MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Zagrebačka

Obavijest vinogradarima

Visoke dnevne temperature zraka u prvoj polovini mjeseca srpnja i suho razdoblje bez oborina nisu pogodovali daljnjem širenju peronospore vinove loze (Plasmopara viticola).  Simptomi na starijem lišću koji se mogu vidjeti u pojedinim vinogradima posljedica  su ranijih zaraza. Međutim kiša koja je pala tijekom proteklog vikenda, u nekim dijelovima i obilna kiša, uvjetovala je nove sekundarne infekcije čiji  završetak razvoja te pojavu novih možemo očekivati u narednim danima.

Prikaz izmjerenih količina oborina putem agroklimatskih stanica

PinovaSoft v1.5.125.8 Vrbovec Ivanić
Grad
SV. I.Zelina Sesvete Plešivica Šiljakovina
22.7.2021. 0 0 0 0 0 0
21.7.2021. 0 0 0 0 15,3 0
20.7.2021. 3,4 2,2 0,1 0,5 0,1 1,2
19.7.2021. 8,1 13,6 1,6 2,5 9,3 0
18.7.2021. 19 23 24,6 19,6 40,3 18
17.7.2021. 21 18,2 4,8 6,8 3,2 33,4
16.7.2021. 0 0 0 0 1,2 3,2

 

Fenološki bobice su postigle svoj razvoj kada je opasnost za infekcija na njima prestala, no još uvijek infekcije plamenjačom na bobicama mogu se ostvariti putem peteljčice bobica, a infekcije na lišću mogu se ostvariti na gornjem vršnom lišću, te zapercima.

Za suzbijanje peronospore predlažemo primijeniti: mankozeb (Dithane M-45, Mankozeb, Star 80 WP, Manfil 80 WP, Pencozeb 75 DG, Dithane DG neotec), metirama (Polyram DF), folpeta (Folpan 80 WDG, Futura 50 WP, Solofol),  te pripravci na osnovi bakra.

Pripravcima na bazi mankozeba uskoro će biti ukinuta registracija (4.7.2021.), krajnji rok za primjenu zaliha je 4.1.2022.

U slučaju pojave nevremena praćenog tučom koristiti pripravke koji sadrže folpet!

Napominjemo da  sumporni fungicidi  u kombinaciji sa pripravcima  na osnovi aktivnih tvari iz skupine ditiokarbamata (npr. mankozeb, metiram) imaju produženu karencu  koja za vinske sorte grožđa iznosi 56 dana!

Pripravci na osnovi aktivne tvari  folpet imaju  karencu za vinske sorte grožđa 42 dana.

 

Vremenski uvjeti i dalje  pogoduju razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator)  te su u slabije zaštićenim nasadima uočavaju simptomi na bobicama u vidu bijele prevlake. Upozoravamo vinogradare da u narednom periodu veliku pozornost usmjere na pojavu ove bolesti u nasadima. Za suzbijanje preporučamo uporabu fungicida Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Collis SC, Luna Expirience, Difcor, Kusabi,  Domark 40 ME, Difcor EC, Folicur EV 250, Sercadis SC,  Systhane 24E, Topas 100, Vivando, te sumporni pripravci.

U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni.  Zbog velike lisne mase, zaštitna je sredstva potrebno primijeniti uz veći utrošak vode, što će osigurati učinkovitiju zaštitu od pepelnice.

Ukoliko se koriste pripravci na osnovi sumpora, podsjećamo da pri temperaturi zraka iznad 25˚C pripravci na osnovi sumpora mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

Vodite računa o razmaku između tretiranja (10-12 dana), a u  nasadima u kojima ima simptoma pepelnice smanjiti razmak tretiranja na 8-10 dna.

 

U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni.

Potrebno je  kontrolirati žute ljepljive ploče  radi praćenja jačine populacije američkog cvrčka (Schapoideus titanus Ball) koji je prenosi fitoplazmu zlatna žutica vinove loze

Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada treba krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje vodeći, sukladno Naredbi (NN63/19) vodeći računa o karenci insekticida i početku berbe grožđa!

