Obavijest voćarima! 22.04.2016.

Proizvođačima jabuka i krušaka preporučujemo izvršiti zaštitu prije najavljenih oborina, protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis)i pepelnice (podosphaera leucotricha).

Preporučava se kombinacija sistemičnog i preventivnog  pripravka:

Od sistemika upotrijebiti jedan :  Score 250 EC, Agro, Difo 25 %EC,  Indar 5 EW.

Ove navedene sistemike primijeniti najviše četiri puta u vegetaciji!

Od preventivnih ili kontaktnih fungicida protiv krastavosti primijeniti: Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Captan 80 WDG, Folpan 80 WDG,  Polyram DF,  Ziram 76 WG.

U voćnjacima jabuka  protiv pepelnice, preporučuje primijeniti fungicid na bazi močivog sumpora: Chromosul 80, Sumpor SC 80, Thiovit Jet.

Izvršiti pregled na napad crvenog voćnog pauka(Panonychus ulmi)

 Panonychus ulmi), prednost dati primjeni   Zoom SC ili Envidor SC).

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim, korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Pripravke primijenite prema uputi proizvođača i pravilno zbrinite ambalažu.

Đurđica Kšenek, dipl. ing, agr.
E-mail: Djurdica.Ksenek@savjetodavna.hr

 

 

 

 

Pripremi za ispis