,8 12402 13185 1,02 13449
KWS Smaragd 18,4 12259 12969 1,02 13228
MAS 34 B 18,5 12215 12942 1,02 13200
Bilbao 21,9 12346 13740 0,96 13191
KWS Kollegas 20,5 12104 13218 0,99 13086
KULAK 20,4 11822 12892 0,99 12763
AGRAM 19,9 11786 12750 1,00 12750
MAS 48 L 21,0 11705 12874 0,99 12745
KWS Orlando 22,6 11960 13397 0,94 12593
OS 398 19,9 11432 12322 1,00 12322
TOMASOV 20,6 11173 12243 0,99 12121
VELIMIR 23,0 11393 12894 0,94 12121
BC 415 21,7 11308 12573 0,96 12070
MAJSTOR 22,5 10824 12131 0,94 11403

 

Zaključci:

 • Analiza svih lokacija (globalno RH) nije izdvojila niti utvrdila značajne razlike po FAO skupinama hibrida – sve je ekonomski bilo podjednako
 • Analiza po lokacijama (regionalna) za svaku je pojedinu lokaciju drugačija i specifičnija
 • Lokacija u kombinaciji sa klimatskim čimbenicima ima ogroman utjecaj na konačne rezultate i unutar FAO skupine i pojedinačno po hibridu
 • POTVRĐENO PRAVILO DA U SJETVU TREBA IĆI SA VIŠE RAZLIČITIH HIBRIDA RAZLIČITIH FAO SKUPINA

 

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede

Zdravko Tušek, Jelena Đugum, Tatjana Međimurec, Siniša Hrgović, Suzana Pajić, Iva Majhen Vlašićek, Juraj Klarić, Đuro Cerovčec

 

Agroekonomika, Ratarstvo, Savjet

KOMPARATIVNI POKUSI HIBRIDA KUKURUZA 2019-2021 MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

 

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, u suradnji sa svim zainteresiranim tvrtkama koje se bave oplemenjivanjem, sjemenarstvom i distribucijom  kukuruza na području Republike Hrvatske, 2019. godine pokrenula je  zajednički projekt postavljanja  komparativnih pokusa hibrida kukuruza. Pokus je posijan, praćen i analiziran na četiri različite lokacije: Vukovarsko-srijemska županija (OPG Šibalić Marko – Nijemci); Osječko-baranjska županija (Fakultet agrobiotehničkih znanosti – Osijek); Bjelovarsko Bilogorska županija (OPG Skender Mihael – Nova Ploščica) i Međimurska Županija (OPG Babić Zvonimir – Sveti Martin na Muri).

Tvrtke koje se bave oplemenjivanjem/distribucijom sjemena kukuruza odabrali su hibride kukuruza za pokus. Cilj pokusa je bio praćenje ekonomsko-komercijalnih pokazatelja tri najzastupljenije FAO skupine hibrida na području Republike Hrvatske (FAO 300; FAO 400 i FAO 500), a nakon berbe obavljena je analiza po lokacijama, FAO skupinama, pojedinačnim hibridima po lokaciji, godini i ukupno (prosjek sve 4 lokacije). Metodologija samog pokusa bila je ponavljanje istih hibrida po lokacijama i godinama. Kao što je već navedeno, konačni rezultati analizirani su kroz komercijalnu vrijednost zrna kukuruza sukladno uvjetima otkupnih vrijednosti na tržištu u vrijeme žetve u svakoj pojedinoj godini tijekom provođenja komparativnog pokusa.

 

Ostvareni rezultati pokusa na području Međimurske županije

 

Tablični prikazi rezultata pokazuju:

 

 • Redoslijed hibrida na temelju ostvarene bruto vrijednosti u kn/ha, koja je produkt ostvarenih prinosa u berbi (vlažno zrno), izmjerene vlage i cijene vlažnog zrna (ovisno o vlazi zrna u berbi) svih hibrida u pokusu po godinama (2019.-2021.)

 

 • Redoslijed hibrida – prosjek sve tri godine koji uključuje isključivo hibride sijane u sve tri godine. Također se radi o redoslijedu hibrida na temelju ostvarene bruto vrijednosti izražene u kn/ha, koja je produkt ostvarenih prinosa u berbi (vlažno zrno), izmjerene vlage i cijene vlažnog zrna (ovisno o vlazi zrna u berbi) kroz obuhvaćeno razdoblje sjetve pokusa izraženo kao prosjek kroz tri godine

 

 • Prosječne agroekonomske pokazatelje po FAO skupinama 2019.-2021. godina

 

 

Rezultati u 2019. godini

hibrid vlaga u berbi prinos suhog zrna kg/ha  prinos vlažnog zrna kg/ha  cijena vlažnog zrna kn/kg bruto dohodak kn/ha
DKC 5092 19,5 15834 16915 0,70 11841
P9889 18,7 15248 16129 0,72 11613
Andromeda 20,6 15431 16714 0,69 11532
Chorintos 17,6 14797 15444 0,74 11428
INCLUSIVE 18,7 14904 15766 0,72 11352
DKC 5685 21,9 15087 16613 0,67 11131
KWS Kapitolis 19,4 14833 15827 0,70 11079
MAS 34 B 18,1 14611 15343 0,72 11047
P0200 19,6 14702 15726 0,70 11008
LG 31.377 19,2 14718 15665 0,70 10966
KWS Toscano 20,6 14668 15887 0,69 10962
P9911 19,4 14549 15524 0,70 10867
Premeo 18,6 14198 15000 0,72 10800
P9978 19,8 14327 15363 0,70 10754
TWEETOR 20,8 14334 15565 0,69 10740
AGRAM 20,3 14237 15363 0,69 10600
P0725 21,6 14373 15766 0,67 10563
KWS Smaragd 17,9 13588 14234 0,74 10533
DKC 4943 18,2 13865 14577 0,72 10495
DKC 5068 19,2 14036 14940 0,70 10458
AJOWAN 18,4 13735 14476 0,72 10423
KWS Kollegas 19,4 13907 14839 0,70 10387
DKC 5182 19,2 13449 14315 0,70 10020
LG 31.545 24,9 14243 16310 0,61 9949
AKINOM 21,8 13420 14758 0,67 9888
P0412 22,1 13605 15020 0,65 9763
DELON 19,7 12820 13730 0,70 9611
P0217 19,6 12817 13710 0,70 9597
KWS Orlando 22,3 13334 14758 0,65 9593
KULAK 22,4 13280 14718 0,65 9567
KWS Kashmir 19 12495 13266 0,72 9552
Bilbao 20 12641 13589 0,70 9512
LG 30.500 19,7 12349 13226 0,70 9258
DKC 5830 19,6 12252 13105 0,70 9173
BC415 22,4 12734 14113 0,65 9173
Atomic 23,4 12822 14395 0,63 9069
OS 4014 20,8 12087 13125 0,69 9056
Carioca 23,2 12693 14214 0,63 8955
VELIMIR 25,8 12803 14839 0,60 8903
BC 323 19,3 11919 12702 0,70 8891
JABLAN 20,2 11786 12702 0,69 8764
MAS 48 L 20,8 11697 12702 0,69 8764
MAS 56 A 20 11628 12500 0,70 8750
MAJSTOR 23,4 11852 13306 0,63 8383
Zoan 27,8 12525 14919 0,55 8206
OS398 21,6 11046 12117 0,67 8118
POSAVAC 36 17 10313 10685 0,74 7907
TOMASOV 20,8 10435 11331 0,69 7818
INSTRUKTOR 21,5 9570 10484 0,67 7024

 

Rezultati u 2020. godini

hibrid vlaga u berbi prinos suhog zrna kg/ha  prinos vlažnog zrna kg/ha  cijena vlažnog zrna kn/kg bruto dohodak kn/ha
P9978 22,6 16275 18083 0,70 12658
P0725 25,8 15895 18422 0,65 11974
P9889 21,8 15107 16614 0,72 11962
P9911 21,5 15165 16614 0,72 11962
KWS Toscano 22,9 15199 16953 0,70 11867
P0217 23,8 15422 17405 0,68 11835
DKC 5092 21,1 15035 16388 0,72 11799
AGRAM 24,8 15615 17857 0,66 11786
Zoan 27,2 16551 19552 0,60 11731
Andromeda 26,2 15906 18535 0,63 11677
AJOWAN 21,9 14677 16162 0,72 11637
MAS 34 B 22,0 14658 16162 0,72 11637
LG 31.330 22,0 14556 16049 0,72 11555
LG 31.545 29,7 16168 19778 0,58 11472
KWS Kashmir 22,3 14704 16275 0,70 11392
GLUMANDA 20,2 14263 15371 0,74 11374
P1241 26,4 15379 17970 0,63 11321
LG 31.455 24,3 15022 17066 0,66 11264
LG 30.500 25,1 15060 17292 0,65 11240
DKC 5068 22,7 14425 16049 0,70 11234
TWEETOR 22,7 14425 16049 0,70 11234
KWS Smaragd 21,7 14200 15597 0,72 11230
DKC 4943 21,0 13808 15032 0,74 11123
VELIMIR 25,4 14804 17066 0,65 11093
LG 31.390 22,3 14296 15823 0,70 11076
LG 31.388 23,2 14433 16162 0,68 10990
KWS Kapitolis 22,1 14128 15597 0,70 10918
KULAK 22,3 14091 15597 0,70 10918
AGRISTER 25,7 14451 16727 0,65 10873
DELON 21,8 13566 14919 0,72 10741
MAS 56 A 26,4 14315 16727 0,63 10538
Carioca 23,8 13719 15484 0,68 10529
GLORIETT 21,6 13291 14580 0,72 10497
URBANIX 22,8 13392 14919 0,70 10443
INCLUSIVE 22,6 13325 14806 0,70 10364
LG 30.597 25,4 13725 15823 0,65 10285
PERSIC 22,3 13275 14693 0,70 10285
LG 31.415 21,8 12949 14241 0,72 10253
DKC 5182 22,2 13087 14467 0,70 10127
MAJSTOR 24,4 13413 15258 0,66 10070
Bilbao 24,6 13377 15258 0,66 10070
BC 415 23,7 13035 14693 0,68 9991
BC 323 21,1 12339 13449 0,72 9684
DKC 5830 23,8 12417 14014 0,68 9530
MAS 48 L 26,7 12716 14919 0,63 9399
INSTRUKTOR 24,6 12287 14014 0,66 9250
POSAVAC 36 21,3 11687 12771 0,72 9195
KWS Kollegas 26,5 12074 14127 0,63 8900
OS 398 23 11334 12658 0,70 8861
KWS Orlando 26,1 11848 13788 0,63 8687
TOMASOV 24,6 11395 12997 0,66 8578

 

Rezultati u 2021. godini

hibrid vlaga u berbi prinos suhog zrna kg/ha  prinos vlažnog zrna kg/ha  cijena vlažnog zrna kn/kg bruto dohodak kn/ha
P9889 22,0 14129 15578 1,50 23367
Carioca 25,6 14242 16463 1,41 23212
PERSIC 26,9 14167 16667 1,39 23167
LG 31.545 30,2 14466 17823 1,29 22992
AGRAM 23,5 13918 15646 1,46 22844
DKC 5685 26,6 13993 16395 1,39 22788
DKC 5182 28,0 14010 16735 1,36 22759
Ignis 21,3 13882 15170 1,50 22755
LG 31 390 23,7 13640 15374 1,46 22446
AJOWAN 22,0 13512 14898 1,50 22347
DKC 5092 27,0 13628 16054 1,39 22316
KWS Kapitolis 22,4 13566 15034 1,48 22250
KWS Smaragd 21,4 13492 14762 1,50 22143
DKC 5068 24,4 13455 15306 1,44 22041
Andromeda 31,6 13905 17483 1,26 22029
BC 323 24,7 13342 15238 1,44 21943
INKLUSIVE 24,6 13241 15102 1,44 21747
KWS Kashmir 22,0 13142 14490 1,50 21735
TWEETOR 24,6 13121 14966 1,44 21551
LG 31 455 25,2 13254 15238 1,41 21486
OS 398 23,4 13088 14694 1,46 21453
LG 31.415 23,4 13088 14694 1,46 21453
LG 30.500 25,9 13071 15170 1,41 21390
MAS 48 L 25,3 13118 15102 1,41 21294
Bilbao 26,6 13006 15238 1,39 21181
P9978 23,4 12906 14490 1,46 21155
MAS 34 B 21,9 12788 14082 1,50 21122
TOMASOV 26,3 13000 15170 1,39 21086
KWS Toscano 26,9 12779 15034 1,39 20897
MAS 56 A 28,4 12970 15578 1,34 20875
DKC 4943 22,3 12661 14014 1,48 20740
DKC 5830 28,4 12743 15306 1,34 20510
P9911 27,0 12473 14694 1,39 20424
Minerva 22,4 12215 13537 1,48 20035
P0217 26,0 12175 14150 1,41 19951
P0725 27,3 12249 14490 1,36 19706
P0412 26,7 11973 14048 1,39 19526
KWS Kollegas 27,0 11895 14014 1,39 19479
KWS Orlando 29,6 12140 14830 1,31 19427
KULAK 26,4 11935 13946 1,39 19384
DELON 27,5 11986 14218 1,36 19336
BC 415 28,4 11950 14354 1,34 19234
INSTRUKTOR 26,3 11776 13741 1,39 19101
GLORIETT 23,6 11543 12993 1,46 18970
FILIGRAN 26,7 11596 13605 1,39 18912
AKINOM 29,1 11609 14082 1,31 18447
BC 442 23,8 11151 12585 1,46 18374
Infinite 22,9 10917 12177 1,48 18022
LG 31.330 21,7 10591 11633 1,50 17449
OS 3114 22,9 10184,9 11360,5 1,48 16814
VELIMIR 28,2 9427,9 11292,5 1,34 15132
MAJSTOR 29,1 9365,8 11360,5 1,31 14882

 

REZULTATI: PROSJEK ZA RAZDOBLJE 2019. – 2021. GODINA

hibrid vlaga u berbi prinos suhog zrna kg/ha  prinos vlažnog zrna kg/ha  cijena vlažnog zrna kn/kg bruto dohodak kn/ha
P9889 20,8 14828 16107 0,99 15946
DKC 5092 22,5 14832 16453 0,94 15465
P9978 21,9 14503 15979 0,96 15339
AGRAM 22,9 14590 16289 0,94 15311
MAS 34 B 20,7 14019 15195 0,99 15043
AJOWAN 20,8 13975 15179 0,99 15027
Andromeda 26,1 15081 17577 0,85 14941
KWS Kapitolis 21,3 14175 15486 0,96 14866
SMARAGD 20,3 13760 14864 0,99 14716
KWS Toscano 23,5 14215 15958 0,92 14681
P9911 22,6 14062 15611 0,94 14674
INCLUSIVE 22,0 13823 15225 0,96 14616
P0725 24,9 14172 16226 0,90 14603
TWEETOR 22,7 13960 15526 0,94 14595
DKC 5068 22,1 13972 15431 0,94 14506
DKC 4943 20,5 13445 14541 0,99 14395
LG 31.545 28,3 14959 17971 0,80 14377
KWS Kashmir 21,1 13447 14677 0,96 14090
LG 30.500 23,6 13493 15229 0,92 14011
DKC 5182 23,1 13516 15172 0,92 13958
P0217 23,1 13471 15088 0,92 13881
Carioca 24,2 13552 15387 0,90 13848
KULAK 23,7 13102 14753 0,92 13573
Bilbao 23,7 13008 14695 0,92 13519
MAS 56 A 24,9 12971 14935 0,90 13442
DELON 23,0 12790 14289 0,94 13431
BC 323 21,7 12533 13796 0,96 13245
DKC 5830 23,9 12471 14142 0,92 13010
BC 415 24,8 12573 14386 0,90 12948
KWS Kollegas 24,3 12625 14327 0,90 12894
MAS 48 L 24,3 12510 14241 0,90 12817
KWS Orlando 26,0 12441 14459 0,87 12579
OS 398 22,7 11822 13156 0,94 12367
VELIMIR 26,5 12345 14399 0,85 12239
TOMASOV 23,9 11610 13166 0,92 12113
MAJSTOR 25,6 11543 13308 0,87 11578
INSTRUKTOR 24,1 11211 12747 0,90 11472

 

AGROEKONOMSKI POKAZATELJI PO FAO SKUPINAMA

AGROEKONOMSKI POKAZATELJI
MEĐIMURSKA
FAO SKUPINA cijena kn/kg prinos vlažnog zrna kg/ha bruto vrijednost kn/ha
FAO 300 0,96 15181 14574
FAO 400 0,92 14929 13735
FAO 500 0,87 15280 13294
PROSJEK POKUSA 0,92 15026 13824
BRUTO TROŠAK kn/ha 6539,3
NETO DOBIT kn/ha 7284,8
trošak proizvodnje kn/kg 0,44

 

Zaključak:

Na temelju prosječnih agroekonomskih pokazatelja po FAO skupinama (analiza obuhvaća hibride koji su bili zasijani u sve tri godine pokusa u razdoblju 2019. – 2021. godina za 37 hibrida kukuruza) ekonomski najisplativiji pokazali su se hibridi iz FAO skupine 300, slijede ih hibridi iz FAO skupine 400 te hibridi FAO skupine 500.

Interesantna činjenica za ovu lokaciju je upravo to saznanje da je FAO skupina 300 ekonomski bila najisplativija iz razloka što na ovoj lokaciji slične pokuse kontinuirano provodimo već više od 10 godina, a u tim prijašnjim pokusima bila je obrnuta situacija. Konkretno ekonomska analiza prednost je davala najkasnijoj FAO skupini hibrida koji su se radi dobre opskrbljenosti vodom tijekom vegetacije, karakterističnim za ovo područje,  isticali većim prinosima na račun  svojih realno viših genetskih potencijala. Sukladno ovoj promjeni nameće se zaključak da su i u ovoj županiji  klimatske promjene u smislu rasporeda oborina i temperatura tijekom vegetacije očito postale limitiran čimbenik što se direktno odrazilo na prinose kasnijih hibrida.

 

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede

Zdravko Tušek, Jelena Đugum, Tatjana Međimurec, Siniša Hrgović, Suzana Pajić, Iva Majhen Vlašićek, Juraj Klarić, Đuro Cerovčec

Agroekonomika, Ratarstvo, Savjet

KOMPARATIVNI POKUSI HIBRIDA KUKURUZA 2019.-2021. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

 Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, u suradnji sa svim zainteresiranim tvrtkama koje se bave oplemenjivanjem, sjemenarstvom i distribucijom  kukuruza na području Republike Hrvatske, 2019. godine pokrenula je  zajednički projekt postavljanja  komparativnih pokusa hibrida kukuruza. Pokus je posijan, praćen i analiziran na četiri različite lokacije: Vukovarsko-srijemska županija (OPG Šibalić Marko – Nijemci); Osječko-baranjska županija (Fakultet agrobiotehničkih znanosti – Osijek); Bjelovarsko Bilogorska županija (OPG Skender Mihael – Nova Ploščica) i Međimurska Županija (OPG Babić Zvonimir – Sveti Martin na Muri).

Tvrtke koje se bave oplemenjivanjem/distribucijom sjemena kukuruza odabrali su hibride kukuruza za pokus. Cilj pokusa je bio praćenje ekonomsko-komercijalnih pokazatelja tri najzastupljenije FAO skupine hibrida na području Republike Hrvatske (FAO 300; FAO 400 i FAO 500), a nakon berbe obavljena je analiza po lokacijama, FAO skupinama, pojedinačnim hibridima po lokaciji, godini i ukupno (prosjek sve 4 lokacije). Metodologija samog pokusa bila je ponavljanje istih hibrida po lokacijama i godinama. Kao što je već navedeno, konačni rezultati analizirani su kroz komercijalnu vrijednost zrna kukuruza sukladno uvjetima otkupnih vrijednosti na tržištu u vrijeme žetve u svakoj pojedinoj godini tijekom provođenja komparativnog pokusa.

 

Ostvareni rezultati pokusa na području Osječko-baranjske županije

 

Tablični prikazi rezultata pokazuju:

 

 • Redoslijed hibrida na temelju ostvarene bruto vrijednosti u kn/ha, koja je produkt ostvarenih prinosa u berbi (vlažno zrno), izmjerene vlage i cijene vlažnog zrna (ovisno o vlazi zrna u berbi) svih hibrida u pokusu po godinama (2019.-2021.)
 • Redoslijed hibrida – prosjek sve tri godine koji uključuje isključivo hibride sijane u sve tri godine. Također se radi o redoslijedu hibrida na temelju ostvarene bruto vrijednosti izražene u kn/ha, koja je produkt ostvarenih prinosa u berbi (vlažno zrno), izmjerene vlage i cijene vlažnog zrna (ovisno o vlazi zrna u berbi) kroz obuhvaćeno razdoblje sjetve pokusa izraženo kao prosjek kroz tri godine

 

 • Prosječne agroekonomske pokazatelje po FAO skupinama 2019.-2021. godina

 

Rezultati u 2019. godini

hibrid vlaga u berbi prinos suhog zrna kg/ha prinos vlažnog zrna kg/ha cijena vlažnog zrna kn/kg bruto dohodak kn/ha
DKC 5685 18,6 15652 16537 0,72 11906
P9911 16,5 15300 15758 0,75 11818
Andromeda 17,9 15208 15931 0,74 11789
P9978 16,2 15312 15714 0,75 11786
P0725 17,9 15084 15801 0,74 11693
DKC 5830 17,8 15061 15758 0,74 11661
KWS Kashmir 16,3 15083 15498 0,75 11623
MAS 56 A 18,8 15082 15974 0,72 11501
P9889 15,2 14812 15022 0,76 11416
DKC 4943 16,9 14682 15195 0,75 11396
P0217 16,9 14599 15108 0,75 11331
KWS Kapitolis 16,5 14585 15022 0,75 11266
P0200 16,3 14451 14848 0,75 11136
LG 31.545 21,5 15134 16580 0,67 11109
LG 30.500 18,7 14569 15411 0,72 11096
DKC 4920 17,2 14421 14978 0,74 11084
DKC 5068 16,9 14013 14502 0,75 10877
Carioca 18,4 14212 14978 0,72 10784
P0412 16,4 13887 14286 0,75 10714
MAS 34 B 15,4 13798 14026 0,76 10660
LG 31.377 16,1 13852 14199 0,75 10649
Premeo 16,3 13819 14199 0,75 10649
OS398 17,5 13804 14390 0,74 10648
INCLUSIVE 17,4 13763 14329 0,74 10603
KWS Smaragd 16,1 13768 14113 0,75 10584
Zoan 19,5 14142 15108 0,70 10576
KWS Orlando 17,8 13654 14286 0,74 10571
KWS Kollegas 17,7 13629,7 14242,4 0,74 10539
KWS Toscano 17,2 13670,8 14199,1 0,74 10507
Chorintos 15,2 13531,5 13722,9 0,76 10429
KULAK 17,1 13562,1 14069,3 0,74 10411
MAS 48 L 17,7 13298,2 13896,1 0,74 10283
DKC 5182 17,5 13247,5 13809,5 0,74 10219
Bilbao 18,2 13464,5 14155,8 0,72 10192
AGRAM 16 13065,5 13376,6 0,76 10166
BC323 15,7 12984,9 13246,8 0,76 10068
AKINOM 18,6 12988,9 13722,9 0,72 9881
DELON 17,4 12764,6 13290,0 0,74 9835
TWEETOR 17,1 12727,5 13203,5 0,74 9771
AJOWAN 16,3 12597,6 12943,7 0,75 9708
INSTRUKTOR 18,1 12491,5 13116,9 0,72 9444
MAJSTOR 20,3 12436,8 13419,9 0,69 9260
VELIMIR 19,6 12343,7 13203,5 0,70 9242
TOMASOV 17,1 11767,7 12207,8 0,74 9034
BC415 18,5 11815,2 12467,5 0,72 8977
POSAVAC 36 17,3 10282,3 10692,6 0,74 7913

 

Rezultati u 2020. godini

hibrid vlaga u berbi prinos suhog zrna kg/ha prinos vlažnog zrna kg/ha cijena vlažnog zrna kn/kg bruto dohodak kn/ha
P9889 15,4 14831 15076 0,81 12212
DKC 5685 17,2 14710 15279 0,79 12070
KWS Kashmir 15,9 14456 14782 0,81 11974
DKC 5830 18,2 14620 15370 0,77 11835
Carioca 17,0 14178 14690 0,80 11752
Andromeda 18,5 14462 15260 0,77 11750
KWS Kapitolis 16,1 14224 14580 0,80 11664
DKC 5092 17,8 14111 14764 0,79 11663
DKC 5068 16,6 14050 14488 0,80 11590
KWS Toscano 15,3 14070 14286 0,81 11571
P0725 18,1 14217 14929 0,77 11495
P0217 15,6 13894 14157 0,81 11467
MAS 48 L 15,8 13825 14120 0,81 11437
MAS 56 A 17,2 13860 14396 0,79 11373
DKC 4943 16,6 13658 14083 0,80 11267
INCLUSIVE 16,9 13555 14028 0,80 11223
LG 31.545 17,0 13521 14010 0,80 11208
P9978 16,7 13445 13881 0,80 11105
P0412 16,5 13460 13863 0,80 11090
AJOWAN 15,7 13391 13661 0,81 11065
P 1241 18,9 13489 14304 0,77 11014
P9911 16,9 13218 13679 0,80 10943
Kollegas 14,8 13151 13274 0,82 10885
KWS Orlando 16,1 13184 13514 0,80 10811
Premeo 16,1 13130 13458 0,80 10767
PERSIC 17,7 13002 13587 0,79 10734
KWS Smaragd 14,8 12914 13035 0,82 10689
 Chorintos 15,4 12932 13146 0,81 10648
DKC 5182 16,5 12764 13146 0,80 10517
 LG 31.388 16,3 12615 12962 0,80 10370
AGRAM 16,0 12427 12723 0,81 10306
Zoan 19,3 12870 13716 0,75 10287
MAS 34 B 15,2 12400 12576 0,81 10186
AKINOM 19,9 12604 13532 0,75 10149
SY Bilbao 17,7 12281 12833 0,79 10138
BC323 15,1 12270 12429 0,81 10067
LG 30.500 16,2 12147 12466 0,80 9972
OS398 17,6 11961 12484 0,79 9862
INSTRUKTOR 17,2 11931 12392 0,79 9790
BC415 16,9 11708 12116 0,80 9693
VELIMIR 18,4 11688 12318 0,77 9485
DELON 16,3 11166 11473 0,80 9178
MAJSTOR 18,2 11280 11859 0,77 9131
TOMASOV 16,7 10881 11234 0,80 8987
POSAVAC 36 16,2 10875 11160 0,80 8928
KULAK 17,2 10497 10903 0,79 8613

 

Rezultati u 2021. godini

hibrid vlaga u berbi prinos suhog zrna kg/ha prinos vlažnog zrna kg/ha cijena vlažnog zrna kn/kg bruto dohodak kn/ha
LG 31.545 24,1 15480 17540 1,44 25257
KWS Toscano 20,6 14105 15278 1,53 23375
ANDROMEDA 23,7 13977 15754 1,46 23001
DKC 5830 23,5 13943 15675 1,46 22885
MAS 56 A 22,9 13608 15179 1,48 22464
DKC 5182 21,6 13548 14861 1,50 22292
P0725 22,7 13536 15060 1,48 22288
LG 30.500 20,6 13391 14504 1,53 22191
Carioca 20,9 13286 14444 1,53 22100
RWA PERSIC 21,0 13196 14365 1,53 21979
KWS Orlando 22,7 13269 14762 1,48 21848
 KWS Kollegas 20,5 13188 14266 1,53 21827
LG 31 455 21,4 13165 14405 1,50 21607
DKC 5092 20,2 13090 14107 1,53 21584
RWA URBANIX 19,4 13017 13889 1,55 21528
KWS Kashmir 19,2 13049 13889 1,55 21528
DKC 5685 23,9 13027 14722 1,46 21494
Minerva 18,6 12846 13571 1,57 21307
DKC 4943 19,3 12884 13730 1,55 21282
P9911 20,0 12625 13571 1,55 21036
LG 31 390 17,0 12504 12956 1,61 20860
P0412 21,6 12625 13849 1,50 20774
TOMASOV 19,6 12447 13313 1,55 20636
RWA GLORIETT 21,0 12357 13452 1,53 20582
P0217 20,1 12351 13294 1,53 20339
DKC 5068 20,4 12231 13214 1,53 20218
MAS 48 L 20,5 12216 13214 1,53 20218
RWA TWEETOR 21,5 12261 13433 1,50 20149
BC415 21,5 12207 13373 1,50 20060
RWA INCLUSIVE 21,8 12142 13353 1,50 20030
P9889 18,7 11911 12599 1,57 19781
LG 31.415 19,2 11987 12758 1,55 19775
KWS Kapitolis 19,9 11809 12679 1,55 19652
Infinite 19,9 11772 12639 1,55 19590
Bilbao 22,1 11844 13075 1,48 19352
Ignis 19,7 11616 12440 1,55 19283
OS398 19,5 11626 12421 1,55 19252
INSTRUKTOR 20,6 11522 12480 1,53 19095
RWA Lampard 22,0 11517 12698 1,50 19048
AKINOM 23,4 11452 12857 1,46 18771
FILIGRAN 22,0 11301 12460 1,50 18690
KULAK 20,5 11262 12183 1,53 18639
DELON 20,2 11157 12024 1,53 18396
VELIMIR 21,1 11231 12242 1,50 18363
MAS 34 B 19,6 10907 11667 1,55 18083
AJOWAN 19,0 10764 11429 1,57 17943
P9978 18,0 10575 11091 1,59 17635
OS 3114 19,0 10316 10952 1,57 17195
BC 442 21,2 10490 11448 1,50 17173
MAJSTOR 21,5 10196 11171 1,50 16756
LG 31.330 21,1 10194 11111 1,50 16667
KWS Smaragd 19,3 9793 10437 1,55 16177
RWA Glumanda 18,5 9326 9841 1,57 15451
AGRAM 18,9 9187 9742 1,57 15295
BC323 19,9 8445 9067 1,55 14055

 

REZULTATI: PROSJEK ZA RAZDOBLJE 2019. – 2021. GODINA

hibrid vlaga u berbi prinos suhog zrna kg/ha prinos vlažnog zrna kg/ha cijena vlažnog zrna kn/kg bruto dohodak kn/ha
LG 31.545 20,9 14712 16043 0,99 15883
Andromeda 20,0 14549 15648 1,00 15648
DKC 5830 19,8 14541 15601 1,00 15601
DKC 5685 19,9 14463 15513 1,00 15513
KWS Kashmir 17,1 14196 14723 1,04 15312
P0725 19,6 14279 15263 1,00 15263
MAS 56 A 19,6 14184 15183 1,00 15183
KWS TOSCANO 17,7 13949 14588 1,04 15171
Carioca 18,8 13892 14704 1,02 14998
P9889 16,4 13851 14232 1,05 14944
DKC 4943 17,6 13741 14336 1,04 14910
P9911 17,8 13714 14336 1,04 14909
DKC 5092 18,4 13874 14616 1,02 14909
P0217 17,5 13614 14186 1,04 14754
KWS Kapitolis 17,5 13539 14093 1,04 14657
DKC 5068 18,0 13431 14068 1,04 14631
KWS Kollegas 17,7 13323 13928 1,04 14485
KWS Orlando 18,9 13369 14187 1,02 14471
LG 30.500 18,5 13369 14127 1,02 14409
MAS 48 L 18,0 13113 13744 1,04 14293
P0412 18,2 13324 13999 1,02 14279
P9978 17,0 13111 13562 1,05 14240
DKC 5182 18,5 13186 13939 1,02 14218
INCLUSIVE 18,7 13153 13903 1,02 14182
MAS 34 B 16,7 12368 12756 1,05 13394
OS 398 18,2 12464 13098 1,02 13360
Bilbao 19,3 12530 13355 1,00 13355
AJOWAN 17,0 12251 12678 1,05 13312
AKINOM 20,6 12348 13371 0,99 13237
SMARAGD 16,7 12158 12528 1,05 13155
INSTRUKTOR 18,6 11982 12663 1,02 12916
BC 415 19,0 11910 12652 1,02 12905
DELON 18,0 11696 12262 1,04 12753
TOMASOV 17,8 11698 12252 1,04 12742
KULAK 18,3 11774 12385 1,02 12633
VELIMIR 19,7 11754 12588 1,00 12588
AGRAM 17,0 11560 11947 1,05 12545
BC 323 16,9 11233 11581 1,05 12160
MAJSTOR 20,0 11304 12150 1,00 12150

 

AGROEKONOMSKI POKAZATELJI PO FAO SKUPINAMA

AGROEKONOMSKI POKAZATELJI
OSJEČKO-BARANJSKA
FAO SKUPINA cijena kn/kg prinos vlažnog zrna kg/ha bruto vrijednost kn/ha
FAO 300 1,05 13191 13850
FAO 400 1,02 13735 14009
FAO 500 1,00 14420 14420
PROSJEK POKUSA 1,02 13818 14095
BRUTO TROŠAK kn/ha 4950,0
NETO DOBIT kn/ha 9144,5
trošak proizvodnje kn/kg 0,36

 

Zaključak:

Na temelju prosječnih agroekonomskih pokazatelja po FAO skupinama (analiza obuhvaća hibride koji su bili zasijani u sve tri godine pokusa u razdoblju 2019. – 2021. godina za 39 hibrida kukuruza) ekonomski najisplativiji pokazali su se hibridi iz FAO skupine 500, slijede ih hibridi iz FAO skupina 400 pa 300.

