Obavijest vinogradarima 28.04.2016.

Tijekom 26. travnja zabilježene su minimalne temperature od -1,5 do -4°C koje su uzrokovale izmrzavanje mladica i oštečenja različitog intenziteta. U nižim predjelima ponegdje su mladice potpuno izmrzle dok su u višim predjelima oštećenja manjeg obima.

U vinogradima gdje su oštećenja nižeg intenziteta provoditi daljnje redovite mjere zaštite, gdje su mladice potpuno izmrze pričekati porast iz spavajućih pupova.  

Hladno vrijeme pogoduje pojačanim štetama od grinja šiškarica uzročnika akarinoze i erinoze loze, također kišovito u vrijeme pogoduje daljnjem širenju crne pjegavosti (Phomopsis viticola).

Kada vremenske prilike dozvole savjetujemo ponoviti preventivnu zaštitu vinograda jednim od kontaktnih pripravaka za tu namjenu: Antracol WG 70, Dithane M-45, Pinozeb M-45, Mankozeb, Star 80 WP,  Cadillac 80 WP*,  Delan 700 WDG*. Isti pružaju preventivnu zaštitu protiv peronospore.

Protiv pepelnice (Erysiphe necator) moguće je koristiti jedan od strobilurinskih pripravaka kao što su Stroby DF ili Zato 50 WG ili upotrijebiti kombinirani pripravak Universalis koji je regisriran protiv crne pjegavosti, pepelnice i peronospore.

Protiv lozinih grinja (akarinoza,erinoza) još uvijek se mogu se koristiti akaricidi koji su registrirani protiv crvenog voćnog pauka  i koprivine grinje: Envidor SC 240, Masai i sl. Isti imaju sporedan učinak na lozine grinje u višim preporučenim koncentracijama.

Radi ublažavanja nastalih šteta od mraza, u vinogradima gdje  mladice nisu potpuno oštečene, moguća je folijarna primjena energetskih biostimulatora koji sadrže aminokiseline i pomažu biljkama da lakše prebrode stresne situacije npr. Drin, AminoVital, Poly-Amin i sl.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno pismenoj uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ . Prema Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) i Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obveza je voditi evidencije o primijeni sredstava za zaštitu bilja, a sredstva, dok su na gospodarstvu, skladištiti na propisani način. Sa praznom ambalažom postupati  u skladu s propisima.

*Sredstvu Cadillac 80 WP istekla je registracija. Krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha je 1.7.2016.

*Sredstvu Delan 700 WDG istekla je registracija. Krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha je 1.12.2016.

Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis