Obavijest vinogradarima

Prema najavama prognostičara moguće su nove oborine koje će uz predviđeni porast temperatura pogodovati novim infekcijama uzročnikom gljivične bolesti crne pjegavosti (Phomopsis viticola) kao i infekcijama uzročnikom peronospore (Plasmopara viticola).Zaštitna sredstva su isprana,a u nekim vinogradima bilježimo značajna oštećenja od proteklih vremenskih nepogoda (bura, mraz).Uz preporučena sredstva na osnovi bakra koja pozitivno djeluju na zalječenje nastalih rana (Nordox 75 WG, Neoram WG),preporučujemo obavljanje zaštite uporabom sredstava na osnovi folpeta (Folpan 80 WDG,Shavit F,Universalis,Futura 50 WP,Pergado F,)  ili propineba (Antracol WG 70) ili ditianona (Delan  pro) , kojima je potrebno dodati pripravak na osnovi sumpora (Thiovit jet, Sumpor SC-80, Kumulus DF) ili Karathane Gold 350 EC,Topas 100 EC, kao preventivnu zaštitu od uzročnika pepelnice (Erysiphe necator).

Kao sistemično preventivni pripravci za obje bolesti,mogu se koristiti pripravci na osnovi fosetila (Mikal Flash,Mikal Premium F,Galben F,Fantic F,Verita), Cabrio top,Ampexio, koje preporučujemo u vinogradima uznapredovale vegetacije gdje su moguće i vidljive infekcije.

Preporučenu zaštitu obavite čim to vremenski uvjeti dozvole.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača,ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja

mr. sc. Ivana Župić

e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Pripremi za ispis