MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Ličko-senjska

Obavijest voćarima

Obavještavamo voćare da u fazi opadanja lista koštićavog voća (šljiva, trešnja, višnja, breskva) obave tretiranje voćaka protiv različitih gljivičnih i bakterijskih uzročnika biljnih bolesti preparatima na bazi bakra. Ova mjera preporuča se provesti i u mješovitim voćnjacima uz okućnice (jabuka, kruška, orah, lijeska).

Prije tretiranja potrebno je sakupiti mumificirane plodove iz krošnje i sa zemlje, te ukloniti stare i  polomljene grane. Sve ove biljne dijelove treba iznijeti iz voćnjaka i spaliti kako bi se populacija uzročnika bolesti smanjila.

Voćku treba poprskati sa svih strana, okupati ju uz veći utrošak škropiva, po mirnom vremenu bez oborina, pri temperaturi iznad 5°C.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH dozvoljenim za ovu namjenu ovisno o vrsti voćke možete potražiti u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu    bilja,  obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

 

 Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest ratarima

U ozimim žitaricama (ječam, pšenica, raž, tritikale) započinje već u jesen rast nekih korova (jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi: vlasnjače (Poa spp.), ljuljevi (Lolium spp.), mišji repak (Alopecurus myosuroides), obična slakoperka (Apera spica-venti),  poljska gorušica (Sinapis arvensis), ljepljiva broćika (Galium aparine), mak turčinak (Papaver rhoeas), perzijska čestoslavica (Veronica persica), bršljenasta čestoslavica (Veronica hederifolia), prava kamilica (Matricaria chamomilla), poljska vrkutka (Aphanes arvensis), srednja mišjakinja (Stellaria media) i dr).

Jesensku zaštitu protiv korova moguće je provesti nakon sjetve i prije nicanja ili nakon nicanja žitarica.

Za navedenu zaštitu ovisno o roku primjene i dozvole na pojedinim vrstama strnih žitarica mogu se koristiti slijedeći herbicidi: Pandus 330 EC, Sharpen 330 EC, Stomp Aqua, Fuda Delta, Axial 50 EC, Aliester New, Filon 80 EC, Jura EC, Tornado Forte, Toscana, Trimur, Trailer, Pallas 75 WG.

 Pri suzbijanju korova u jesenskom roku potrebno je voditi računa o dnevnim i noćnim temperaturama zraka. Pri aplikaciji sredstva poželjno je da dnevne temperature ne budu ispod 5 °C, a noćne bi trebale biti iznad 0 °C.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,  te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

 

 

Obavijest proizvođačima krumpira

Ovisno o zdravstvenom stanju cime te ovisno o veličini gomolja i formiranom prinosu, da bi spriječili prijelaz bolesti na gomolje krumpira i ubrzali sazrijevanje pokožice gomolja moguće je prije vađenja krumpira provesti uništavanje cime korištenjem desikanata (desikacija).

 

U tu svrhu dopuštena je primjena herbicida Beloukha. Tretirati treba čim krumpir postigne odgovarajuću veličinu za prodaju i čim se postigne željeni sadržaj suhe tvari. Koristi se u količini 16 l/ha uz utrošak vode 150 – 200 l/ha. Preporučuje se primijeniti sredstvo 1-5 dana nakon mehaničkog odstranjivanja cime tretiranjem preostalih stabljika visine od 15 do 20 cm. Primjena se vrši traktorskim ili leđnim prskalicama.

 

Na manjim parcelama preporuka je mehanički pokositi cimu.

 

Obavezno prije primjene sredstva pročitati priloženu uputu koja se dobije prilikom kupnje sredstva, te se pridržavajte svih mjera opreza.

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

 

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,  obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

 

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima kupusa

Zbog vrućeg i sparnog vremena uz dugotrajne jutarnje rose pojavnost i aktivnost štetnih kukaca u kupusu je dosta velika. Mogu biti prisutni: kupusni bijelac (Pieris brassicae, Pieries rapae), kupusni  moljac (Plutella xylostella), kupusne soviceMamestra spp.), kupusne lisne uši ( Brevicoryne brassicae), kupusni štitasti moljac (Aleyrodes proletella).

 

Podsjećamo proizvođače kupusa da redovito vrše pregled svojih parcela. Preporuča se postaviti žute ljepljive ploče iznad biljaka kupusa kako bi prema ulovu odraslih oblika štetnika lakše procijenili pojavu njihovih ličinki na biljkama i na vrijeme proveli zaštitu. Prema potrebi primijeniti jedan od insekticida:  Decis 2,5 Ec, Affirm, Fastac 10EC, Decis 100 EC, Rotor super, Scatto, Cythrin Max i dr.

 

Zbog nestabilnog vremena  i sve češću pojavu dugotrajnih jutarnjih rosa povoljni su uvjeti za pojavu bolesti na kupusu: različite vrste pjegavosti (Alternaria, Mycospherella, Leptosphaeria), suha trulež (Phoma), bijela hrđa (Albugo), mumifikacija glave kupusa  (Sclerotinia), bakterioze.

Preporuka je izvršiti zaštitu od bolesti, a može se koristiti jedan od fungicida: Nativo WG (K-21 dan), Ortiva (K-14 dana), Ortiva Top (K-21 dan), Difcor (K-21 dan), Signum (K-21 dan), Zaftra AZT 205 SC (K- 14 dana), Zakeo 250 SC (K-14 dana).

 

Pri odabiru pripravaka voditi računa o karenci i o maksimalno dozvoljenom broju    tretiranja pojedinim pripravkom u sezoni!

 

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

 

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu    bilja,  obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja  (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest ratarima

Žetva žitarica je pri kraju. Podsjećamo ratare na mogućnost kemijskog suzbijanja višegodišnjih korova (slak, pirika, osjak, divlji sirak, troskot) na strništima nakon žetve. Tim postupkom navedene korove na strništu moguće je suzbiti puno jednostavnije nego u kulturi.

 

U tu svrhu koriste se neselektivni herbicidi na bazi glifosata koji djeluju na većinu jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova: Catamaran 360, Cidokor Plus, Cidokor Max, Roundup Biactive, Roundup Rapid, Total TF, Glyphogan, Boom Efect, Cosmic, Ouragan System 4, Satelite, Glifokor 360 Tf, Herkules. 

 

Kako bi smanjili brojnost korova na proizvodnoj površini u slijedećoj vegetaciji potrebno je najprije na strništima provesti agrotehničku mjeru prašenja strništa čime naknadno potičemo rast i razvoj korova, a navedene herbicide treba primijeniti kada korovi razviju lisnu masu i dosegnu visinu 15-40 cm. Nakon tretiranja ne obrađivati površinu 21 dan.

 

Obavezno prije primjene sredstva pročitajte priloženu uputu koja se dobije prilikom kupnje sredstva, te se pridržavajte svih mjera opreza.

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

 

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja, obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

Od zadnje preporuke za zaštitu krumpira od uzročnika bolesti prošlo je 15 dana. U dane vikenda pale su veće količine oborina (ovisno o lokalitetu – 30 mm do 80 mm) te se preporuča ponoviti mjere zaštite protiv  plamenjače (Phytophtora infestans) i koncentrične pjegavosti lista (Alternaria solani) jer je do sada primijenjena zaštita isprana.

Pri izboru pripravaka dati prednost onima koji imaju kratku karencu kao npr. Revus SC (K-3 dana) Ranman Top (K-7 dana) ili Shirlan 500 SC (K-7 dana) ili Shakal 500 SC (K-7 dana). Moguće im je dodati i jedan pripravaka za suzbijanje koncentrične pjegavosti: npr. Ortiva (K–7 dana ), Signum DF (K-14 dana), Narita (K-14 dana).

 

Pri odabiru pripravka voditi računa da se u jednoj vegetacijskoj sezoni pojedina aktivna tvar koristi onoliko puta koliko je dozvoljeno, te paziti na mogućnost miješanja pripravaka!

 

Obavezno prije primjene sredstva pročitati priloženu uputu koja se dobije prilikom kupnje   sredstva, te se pridržavajte svih mjera opreza.

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

 

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja, obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

 

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima kupusa

Pomoću žutih ljepljivih ploča utvrđena je pojavnost leptira kupusnog moljca (Plutella xyilostella). Gusjenice su sitne, zelene boje, zašiljenog tijela na oba kraja. Štete prave izgrizanjem najmlađih listova. Na pojedinim lokalitetima uzgoja kupusa primijećen je i let leptira kupusnog bijelca što znači da uskoro možemo očekivati i pojavu njihovih gusjenica na kupusu. Gusjenice velikog kupusara (Pieris brassicae) su žućkasto zelene sa crnim pjegama i rijetkim dlakama. Nešto manje od njih su gusjenice malog kupusara (Pieris rapae) koje su zelenkaste sa žućkastom prugom. Hrane se mekim dijelovima lista, pa od listova može ostati samo glavna žila.

S toga pregledajte biljke kupusa na prisutnost gusjenica i u slučaju jačeg napada provedite zaštitu primjenom jednog od insekticida: Alvarede, Affirm, Direkt, Fastac 10 EC, Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Rotor Super, Scatto, Sumialfa 5 FL, Cythtrin max i dr.

Zbog najavljenog nestabilnog vremena postoji opasnost pojave i širenja bolesti: plamenjača kupusa (Peronospora parasitica), prstenasta pjegavost (Mycosphaerella brassiciola), koncentrične pjegavosti (Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola), suha trulež (Phoma lingam), bakterioze. Pojavu bolesti također pospješuju visoke temperature sa jutarnjom rosom, zalijevanje usjeva kišenjem, česti uzgoj kupusa na istim parcelama unutar 2-3 godine.

Preporuka je obaviti zaštitu fungicidima neposredno prije najavljenih oborina. Može se koristiti jedan od preparata: Zaftra Azt  250 SC, Zakeo 250 SC, Ortiva, Ortiva Top, Nativo 75 WG, Difcor, Signum.

Protiv plamenjače (Hyaloperonospora parasitica) i bakterioza mogu se koristiti bakreni pripravci: Bordoška juha Caffaro 20 WP,  Neoram WG, Rame Caffaro 32 WP (fitiotoksičan za kupus prije formiranja glavica). Bakrene pripravke ne miješati sa drugim pripravcima.

 

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

 

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,

obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja, (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest voćarima

Zbog najavljenih novih količina oborina i nestabilnih vremenskih prilika preporuka je ponoviti mjere zaštite kako bi se onemogućilo sekundarno širenje krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) posebice u voćnjacima sa vidljivim simptomima na listu.

Preporuka je provesti preventivnu zaštitu jabuke protiv krastavosti i pepelnice prema preporuci od 29. lipnja 2020. godine.

Još uvijek je prisutan let jabučnog savijača (Cydia pomonella). Ako je prošlo više od 14 dana od zadnjeg tretiranja potrebno je ponoviti zaštitu protiv uzročnika crvljivosti jabuke. Koristiti jedan od insekticida: Affirm, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Mospilan 20 SG, Calypso SC 480, Delegate 250 WG i dr.

U nasadima šljiva prisutan je i dalje let šljivinog savijača (Cydia funebrana) ali slabijeg intenziteta. Ako je prošlo više od 14 dana od zadnjeg tretiranja potrebno je ponoviti zaštitu. Za suzbijanje su dozvoljeni: Affirm optiDelegate 250 WG, Coragen 20 SC, Insegar 25 WG i dr.

Zbog povoljnih klimatskih uvjeta postoji opasnost od pojave truleži ploda (Monilinia spp.)  na šljivi. Potrebno je izvršiti zaštitu jednim od fungicida prije najavljenih oborina: Nativo WGSwichChorus 50 WGIndar 5 EW i Teldor, Topsin M 500 SC, Systhane 20 EW.

Na stablima trešanja i višanja završena je berba. Uočena je prisutnost gljivice koja uzrokuje kozičavost lista (Blumeriella jaapii). Posljedica je defolijacije voćke tijekom srpnja i kolovoza. Isključivo nakon berbe smije se upotrijebiti jedan od fungicida: Dithane NeotecPinnozeb M – 45Chromodin S – 68Dithane M-45.

 Pri odabiru pripravaka voditi računa o karenci i o maksimalno dozvoljenom broju tretiranja pojedinim pripravkom u sezoni!

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,  te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest ratarima

Uskoro započinje žetva žitarica. Prije skladištenja ovogodišnjeg uroda potrebno je očistiti prostor za skladištenje, a ukoliko je prethodnih godina zabilježena prisutnost skladišnih štetnika potrebno je i provesti njegovo tretiranje ili se mogu izravno tretirati zrna žitarica prije skladištenja u cilju zaštite od štetnika za vrijeme njihovog skladištenja.

Za navedene namjene dozvoljena su slijedeća sredstva:

 

Actellic 50 EC – za suzbijanje skladišnih štetnika, prije skladištenja pšenice to isključivo pomoću uređaja za ravnomjerno tretiranje pšenice na transportnoj traci. Nije dovoljno učinkovit na vrstu – žitni kukuljičar (Rhizopertha dominica). 

 

K-Obiol EC 25 – za suzbijanje skladišnih štetnika na uskladištenim žitaricama i u praznim skladištima poljoprivrednih proizvoda

 

Kofumin 308 EC –  insekticid za suzbijanje skladišnih štetnika prilikom unošenja žitarica (pšenica, ječam, raž, zob, pšenoraž, pir) u skladište ili u praznim skladištima.

 

Pripravci Kofumin 77 UL, Actellic dimni generator i Silico-Sec također su namjenjeni za tretiranje praznih skladišta i žitarica, ali mogu ih koristiti profesionalni korisnici za profesionalnu primjenu.

 

Obavezno prije primjene sredstva pročitati priloženu uputu koja se dobije prilikom kupnje sredstva, te se pridržavajte svih mjera opreza.

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

 

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu    bilja,  obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

I nadalje je potrebno provoditi mjere zaštite cime od uzročnika biljnih bolesti – plamenjače (Phytophtora infestans) i koncentrične pjegavosti lista (Alternaria solani) kako bi sačuvali cimu krumpira kroz što duži period.

Naročito je važno da se spriječi zaraza već formiranih gomolja u tlu, jer takvi gomolji uzrokuju propadanje uroda u skladištima.

 Odabir preparata prema preporuci od 29. lipnja 2020. godine.

Pri odabiru preparata voditi računa da se u jednoj vegetacijskoj sezoni pojedina aktivna tvar koristi onoliko puta koliko je dozvoljeno, paziti na mogućnost miješanja pripravaka, te poštivati vrijeme KARENCE!

Obavezno prije primjene sredstva pročitati priloženu uputu koja se dobije prilikom kupnje sredstva, te se pridržavajte svih mjera opreza.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja, obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

     e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr