Obavijest proizvođačima kukuruza i kukuruza šećerca 18.05.2016.

Kukuruz se na većini parcela nalazi u fazi dva do tri razvijena lista. Korovna flora kukuruza je okopavinska.  Od širokolisnih korova  prevladavaju: dvornik, loboda, divlja rotkva, rusomača, šćir, osjak, slak, a od uskolisnih muhar, vlasnjače, ljuljevi, pirika, divlji sirak…  Ovisno  o sastavu korovne flore u usjevu treba odabrati odgovarajući herbicid za suzbijanje korova.

Jednogodišnje širokolisne korove u faze 2 – 8 razvijenih listova kukuruza suzbijaju: Callisto  480 SC, Mezmer, Elumis, Cyntel 51 WG (mezotrion); Cambio, Basagran 480, Basagran super (bentazon); Peak 75 WG, Casper 55 WG (prosulfuron); Harass 75 WG; Harmony SX (tifensulfuronmetil).

Jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove  u fazi 3-5 razvijenih  listova suzbijaju: Dicopur, Dikopin , DMA 6, Deherban A extra, Dikopur E, Esteron extra 600 EC (2,4D);  Starane 250, Tomigan 250 EC, Pluss, Fluxyr 200 EC, Patrol 200, Starline, Vega (fluroksipir); Banvel 480 S, Kolo 480 S, Faraon, Motikan, Dimbo 480 SL (dikamba); Lontrel 300, Logo 300, Boss,  Lontrax (klopiralid); Callam  SL(dikamba+tritosurfuron); Mustang (florasulam).

Tamo gdje u usjevu prevladavaju jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi, te jednogodišnji širokolisni korovi primijeniti jedan od herbicida na osnovi nikosulfurona : Motivell, Kelvin  OD, Kelvin 40 SC, Nicogan 40 SC,Nisoch, Nisha, Talon, Nic 4 OD, Samson extra 6 OD,  Innovate 240 SC, Marvel, Milagro. Zbog proširenja spectra djelovanja na širokolisne korove može se miješati sa herbicidima na osnovi dikambe  (Banvel 480 S, Kolo 480 S …), bentazona (Basagran super, Cambio) i bromoksinila (Xinca, Zeagran 350 SE). Od primjene do sjetve ozimih žitarica treba proći 4 mjeseca, do sjetve jarih žitarica 8 mjeseci, soju i grah sijati nakon 10 mjeseci, lucernu i druge usjeve nakon 12 mjeseci.

Uskolisne korove suzbijaju herbicidi na osnovi djelatne tvari rimsulfurona: Tarot 25 DF, Trawel, Magnum, Grizzly, Task 64 WG, Principal 53,6 WG, Principal plus 66,5 WG. Zbog proširenja spektra djelovanja na širokolisne korove mogu se kombinirati sa sredstvima na osnovi dikambe (Banvel 480 S, Kolo 480 S, Samba…) i tifensulfuronom. Herbicide primijeniti u fazi 2-6 razvijenih listova kukuruza. Equip OD (foramsulfuron) se može  kombinirati sa sredstvima na osnovi 2,4 D (Dicopur, Dikopin , DMA 6…), ili dodavanjem mineralnog ulja (Bijelo ulje).

Kombinirani pripravci za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova su: Elumis,  Laudis OD;  Task 64 WG, Motivell Duo pack (Motivell + Cambio+ Dash HC); Kelvin+Callam+Dash HC; Tarot 25 DG + Mustang…    

Zbog boljeg prijanjanja herbicida na korovnu biljku i poboljšanog djelovanja herbicida,  herbicidu dodati jedan od odgovarajućih okvašivača: Etalfix PRO (uz  Peak 75 WG, Casper 55 WG, Callisto),  Break thru (uz Motivell, Cambio, Callam), Dash HC, Bijelo ulje.

U kukuruzu šećercu nakon nakon nicanja za suzbijanje širokolisnih i nekih uskolisnih korova mogu se primijeniti herbicidi:

Laudis (tembotrion)¸ Xinca (bromoksinil), Lentagran 45 WP (piridat) ili Wing P (pendimetalin+dimetenamid).

Herbicide  i odgovarajuće okvašivače uz herbicid koristiti prema uputi proizvođača

U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Do 26.11.2016. svi uređaji za primjenu pesticide moraju biti barem jednom pregledani. Od pregleda su izuzete sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon i leđni raspršivači na motorni pogon.

Redoviti pregled mogu obavljati samo ispitne stanice koje imaju ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede, njihov popis je objavljen na web stranici Ministarstva.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail:Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis