Obavijest voćarima

Početkom tjedna na većini je lokaliteta zabilježena mala količina oborina (1 do 5 mm/m2), što je pogodovalo razvoju zaraze uzročnikom krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) slabog intenziteta. Voćari mogu izvršiti zaštitu sa pripravcima sistemičnog mehanizma djelovanja koji imaju kurativni učinak. Predlažemo primjenu sistemičnih fungicida na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Sercadis plus), fenbukonazola (Indar 5 EW).  Sistemični pripravci na bazi difenkonazola i fenbukonazola daju zaštitu i od pepelnice jabuke.

Radi produžetka preventivnog djelovanja navedenim je fungicidima potrebno dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja na bazi mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP) ili metirama (Polyram DF) ili kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG).

U zadnjoj dekadi travnja bilježimo početak leta minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella). Veća brojnost minera zabilježena je 27. i 28. travnja. Hladne noći i niske dnevne temperature zraka usporavaju aktivnost ovog štetnika. Voćare upućujemo na daljnje praćenje preporuka kada će biti objavljeni rokovi suzbijanja minera okruglih mina.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

                                                             Suzana Slovic, dipl.ing.                

       E-mail:  Suzana.Slovic@mps.hr

 

Pripremi za ispis