Obavijest proizvođačima intenzivnih nasada jabuke i kruške ! 17.06.2016.

Od prethodne preporuke za zaštitu nasada jabuke i kruške proteklo je 14 dana . U tom periodu na području Bjelovarsko bilogorske županije zabilježeno je između 14,5 mm -45 mm kiše. Takovo vrijeme pogoduje sekundarnim zarazama krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) , a za vikend je ponovo moguća kiša.

Od pripravaka potrebno je koristiti pripravke preventivnog djelovanja, vodeći računa da koristite onaj koji je do sada korišten najmanji broj puta.

Kaptan: CAPTAN 80 WG, CAPTAN WP 50, MERPAN 80 WDG¸ KASTOR (Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3- 5)

Metiram: POLYRAM DF (Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3)

Ditianon: DELAN 700 WDG (Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 6)

Mankozeb: DITHANE M-45, DITHANE DG NEOTEC, MANKOZEB, PINOZEB M-45, STAR 80 WP, PENNCOZEB 75 DG, (Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3)

Propineb: ANTRACOL WG 70 (Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2)

Ciram: ZIRAM 76 WG (Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2)

Folpan: FOLPAN 80 WDG, FUTURA  50 WP (Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4).

Suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucotricha)u nasadima jabuke, može se provoditi pripravcima na bazi sumpora. Ukoliko koristite pripravke na bazi sumpora voditi računa o  ograničenjima kod  miješanja  sa nekim od gore navedenih fungicida te primjenu obavljati kod temperatura nižih od 25°C.

 U nasadima gdje je jak napad moguće je koristiti i neki od pripravaka sistemičnog djelovanja : Domark 40 ME, Crystal, Luna expirience i sl.

Izvršiti pregled na prisutnost crvenog pauka(Panonychus ulmi) ,kritičan broj u ovom periodu je  8 do 10 pauka po listu. Za suzbijanje crvenog pauka preporučujemo akaricide: Vertimec 018 EC,Kraft,  Masai ili Zoom 11 SC.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja te atestirati strojeve za primjenu sredstava za zaštitu bilja  i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

 

Pripremi za ispis