Istaknuti treba da su na pokusima u Osječko-baranjskoj županiji postignuti najbolji omjeri između inputa sa jedne strane i ostvarenih rezultata sa druge strane. Rezultat toga je najveći prosječni bruto prihod u kn/ha i najmanji prosječni trošak proizvodnje u kn/kg, što se može pripisati vrlo preciznoj i izbalansiranoj gnojidbi na račun provedenih analiza tla od strane kolega i stručne službe Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku.

 

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede

Zdravko Tušek, Jelena Đugum, Tatjana Međimurec, Siniša Hrgović, Suzana Pajić, Iva Majhen Vlašićek, Juraj Klarić, Đuro Cerovčec

Agroekonomika, Ratarstvo, Savjet

Komparativni pokusi hibrida kukuruza 2019. – 2021. Vukovarsko-srijemska županija

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, u suradnji sa svim zainteresiranim tvrtkama koje se bave oplemenjivanjem, sjemenarstvom i distribucijom  kukuruza na području Republike Hrvatske, 2019. godine pokrenula je  zajednički projekt postavljanja  komparativnih pokusa hibrida kukuruza. Pokus je posijan, praćen i analiziran na četiri različite lokacije: Vukovarsko-srijemska županija (OPG Šibalić Marko – Nijemci); Osječko-baranjska županija (Fakultet agrobiotehničkih znanosti – Osijek); Bjelovarsko Bilogorska županija (OPG Skender Mihael – Nova Ploščica) i Međimurska Županija (OPG Babić Zvonimir – Sveti Martin na Muri).

Tvrtke koje se bave oplemenjivanjem/distribucijom sjemena kukuruza odabrali su hibride kukuruza za pokus. Cilj pokusa je bio praćenje ekonomsko-komercijalnih pokazatelja tri najzastupljenije FAO skupine hibrida na području Republike Hrvatske (FAO 300; FAO 400 i FAO 500), a nakon berbe obavljena je analiza po lokacijama, FAO skupinama, pojedinačnim hibridima po lokaciji, godini i ukupno (prosjek sve 4 lokacije). Metodologija samog pokusa bila je ponavljanje istih hibrida po lokacijama i godinama. Kao što je već navedeno, konačni rezultati analizirani su kroz komercijalnu vrijednost zrna kukuruza sukladno uvjetima otkupnih vrijednosti na tržištu u vrijeme žetve u svakoj pojedinoj godini tijekom provođenja komparativnog pokusa.

 

Ostvareni rezultati pokusa na području Vukovarsko-srijemske županije

Tablični prikazi rezultata pokazuju:

 • Redoslijed hibrida na temelju ostvarene bruto vrijednosti u kn/ha, koja je produkt ostvarenih prinosa u berbi (vlažno zrno), izmjerene vlage i cijene vlažnog zrna (ovisno o vlazi zrna u berbi) svih hibrida u pokusu po godinama (2019.-2021.) uz napomenu da u 2019. godini nisu prikazani hibridi FAO skupine 400 iz razloga velikog odstupanja test hibrida zasijanih u svakoj pojedinoj FAO skupini što je ukazalo na veliku varijabilnost u homogenosti parcele na kojoj su bili zasijani hibridi spomenute FAO skupine
 • Redoslijed hibrida – prosjek sve tri godine koji uključuje isključivo hibride sijane u sve tri godine, a FAO skupinu 400 prosjek koji uključuje 2020. i 2021. godinu. Također se radi o redoslijedu hibrida na temelju ostvarene bruto vrijednosti izražene u kn/ha, koja je produkt ostvarenih prinosa u berbi (vlažno zrno), izmjerene vlage i cijene vlažnog zrna (ovisno o vlazi zrna u berbi) kroz obuhvaćeno razdoblje sjetve pokusa izraženo kao prosjek kroz tri godine
 • Prosječne agroekonomske pokazatelje po FAO skupinama 2019.-2021. godina

 

Rezultati u 2019. godini

hibrid vlaga u berbi prinos suhog zrna kg/ha prinos vlažnog zrna kg/ha cijena vlažnog zrna kn/kg bruto dohodak kn/ha
P9889 18,8 14596 15458 0,72 11130
P9978 16,0 13919 14250 0,76 10830
P0725 17,6 13414 14000 0,74 10360
DKC 5920 15,9 13080 13375 0,76 10165
DKC 5830 17,6 13075 13646 0,74 10098
P0217 16,5 12885 13271 0,75 9953
ANDROMEDA 16,1 12926 13250 0,75 9938
BILBAO 17,3 12902 13417 0,74 9928
P0412 15,8 12728 13000 0,76 9880
MAS 34 B 15,3 12639 12833 0,76 9753
CHORINTOS 15,0 12519 12667 0,77 9753
AJOWAN 16,0 12494 12792 0,76 9722
MAS 56 A 17,4 12466 12979 0,74 9605
LG 31.377 15,9 12122 12396 0,76 9421
KWS Smaragd 16,0 11860 12143 0,76 9229
LG 31.545 20,9 12264 13333 0,69 9200
AKINOM 18,5 12083 12750 0,72 9180
DKC 4943 15,1 11847 12000 0,76 9120
AGRAM 18,6 11930 12604 0,72 9075
OS398 17,5 11711 12208 0,74 9034
KWS Kashmir 15,8 10647 10875 0,76 8265
BC323 15,4 10534 10708 0,76 8138
MAJSTOR 17,3 10277 10688 0,74 7909
JABLAN 15,8 10117 10333 0,76 7853
ZOAN 20,5 10496 11354 0,69 7834
POSAVAC 36 15,5 10112 10292 0,76 7822
KWS Orlando 18,3 10292 10833 0,72 7800
PREMEO 15,3 9090 9229 0,76 7014
VELIMIR 18,2 8640 9083 0,72 6540

 

Rezultati u 2020. godini

hibrid vlaga u berbi prinos suhog zrna kg/ha prinos vlažnog zrna kg/ha cijena vlažnog zrna kn/kg bruto dohodak kn/ha
P9889 15,8 13838 14133 0,81 11448
ANDROMEDA 15,3 13717 13927 0,81 11281
 KWS Kashmir 16,1 12845 13167 0,80 10533
P0725 16,8 12692 13119 0,80 10495
P1241 18,2 12839 13498 0,77 10394
DKC 5068 16,2 12604 12935 0,80 10348
DKC 4943 15,6 12431 12667 0,81 10260
P9911 18,1 12635 13267 0,77 10216
DKC 5830 17,0 12263 12706 0,80 10165
AJOWAN 16,0 12209 12500 0,81 10125
DKC 5182 16,1 12296 12604 0,80 10083
KWS Kapitolis 15,9 12131 12405 0,81 10048
PERSIC 16,0 12116 12405 0,81 10048
P0217 16,0 12088 12376 0,81 10025
MAS 34 B 15,8 12026 12283 0,81 9950
CARIOCA 16,5 11996 12355 0,80 9884
VELIMIR 16,5 11920 12277 0,80 9822
KULAK 15,2 11921 12090 0,81 9793
P9978 15,5 11873 12083 0,81 9788
SMARAGD 16,8 11819 12217 0,80 9773
AKINOM 17,1 11882 12327 0,79 9738
KWS Orlando 16,2 11786 12096 0,80 9677
DKC 5685 17,5 11613 12106 0,79 9564
ZOAN 16,7 11540 11914 0,80 9531
BILBAO 15,9 11296 11551 0,81 9356
LG 31.545 16,0 11283 11551 0,81 9356
KWS Toscano 16,3 11266 11575 0,80 9260
LG 30.500 17,1 11142 11559 0,79 9132
MAS 48 L 17,1 11094 11509 0,79 9092
KWS Kollegas 16,1 10888 11161 0,80 8929
OS 398 16,5 10777 11100 0,80 8880
BC 323 15,9 10561 10800 0,81 8748
MAS 56 A 17,1 10467 10858 0,79 8578
LG 31.388 17,4 10357 10783 0,79 8519
BC 415 17,1 10343 10730 0,79 8476
TOMASOV 15,9 10201 10431 0,81 8449
MAJSTOR 16 10187 10429 0,81 8448
AGRAM 16,2 10280 10550 0,80 8440
POSAVAC 36 15,9 9360 9571 0,81 7752
NSTRUKTOR 16,6 9054 9337 0,80 7469
DELON 16,8 7669 7927 0,80 6342

 

