Obavijest proizvođačima jabuka! 27.07.2016.

U  ljetnim mjesecima, a da zaštitimo  plodove jabuke i kruške od uzročnika krastavosti  (Venturia inequalis) koristimo preventivne fungicide na bazi kaptana (3x), ditianona (3x kod doze 0,75 kg), mankozeba (3x), metirama (3x), ciprodinila (jabuka-4x) ili dodina (2x).

Obavezno se pridržavati maksimalnog broja primjene preparata na bazi iste aktivne tvari (broj u zagradi).

Za zaštitu od pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) mogu se koristiti pripravci Stroby DF, Zato 50 WG,  kombinirani pripravci Nativo 75 WG, Luna Experience te  Crystal i Domark 40 ME. Pripravci na bazi strobilurina  (Stroby, Zato) i  kombinirani pripravci (Nativo, Luna experience) registrirani su za suzbijanje obje bolesti.

Preparati na bazi sumpora mogu izazvati fitotoksična oštećenja na temperaturama višim od 28°C.

 Protiv  jabučnog savijača (Cydia pomonella) preporuka je za korištenje preparata  Affirm, Coragen 20 SC, Runner 240 SC. U nasadimaa koji su jače stradali od mraza nema potrebe za primjenom ovih preparata.

Uvjeti  relativne vlage zraka od oko 75 % i  visokih temperatura  mogu pogodovati jačanju populacije crvenog voćnog pauka (Panonichus ulmi)  pa je potrebno pratiti njegovu  populaciju i prema potrebi primijeniti neki od  akaricida (Masai W, Vertimec E, Kraft EC).

U slučaju pojave jabučne krvave uši koristiti preparat Pirimor 50 WG.

 Pripravke primijeniti sukladno pratećoj uputi proizvođača i Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS-pogledati na stranici MP). Ambalažu je potrebno zbrinuti na propisani način. Obavezno voditi evidenciju o upotrebi sredstava za zaštitu bilja.

Strojevi za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici pesticida moraju biti najmanje jednom pregledani do 26.11.2016. godine. Nakon ovoga datuma se neće smjeti koristiti ako nisu pregledani i ako nemaju valjani znak o obavljenom pregledu.

                                                                     Natalija Peter-Hunjadi, dipl.ing.agr.,
natalija.peter.hunjadi@savjetodavna.hr

 

 

 

Pripremi za ispis