MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Virovitičko-podravska

Obavijest vinogradarima

Preporučamo vinogradarima da ponove zaštitu protiv najznačajnijih bolesti vinove loze plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator).

Za borbu protiv plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) primijeniti jedan od preparata: FORUM STAR, MIKAL PREMIUM F, MIKAL FLASH, CURZATE F, PERGADO F, AMPEXIO, MOMENTUM TRIO itd.

Za zaštitu vinove loze od pepelnice (Uncinula necator) koristiti jedan od fungicida: LUNA EXPIRIENCE, DYNALI, NATIVO 75 WG, VIVANDO, TALENDO, INDAR 5 EW, FOLICUR EW 250 itd.

U vinogradima na pojedinim lokacijama su uočene ličinke američkog cvrčka (L3) te je potrebno provesti zaštitu. Za suzbijanje spomenutog štetnika registrirani su insekticidi: SIVANTO PRIME, DECIS 2,5 EC, SUMIALFA 5 FL, AVAUNT EC, CYTHRIN MAX, ABANTO, KRISANT EC, PYREGARD, ASSET FIVE, DIREKT GREEN, MAVRIK FLO, FLIPPER.

Prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatući pokrov u vinogradu radi zaštite pčela.

VAŽNO !

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti !!

                                                                                                                                     Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                                                 e-mail: marko.boric©mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Proizvođačima bresaka, nektarina, šljiva i marelica savjetujemo da odrade zaštitu  protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila).

Za borbu protiv spomenute bolesti primijeniti jedan od fungicida:

CAPTAN WP 50 i KASTORkoštičavo voće

DELAN 700 WDGbreskva, marelica i nektarina

Za borbu protiv breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella) koristiti jedan od insekticida: CORAGEN 20 SC, AVAUNT EC, IMIDAN 50 WG, AFFIRM opti itd.

Na ranijim sortama bresaka voditi računa o karenci.

Tretiranja vršiti u jutarnjim ili večernjim satima kada pčele ne lete.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti!       

   

Marko Borić, mag.ing.agr

e-mail: marko.boric@mps.hr

 

 

 

 

Obavijest proizvođačima povrća u zaštićenom prostoru

U uvjetima povišene dnevne temperature u zaštićenom objektu uočena je pojava štetnika. Od štetnih kukaca  uočene su  lisne uši i tripsi , te štitasti moljci. Polifagni su štetnici jer se hrane i održavaju na mnogim različitim biljnim vrstama. Imaju veliki broj generacija tijekom godine, istovremeno su prisutni svi razvojni stadiji. Za razvoj i razmnožavanje pogoduju im više temperature zraka. Štete mogu biti direktne koje se očituju u sisanju biljnih sokova, deformaciji biljnog tkiva i zaostajanja u rastu i smanjenju prinosa. Indirektne štete se očituju u prijenosu virusa te lučenju medne rose na koju se naseljavaju gljive čađavice. Zamijećena je pojava virusa na plodovitom povrću kojem su vektori lisne uši i tripsi.

Praćenje pojavnosti štetnika moguće je postavljanjem odgovarajućih boja ljepljivih ploča (žute,plave) iznad biljaka u nasadu. Biljke je potrebno redovito otresati i vizualno pregledavati na prisutnost štetnih organizama. Korištenje insekticida mora biti ekonomski opravdano, a prednost treba dati selektivnim insekticidima sukladno njihovoj dozvoli i registraciji. Iz uzgoja je potrebno uvijek ukloniti sve biljke koje su netipičnog izgleda za uzgajanu sortu. Kombinirati integrirane mjere zaštite bilja! U slučaju upotrebe predatora i parazita u zaštićenim prostorima potrebno je birati dozvoljene insekticide koji su neopasni za iste!

