Obavijest proizvođačima kupusa

Utvrđena je pojava kupusnog buhača (Phyllotreta spp.) na kupusu. Štete od buhača vidljive su na listovima u obliku sitnih rupica. Kad nastupi uništenje više od 10 % lisne površine potrebno je provesti suzbijanje.

Za zaštitu moguće je primijeniti jedan od insekticida: Rogor 40, Fastac 10 EC, Decis 2,5 EC, Chromorel D, Nurelle D, Cythrin Max,.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu    bilja,  obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja, te obvezu redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis