Obavijest voćarima

Prema podacima s agrometeoroloških stanica na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije proteklih dana zabilježena je manja količina oborina koja je pogodovala primarnoj infekciji krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) i krastavosti kruške (Venturia pirina).

Stoga vlasnike intenzivnih nasada jabuka i krušaka obavještavamo da kurativno zaštiti svoje nasade sa pripravcima sistemičnog mehanizma djelovanja na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Sercadis plus) ili fenbukonazola (Indar 5 EW). Navedeni pripravci imaju zaštitu i od pepelnice jabuke.

Radi produžetka preventivnog djelovanja zaštite protiv fuzikladija navedenim je fungicidima potrebno dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja na bazi mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG neotec, Pinnozeb M-45, Manfil 75 WG, Star 80 WP, Penncozeb 75 DG, Mankozeb, Indofil 80 WD) ili kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG) ili metirama (Polyram).

Također obavještavamo vlasnike intenzivnih nasada jabuka da smo krajem prošlog tjedna ulovom na feromonske klopke zabilježili let moljca minera kružnih mina (Leucoptera malifoliella). Preporuke o suzbijanju navedenog štetnika očekujte u slijedećim preporukama.

Pri odabiru pripravka voditi računa da se koristi onaj koji je do sada korišten najmanji broj puta.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Pripremi za ispis