Zbog zaštite pčela potrebno je pokositi cvatući pokrov u vinogradu te zaštitu obaviti u večernjim satima.

Prikaz zaraženih i sigurnosnih područja prikazan je na linku:

https://nextcloud.mps.hr/s/iY9wz85Qw76nLso

Za uspješnu borbu u sprečavanju širenja zlatne žutice vinove loze važno je provoditi i mjere biljne higijene  koje su propisane i Naredbom (NN48/2018 i 63/2019)kao što su:

  • Uklanjanje oboljelih trsova koji pokazuju simptome zajedno sa korijenjem.
  • Uništavanje obične pavitine (Clematis vitalba), sekundarnog domaćina zlatne žutice vinove loze
  • Krčenje zapuštenih vinograda

 

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima oraha

U nasadima oraha na žutim ljepljivim pločama zabilježena je prisutnost orahove muha (Rhagoletis completa). To je štetnik koji odlaže jaja u zelenu lupinu oraha, potom se razvijaju ličinke koje unutar nje žive. Zelena lupina oraha postaje mekana i s vremenom pocrni pa se zalijepi za ljusku oraha te se ne da skinuti. Napadnuti plodovi otpadaju ili ostaju cijelu zimu na drveću. Odrasli oblici lete od srpnja pa sve do kraja rujna.

Od mjera suzbijanja postavljaju se veći broj žutih ljepljivih ploče u krošnje na stabla oraha kako bi se spriječilo odlaganje jaja, a samim time i štete od ličinki.

Registrirani insekticid protiv spomenutog štetnika je Imidan 50 WG (K 7 dana). Tijekom jedne sezone dozvoljena su dva tretiranja. Razmake između tretiranja treba prilagoditi ulovom orahove muhe na žutoj ploči, a oni mogu biti od 7-14 dana.

Osim orahove muhe u plodovima oraha mogu se naći i gusjenice orahovog savijača (Cydia amplana) i jabučnog savijača (Cydia pomonella). Oba šetnika sredinom ljeta odlažu jaja na plodove, a štete čine gusjenice koje uzrokuju crvljivost ploda.

Uz navedene štetnike na orahu možemo naći i prisutnost velike i male orahove lisnu uš (Callaphis juglanis, Chromaphis juglandicola) i orahove grinje (Eryophies tristiatus).

Za zaštitu od sive pjegavosti (Gnomonia leptostyla) koristit jedan od slijedećih pripravaka: Signum  ili Systhane 20 EW.

Preporučamo vlasnicima nasada da prate pojavu navedenih štetnika te prema potrebi obave tretiranje insekticidima dozvoljenim na orahu. Popis registriranih insekticida možete naći na fis tražilici: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Tretirati u večernjim ili ranim jutarnjim satima!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke i kruške

Tijekom protekla šest dana na području Zagrebačka županije i Grada Zagreba palo je minimalno 60 litara kiše po m2 što je dovelo do ispiranja sredstava za zaštitu bilja.

Preporuča se voćarima da ponove zaštitu protiv krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) koristeći pripravke kao i u prethodnoj preporuci: Caption 80 WG, Kapetan 80 WG ili Scab 80 WG.

U nasadima jabuka gdje je prisutna pepelnica (Podosphaera leucotricha) predlažemo primjenu pripravaka: Zato plus, Zato 50 WG, Nativo 75 WG ili Luna expirience. Navedeni pripravci ujedno djeluju i protiv čađave krastavosti.

Obzirom da i dalje bilježimo intenzivan let jabučnog savijača (Cydia pomonella), potrebno je ponoviti primjenu insekticida: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

Isto tako upućujmo voćare da zbog izuzetno visokih temperature koje pogoduju razvoju grinja prate njihovu pojavu.