Rezultati u 2021. godini

hibrid vlaga u berbi prinos suhog zrna kg/ha prinos vlažnog zrna kg/ha cijena vlažnog zrna kn/kg bruto dohodak kn/ha
OS 398 12,2 8404 8232 1,80 14818
P9911 13,0 8310 8214 1,80 14786
Kashmir 13,6 8217 8179 1,80 14721
Kapitolis 13,7 7956 7929 1,80 14271
GLORIETT 14,4 8549 8589 1,65 14172
DKC 5092 14,8 8492 8571 1,65 14143
P0412 13,3 7687 7625 1,80 13725
MINERVA 13,5 7580 7536 1,80 13564
DKC 5182 15,2 8205 8321 1,63 13564
AJOWAN 13,4 7570 7518 1,80 13532
LG 31 390 12,8 7568 7464 1,80 13436
KWS Kollegas 13,2 7534 7464 1,80 13436
SMARAGD 12,9 7560 7464 1,80 13436
P9978 12,1 7593 7429 1,80 13371
INCLUSIVE 16,1 8049 8250 1,61 13283
LG 30.500 12,9 7415 7321 1,80 13179
PERSIC 15,6 7799 7946 1,63 12953
DKC 5068 15,7 7789 7946 1,63 12953
TOMASOV 13,4 7193 7143 1,80 12857
P0217 12,3 7193 7054 1,80 12696
FILIGRAN 12,3 7157 7018 1,80 12632
MAS 56 A 14,0 6964 6964 1,80 12536
BC 323 13,4 6869 6821 1,80 12279
KWS Toscano 14,5 7368 7411 1,65 12228
OS 3114 12,2 6928 6786 1,80 12214
LG 31 415 14,0 6786 6786 1,80 12214
P9889 12,6 6715 6607 1,80 11893
DKC 5830 17,5 7075 7375 1,59 11726
DKC 5685 18,1 7040 7393 1,57 11607
DELON 12,2 6563 6429 1,80 11571
LG 31 455 16,7 6953 7179 1,61 11558
ANDROMEDA 15,4 6921 7036 1,63 11468
CAROCA 13,9 6311 6304 1,80 11346
MAS 48 L 13,3 6301 6250 1,80 11250
P0725 13,7 6039 6018 1,80 10832
KWS Orlando 15,2 6550 6643 1,63 10828
LG 31.545 14,6 6437 6482 1,65 10696
BC 442 15,8 6416 6554 1,63 10682
KULAK 12,0 6066 5929 1,80 10671
BILBAO 14,7 6323 6375 1,65 10519
MAS 34 B 12,7 5928 5839 1,80 10511
URBANIX 15,8 6312 6446 1,63 10508
IGNIS 14,2 6129 6143 1,65 10136
MAJSTOR 13,9 5542 5536 1,80 9964
BC 415 14,4 5937 5964 1,65 9841
TWEETOR 16,0 5895 6036 1,63 9838
AKINOM 15,2 5934 6018 1,63 9809
INFINITE 14,9 5778 5839 1,65 9635
VELIMIR 13,4 5107 5071 1,80 9129
AGRAM 13,0 4859 4804 1,80 8646
LAMPARD 17,3 4104 4268 1,59 6786

 

REZULTATI: PROSJEK ZA RAZDOBLJE 2019. – 2021. GODINA

hibrid vlaga u berbi prinos suhog zrna kg/ha prinos vlažnog zrna kg/ha cijena vlažnog zrna kn/kg bruto dohodak kn/ha
P9889 15,7 11716 12066 1,07 12911
P9978 14,5 11128 11254 1,09 12267
ANDROMEDA 15,6 11188 11404 1,07 12203
P0217 14,9 10722 10900 1,09 11881
P0725 16,0 10715 11046 1,07 11819
AJOWAN 15,1 10758 10937 1,07 11702
DKC 5830 17,4 10804 11242 1,04 11692
P9911 15,6 10472 10741 1,07 11492
KWS Kashmir 15,2 10570 10740 1,07 11492
SMARAGD 15,2 10413 10608 1,07 11350
OS 398 15,4 10298 10513 1,07 11249
MAS 34 B 14,6 10198 10319 1,09 11247
DKC 5182 15,7 10251 10463 1,07 11195
BILBAO 16,0 10174 10448 1,07 11179
DKC 5068 16,0 10197 10441 1,07 11172
KWS Kapitolis 14,8 10043 10167 1,09 11082
AKINOM 16,9 9966 10365 1,05 10883
LG 31.545 17,2 9994 10456 1,04 10874
MAS 56 A 16,2 9966 10267 1,05 10781
KWS Orlando 16,6 9543 9857 1,05 10350
BC 323 14,9 9321 9443 1,09 10293
LG 30.500 15,0 9279 9440 1,09 10290
KWS Toscano 15,4 9317 9493 1,07 10158
KWS Kollegas 14,7 9211 9313 1,09 10151
DKC 5685 17,8 9327 9749 1,04 10139
KULAK 14,7 9176 9268 1,09 10102
CARIOCA 15,2 9153 9329 1,07 9982
AGRAM 15,9 9023 9319 1,07 9972
TOMASOV 14,7 8697 8787 1,09 9578
MAJSTOR 15,7 8669 8884 1,07 9506
MAS 48 L 15,2 8698 8880 1,07 9501
VELIMIR 16,0 8556 8811 1,07 9427
BC 415 15,8 8140 8347 1,07 8931
DELON 14,5 7116 7178 1,09 7824

 

 

AGROEKONOMSKI POKAZATELJI PO FAO SKUPINAMA

AGROEKONOMSKI POKAZATELJI 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
FAO SKUPINA cijena kn/kg prinos vlažnog zrna kg/ha bruto vrijednost kn/ha
FAO 300 1,12 10578 11847
FAO 400 1,07 9400 10058
FAO 500 1,07 10335 11023
PROSJEK POKUSA 1,09 10014 10871
BRUTO TROŠAK kn/ha 5602,1
NETO DOBIT kn/ha 5268,6
trošak proizvodnje kn/kg 0,56

 

Zaključak:

Na temelju prosječnih agroekonomskih pokazatelja po FAO skupinama (analiza obuhvaća hibride koji su bili zasijani u sve tri godine pokusa u razdoblju 2019. – 2021. godina za 34 hibrida kukuruza) ekonomski najisplativiji pokazali su se hibridi iz FAO skupine 300.  Klimatski uvjeti imaju značajan utjecaj na ukupne prinose u Vukovarsko-srijemskoj županiji i užem području koji pripada okolici Nijemaca što se ekonomski u ovome pokusu najviše odrazilo na hibride iz FAO skupine 400 koji su ostvarili najniži prihod po jedinici površine.  Zaključak dobrim dijelom potvrđuje i prikazana analiza prosjeka po hibridima.

 

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede

Jelena Đugum, Tatjana Međimurec, Siniša Hrgović, Suzana Pajić, Iva Majhen Vlašićek, Juraj Klarić, Đuro Cerovčec

Agroekonomika, Potpore i poticaji, Vijest

ODRŽANE PREZENTACIJE O MOGUĆNOSTIMA OBNOVE POLJOPRIVREDNOG POTENCIJALA, KROZ NATJEČAJ 5.2.1.

Za poljoprivrednike potresom pogođenog područja 13. i 14. srpnja 2021. u Sisku, Petrinji i Glini, djelatnici Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva održali su prezentacije o mogućnostima i uvjetima obnove poljoprivrednog potencijala kroz Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ te mogućnosti ostvarenja avansne garancije HBOR-a kroz spomenuti Natječaj.

Na prezentacijama/radionicama sudjelovalo je oko 50 poljoprivrednika, koji su ukazali na probleme pri prijavi na natječaj, prikupljanju dokumentacije i problematiku koju očekuju pri realizaciji aktivnosti.

 

Pripremio:

Marko Mraović, dipl. oec.

Agroekonomika, Savjet

POREZNE IZMJENE OD SIJEČNJA 2021. GODINE

Odmah na početku 2021. godine nastupile su porezne izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak, Zakona o porezu na dobit, Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Izmjene i dopune su objavljene u Narodnim novinama broj 138/20.

 

Zakon o porezu na dohodak

Došlo je do smanjenja poreznih stopa po kojima se obračunava porez na dohodak u godišnjoj prijavi:

 • porezna stopa od 24% smanjuje se na 20%
 • porezna stopa od 36% smanjuje se na 30%

Također je smanjena stopa od 12% na 10% na dohodak ostvaren od samostalne djelatnosti u paušalnom oporezivanju.

 

Zakon o porezu na dobit

Porez na dobit plaća se na utvrđenu poreznu osnovicu (razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana ili umanjena prema odredbama zakona).

