MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Šibensko-kninska

Obavijest proizvođačima koštićavog voća!

Koštićave voćke na području Šibensko-kninske županije nalaze se u fazi dozrijevanja plodova ovisno o sortimentu i položaju. Najavljeni nestabilni vremenski uvjeti pogodovat će razvoju gljivičnih oboljenja.

Preporučamo izvršiti zaštitu koštićavog voća od  šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) sljedećim preparatima:  CAPTAN WP 50 (osim za višnju), DELAN 700 WDG, KASTOR, MERPAN 80 WDG (dozvola u višnji).

Potrebno je zaštititi trešnje i višnje od kozičavosti lista (Blumeriella jaapi) jednim od preparata: CHROMODIN S – 65, LUNA EXPERIENCE, TOPSIN M 500 SC, DELAN 700 WDG (dozvola samo u trešnjama).

Ukoliko dođe do veće količine oborina one mogu uzrokovati pucanje plodova trešanja u dozrijevanju i infekciju uzročnikom truleži plodova (Monilinia  fructigena). Poljoprivrednicima preporučamo uporabu sljedećih pripravaka: INDAR 5 EW, TELDOR SC 500.

U nasade trešanja preporučeno je vješati žute ploče zbog praćenja pojave i brojnosti trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi). Ukoliko se utvrdi potreba za njenim suzbijanjem možemo koristiti jedan od sljedećih pripravaka: Rotor super, Demetrin 25 EC, Scatto, Decis 100EC, Mospilan 20SG.

Prednost treba dati pripravcima kraće karence!

Preporuča se izvršiti pregled nasada na lisne uši i po potrebi zaštititi sa: MOSPILAN 20 SG (trešnja, višnja, šljiva, breskva, nektarina), MOVENTO (breskva, marelica, nektarina, trešnja, šljiva), PIRIMOR (višnja, breskva, šljiva, marelica), TEPPEKI 500 WG (šljiva i breskva), CLOSER (breskva, nektarina, trešnja, višnja), CALYPSO SC 480 * (breskva, nektarina, trešnja, višnja).

Zaštitu voćnjaka u cvatnji obavite za mirna vremena i u večernjim satima kada pčele ne lete. Prije zaštite obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u fazi cvatnje te o primjeni insekticida opasnog za pčele obavijestite najbližu udrugu pčelara (72 sata prije tretiranja)!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr./trazilicaszb/, primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Jelena Brkić Terzanović, dipl.ing.agr.

e-mail: jelena.b-terzanovic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinova loza je u većini vinograda na području Šibensko-kninske županije pred cvatnjom ili na početku cvatnje. Preporuča se u narednom periodu nastaviti sa zaštitom protiv uzročnika:

plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola) te se mogu koristiti fungicidi koji sadrže folpan FOLPAN GOLD, MIKAL FLASH, MIKAL PREMIUM F, CURZATE F, PERGADO F, METOMOR F, FORUM STAR i slični. Pripravci koji sadrže folpet smanjuju pojavu ranog botritisa  a njihova primjena preporuča se u vinogradima gdje se siva plijesan često javlja. .

 

Za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) može se koristiti jedan od  fungicida: NATIVO WG, MYSTIC EC, VIVANDO, TALENDO, STROBY DF, FOLICUR EW 250, INDAR 5 EW, DOMARK 40 ME, i drugi..

 

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Vinova loza na području Šibensko-kninske županije nalazi se fazi intenzivnog porasta. Pregledom podataka na agrometerološkim stanicama koje imamo postavljene na području Šibensko-kninske županije uočeno je da su stvoreni uvjeti za infekciju uzročnikom peronospore (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator) te sive plijesni (Botrytis cinerea).

Ovisno o položaju vinograda, sorti te problemima prijašnjih sezona izabrati jedan od pripravaka iz tablice. U vinogradima gdje je porast mladica usporen a problemi sa navedenim bolestima proteklih sezona nisu bili jako izraženi, za zaštitu se mogu koristi i kontaktni pripravci na osnovi mankozeba i metirama navedeni u preporuci od (17.04.)

aktivna tavar pripravak plamenjača crna pjegavost pepelnica siva plijesan crveni palež
folpet FOLPAN +     + smanjuje zarazu  
folpet SOLOFOL + +      
folpet FUTURA 50WP +       +
folpet + triadimenol SHAVIT F + + +    
folpet + benalaksil FANTIC-F +        
folpet + fosetil-Al MIKAL FLASH + +      
dimetomorf + folpet FORUM STAR +     +  
cimoksanil + folpet CURZATE F + +      
mandipropamid + folpet PERGADO  F +        
azoksistrobin + folpet UNIVERSALIS + + +   +

Ukoliko pripravak ne suzbija uzročnika pepelnice može se koristiti jedan od sistemičnih pripravaka:

Domark 40 ME,  Falcon EC 460, Folicur EW 250,  Nativo 75 WG, Vivando i drugi.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

 

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

                                                         Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

                                                           gordana.k-silov@mps.hr

 

Obavijest maslinarima!

Na opažačkim punktovima na području Šibensko-kninske županije bilježi se izuzetno velik ulov leptira 1. cvjetne generacije maslininog moljca (Prays oleae).

Pregledom rese u obalnom području, na položajima koji su bliže moru, uočene su prve štete na resi koja je u pred početkom cvatnje, vidljiv je „križić“ na vrhu cvjetića.

Preporuča se maslinarima koji imaju maslinike u obalnom djelu županije da prije početka cvatnje, „pucanja rese“ izvrše zaštitu protiv cvjetne generacije maslininog moljca jednim od pripravaka koji imaju dozvolu za ovu namjenu.

Masline u zaleđu županije kasne sa razvojem u odnosu na obalu pa se mjere zaštite u njima mogu provesti nešto kasnije u skladu sa fenofazom razvoja.

Popis aktivnih tvari pripravaka koji se mogu koristiti za suzbijanje maslininog moljca:

Biološki insekticidi na osnovi Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki  (Baturad WP i Biobit WP).

Deltametrin (SCATTO, DECIS 2,5 EC, DECIS 100 ECDECIS 100 EC, POLECI PLUSPOLECI PLUS, RITMUS, ROTOR SUPERROTOR SUPER, DEMETRINA25 EC,

Fosmet  (IMIDAN 50 WG)

Dimetoat* (ROGOR 40*, PERFEKTHION*,CALINOGOR*CHROMGOR*)

*Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, krajnji rok za primjenu zaliha 30.06.2020. Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje i za vrijeme leta pčela

 

Piretrin* (ASSET*), Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena i prodaja zaliha do datuma do kojeg je dopuštena prodaja zaliha

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštićavog voća

Voćarima sa područja Šibensko-kninske županije preporuča se izvršiti tretiranje kako bi zaštitili novi porast vegetacije od sljedećih bolesti: šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) na koštićavim voćnim vrstama, kozičavost lista (Blumeriella jaapi) na trešnjama i višnjama i narančaste pjegavosti (Polystigma rubrum) na šljivama.

Za zaštitu od navedenih bolesti koristite sljedeće pripravke:

TREŠNJA CAPTAN WP 50 šupljikavost lista
  DELAN 700 WDG šupljikavost lista, kozičavost lista

 

  KASTOR šupljikavost lista
  CHROMODIN S – 65 kozičavost lista
VIŠNJA CHROMODIN S – 65 kozičavost lista
  LUNA EXPERIENCE kozičavost lista
  TOPSIN M 500 SC  

kozičavost lista

  MERPAN 80 WDG šupljikavost lista
  BRESKVA CAPTAN WP 50 šupljikavost lista
DELAN 700 WDG šupljikavost lista
  KASTOR šupljikavost lista
  MARELICA CAPTAN WP 50 šupljikavost lista
  DELAN 700 WDG šupljikavost lista
  MERPAN 80 WDG šupljikavost lista
  KASTOR šupljikavost lista
NEKTARINA CAPTAN WP 50 šupljikavost lista
  DELAN 700 WDG šupljikavost lista
  KASTOR šupljikavost lista
ŠILJVA DITHANE M-45 narančasta pjegavost
  PINOZEB narančasta pjegavost
  FUTURA 50WP narančasta pjegavost
  KASTOR narančasta pjegavost

 

Izvršiti pregled nasada na lisne uši i po potrebi zaštititi sa:

MOSPILAN 20 SG (trešnja, višnja, šljiva, breskva, nektarina), MOVENTO (breskva, marelica, nektarina, trešnja, šljiva), PIRIMOR (višnja, breskva, šljiva, marelica), TEPPEKI 500 WG (šljiva i breskva), CLOSER (breskva, nektarina, trešnja, višnja), CALYPSO SC 480 * (breskva, nektarina, trešnja, višnja).

*prodaja zaliha CALYPSO SC 480 je dozvoljena do 3.11.2020.!

 

Zaštitu voćnjaka u cvatnji obavite za mirna vremena i u večernjim satima kada pčele ne lete. Prije zaštite obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u fazi cvatnje te o primjeni insekticida opasnog za pčele obavijestite najbližu udrugu pčelara (72 sata prije tretiranja)!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr./trazilicaszb/, primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

 

Ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Jelena Brkić Terzanović, dipl.ing.agr.

e-mail: jelena.b-terzanovic@mps.hr

Obavijest vinogradarima!

Vinova loza je ovisno o području u fazi otvaranja pupova, pojave prvih listića pa do razvijena 3-4 listića na južnim položajima uz more.

Oborine koje se najavljuju narednih dana mogle bi stvoriti uvijete za infekciju i  razvoj bolesti uzročnika crne pjegavosti (Phomopsis viticola).

Preporuča se u vinogradima gdje je vinova loza u stadiju razvoja 3-5 listića provesti zaštitu jednim od pripravaka na osnovi:

metirama (POLYRAM DF)

mankozeba (DITHANE M-45, PINOZEB M-45, PENNCOZEB 75 DG)

folpeta (SHAVIT F, SOLOFOL).

Navedenim pripravcima može se dodati jedan od pripravaka čija je aktivna tvar sumpor, koji će smanjiti populaciju štetnih lozinih grinje te preventivno djelovati na uzročnika pepelnice (Erysiphe necator).

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

                                            Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

 

 

Obavijest maslinarima

Svi maslinari koji u proteklom periodu, od posljednje obavijesti (18.03.) nisu izvršili zaštitu protiv uzročnika bolesti poznate pod nazivom paunovo oko (Spilocaea oleagina), isto mogu učiniti u narednom razdoblju.

Maslinari koji su zaštiti masline jednim od preporučenih pripravaka ne moraju ponavljati zaštitu obzirom da u proteklom periodu nije bilo kiše a i jutarnje rose su bile vrlo rijetke.

Zaštita maslina može se provesti jednim od pripravaka sistemičnog odnosno kvazisistemičnog načina kretanja u biljci: NATIVO 75 WG, STROBY WG ili SYLLIT 544 SC.

Maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere RRRH;  OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika mogu koristiti pripravke  čije su djelatne tvari bakreni spojevi:

CUPRABLAU Z/Z 35 WG, NORDOX 75 WG, NEORAM WG, CUPRA, AIRONE SC.

 Pripravak NEORAM WG ima registraciju za tretiranje protiv bakterije (Pseudomonas syringae pv.savstanoi) uzročnika raka masline.

Kod izbora pripravaka voditi računa da nakon primjene pripravaka čija je djelatna tvar bakar može doći do jačeg otpadanja zaraženog lišća.

Ukoliko su masline zaražene maslininim medićem (Saissetia oleae) ili drugim vrstama štitastih ušiju, gore navedenim pripravcima treba dodati pripravke koji imaju djelatnu tvar parafinsko ulje : BIJELO ULJE, MINERALNO SVIJETLO ULJE ili OVIPRON TOP.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštićavog voća!

Koštićavo voće (breskva, višnja, trešnja, šljiva) ovisno o vrsti, sorti i lokalitetu nalaze se u fenofazi početka cvatnje ili završetka cvatnje – opadanje latica.  Porast temperature i suho vrijeme zahtijevaju samo jedno tretiranje na početku ili na kraju cvatnje.

Koštićavo voće koje se nalazi u fazi početka cvatnje (cca. 5% otvorenih cvjetova) i na kraju cvatnje (cca. 5% još neotpalih latica) potrebno je zaštititi od bolesti sušenja rodnih izboja i paleži cvjetova (Monilina laxa ) dopuštenim pripravcima sukladno uputi proizvođača i u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr./trazilicaszb/.

Zaštitu voćnjaka u cvatnji obavite za mirna vremena i u večernjim satima kada pčele ne lete. Prije zaštite obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u fazi cvatnje te o primjeni insekticida opasnog za pčele obavijestite najbližu udrugu pčelara (72 sata prije tretiranja)!

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Jelena Brkić Terzanović, dipl.ing.agr.
E-mail: jelena.b-terzanovic@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima!

Nakon provedene rezidbe vinove loze preporuča se u vinogradima, gdje su na rozgvi vidljivi simptomi zaraze uzročnikom bolesti poznate pod nazivom crna pjegavost (Phomopsis viticola), u narednom periodu provesti zaštita jednim od pripravaka na osnovi bakra: NORDOX 75 WG, CUPRABLAU Z / Z 35 WG

 Ukoliko su na rozgvi prisutne štitaste uši bakrenim pripravcima se može dodati jedan od pripravaka koji sadrže parafinsko ulje: BIJELO ULJE, MINERALNO SVIJETLO ULJE, PYXAL .

 Osim navedenih pripravaka mogu se koristit i gotove tvorničke kombimacije bakra i mineralnog ulja za suzbijanje prezimljujućih stadija nekih štetnika.

Detaljni podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

 

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

 

                                                                     Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: Gordana.gordana.k-silov@mps.hr

Obavijest maslinarima!

Pregledom većeg broja uzoraka listova maslina (metoda s lužinom) uzetih sa cijelog područja Šibensko –kninske županije, na svim uzorcima je uočena jaka latentna zaraza uzročnikom bolesti poznate pod nazivom paunovo oko (Spilocaea oleagina).

Kako bi se zaustavio daljnji razvoj bolesti preporuča se provesti zaštitu maslina jednim od pripravaka sistemičnog odnosno kvazisistemičnog načina kretanja u biljci

NATIVO 75 WG, STROBY WG ili SYLLIT 544 SC.

 Maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere RRRH;  OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika mogu koristiti pripravke  čije su djelatne tvari bakreni spojevi:

CUPRABLAU Z/Z 35 WG, NORDOX 75 WG, NEORAM WG, CUPRA, AIRONE SC.

 

Pripravak NEORAM WG ima registraciju za tretiranje protiv bakterije (Pseudomonas syringae pv.savstanoi) uzročnika raka masline.

 

Kod izbora pripravaka voditi računa da nakon primjene pripravaka čija je djelatna tvar bakar može doći do jačeg otpadanja zaraženog lišća.

Ukoliko su masline zaražene maslininim medićem (Saissetia oleae) ili drugim vrstama štitastih ušiju, gore navedenim pripravcima treba dodati pripravke koji imaju djelatnu tvar parafinsko ulje : BIJELO ULJE, MINERALNO SVIJETLO ULJE ili OVIPRON TOP.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

                                            Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr