Obavijest maslinarima

Pregledom lovki na opažačkim mjestima u obalnom dijelu i zaleđu županije bilježi se jak let 2.generacije maslininog moljca (Prays oleae). 

Preporuča se maslinarima da narednih dana provedu zaštitu protiv 2. generacije maslininog moljca ,  kad plodovi dostignu veličinu cca 4mm.

Maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere PRRRH;  OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika, mogu koristiti jedan od pripravaka: ASSET, ili BATURAD WP, ili BIOBIT WP .

U konvencionalnoj proizvodnji može se koristit jedan od pripravaka čija je djelatna tvar: deltametrin (DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER, RITMUS)

ili  dimetoat (CALINOGOR, CHROMOGOR, PERFEKTHION, ROGOR 40)

ili  fosmet (IMIDAN 50 WG).

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

Pripravci čija je djelatna tvar deltametrin spadaju u skupinu  sintetskih piretroida koji slabije djeluju kod visokih temperatura, te o istom treba voditi računa kod odabira pripravaka i vremenu primjene istih.

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 18.09.2019. u Primoštenu Burnom, Draga 6, od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela od 13:00-15:00.

                                                           Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

Pripremi za ispis