Promjena je kod smanjenja porezne stope za porezne obveznike koji ostvaruju prihode do 7,5 miliona kuna sa 12% na 10%.

 

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

Od 1. siječnja 2021. godine povećan je prag za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama sa 7.500.000,00 kn na 15.000.000,00 kn. Što znači da porezni obveznici koji nisu ostvarili isporuke veće od 15.000.000,00 kn, mogu, ako to žele, obračunavati i plaćati PDV na temelju naplaćenih naknada za obavljene isporuke dobara i usluga.

 

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Od 1. siječnja 2021. godine na fiskalnim računima koji sadrže jedinstveni identifikator računa (JIR) i zaštitni kod izdavatelja (ZIK) bit će obavezan i QR kod (Quick Response – brzi odgovor) uz pomoć kojeg će građani moći lakše provjeravati fiskalizaciju računa kod Porezne uprave.  Od istog datuma, počinje i obveza provođenja postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja.

Jedina novost u ovom zakonu jest da će ministar financija pravilnikom propisivati odredbe koje se odnose na iznos blagajničkog maksimuma prema pojedinim kategorijama poreznih obveznika, a što je do sada bilo definirano u samom zakonu.

 

Doprinosi poljoprivrednika

Obvezno su osigurane osobe koje obavljaju poljoprivrednu i šumarsku djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, a upisane su u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u svojstvu nositelja ili člana OPG-a.

Ulaskom u sustav poreza na dohodak nastaje obveza plaćanja doprinosa:

 • Doprinos za mirovinsko osiguranje (I i II stup);
 • Doprinos za zdravstveno osiguranje

Ako je riječ o drugoj djelatnosti (obrt ili zaposlenje), doprinosi se plaćaju po sniženim stopama (ako je obveznik poreza na dohodak/dobit ili paušalist).

Umirovljenici koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost, a dohodak od te djelatnosti paušalno se oporezuje, nisu obveznici doprinosa po toj osnovi, ne obustavlja im se isplata mirovine (iznimka – korisnici invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti, odnosno zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti). Ako umirovljenik porez na dohodak plaća prema poslovnim knjigama, obveznik je plaćanja doprinosa prema ostvarenom dohotku, a najviše na osnovicu od 71.611,80 kn.

Osobe koje su u radnom odnosu (osigurane su po toj osnovi) i obavljaju poljoprivrednu djelatnost uz radni odnos (druga djelatnost), obveznici su plaćanja doprinosa na temelju druge djelatnosti paušalno ili prema poslovnim knjigama na osnovicu do 71.611,80 kn.

 

Iznosi mjesečnih doprinosa  za 2021. godinu

STATUS OSNOVICA IZNOS U KN/MJESEC
NIJE OBVEZNIK POREZA NA DOHODAK

·         Upisnik OPG

·         Upisnik poljoprivrednika

 

 

3.488,78

 

610,54 (OPG-HZZO/MIO)

348,88 (SOPG-MIO)

261,66 (SOPG-HZZO)

OBVEZNIK – paušalist 3.672,40 1.340,43
OBVEZNIK – vodi poslovne knjige 5.049,55 1.843,09
OBVEZNIK POREZA NA DOBIT 10.099,10 3.686,18

 

Andrea Ćosić, dipl. ing. agr.

Agroekonomika, Potpore i poticaji, Vijest

Mikro i mali zajmovi za pomoć poljoprivrednicima (covid-19)

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s HAMAG-BICRO kao još jedan od odgovora na novonastalu situaciju uzrokovanu širenjem COVID-19 virusa uvelo je zajmove za obrtna sredstva za poljoprivrednike kroz financijske instrumente. Mjera je namijenjena poljoprivrednicima koji imaju poteškoće s likvidnošću.

Mikro zajam za obrtna sredstva za ruralni razvoj jamči niže kamatne stope, duži poček i mogućnost podmirenja troškova nastalih do 3 mjeseca prije podnošenja zahtjeva za zajam, uz manje dokumentacije i pripremljen obrazac Poslovnog plana kroz pitanja, čime se skraćuje vrijeme pripreme zahtjeva te se omogućava jednostavnija i brža obrada.

Zajam se može realizirati u rasponu od 1.000 – 25.000 eura, a sredstva se osiguravaju iz Programa ruralnog razvoja u sklopu Mjere Financijski instrumenti ukupne vrijednosti 130 milijuna kuna.

Prijave su u tijeku, odnosno do 31.12.2020. godine ili iskorištenja sredstava. Prijava se može podnijeti osobno, poštom, putem web prijave: https://prijave.hamagbicro.hr/w/Home/Login ili elektroničke pošte: zajmovi.ruralni@hamagbicro.hr

Više informacija možete pronaći na stranici https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-do-zajma/obrtna-sredstva/mikro-zajam-za-obrtna-sredstva-za-ruralni-razvoj/. Dodatna pitanja možete postaviti putem zajmovi.ruralni@hamagbicro.hr ili na stranici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva kroz pitanja i odgovore  https://www.savjetodavna.hr/pitanja-odgovori/, stručno područje agroekonomika.

Za informativnu i stručnu pomoć prilikom popunjavanja zahtjeva, poljoprivrednim gospodarstvima na raspolaganju su djelatnici u uredima područnih jedinica Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva.

O preostalim mjerama Ministarstva poljoprivrede za sprječavanje posljedica COVID-19 saznajte na poveznici.

Kontakt službenika po županijama:

Ime i prezime Županija Mail Mobitel
1. Robert Črep Grad Zagreb Robert.Crep@mps.hr 091/ 4882 732
2. Andrea Ćosić Grad Zagreb Andrea.Cosic@mps.hr 091/4882-739
3. Ena Ban Grad Zagreb Ena.Ban@mps.hr 099/4659-245
4. Mirna Dadić Ćućić Grad Zagreb mirna.dadic@mps.hr 0
5. Davorin Hrsto Grad Zagreb Davorin.Hrsto@mps.hr 091/4882 803
6. Krešimir Fumić Zagrebačka županija Kresimir.Fumic@mps.hr 091/4882 763
7. Bernarda Dražetić Karlovačka županija Bernarda.Drazetic@mps.hr 091/4882 762
8. Josipa Miličić Sisačko moslavačka županija Josipa.Milicic@mps.hr 099/4903-857
9. Mihaela Čuhnil Bjelovarsko bilogorska županija Mihaela.Cuhnil@mps.hr 091/4882 966
10. Nenad Očić Krapinsko zagorska županija Nenad.Ocic@mps.hr 099/4972-596
11. Valerija Pokos Varaždinska županija Valerija.Pokos@mps.hr 091/4882 767
12. Ljiljana Kocen Međimurska županija Ljiljana.Kocen@mps.hr 091/4882 969
13. Josipović Goran Požeško slavonska županija Goran.Josipovic@mps.hr 091/4882 754
14. Tanja Lasić Jašarović Koprivničko križevačka županija Tanja.L-Jasarovic@mps.hr 099/4970 489
15. Jasna Kladarić Brodsko posavska županija Jasna.Kladaric@mps.hr 091/4882 978
16. Tomislav Kovačić Virovitičko podravska županija Tomislav.Kovacic@mps.hr 091/4882 807
17. Katica Juzbašić Vukovarsko srijemska županija Katica.Juzbasic@mps.hr 091/4882 866
18. Branka Grahovac Osječko baranjska županija branka.grahovac@mps.hr 091/2287 115
19. Marijana Lemić Primosrko goranska županija Marijana.Lemic@mps.hr 099/3117 721
20. Zrinka Krpan Buić Istarska županija Zrinka.Krpan-Buic@mps.hr 091/4882 941
21. Nataša Bronzovoć Ličko senjska županija Natasa.Bronzovic@mps.hr 091/4882 796
22. Žarko Lovrinov Zadarska županija Zarko.Lovrinov@mps.hr 091/4882 834
23. Ankica Rogošić Splitsko dalmatinska županija Ankica.Rogosic@mps.hr 091/4882-930
24. Boris Perić Šibensko kninska županija Boris.Peric@mps.hr 091/4882 858
25. Milenko Buljubašić Dubrovačko neretvanska županija Milenko.Buljubasic@mps.hr 091/4882 948
Agroekonomika, Savjet, Vijest

Sezonsko zapošljavanje u poljoprivredi

ZAKONODAVNI OKVIR

Privremeno i povremeno zapošljavanje na sezonskim poslovima u poljoprivredi regulirano je Zakonom o tržištu rada NN 118/18, Pravilnikom o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi (NN28/19) i Odlukom o najnižem iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2019. (NN 116/18).

SEZONSKI RADNIK U POLJOPRIVREDI MOŽE BITI:

 • nezaposlena osoba
 • korisnik mirovine
 • tražitelj zaposlenja koji, na temelju ugovora o sezonskom radu, obavlja sezonske poslove u poljoprivredi, bez straha od gubitka prava koja ostvaruju putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Nositelju OPG-a članovi obitelji  mogu pomagati u obavljanju privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi, bez obveze sklapanja ugovora o sezonskom radu za obavljanje privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi.

Članovi obitelji temeljem zakona su; supružnik, srodnici po krvi u ravnoj lozi i njihovi supružnici (djedovi i bake, roditelji, djeca, unuci i praunuci), srodnici po krvi u pobočnoj lozi i njihovi supružnici (braća i sestre te njihovi potomci, braća i sestre oca i majke te njihovi potomci), srodnici po tazbini i njihovi supružnici (roditelji supružnika, braća i sestre supružnika te njihovi potomci), pastorčad i posvojenici i njihovi supružnici, korisnik udomiteljstva kojem ta fizička osoba pruža uslugu udomiteljske skrbi, osoba koju je ta fizička osoba dužna uzdržavati te osoba s kojom je ta fizička osoba u izvanbračnoj zajednici.

POSLOVE SEZONSKOG RADNIKA U POLJOPRIVREDI NE MOGU OBAVLJATI:

 • Zaposlene ili samozaposlene osobe koje se nalaze u radnom ili socijalnom statusu na temelju kojeg su obvezno osigurane prema posebnim propisima
 • Osobe zaposlene temeljem ugovora o radu za stalne sezonske poslove
 • Osobe kojima je utvrđena opća nesposobnost za rad, osobe osigurane na produženo osiguranje prema posebnom propisu (npr. pomorci)
 • Maloljetne osobe (mlađe od 15 godina)
 • Osobe koje koriste rodiljna ili roditeljska prava prema posebnim propisima

 POSLOVI NA KOJIMA SE MOGU ZAPOSLITI SEZONSKI RADNICI U POLJOPRIVREDI

 • Privremeni, odnosno povremeni sezonski poslovi u poljoprivredi su poslovi u području:
 • Bilinogojstva, koji obuhvaćaju pripremu zemljišta, sjetvu, sadnju, cijepljenje, uzgojne mjere, rezidbu, plijevljenje, prorjeđivanje, pikiranje, presađivanje, zaštitu bilja, žetvu, berbu, sakupljanje, premještanje uroda, sortiranje, doradu, preradu i pakiranje.
 • Stočarstva, koji obuhvaćaju striženje, mužnju, janjenje, jarenje, prikupljanje i čuvanje stada, te premještanje košnica i vrcanje meda.
 • Ribarstva, koje obuhvaća slatkovodno ribarstvo i jesenski izlov ribe u akvakulturi, morsko ribarstvo, odnosno lov na plivarici i izlov tramatom, sortiranje i pakiranje ribe te skupljanje školjaka

 NAJDULJI ROK TRAJANJA RADNOG ODNOSA NA SEZONSKIM POSLOVIMA U POLJOPRIVREDI

 • 90 dana u jednoj kalendarskoj godini, bez obzira na to je li radnik radio neprekidno ili uz prekide.
 • Ugovor o sezonskom zapošljavanju zaključuje se evidentiranjem dnevnog  vaučera/vrijednosnog kupona na početku radnog dana u popunjen Ugovor o sezonskom radu u poljoprivredi/knjižici (USP-1 obrazac). Ugovorom je definirano trajanje radnog dana zaposlenika (ne duže od 12 sati), stanke (30 minuta za radno vrijeme od najmanje 6 sati dnevno), te dnevnog (12 sati neprekidno) i tjednog odmora (24 sata neprekidno)

DNEVNI VRIJEDNOSNI KUPONI I UGOVOR O SEZONSKOM RADU U POLJOPRIVREDI/KNJIŽICI (USP-1 OBRAZAC)

 • mogu se kupiti u poslovnicama FINA-e po cijeni od 22,53 kn za vaučer, dok ugovor o sezonskom radu u poljoprivredi iznosi 4,30 kn
 • vrijednosni kupon mogu kupiti samo poslodavci za svoje sezonske radnike u poljoprivredi i to fizičke ili pravne osobe koje obavljaju registriranu poljoprivrednu djelatnost ili fizičke osobe nositelji obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
 • neupotrijebljene vrijednosne kupone moguće je vratiti u bilo koju poslovnicu FINA-e, i to najkasnije do kraja siječnja tekuće godine za prethodnu godinu

UTVRĐIVANJE RADNOG STAŽA

 • Radnik zaposlen na sezonskim poslovima u poljoprivredi dužan je, radi utvrđivanja staža osiguranja, najkasnije na kraju godine dostaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje podatke o sezonskom radu u poljoprivredi tijekom te godine.

NAJNIŽI DNEVNI IZNOS NETO PLAĆE

 • Za 2019. ne može biti niži od 90,11 kuna, dok najviši iznos nije definiran.
 • Iz isplaćene neto svote izračunava se porezna osnovica na način da je jednaka zbroju poreza na dohodak obračunatog po stopi od 12% i neto isplate.
 • Poslodavac je dužan porez na dohodak platiti do kraja mjeseca u kojem je isplaćena neto naknada i o tome izvijestiti Poreznu upravu.
 • Dohodak od primitaka na povremenim poslovima u poljoprivredi za radnika je konačan, te ne ulazi u godišnju prijavu poreza na dohodak.

Sektor za savjetovanje i podršku razvoja poslovanja mladih poljoprivrednika i ribara

Agroekonomika, Vijest

Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Svrha ovog zakona je usmjeriti OPG-ove na daljnji razvoj vlastitih kapaciteta kako u proizvodnji  tako  i pružanju usluga, olakšati im profesionalizaciju na sve zahtjevnijem tržištu. Zakon uređuje da su proizvodni resursi OPG-a koji su neophodni za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede i koji su glavni izvor sredstava za život zaštićeni od ovrhe kao i imovina nužna za obiteljski život i stanovanje članova OPG-a. Kroz zakon se daje i mogućnost da u radu na sezonskim i povremenim poslovima što se obavljaju na OPG-u smiju pomagati članovi najšire obitelji bez obveze zasnivanja radnog odnosa, a omogućit će i daljnje smanjenje administrativnih i fiskalnih barijera.

Zakon nadalje motivira da jedna obitelj upravlja jednim OPG-om kako bi se postiglo brže okrupnjavanje proizvodnih resursa s ciljem održivog gospodarenja i samozapošljavanja članova obitelji.

Uvodi se i obveza upisa u registar OPG-ova, što će raditi Agencija za plaćanja u poljoprivredi. Time će se konačno dobiti cjelovita baza podataka o proizvođačima i njihovim proizvodima koje će tržiti izravno ili tek nakon prerade. Hrvatska poljoprivreda do sada nije nikada imala pouzdane podatke o proizvodnji OPG-a kojih je oko 150 tisuća, što je bilo veliki minus i kod kreiranja strateških projekata.

"Naša obiteljska poljoprivredna gospodarstva nailazila su na brojne prepreke koje su kočile njihovo poslovanje i razvoj. Sada smo izradili zakon isključivo za njih, a danas je Vlada RH dala potporu konačnom prijedlogu zakona te vjerujem kako će potporu ubrzo dobiti i u Hrvatskom saboru s obzirom da ga je u prvom čitanju podržalo više od 100 zastupnika.“ – izjavio je ministar Tomislav Tolušić.

Ministar je naglasio kako zakon konačno ispravlja povijesnu nepravdu prema OPG-ima jer, svoje zakone odavno imaju obrti, zadruge, poduzetnici te mnoge druge skupine pa je vrijeme da se i poslovanje obiteljskih gospodarstava uredi kroz zakonski okvir.

"Zakon daje kvalitetne temelje za buduće poslovanje, omogućuje sigurniji razvoj proizvodnih kapaciteta i usluga, i što je možda najvažnije otvara jednostavniji pristup potporama iz EU fondova i bankarskim kreditima te jamči ostvarivanje nekih prava iz drugih zakona, poput zakupa državnog zemljišta,“ pojasnio je ministar poljoprivrede te istaknuo 

"Zakon će spriječiti „muljanja“ s obzirom da su mnogi zlorabili naziv OPG, a sada će se znati tko ima kakve resurse i što sve i u kojem volumenu može ponuditi tržištu."