Tretirati u večernjim ili ranim jutarnjim satima!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest voćarima

Kako za naredne dane meteorolozi najavljuju nestabilno vrijeme sa mogućnošću kiše, a od zadnje preporuke prošlo je dva tjedna, potrebno je u nasadima jabuka i krušaka ponoviti zaštitu protiv uzročnika čađave krastavosti (Venturia inaequalis ).

U nasadima jabuka gdje je prisutna pepelnica (Podosphaera leucotricha) predlažemo primjenu pripravaka: Zato plus, Zato 50 WG, Nativo 75 WG ili Luna expirience. Navedeni pripravci ujedno djeluju i protiv čađave krastavosti.

Uz čađavu krastavosti i pepelnicu, tijekom srpnja i kolovoza kada plodovi postanu krupni potrebno je obavljati i zaštitu protiv uzročnika bolesti plodova: gorka trulež (Gloesporium spp.), smeđa trulež ploda (Stemphylium spp.), trulež plodova (Neofabraea spp.) i dr.).

Za zaštitu predlažemo pripravke koje ujedno djeluju i na bolesti truleži ploda: Caption 80 WG, Kapetan 80 WG ili Scab 80 WG.

U nasadima jabuka zabilježen je kritičan let jabučnog savijača (Cydia pomonella ). U nasadima jabuka, gdje je od posljednje primjene insekticida proteklo više od 14 dana potrebno je ponoviti tretiranje jednim od sljedećih insekticida: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

Tretirati u večernjim ili ranim jutarnjim satima!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vremenski uvjeti i dalje  pogoduju razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator)  te su u slabije zaštićenim nasadima uočavaju simptomi na bobicama u vidu bijele prevlake. Upozoravamo vinogradare da u narednom periodu veliku pozornost usmjere na pojavu ove bolesti u nasadima. Za suzbijanje preporučamo uporabu fungicida Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Collis SC, Luna Expirience, Difcor, Kusabi,  Domark 40 ME, Difcor EC, Folicur EV 250, Sercadis SC,  Systhane 24E, Topas 100, Vivando, sl.

U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni.  Zbog velike lisne mase, zaštitna je sredstva potrebno primijeniti uz veći utrošak vode, što će osigurati učinkovitiju zaštitu od pepelnice.

Ukoliko se koriste pripravci na osnovi sumpora, podsjećamo da pri temperaturi zraka iznad 25˚C pripravci na osnovi sumpora mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

Vodite računa o razmaku između tretiranja (10-12 dana), a u  nasadima u kojima ima simptoma pepelnice smanjiti razmak tretiranja na 8-10 dna.

Za suzbijanje peronospore (Plasmopara viticola) predlažemo primijeniti: mankozeb (Dithane M-45, Mankozeb, Star 80 WP, Manfil 80 WP, Pencozeb 75 DG, Dithane DG neotec), metirama (Polyram DF), folpeta (Folpan 80 WDG, Futura 50 WP, Solofol) te pripravci na osnovi bakra.

Pripravcima na bazi mankozeba uskoro će biti ukinuta registracija (4.7.2021.), krajnji rok za primjenu zaliha je 4.1.2022.

U slučaju  olujnih nevremena praćenih tučom  nastala oštećenja treba tretirati pripravcima na osnovi folpeta.

Na sortama koje sada zatvaraju grozd za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) predlažemo primjenu botriticida: Pyrus 400 SC, Teldor, Cantus, Swich, Chorus 75 WG i dr.

 

Početkom mjeseca srpnja započeo je let druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) te je potrebno izvršiti suzbijanje gusjenica jednim od insekticida: Avaunt 15 SCDecis 2,5 EC Sumialfa 5 FL, Cythrin Max SC, Direkt, ili Affirm, Laser KS, Coragen,  I dr.

 

VAŽNO!

Prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018 i 63/2019)  u demarkiranim područjima potrebno je obaviti drugo tretiranje američkog cvrčka (Schaphoideus titanus) insekticidima: Avaunt, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin Max  Abanto, Piretro Natura i Asset Five.

