MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Sisačko-moslavačka

Obavijest vinogradarima

Mjesec svibanj obilježen je s natprosječnom količinom oborina. Takve vremenske prilike pogodovale su jačem razvoju zaraza peronosporom vinove loze (Plasmopara viticola), osobito u drugoj polovici svibnja. Na većini lokaliteta vinova je loza završila sa cvatnjom, stoga upozoravamo vinogradare na važnost pravovremenog tretiranja.

 Za suzbijanje plamenjače predlažemo korištenje sistemičnih pripravaka: Galben F, Fantic F, Galben-M, Fantic M, Folpan gold, Forum star, Acrobat MZ, Ridomil Gold MZ Pepite, Manoxanil WP, Mildicut SC, Mikal flash, Mikal premium F, Verita, Profiler, Azimut, Alfil WG, Fylal double, Magma triple, Momentum trio i dr.

U vinogradima koji su stradali od tuče prednost dajemo pripravcima koji sadrže aktivnu tvar folpet (Galben F, Fantic F, Folpan Gold, Forum star). Folpet ima pozitivan sporedni učinak na smanjivanje zaraze sa sivom plijesni.

Za suzbijanje razvoja sive truleži ili botritisa nakon cvatnje, moguća je primjena botriticida: Teldor, Pyrus 400 SC, Geoxe, Switch, Chorus 75 WG i dr.

Prva polovica mjeseca lipnja obilježena je visokim temperaturama zraka, zabilježeno je 9 dana s temperaturama iznad 30°C, što uz visoki vlažnost zraka pogoduje jačem razvoju pepelnice vinove loze  (Erysiphe necator). Za suzbijanje pepelnice preporučujemo koristiti: Dynali EC, Mystic EC, Nativo WG, Postalon SC Collis, Luna Experience SC SC, Crystal KS, Bumper 25 EC, Domark ME, Difcor EC, Falcon EC, Folicur EW, Fond 12E, Kusabi SC, Sercadis SC, Systhane 24E, Topas 100 EC, Vivando SC, i dr.

Na području moslavačkog vinogorja i Letovanskog Vrha utvrđen je početak pojave ličinki trećeg razvojnog stadija američkog cvrčka (Scaphoideus titanus), prenositelja fitoplazme-zlatne žutice vinove loze. Ličinke prolaze kroz pet razvojnih stadija, od kojih svaki traje 7 do 10 dana, infektivne postaju u trećem razvojnom stadiju, tj. tada počinju prenositi zlatnu žuticu vinove loze.

Upozoravamo vinogradare na važnost njegova suzbijanja, jer se samo na taj način može spriječiti širenje zlatne žutice vinove loze. Tijekom prošle godine provodio se monitoring američkog cvrčka na slijedećim lokacijama: Kutina, Repušnica-Mramor brdo, Ilova, Voloder, Popovača i Letovanski vrh te je tim lokalitetima utvrđena njegova prisutnost.

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018.) suzbijanje američkog cvrčka provodi se u najmanje dva tretiranja:

– prvo tretiranje obavlja se nakon cvatnje, prema preporučenim rokovima suzbijanja vektora

– drugo tretiranje obavlja se dva do tri tjedna nakon prvoga

– treće tretiranje obavlja se prema preporučenim rokovima suzbijanja vektora, ovisno o području, ili ako se tijekom srpnja ulovi tjedno četiri ili više odraslih oblika vektora po jednoj žutoj ljepljivoj ploči.

Za suzbijanje američkog cvrčka dopuštenje imaju insekticidi: Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel D, Avaunt EC, Cytrin max, Reldan 22 EC. U ekološkoj proizvodnji dopušteni su pripravci na bazi piretrina: Abanto, Kristant EC i Piretro natura.

Vinogradarima savjetujemo da prate pojavu američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča na srednju armaturnu žicu. Ploče se zamjenjuju svaka dva do tri tjedna.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

                                                                                  Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

 

Obavijest voćarima

Opasnost od primarnih zaraza uzročnikom krastavosti jabuka prestaje u prvoj dekadi lipnja, kada započinje sekundarni ciklus razvoja patogena. U nasadima jabuka s vidljivim simptomima krastavosti na listu (Venturia inaequalis), može se očekivati sporulacija primarnih pjega, a naredne oborine pogodovati će širenju zaraze. Od posljednje preporučene zaštite nasada jabuka proteklo je 7 dana, u tom je razdoblju prevladavalo promjenjivo vrijeme sa lokalnim pljuskovima, a ponegdje je zabilježena tuča.

U narednom razdoblju prednost dajemo preventivnoj zaštiti plodova jabuka primjenom fungicida kontaktnog mehanizma djelovanja na bazi ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro, Faban), kaptana (Captan80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP).

