ANALIZA KOMPARATIVNIH POKUSA HIBRIDA KUKURUZA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE 2019 -2021

 

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede u suradnji sa svim zainteresiranim sjemenskim kućama registriranim u RH za prodaju sjemena kukuruza, postavila  je  zajednički pokus kukuruza koji je po identičnim metodološkim uvjetima  bio sijan od 2019. do 2021. godine. Pokusi je bio sijan na 4 lokacije: Vukovarsko-srijemska županija: OPG Šibalić Marko – Nijemci;  Osječko-baranjska županija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti – Osijek; Bjelovarsko Bilogorska županija: OPG Skender Mihael – Nova Ploščica i Međimurska Županija: OPG Babić Zvonimir – Sveti Martin na Muri.

 

Cilj istraživanja bio je utvrđivanje komercijalnih (ekonomskih)  vrijednosti u proizvodnji zrna kukuruza, hibrida koji su osobno predložili predstavnici sjemenarskih kuća. Analiza rezultata obuhvaća FAO skupine hibrida regionalno (županijsko okruženje) i globalno (područje RH) te utvrđivanje adaptabilnosti kroz stabilnosti i ekonomičnosti po pojedinim hibridima također regionalno i lokalno.

 

Metodologija pokusa svake lokacije imala je sljedeće kriterije:

 

 • Sjetva komercijalnih hibrida FAO: 300, 400 i 500 prema osobnom odabiru sjemenskih kuća
 • Ciljana gnojidba za minimalno 12 t suhog zrna po ha (svaki pokus zasebno)
 • Sjetva po FAO skupinama i po identičnom rasporedu na svim lokacijama
 • Vrijeme trajanja pokusa 3 godine (isti hibridi na svim lokacijama u svim godinama)
 • Ekonomska analiza obračunata na bazi otkupne cijene sirovog zrna kn/kg: (prinos sirovog zrna kg/ha) uvećana za pripadajuću cijena vlažnog zrna (kn/kg) po regiji, po godini, po FAO skupini po hibridu
 • Sjetva test hibrida identičnog u svim FAO skupinama
 • Pokusna površina oko 500 m2

 

Napomene:

 1. Pokus je na početku zasijan sa 46 identičnih hibrida na svim lokacijama, do kraja istraživanja dolazilo je do izmjena hibrida unutar pokusa, tako da je kriterij analize iz metodologije zadovoljilo ukupno 30 hibrida
 2. U prvoj godini postavljenog pokusa test hibrid na lokaciji u Vukovarsko-srijemskoj županiji ukazao je da na problem velikog odstupanja ostvarenih prinosa u FAO skupini 400. U toj godini ta skupina hibrida nije ušla u analitiku prosječnih vrijednosti i to je bio jedini zabilježeni slučaj na koji je ukazao test hibrid i ti rezultati nisu uzeti u obzir.

 

Regionalni rezultati već su objavljeni zasebno za svaku pojedinu lokaciju.

 

Ova analiza obuhvaća objedinjene prosječne rezultate svih lokacija u tri godine ovoga pokusa i kao takva prikazuje prosječne ekonomske rezultate (2019-2021) po FAO skupini i hibridima (30 identičnih iz metodoloških uvjeta).

 

Prosječni ekonomski pokazatelji po lokacijama:

AGROEKONOMSKI POKAZATELJI
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
FAO SKUPINA cijena kn/kg prinos vlažnog zrna kg/ha bruto vrijednost kn/ha
FAO 300 1,12 10720 12006
FAO 400 1,07 9556 10224
FAO 500 1,05 10331 10848
PROSJEK POKUSA 1,07 10125 10833
BRUTO TROŠAK kn/ha 5602,1
NETO DOBIT kn/ha 5231,3
troška proizvodnje kn/kg 0,55
OSJEČKO-BARANJSKA
FAO SKUPINA cijena kn/kg prinos vlažnog zrna kg/ha bruto vrijednost kn/ha
FAO 300 1,05 13191 13850
FAO 400 1,02 13735 14009
FAO 500 1,00 14420 14420
PROSJEK POKUSA 1,02 13818 14095
BRUTO TROŠAK kn/ha 4950,0
NETO DOBIT kn/ha 9144,5
troška proizvodnje kn/kg 0,36
BJELOVARSKO BILOGORSKA
FAO SKUPINA cijena kn/kg prinos vlažnog zrna kg/ha bruto vrijednost kn/ha
FAO 300 0,94 13847 13016
FAO 400 0,87 15549 13527
FAO 500 0,78 16550 12909
PROSJEK POKUSA 0,85 15514 13187
BRUTO TROŠAK kn/ha 6272,6
NETO DOBIT kn/ha 6913,9
trošak proizvodnje kn/kg 0,40
MEĐIMURSKA
FAO SKUPINA cijena kn/kg prinos vlažnog zrna kg/ha bruto vrijednost kn/ha
FAO 300 0,96 15181 14574
FAO 400 0,92 14929 13735
FAO 500 0,87 15280 13294
PROSJEK POKUSA 0,92 15026 13824
BRUTO TROŠAK kn/ha 6539,3
NETO DOBIT kn/ha 7284,8
trošak proizvodnje kn/kg 0,44

 

Prosjek ekonomskih pokazatelja – sve lokacije

Prosjek pokusa 2019-2021
FAO SKUPINA cijena kn/kg prinos vlažnog zrna kg/ha bruto vrijednost kn/ha
FAO 300 1,00 13234 13234
FAO 400 0,99 13442 13308
FAO 500 0,94 14146 13297
PROSJEK POKUSA 0,99 13607 13471
BRUTO TROŠAK kn/ha 5841,0
NETO DOBIT kn/ha 7630,3
troška proizvodnje kn/kg 0,43

 

Pregled ekonomskih pokazatelja kroz lokacije (ispod) dobro oslikava da najviši prinos ujedno ne jamči i naj bolje ekonomske rezultate. Izbalansirani inputi i ostvareni rezultati prinosa koji se očituju u troškovima proizvodnje kn/kg puno više pokazuju jer je očito da su u takvim uvjetima konačni ekonomski efekti puno bolji gdje su troškovi niži ne ovisno o ostvarenim prinosima.

Vukovarsko-srijemska Osječko-baranjska Bjelovarsko-bilogorska Međimurska
prinos vlažnog zrna kg/ha 10125 13818 15514 15026
bruto dohodak kn/ha 10833 14095 13187 13824
neto dobit kn/ha 5231 9145 6914 7285
trošak kn/kg 0,55 0,36 0,40 0,44

 

Analiza prosječnih ekonomskih rezultata po hibridima 2019-2020 (prosjek sve lokacije)

hibrid vlaga u berbi prinos suhog zrna kg/ha  prinos vlažnog zrna kg/ha  cijena vlažnog zrna kn(kg ostvareni bruto prihod kn/ha
Andromeda 23,9 13734 15750 0,92 14490
P9889 18,9 13345 14202 1,02 14486
LG 31.545 24,4 13682 15827 0,90 14244
P9911 20,1 13172 14279 0,99 14137
KWS Toscano 20,4 12919 14075 0,99 13934
P0725 22,3 13199 14733 0,94 13849
DKC 5068 19,9 12830 13836 1,00 13836
P0217 20,4 12828 13969 0,99 13829
KWS Kashmir 19,3 12864 13769 1,00 13769
P9978 19,3 12819 13737 1,00 13737
DKC 5182 20,5 12706 13852 0,99 13713
DKC 5830 22,3 13077 14579 0,94 13704
KWS Kapitolis 19,7 12662 13644 1,00 13644
LG 30.500 20,9 12519 13778 0,99 13641
MAS 56 A 22,7 12808 14435 0,94 13569
Carioca 21,1 12733 14039 0,96 13477
AJOWAN 18,8 12402 13185 1,02 13449
KWS Smaragd 18,4 12259 12969 1,02 13228
MAS 34 B 18,5 12215 12942 1,02 13200
Bilbao 21,9 12346 13740 0,96 13191
KWS Kollegas 20,5 12104 13218 0,99 13086
KULAK 20,4 11822 12892 0,99 12763
AGRAM 19,9 11786 12750 1,00 12750
MAS 48 L 21,0 11705 12874 0,99 12745
KWS Orlando 22,6 11960 13397 0,94 12593
OS 398 19,9 11432 12322 1,00 12322
TOMASOV 20,6 11173 12243 0,99 12121
VELIMIR 23,0 11393 12894 0,94 12121
BC 415 21,7 11308 12573 0,96 12070
MAJSTOR 22,5 10824 12131 0,94 11403

 

Zaključci:

 • Analiza svih lokacija (globalno RH) nije izdvojila niti utvrdila značajne razlike po FAO skupinama hibrida – sve je ekonomski bilo podjednako
 • Analiza po lokacijama (regionalna) za svaku je pojedinu lokaciju drugačija i specifičnija
 • Lokacija u kombinaciji sa klimatskim čimbenicima ima ogroman utjecaj na konačne rezultate i unutar FAO skupine i pojedinačno po hibridu
 • POTVRĐENO PRAVILO DA U SJETVU TREBA IĆI SA VIŠE RAZLIČITIH HIBRIDA RAZLIČITIH FAO SKUPINA

 

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede

Zdravko Tušek, Jelena Đugum, Tatjana Međimurec, Siniša Hrgović, Suzana Pajić, Iva Majhen Vlašićek, Juraj Klarić, Đuro Cerovčec

 

Pripremi za ispis