Obavijest proizvođačima kukuruza i kukuruza šećerca! 07.06.2017.

Proizvođačima kukuruza šećerca jedan od najvećih problema u proizvodnji predstavlja kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis) . Velike štete čini na kukuruzu kao i  na puno drugih kultura ( paprika,krizantema,jabuka). Javlja se svake godine,a štete čine gusjenice na listovima, metlicama, klipovima i stabljici. Osobito je štetan  kod proizvodnje sjemenskog kukuruza i kukuruza šećerca zbog oštećenja klipa, a kod merkantilnog kukuruza štete na klipovima predstavljaju ulaz uzročnicima bolesti koji dovode do pojave mikotoksina.

Obilaskom terena uočen je izlazak ličinki iz jajnih legla, tako da je potrebno vršiti preglede i po potrebi tretiranje .

Za suzbijanje ovog štetnika dozvolu imaju insekticidi navedeni u tablici 1.

Tablica 1.

Aktivna tvar

Naziv preparata

Kultura

Štetnik

Doza  kg ili l/ha, karenca dani

 

Deltametrin

DECIS 2,5 EC

kukuruz, kuk. šećerac
sirak

neke vrste lisnih ušiju
kukuruzni moljac
usjevna sovica
sovica ipsilon

kukuruzna zlatica

0,3-0,5

30

 

SCATTO

 

ROTOR SUPER

kukuruz

 

 

    DECIS 100

kukuruz

0,075-0,125

 

 

DECA 25 EC

0,5

 

k.moljac,kuk.zlatica,sovice

lisne uši,stjenice

 

Alfa-cipermetrin

FASTAC 10 EC

kukuruz

kukuruzni moljac
sovice

0,3

14

 

0,15

 

Cipermetrin
Klorpirifos

NURELLE D
CHROMOREL-D

kukuruz

kukuruzni moljac
kukuruzna sovica

0,8
cvatnje karenca OVP

 

Klorantraniliprol

CORAGEN 20 SC*

kukuruz, kuk. šećerac

kukuruzni moljac

0,1-0,15

7

 

Klorantranilipro

Lambda-cihalotrin

AMPLIGO

Kukuruz

Kuk.šećerac

Kkukuruzni moljac,kuk.

zlatica, kuk.sovice

0,3

14

 

Cipermetrin

CITRIN MAX

kukuruz za slilažu
kukuruz za silažu

kukuruzni moljac
usjevna sovica
sovica ipsilon
kukuruzna zlatica

0,15 primjenom do cvatnje karenca OVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Sredstvo će imati najbolju učinkovitost ako se primjenjuje u vrijeme odlaganja jaja ili kad su prva jaja vidljiva na biljci, a prije ubušivanja gusjenica u stabljiku ili klip. Sredstvo se smije primjenjivati BBCH 14 do 79 na kukuruzu, a od BBCH 14 do 73 na kukuruzu šećercu (što odgovara fazi od 4 lista do mliječne zriobe). Broj primjena: 1 – 2 puta u razmaku 10 do 20 dana.

Pripravci Decis 2,5 EC, Decis 100, Fastac 10, Chromorel D i Nurelle D primjenjuju se kod pojave gusjenica, a posljednja dva se smiju primijeniti samo do početka cvatnje kukuruza.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja te testirati strojeve za primjenu sredstava za zaštitu bilja  i to prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

 

                                                                               Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja,
e-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

 

 

 

 

Pripremi za ispis