U nasadima koji su stradali od tuče prednost dajemo pripravcima na osnovi kaptana. Za ublažavanje nastalih šteta moguća je primjena biljnih stimulatora s naglašenim sadržajem aminokiselina ili algi (Drin, PolyAmin, Megafol i dr.).

Protekla četiri dana bilježimo porast temperature zraka na vrijednosti iznad 28°C, što uz visoku relativnu vlagu zraka pogoduje širenju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), osobito u nasadima sa jakom prošlogodišnjom zarazom.

Za zaštitu nasada jabuka od pepelnice predlažemo primjenu pripravaka na bazi sumpora. Pripravci Stroby, Zato plus i Tercel imaju dopuštenje za suzbijanje pepelnice i krastavosti jabuka.

Od sredine proteklog tjedna zabilježen je intenzivniji let jabučnog savijača. Insekticidi dopušteni za suzbijanje jabučnog savijača su: Affirm, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Reldan 22 EC, Mospilan 20 SG, Calypso SC 480, Laser, Harpun, Delegate 250 WG i dr.

 Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

                                                                                            Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Nestabilno vrijeme praćeno lokalnim pljuskovima i dalje pogoduje razvoju peronospore  vinove loze (Plasmopara viticola). U zadnjoj dekadi svibnja završilo je inkubacijsko razdoblje primarnih infekcija uzročnikom peronospore te se u nedovoljno štićenim vinogradima mogu naći simptomi peronospore u vidu uljnih pjega. Porast temperature zraka na vrijednosti iznad 28 °C potaknuo je početak cvatnje ranih sorata (Chadonnay, Pinot i dr.).

Za suzbijanje plamenjače predlažemo korištenje sistemičnih pripravaka:Galben F, Fantic F, Galben-M, Fantic M, Folpan gold, Forum star, Acrobat MZ, Ridomil Gold MZ Pepite, Manoxanil WP, Mildicut SC, Mikal flash, Mikal premium F, Verita, Profiler, Azimut, Alfil WG, Fylal double, Magma triple, Momentum trio i dr.

Porast temperature zraka uz visoku relativnu vlagu zraka pogodovati će razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator). Za suzbijanje pepelnice predlažemo primjenu fungicida: Collis SC, Crystal KS, Nativo WG, Postalon SC, Talendo, Talendo exra i dr.

Kišovito vrijeme koje je obilježilo prethodno razdoblje pogoduje razvoju ranog btritisa ili sive plijesni, naročito kod osjetljivih sorata: rajnski rizling, traminac i zeleni silvanac. Za suzbijanje razvoja sive truleži ili botritisa na početku cvatnje moguća je primjena botriticida: Teldor, Pyrus 400 SC, Geoxe, Switch, Chorus 75 WG i dr.

Na području Moslavačkog vinogorja početak leta grožđanih moljaca bilježimo od sredine travnja, a početak pojave gusjenica prve generacije grođžanih moljaca zabilježen je 3. lipnja. Prije početka pune cvatnje vinogradarima savjetujemo primjenu insekticida: Nurelle D, Chromorel D, Reldan 22 EC, Laser KS, Avaunt 15 SC, Coragen SC ili Affirm.

Radi zaštite pčela, primjena kontaktnih sredstava za zaštitu bilja opasnih za pčele u vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura dopuštena je samo u noćnim satima i to počevši od dva sata nakon zalaska do dva sata prije izlaska sunca.

Korovna flora koja služi za zatravljivanje u višegodišnjim nasadima, a nalazi se u cvatnji, mora biti pokošena u trenutku tretiranja sredstvima koja su opasna za pčele.

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018.) upozoravamo vinogradare na važnost kontrole na moguće simptome fitoplazmi, a ponajviše na važnost naredbe o suzbijanju američkog cvrčaka (Scaphoideus titanus) koji je prenosnik zlatne žutice vinove loze. Tijekom prošle godine provodio se monitoring američkog cvrčka na slijedećim lokacijama: Kutina, Repušnica-Mramor brdo, Ilova, Voloder, Popovača i Letovanski vrh te je tim lokalitetima utvrđena njegova prisutnost.

Pregledom vinograda na području Popovače, utvrđena je prisutnost ličinki američkog cvrčka u stadiju L1 i L2. Ličinke prolaze kroz pet razvojnih stadija, od kojih svaki traje 7 do 10 dana. Prvo tretiranje američkog cvrčka provodi se kada su ličinke u razvojnom stadiju L3 jer ličinke u tom stadiju postaju infektivne i mogu prenositi zlatnu žuticu. Obavijest o pojavi ličinki u razvojnom stadiju L3 dati ćemo narednih dana.

Vinogradarima savjetujemo da prate pojavu američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča na srednju armaturnu žicu. Ploče se zamjenjuju svaka dva do tri tjedna.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

                                    Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima krumpira

Krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) najvažniji je štetnik krumpira. Za suzbijanje ličinki krumpirove zlatice mogu se upotrijebiti slijedeći preparati: Alverde, Calypso SC 480, Biscaya, Proteus 110 OD, Mospilan 20 SP, Coragen 20 SC, Match 050 EC, Novodor 3% i dr.

Najštetnija bolest krumpira je plamenjača (Phytophthora infestans). Pojava bolesti ovisi o vremenskim prilikama, a pogoduje joj toplo i vlažno vrijeme uz relativnu vlagu zraka iznad 90%.

Za tretiranje se mogu upotrijebiti slijedeći preparati: Fantic M, Galben M, Alfil duplo, Fylal double, Alfil duplo, Ridomil gold MZ pepite, Armetil M, Folio gold, Infinito, Proxanil 450 SC, Equation pro, Ranman 400 SC, Ranman top, Acrobat MZ WG*, Curzate B WG, Revus, Pergado MZ, Kairos M, Manoxanil, Nautile DG, Indomate 505 WP, Profilux*, Zignal super, Leimay, Reboot i dr.

Sredstva označena zvjezdicom (*) ujedno suzbijaju i crnu pjegavost (Alternaria solani), drugu značajnu bolest krumpira.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.                
E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Obavijest vlasnicima plantažnih nasada trešanja

Velika količina oborina tijekom svibnja nepovoljno utječe na tijek zriobe trešnje, uzrokujući pucanje plodova, što za posljedicu ima jaku pojavu monilijske truleži (Monilinia fructigena). Tretiranje protiv monilije moguće uz strogo pridržavanje propisanih karenci. Fungicidi dopušteni u nasadima trešnje za suzbijanje monilije su: Swich 62,5 WG (karenca 7 dana), Teldor SC 500 (karenca 3 dana), Luna experience (karenca  3 dana).

Upućujemo proizvođače da pomoću žutih ljepljivih ploča prate let trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi), uzročnika crvljivosti ploda, te po potrebi izvrše tretiranje. Za suzbijanje trešnjine muhe moguće je koristiti: Mospilan 20 SG (karenca 14 dana), Imidan 50 WG (karenca14 dana) ili pripravci Decis 100 EC, Scatto i Rotor super s karencama od 7 dana.

 

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

                                    Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima plantažnih nasada jabuke

Nestabilno vrijeme sa učestalim oborinama pogoduje razvoju novih infekcija uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis). Na većini mjernih postaja u protekla tri dana zabilježeno je više od 30 mm novih oborina, što je uzrokovalo ispiranje prethodne zaštite. U ovakvim vremenskim uvjetima važno je redovito provoditi tretiranje.

Kada dopuste vremenske prilike, voćarima savjetujemo provođenje tretiranja sa pripravcima sistemičnog mehanizma djelovanja koji imaju kurativni učinak. Predlažemo fungicide na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone), fenbukonazola (Indar 5 EW) ili pirimetanila (Pyrus 400 SC, Scala SC).

Sistemični pripravci na bazi difenkonazola i febukonazola daju zaštitu i od pepelnice jabuke.

Radi produžetka preventivnog djelovanja navedenim je fungicidima potrebno dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja na bazi ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro, Faban), kaptana (Captan80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG).

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/


Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: suzana.slovic@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima

Mjesec svibanj obilježen je nadprosječnim količinama oborina i prohladnim vremenom. Na svim mjernim postajama u protekla 3 dana zabilježeno je više od 30 mm oborina.

Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda, višegodišnji prosjek srednje dnevne temperatura zraka za mjesec svibanj je 16,3 °C, a višegodišnji prosjek oborina za ovo područje je 86,4 mm. Prema našim mjerenjima srednja temperatura zraka u mjesecu svibnju je  13,4°C, a prikaz količine oborina dat je u tablici 1. Takvi vremenski ekstremi ometaju porast vinove loze, a pogoduju razvoju bolesti, ponajprije peronospore (Plasmopara viticola) i ranog botritisa (Botrytis cinerea).

Tablica 1: Količina oborina zabilježena na mjernim stanicama za mjesec svibanj

Lokalitet Količina oborina mm/m2

od 1.5. do 31.5.

Voloder 154,7
Ruškovica 240,2
Katoličko Selišće 173,1
Selište-Kutina 142
Popovača 164,2
Glina 177,4
Letovanski Vrh 88,5
Crnac-Sisak 249

Upozoravamo vinogradare da u ovakvim vremenskim uvjetima redovito vrše zaštitu nasada vinove loze. U odabiru fungicida za suzbijanje peronospore prednost dajemo pripravcima sistemičnog mehanizma djelovanja: Galben F, Ridomil Gold MZ Pepite, Fantic MMikal flash, Mikal premium F, Verita, Profiler, Azimut, Alfil WG, Fylal double, Magma triple, Momentum trio i dr.

Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti npr. Crystal, Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Foliar, Collis SC, Postalon SC, Luna Expirience i sl.

Let grožđanih moljaca  bilježimo od sredine travnja. Upućujemo vinogradare na daljnje praćenje preporuka kada će biti objavljeni rokovi suzbijanja ovog štetnika. Trenutno nije potrebno primijeniti insekticide.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

                                    Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

Obavijest vlasnicima plantažnih nasada lijeske

Tijekom svibnja u nasadima lijeske potrebno je vršiti vizualni pregled na prisutnost ljeskotoča (Balaninus nucum), koji je ekonomski najznačajniji štetnik lijeske. Odrasli  oblici ljeskotoča javljaju se tijekom svibnja, kada odlažu jajašca na plodove lijeske. Kritičnim brojem smatra se nalazak 3 do 4 odrasla ljeskotoča po grmu/stablu. Proteklih godina zamijećene su štete od stjenica, koje oštećuju plod, a nastala oštećenja su ulazno mjesto za razvoj uzročnika truleži ploda. Prikaz dopuštenih insekticida dat je u tablici 1.

Tablica 1. Insekticidi dopušteni za suzbijanje štetnika na lijesci

Pripravak Djelatna tvar Štetnik
Calypso SC 480 Tiakloprid Ljeskotoč
Kaiso Lambda-cihalotrin Lisne uši, hrušt, krasnik
Laser * spinosad Jabučni savijač
Decis 100 EC deltametrin Lisne uši, jabučni savijač, kestenov savijač
Scatto
Rotor super
Asset * piretrin Lisne uši, stjenice, medeći cvrčak

* Imaju dopuštenje za primjenu u ekološkoj proizvodnji

Tijekom svibnja zabilježene su nadprosječne količine oborina, što će pogodovati razvoju truleži ploda (Monilinia, Botrytis, Nematospora i dr.) i pjegavosti lista (Gnomonia leptostyla). Za suzbijanje spomenutih bolesti na lijesci dopuštenje ima pripravak Signum.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Suzana Slovic, dipl.ing

E-mail: suzana.slovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima plantažnih nasada jabuke

Od posljednje preporučene zaštite plantažnih nasada jabuke proteklo je 8 dana. U tom je razdoblju prevladavalo prohladno i kišovito vrijeme, ovisno o lokalitetu zabilježeno je 15 do 20 mm oborina. U prvoj polovici ovog tjedna zabilježene su tri infekcije uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis). Nove oborine najavljene su krajem vikenda i početkom narednog tjedna. Voćarima savjetujemo da izvrše tretiranje prije najavljenih oborina pripravcima na bazi ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro, Faban) ili kaptana (Captan80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG) ili na bazi metirama: Polyram DF.

Visoka vlažnost zraka pogoduje razvoju pepelnice (Podosphaera leucotricha), koja je u nekim nasadima dominantan problem. U jače zaraženim nasadima moguća je primjena pripravaka Sercadis ili Luna expirience. Osim navedenih fungicida za preventivno suzbijanje pepelnice moguće je primijeniti pripravke na bazi strobilurina: Stroby DF ili Zato 50 WG. Pripravci koji su navedeni za suzbijanje pepelnice imaju djelovanje i na krastavost jabuke.

U narednim danima očekuje se porast temperature zraka, što će uz visoku vlažnost zraka pogodovati jačem razvoju lisnih uši. Na nekim je lokalitetima u većim populacijama prisutna jabučna krvava uš (Eriosoma lanigerum).U nasadima gdje je prisutna zaraza jabučnom krvavom uši i drugim lisnim ušima mogu se primijeniti insekticidi: Movento ili Pirimor 50 WG.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: suzana.slovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima luka i češnjaka

Vremenski uvjeti koji vladaju proteklih dana pogoduju razvoju plamenjače luka (Peronospora destructor), najčešće i najštetnije bolest luka. Ona se razvija u uvjetima visoke vlažnosti i umjerenih temperatura, a štetnost se očituje na dva načina – tijekom vegetacije uništava lisnu masu (čime se direktno smanjuje prinos), a nakon berbe dolazi do brzog propadaju zaraženih glavica u skladištu. Pojava navedene bolesti moguća je i na češnjaku.

Stoga je potrebno provesti zaštitu nekim od sistemičnih fungicida: Acrobat MZ WG, Fantic M, Ortiva, Quadris, Ridomil gold MZ Pepite, Folio gold i dr., uz obavezan dodatak sredstva za poboljšanje prianjanja.

Osim plamenjače, moguća je pojava sive plijesni (Botrytis spp.) i hrđe (Puccinia allii) pa se u tom slučaju mogu koristiti sredstva Folicur EW 250, Signum i dr.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Mirta Križanić Božurić, dipl. ing.

E-mail:  mirta.k-bozuric@mps.hr