Sukladno Odluci o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 75/21), definirana su zaražena i sigurnosna područja (više na linku: https://nextcloud.mps.hr/s/iY9wz85Qw76nLso ).

Potrebno je postavljati žute ljepljive ploče  radi praćenja jačine populacije američkog cvrčka, te kontrole učinkovitosti provedenih  tretiranja navedenog štetnika. Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu u redu vinograda, a zamjenjuju se svaka dva do tri tjedna. Dovoljno je postaviti 1-2 ploče po vinogradu.

Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada treba krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje.

U slučaju provođenja i trećeg tretiranja  nužno je voditi računa o propisanim karencama insekticida i početku berbe grožđa!

Zbog zaštite pčela važno je da se tretiranje obavlja tek po završetku cvatnje, u doba dana kad pčele ne lete te da u vinogradu prije primjene insekticida bude pokošen cvjetni podrast.

Sukladno  navedenoj Naredbi osim suzbijanja američkog cvrčka  nužno je provoditi:

  • Uklanjanje oboljelih trsova koji pokazuju simptome bolesti zajedno s korijenom
  • Krčenje zapuštenih vinograda u demarkiranom i nezaraženom području.
  • Uništavanje obične pavitine (Clematis vitalba).

Posjednici vinograda obvezni su tijekom vegetacije provoditi vizualne preglede vinove loze te uoče li simptome fitoplazmi odmah izvijestiti Fitosanitarnu inspekciju ili Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu – Centar za zaštitu bilja ili Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

 

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima

Vremenski uvjeti pogoduju razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator)  te su u slabije zaštićenim nasadima uočavaju simptomi na bobicama u vidu bijele prevlake. Upozoravamo vinogradare da u narednom periodu veliku pozornost usmjere na pojavu ove bolesti u nasadima. Za suzbijanje preporučamo uporabu fungicida Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Collis SC, Luna Expirience, Difcor, Kusabi,  Domark 40 ME, Difcor EC, Folicur EV 250, Sercadis SC,  Systhane 24E, Topas 100, Vivando, sl.

U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni.  Zbog velike lisne mase, zaštitna je sredstva potrebno primijeniti uz veći utrošak vode, što će osigurati učinkovitiju zaštitu od pepelnice.

Ukoliko se koriste pripravci na osnovi sumpora, podsjećamo da pri temperaturi zraka iznad 25˚C pripravci na osnovi sumpora mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

Vodite računa o razmaku između tretiranja (10-12 dana), a u  nasadima u kojima ima simptoma pepelnice smanjiti razmak tretiranja na 8-10 dna.

Za suzbijanje peronospore (Plasmopara viticola) predlažemo primijeniti: mankozeb (Dithane M-45, Mankozeb, Star 80 WP, Manfil 80 WP, Pencozeb 75 DG, Dithane DG neotec), metirama (Polyram DF) ili folpeta (Folpan 80 WDG, Futura 50 WP, Solofol).

Pripravcima na bazi mankozeba uskoro će biti ukinuta registracija (4.7.2021.), krajnji rok za primjenu zaliha je 4.1.2022.

Na sortama koje zatvaraju grozd za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) predlažemo primjenu botriticida: Pyrus 400 SC, Teldor, Cantus, Swich, Chorus 75 WG i dr.

 

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr

Obavijest voćarima

Obzirom da prognostičari za početak sljedećeg tjedna najavljuju oborine, obavještavamo vlasnike nasada jabuka da provedu zaštitu protiv uzročnika čađave krastavosti (Venturia inaequalis) prije najavljenih oborina ili neposredno nakon oborina jednim od navedenih površinskih pripravaka: Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC, Caption 80 WG, Delan 700 WDG, Delan Pro, Polyram DF.

Za zaštitu nasada jabuka od pepelnice (Podosphaera leucotricha) predlažemo primjenu pripravaka na bazi sumpora ili neki od pripravaka: Luna Experience, Domark 40 ME, Nimrod 25 EC ili Sercadis ako je u nasadu jabuke prisutna velika zaraza.

