Obavijest voćarima

Od posljednje preporučene zaštite nasada jabuke proteklo je 10 dana. U tom periodu količina oborina koja je pala uzrokovala je ispiranje prethodne zaštite. Obzirom na mogućnost novih oborina i vegetativni porast predlažemo ponavljanje zaštite.

Za zaštitu protiv krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) preporučamo primijeniti jedan od slijedećih površinskih pripravaka: Delan 700 WDG, Envita, Delan PRO, Alcoban, Dynamo, Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor ili Scab 80 WG ili Polyram (registracija važi do 28.5.2024., a krajnji rok za primjenu zaliha je 28.11.2024. godine).

U nasadima jabuka gdje je prisutna pepelnica (Podosphaera leucotricha) predlažemo primjenu sumpora. U nasadima gdje je jača zaraza preporuča se primjena pripravaka Sercadis ili Luna expirience.

Za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella), potrebno je ponoviti primjenu jednim od navedenih insekticida: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

Pri odabiru pripravka voditi računa da se koristi onaj koji je do sada korišten najmanji broj puta.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Pripremi za ispis