Obavijest proizvođačima jabuke! 06.04.2016.

Povišene temperature ubrzale su vegetaciju. Upozoravamo voćare da izvrše  preventivnu zaštitu listića prije  najavljenih oborina protiv gljivice uzročnika krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) . nekim od organskih fungicida;  Zato 50 WG,  Polyram DF , Delan 700 WDG, Dithane M45, Mankozeb, Pinozeb M45, Star 80 WP, Cadillac80 WP, Ziram 76 WG, Dithane DG neotec,

Protiv pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) u nasadima gdje je prijašnjih godina bilo zaraze mogu se koristiti sredstva na bazi sumpora sa ; Chromosul 80 WG, Kossan WG, Kumulus DF, Cosavet DF, Sumpor SC 80,Kalinosul  80 WG,..

Potrebno je pregledati nasad jabuke na prisutnost štetnika jabučni cvjetar, savijači pupa i lista, lisne uši, crveni voćni pauk , kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus)   ( Mospilan 20 SG i Pyxal) i jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum)    ( Boxer 200 SL, Confidor 200 SL, Congo, Dali, Mospilan 20 SP, Kohinor 200 SL), te  po potrebi primijeniti neki od insekticida.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se zakona  o održivoj uporabi pesticida (NN14/14)!

                                                                                                                     Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.
e-mail:
Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis