Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Nestabilno vrijeme s oborinama te visoka vlaga u zraku u nasadima koštačevog voća pogoduje razvoju šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i truleži plodova – monilija, a u nasadima breskve i nektarina postoji opasnost i od pojave pepelnice (Sphaerotheca pannosa )

Stoga preporučamo voćarima da zaštite svoj nasade slijedećim preparatima, vodeći računa o karenci odabranog preparata:

  • Za zaštitu protiv šupljikavosti lista: CAPTAN WP ili KASTOR;
  • Za zaštitu protiv truleži ploda i pepelnice na breskvi: LUNA EXPERIENCE, NATIVO 75 WG, REVYONA;
  • Za zaštitu protiv SAMO truleži ploda na breskvi: SWITCH 62,5 WG, TELDOR, SERENADE ASO;
  • Za zaštitu protiv truleži ploda na šljivi: TELDOR SC 500, SERENADE ASO, REVYONA, NATIVO 75 WG, SWITCH 62,5 WG.

Za suzbijanje breskvinog savijača (Cydia molesta), breskvinog moljca (Anarsia lineatella), te šljivinog savijača (Cydia funebrana), uzročnika „crvljivosti“ plodova, mogu se koristiti insekticidi: AFFIRM OPTI, CORAGEN 20 SC, DELEGATE 250 WG, CARPOVIRUSINE EVO 2.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Pripremi za ispis