Kako ovo vrijeme izuzetno pogoduje pojavi crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi), preporuča se voćarima da pregledaju svoje nasade na prisutnost ovog štetnika. U ovom periodu kritičan broj je 8-10 pauka po listu. Ukoliko se pregledom ustanovi kritičan broj potrebno je obaviti zaštitu jednim od sljedećih akaricida: Zoom 11 SC, Kraft 18, Vertimec 018 SC, Apache, Masai, Milbeknock, Nealta,  Nissorun  10 WP, Voliam Targo. Ako se pogledom ustanovi da je napad ovog štetnika na samom početku za zaštitu se mogu koristit i neka mineralna ulja: Promanal Neu i Ovipron Top.

Tretirati u večernjim ili ranim jutarnjim satima!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima lijeske

Ljeskotoč (Curculio nucum) je najvažniji štetnik u lijeski protiv kojeg se više puta provodi zaštita. Pipa je dugačka tanka rila, crvenkastosmeđe boje tijela dugog 6-9 mm. Prezime odrasli oblici u tlu. Odrasli se javljaju od svibnja do kolovoza. Osim što je uzročnik otpadanja plodova i crvljivosti lješnjaka, ubodna mjesta na plodovima lijeske ulazno su mjesto za infekcije različitim gljivičnim bolestima: Monilinia, Botrytis, Fusarium i dr.

Uz ljeskotoča u nasadima lijeske nalazimo lisne uši ( Aphididae) i fitofagne stjenice (npr. Gonocerus, Palomena, Dolycoris). Fitofagne stjenice sišu biljne sokove i time onemogućavaju normalan rast ploda na kojima se onda naknadno razvija trulež.

Vlasnicima nasada lijeske preporuča se da pregledaju svoje nasade na prisutnost navedenih štetnika.

Za suzbijanje štetnika na lijesci dozvolu imaju insekticidi: Movento, Laser, Decis 100 EC, Scatto, Rottor super i Demetrina 25 EC, Dipel DF i Asset.

 Zbog visokih temperatura koje bilježimo ovih dana ne preporuča se koristit bakrene pripravke, već se za biljke koje su u stresu zbog visokih temperatura i nedostatka vlage preporuča primjena biostimulatora.

 Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Rane sorte vinove loze završile su sa cvatnjom te su formirane bobice dok sorte kasnijih epoha dozrijevanja su pri samom završetku cvatnje. Od posljednje preporuke za zaštitu vinograda proteklo je 11 dana tijekom kojih  nisu zabilježene veće količine oborina izuzev pljuskova lokalnog karaktera.

U vinogradima u kojima nisu provođene redovite mjere zaštite  uočene su simptomi plamenjače (Plasmopara viticola) vinove loze u vidu pjega  sa sporulacijom, bijelom prevlakom konidija na naličju lista na što smo upozoravali u ranijim preporukama.

Relativna vlaga zraka vrlo je  visoka (srednja dnevna preko 80%), porast lisne mase loze je intenzivan i bujan pa su u takovim uvjetima biljni organi vinove loze  tijekom jutarnjih sati dugo vlažni te postoji opasnost za sekundarno širenje plamenjače vinove loze  u nasadima u kojima su uočeni simptomi plamenjače.

Upućujemo na redovite kontrole zdravstvenog stanja vinograda i oprez u narednom periodu, te provođenje kemijskih mjera zaštite.

Za suzbijanje plamenjače vinove loze, predlažemo primjenu pripravaka:

Folpan gold, Forum star, Acrobat MZ, Orvego, Metomor F, Diflunova, Ridomil Gold MZ Pepite, Galben F, Fantic F, Galben-M, Fantic M, Armetil M  i dr.

Sparno i toplo vrijeme sa prosječnom relativnom vlagom traka preko 80%, a maksimalne vrijednosti dosežu i 100% pogoduje razvoju pepelnice ( Erysiphe necator)  čiji jači razvoj očekujemo u narednom periodu osobito u nasadima u kojima je i protekle godine bila problem, stoga obavezno primijeniti jedan od pripravaka:  Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC,  Collis SC, Luna Expirience Difcor, Kusabi  i dr.

UPOZORENJE!

Praćenjem populacije američkog cvrčka (Scaphoideus titanus)  i njegovog razvoja u vinogradima na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije utvrđena je pojava ličinki  L3 razvojnog stadija preporučamo obvezno izvršiti tretiranje ličinki američkog cvrčka insekticidima: Decis 2,5 EC,  Sumialfa sL, Cythrin Max,  Avaunt EC, Abanto, Krisant EC, Pyregard, Asset five!

U ekološkoj proizvodnji mogu se koristiti pripravci: Abanto, Krisant EC, Piretro, Pyregard, Asset five.

Obzirom da se ličinke zadržavaju na donjim mladicama trsa prilikom aplikacije voditi računa da se obuhvate i donje mladice trsa!

Američki cvrčak vektor (prenosnik) je vrlo opasne bolesti vinove loze zlatne žutice vinove loze (Grapevine Flavescence dorée, FD) koja je potvrđena na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje I suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN48/2018)  u demarkiranim područjima obavezno je praćenje i suzbijanje američkog cvrčka. 

U Zagrebačkoj županiji demarkirana područja obuhvaćaju područja u: Svetoj Nedelji i Jagnjić Dolu kraj Samobora, te na području gradova Dugog Sela, Vrbovca, Ivanić Grada (Grabersko Brdo, Šumećani, Kloštar Ivanić) i Bedenice (Zelina), općine koja graniči s demarkiranim područjima u Krapinsko-zagorskoj županiji, područje Velike Gorice( D.Lomnica, Lukavec, Šiljakovina, Kozjača).

U  Gradu Zagrebu demarkirana područja obuhvaćaju: Podsused, Gornji Stenjevec, Čučerje, Maksimir, Remete, Gračani, Nova Granešina, Sesvete, Đurđekovec, Glavnica, Adamovec, Blaguša, Kašina,

Suzbijanja vektora u demarkiranom području moraju provoditi svi posjednici vinove loze jer naknadno širenje ove bolesti nije moguće zaustaviti!

Drugo tretiranje provesti ličinki obaviti 2-3 tjedna nakon prvog tretiranja!

Zbog zaštite pčela važno je da se tretiranje obavlja tek po završetku cvatnje, u doba dana kad pčele ne lete,  cvjetni podrast  prije primjene insekticida treba bit pokošen.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

  

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr

 

 

 

Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Povremene oborine koje su prevladavale proteklih dana na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije uzrokovale su infekciju krastavosti jabuke (Venturia inaequalis). Kako je od posljednje preporuke prošlo 12 dana potrebno je zbog intenzivnog porasta mladica u nasadima jabuka i krušaka izvršiti zaštitu jednim od pripravaka sistemičnog mehanizma djelovanja koji imaju kurativni učinak: Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone ili Indar 5 EW. Navedeni pripravci daju zaštitu i od pepelnice jabuke. Za preventivno suzbijanje pepelnice mogu se dodati pripravci na bazi sumpora.

Zbog duljeg preventivnog djelovanja potrebno je sistemičnim fungicidima dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja: Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP, Polyram DF, Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG ili Caption 80 WG.

Pošto pripravci na osnovi sumpora na višim temperaturama mogu uzrokovati fitotoksičnost, potrebno je tretiranje obaviti u večernjim satima kada su temperature niže.

U nasadima jabuka gdje je pepelnice (Podosphaera leucotricha) dominantna uz kemijsku zaštitu preporuča se mehanički odstraniti zaražene izbojke, iznijeti iz voćnjaka i spaliti.

Kako i dalje bilježimo let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) potrebno je redovito obavljati zaštitu nekim od registriranih insekticida za suzbijanje jabučnog savijača: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

Pri odabiru pripravka voditi računa da se koristi onaj koji je do sada korišten najmanji broj puta.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr