Obavijest maslinarima

Pregledom lovki na kojima se prati pojava i dinamika populacije maslinine muhe (Bactrocera oleae) na području Šibensko-kninske županije uočen je let 1. generacije srednjeg do jakog intenziteta (obala).

Za suzbijanje odraslih oblika maslinine muhe preporuča se koristiti metoda masovnog ulova, korištenjem gotovih lovki ili zatrovanih mamaka. Metoda masovnog ulova ima najbolji učinak ako se provodi na širem području, u većem broju maslinika.

Gotovi mamak SUCCESS BAIT (spinosad+atraktant), primjenjuje se prskanjem grana prema uputi proizvođača.

Gotove lovke trgovačkog naziva: KARATETRAP B, CONETRAP BACTROCERA, DELMUR TRAP DACUS, DECIS TRAP-MASLININA MUHA,  ECO-TRAP postaviti  prema priloženoj uputi.

Osim navedenog može se koristiti i glina (kaolin), prskanjem plodova stvara se sloj čestica na plodu koji je manje atraktivan te je polaganje jaja smanjeno.

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, čuvati račune od kupljenih SZB, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 13.09.2024. (petak)

u Primoštenu Burnom, Draga 6 (skladište), od 10:00 -11:30

i u Drnišu lokacija Cecela – Petrovo polje, DRNIŠKI VINOGRADAR d.o.o. (Dalmacija vino Split d.o.o) od 13:00-15:00.

 

                                                           Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

Pripremi za ispis