Obavijest poljoprivrednim proizvođačima koštičavog voća

Kišno razdoblje proteklih 10 tak dana pogoduje pojavi i razvoju bolesti na koštičavom voću osobito kozičavosti lista višnje i trešnje te šupljikavosti lista koštičavog voća.

Kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) na višnji  preventivno se može suzbijati se mogu pripravcima Chromodin S-65, Topsin M 500 SC i Luna Expirience, dok su na trešnji dozvoljeni Chromodin S-65 i Delan 700 WDG.

Šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) na koštičavom voću  (osim višnje) može se suzbijati pripravcima na osnovi kaptana (Captan WP 50, Kastor), na trešnji, marelici, breskvi i nektarini se može koristiti i Delan 700 WDG, a na višnji i marelici dozvolu ima Merpan 80 WDG.

Sorte breskve i nektarine ( za nektarinu su registrirana samo prva dva pripravka)  koje su osjetljive su na napad pepelnice (Sphaerotheca pannosa) ,  moguće je provesti tretiratiranje pripravcima Bumper 25 EC, Systhane 20 EW: Indar 5 EW, Luna experience, Nativo 75 WG, Domark 40 ME ili nekim od pripravaka na bazi sumpora prema dozvoli.

Pregledom nasad uočena je pojava lisnih ušiju ( Aphididae) na breskvama te crne trešnjine uši na višnji i trešnji. Potrebno je izvršiti pregled i na ostalim vrstama koštičavog voća i po potrebi izvršiti tretiranje.

Od pripravka moguće je koristiti.

Breskva: Calypso  SC 480, Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SG, Movento ( suzbija i neke štitaste uši), Teppeki 500 WG

Nektarina : Calypso  SC 480, Mospilan 20 SG, Movento.

Šljiva: Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SG, Movento.

Trešnja: Calypso  SC 480, Mospilan 20 SG, Movento.

Višnja: Calypso  SC 480, Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SG .

Kod ranijih sorata trešnje voditi računa kod izbora sredstva o karencama.

U nasadima breskve i nektarine prati se let breskvinog moljca (Anarsia lineatella)   i breskvinog savijača( Cydia molesta ). Zbog kišnog perioda i pada temperatura let je razvučen no  štetnik se lovi već mjesec dana no odložena su jaja ovog štetnika. Potreba za suzbijanjem breskvinog savijača jedino može biti u mladim nasadima gdje se ovaj štetnik ubušuje u vršne izbojke.

Od sredstava može se koristiti neki od slijedećih insekticida: Insegar 25 WG,  Coragen 20 SC,  Delegate 250 WG, Affirm, Affirm opti, Avaunt EC, Imidan 50 WG.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

 

Pripremi za ispis