Dozvoljeni insekticidi za kulture u zaštićenom prostoru ;

Paprika u zaštićenom prostoru: DECIS 2,5 EC,LASER,MATCH 050 EC,PIRIMOR 50 WG,RUNNER 240 SC,TEPPEKI 500 WG,VYDATE 10 L,MOSPILAN 20 SG,AVAUNT EC,MOSPILAN 20 SP,DECIS 100 EC,SCATTO,ROTOR SUPER,PROMANAL NEU,ALVERDE,ABANTO,KRISANT EC,PYREGARD,CLOSER,DEMETRINA 25 EC, ASSET FIVE,VOLIAM TARGO,LEPINOX PLUS,NEEMAZAL-T/S,DIPEL DF,REQUIEM PRIME,DIREKT GREEN,EXALT 25 SC,DELTAGRI,FLIPPER, SIVANTO PRIME (Paprika u zaštićenom prostoru (u teglama i/ili hidroponskom uzgoju).

Rajčica u zaštićenom prostoru: DECIS 2,5 EC,KRAFT 18 EC,LASER,PIRIMOR 50 WG,RUNNER 240 SC,VYDATE 10 L,MOSPILAN 20 SG,MOSPILAN 20 SP,DECIS 100 EC,SCATTO,ROTOR SUPER,BRAI,PROMANAL NEU,APACHE, HARPUN,ALVERDE,PROXIMO,ABANTO,KRISANT EC,PYREGARD,CLOSER,DEMETRINA 25 EC,ASSET FIVE,VOLIAM TARGO,LEPINOX PLUS,NEEMAZAL-T/S,DIPEL DF,REQUIEM PRIME,GRIAL,DIREKT GREEN,EXALT 25 SC,DELTAGRI,FLIPPER, SIVANTO PRIME (rajčica u zaštićenom prostoru (u teglama i/ili hidroponskom uzgoju).

Krastavac u zaštićenom prostoru: DECIS 2,5 EC,LASER,PIRIMOR 50 WG,VYDATE 10 L,AFFIRM,MOSPILAN 20 SG,MOSPILAN 20 SP,PROMANAL NEU,APACHE,HARPUN,RITMUS,ABANTO,KRISANT EC,PYREGARD,VOLIAM TARGO,LEPINOX PLUS,NEEMAZAL-T/S,DIPEL DF,REQUIEM PRIME, DIREKT GREEN,EXALT 25 SC,DELTAGRI,FLIPPER, CLOSER, GRIAL, SIVANTO PRIME (krastavac u zaštićenom prostoru (u teglama i/ili hidroponskom uzgoju).

Preporuka je izvršiti i zaštitu protiv uzročnika gljivičnih bolesti , ovisno o kulturi, nekim od dozvoljenih fungicida čiji se popis nalazi na poveznici https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 (15.04.2022.), točku 73.  stavak 8 novog Zakona u kojem se navodi  obveza vođenja evidencija i čuvanja računa za kupljene pesticide na razdoblje od 3 godine.

 

                                                                                                                     Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

                                                                                                                e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima luka

Luk na otvorenom u fazi je intenzivnog rasta. Nakon oborina i najave novih, potrebno je izvršiti zaštitu listova protiv uzročnika biljnih bolesti: plamenjače ( Peronospora destructor)  i sive plijesni (Botrytis spp.).

Fungicidi dozvoljeni za suzbijanje plamenjače na luku (uz naravno dodatak okvašivača) su : ALIETTE FLASH,FOLICUR EW 250,INFINITO,KUMULUS DF, NEORAM WG ( mladi luk K 3 dana),ORTIVA,QUADRIS,SCORE 250 EC,SHIRLAN 500 SC,SIGNUM,LUNA EXPERIENCE,MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS,ZAKEO 250 SC,ZAFTRA AZT 250 SC,CUSTODIA,RIDOMIL GOLD R,CUPRABLAU Z 35 WG,CURZATE 60 WG

Fungicidi dozvoljeni za suzbijanje sive plijesni ; SWITCH 62,5 WG, SCALA, TELDOR SC 500.

Insekticidi dopušteni za primjenu u luku (tripsi,lisne uši, lukov moljac i drugi štetnici). DECIS 2,5 EC,KARATE ZEON,LASER,CYTHRIN MAX,DECIS 100 EC,POLECI PLUS,ROTOR SUPER,SCATTO,MOVENTO,DEMETRINA 25 EC,COLUMBO 0,8 MG,DELTAGRI.

 U uzgoju luka koji se vadi kao mladi,  insekticidi nisu dozvoljeni!

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 46/22).

                                                                                    

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

                                                                                                                   e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima tikvica na otvorenom i u zaštićenom prostoru (ZP)

Tikvice su u početku berbe. Vlažno i sparno vrijeme pogoduje razvoju biljnih bolesti na tikvicama. Potrebno je provesti zaštitu proziv najvažnijih gljivični bolesti plamenjača tikvice (Pseudoperonospora cubensis)  i pepelnice tikvice (Erysiphe Cichoracearum), te sive plijesni ( Botrytis cinerea). Vrlo je važno poštivati karencu korištenog sredstva obzirom da je berba počela ili je vrlo blizu.

Registrirani fungicidi za suzbijanje plamenjače na tikvicama u uzgoju na otvorenom; Infinito, Airone SC,NEORAM WG,RANMAN 400 SC, ORVEGO, QUADRIS.

Uvjeti za razvoj pepelnice su suho i vlažno vrijeme ( visoka vlaga zraka i temperature od 25-280 C), simptomi napada gljivice su pepeljasta prevlaka na licu listova, peteljci cvjetova. Registrirani fungicidi protiv pepelnice u uzgoju tikvica na otvorenom: SONATA,SERCADIS PLUS,  Karathane gold 350 EC, Nativo 75 WG, Microthiol special, ORTIVA,STROBY WG,ZAKEO 250 SC,ZAFTRA AZT 250 SC, Ortiva top, Vitisan, Polyversum, Quadris,

Fungicidi za suzbijanje sive plijesni u uzgoju tikvica na otvorenom ; Teldor SC 500 ( K 3 dana), Switch 62,5 WG, POLYVERSUM., SERENADE ASO.

Tikvica u zaštićenom prostoru-fungicidi ;

Pepelnica Siva plijesan Plamenjača
REFLECT

STROBY WG

KARBICURE

KARATHANE GOLD

TAEGRO

CUSTODIA

LEGADO

SONATA

POLYVERSUM

SIVAR

 

Geoxe

Scala

POLYVERSUM

SERENADE ASO

Orvego

INFINITO

AIRONE SC

ENERVIN SC

Insekticidi dozvoljeni u tikvicama na otvorenom uzgoju protiv najvažnijih štetnika (lisne uši, grinje, stjenice, sovice): Decis 2,5 EC, ROTOR SUPER, GRIAL; PREV-GOLD, DELTAGRI, FLIPPER, KRAFT 18 EC, TEPPEKI 500 WG, DECIS 100, SCATTO, ROTOR SUPER, DEMETRINA 25 EC, LASER, PIRIMOR 50 WG,RITMUS,ABANTO,KRISANT EC,PYREGARD,CLOSER,SIVANTO PRIME,LEPINOX PLUS,NEEMAZAL-T/S,TRIKA EXPERT,COLUMBO 0,8 MG,DIREKT GREEN,EXALT 25 SC.

Insekticidi dozvoljeni za suzbijanje najvažnijih štetnika na tikvicama u ZP ; Decis 2,5 EC, Vydatte 10 L, Affirm, Mospilan 20 SG, GRIAL, FLIPPER, DELTAGRI, PIRIMOR 50 WG,PROMANAL NEU,APACHE,RITMUS,ABANTO,KRISANT EC,PYREGARD,CLOSER,VOLIAM TARGO,LEPINOX PLUS,NEEMAZAL-T/S,REQUIEM PRIME,DIREKT GREEN,EXALT 25 SC

 Voditi računa o karenci korištenog sredstva i oprašivačima !

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 46/22 ).

                                                                                     

  Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

                                                                                      e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima salate

Narednih dana prognostičari najavljuju oborine. Preporuka je uzgajivačima salate na otvorenom da izvrše preventivnu zaštitu protiv plamenjače, bijele truleži i sive plijesni. Biljke mogu biti napadnute u svim fazama razvoja. Simptomi bijele truleži su truljenje biljke i gusti bijeli micelij na korjenovom vratu u kojem nastaju crni sklerociji, a simptomi sive plijesni su truljenje donjih listova i korjenovog vrata. Zaraženi dijelovi su prekriveni sivom nakupinom micelija. Preventivna zaštita protiv navedenih bolesti ograničenje navodnjavanja i sprječavanje zadržavanja vode u tlu, odstranjivanje bolesnih biljaka, sadnja biljaka na foliju i gredice, plodored. Kemijska zaštita fungicidima koji su registrirani;  DIFCOR,SCORE 250 EC,SWITCH 62,5 WG,TELDOR SC 500,GEOXE,MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS,PRORADIX,KILATE WG,KEYFOL WG,SERENADE ASO,KILATE WP,ENERVIN SC,ARMETIL 25,POLYVERSUM,TAEGRO,KEYFOL WP,GOLBEX WP,CHROMOSUL 80,ORTIVA,REVUS,POLYRAM DF,ORTIVA TOP,ORVEGO,RIDOMIL GOLD R,ZAKEO 250 SC,ZAFTRA AZT 250 SC,SERCADIS PLUS,CODIMUR 50,CUPRABLAU Z 35 WG.

Porastom temperatura javljaju se i štetnici. U slučaju pojave na usjevu primijeniti neki od insekticida dozvoljenih na salati na otvorenom;KRAFT 18 EC,LASER,AFFIRM, PIRIMOR 50 WG,RUNNER 240 SC,VERTIMEC 018 EC,MOVENTO,APACHE,ABANTO,KRISANT EC,PYREGARD,ASSET FIVE,SIVANTO PRIME,DIREKT GREEN,FLIPPER.

Sve dozvoljene pripravke, zajedno sa uputama, registracijama i dozvolama mogu se pronaći na linku http://fis.mps.hr .Važno je voditi računa o karenci primijenjenog sredstva, sve korištene pripravke upisivati u evidenciju sredstava za zaštitu bilja. Pridržavati se uputa na etiketi primijenjenog sredstva!

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail:
ana-marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima poriluka

Poriluk u uzgoju na otvorenom iz presadnica u fazi je 3 – 5 listova. Vremenske prilike povoljne su za razvoj gljivičnih bolesti plamenjača (Peronospora destructor) i vršna palež (Phytophtora porri). Bolesti koje se mogu javiti na poriluku su i hrđa (Puccinia porri) i pjegavosti (Alternaria porri) kojima za razvoj pogoduju oborine, vlaga zraka te niže temperature.

Dozvoljeni fungicidi za suzbijanje bolesti na poriluku su: NATIVO 75 WG (pjegavost lišća, hrđa, vršna palež), NEORAM WG (plamenjača, bakterioze), ORTIVA (koncentrična pjegavost, hrđa, plamenjača), QUADRIS (vršna palež, pjegavost lišća), SCORE 250 EC (hrđa, obična pjegavost), SIGNUM (pjegavost lišća, plamenjača), ORTIVA TOP (purpurna pjegavost, hrđa), TAZER (plamenjača, hrđa),ZAKEO 250 SC (koncentrična pjegavost, hrđa, plamenjača), ZAFTRA AZT 250 SC (koncentrična pjegavost, hrđa, plamenjača), AZBANY (hrđa, plamenjača).

Štetnici koji mog uzrokovati oštećenja na biljkama poriluka su: lisni miner poriluka, tripsi, lukova muha i zemljišni štetnici. Dozvoljeni insekticidi za primjenu na poriluku su: SCCATTO (trips, sovice pozemljuše), DEMETRINA 25 EC (trips, sovice pozemljuše), DIPEL DF (sovice, moljci), DECIS 2,5 EC ( trips, lukova zlatica), KARATE ZEON (lisne uši, sisajući i grizući insekti), VERTIMEC 018 EC ( trips), DECIS 100 EC (sovice pozemljuše, duhanov trips), ROTOR SUPER (trips, sovice pozemljuše), FLIPPER, DELTAGRI.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Pravilnika  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12,  te  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14. Koristiti Fitosanitarni informacijski sustav https://fis.mps.hr/TrazilicaSZB/

 

                                                                                                                     Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

                                                                                                                e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima graha mahunara

Tijekom obilaska terena, u zaštićenom prostoru, uočena je pojava lisnih uši i tripsa. Direktne štete na listovima mladih biljaka graha mahunara očituju se u zakovrčanim i deformiranim listovima radi kojih je smanjena asimilacijska površina, a indirektne u mogućoj zarazi virusnim bolestima. Visoke dnevne temperature pojačale su aktivnost štetnika te je potrebno često vršiti vizualni pregled biljaka, uklanjati korove, postaviti žute ljepljive ploče ili žute posude i po potrebi provoditi suzbijanje selektivnim insekticidima ; LEPINOX PLUS, FLIPPER.

Dozvoljeni fungicidi za zaštitu graha mahunara jesu: ORTIVA,TAZER,ZAKEO 250 SC,ZAFTRA AZT 250 SC,SINSTAR,AZBANY,AZTEK 250 SL.

Preporuka je da se redovito izvrši tretiranje usjeva nekim od biljnih stimulatora (aminokiselina ili algi). Njihova uloga u biljci ima utjecaj na fiziološke procese u vidu povećavanja otpornosti na stresne uvjete (visoke/niske temperature), te pospješuje vegetativan rast i razvoj biljaka. Neki od pripravaka: Kaishi, FitoAlgen F, Auxym, Bombardier, Drin, Poly-amin,  i drugi dostupni.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi brigu o zaštiti pčela, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 46/22).

 

                                                                                                                         Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

                                                                                                                   e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima graha na otvorenom

Grah je u fazi 4 para razvijenih pravih listova (ovisno o vremenu sadnje). Obzirom na vremenske uvjete potrebno je provesti preventivnu zaštitu protiv biljnih bolesti. Najčešće bolesti graha koje se mogu pojaviti su  hrđa graha ( Uromyces appendiculatus ), bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum), smeđa pjegavost graha (Colletotrichum lindemuthianuim) i  bakterijske pjegavosti (Xanthomonas, Pseudomonas syringae ). Proteklih  godina zabilježena je pojava fuzarijskog venuća ( Fusarium solani), ali nešto kasnije, krajem lipnja i to na vlažnim i kiselim tlima. Zaštite protiv  bolesti fuzarijskog venuća nema,  osim poštivati plodored i provoditi kalcizaciju tla.

Preporuka za upotrebu fungicida u ovoj fazi je : CHAMPION WG 50, CHROMOSUL 80, KUMULUS DF, NEORAM WG, PYRUS 400 SC, SIGNUM, SWITCH 62,5 WG, TAZER, MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS, AZBANY, AZTEK 250 SL, ORTIVA, TAZER, ZAKEO 250 SC, ZAFTRA AZT 250 SC,SINSTAR, SERENADE ASO, CUPRABLAU Z 35 WG.

 Tijekom pregleda usjeva graha, zamijećena je jaka pojava lisnih uši . Na manjim površinama preporuka suzbijanja je metoda masovni ulov žutim ljepljivim pločama, a na većim površinama opravdana je upotreba insekticida: DECIS 2,5 EC,CYCLONE,DECIS 100 EC,ROTOR SUPER, KARATE ZEON, PIRIMOR 50 WG, SCATTO, DEMETRINA 25 EC, LEPINOX PLUS, DELTAGRI, AFFIRM, FLIPPER.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 46/22).

 

                                                                                                                           Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

                                                                                                                     e-mail: ana-marija.cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima celera (korjenaša na otvorenom)

Preporuka je uzgajivačima celera na otvorenom da izvrše zaštitu lisne mase celera protiv pjegavosti lista celera. Simptomi bolesti vidljivi su na plojci lista kao žute pjege na listu koje kasnije posmeđe, promjera su i preko 1 cm. Kod  jake zaraze cijeli list je prekriven pjegama te može doći do sušenja i na kraju propadanja biljke radi smanjenja asimilacijske površine. Spore gljivica šire se zaraženim sjemenom ili sporama koje su u tlu aktivne dvije godine. Važno je  poštivati plodored i sijati zdravo certificirano sjeme, te zaoravati biljne ostatke. Zaštita protiv navedenih bolesti fungicidima:

Fungicidi registrirani za suzbijanje bolesti na celeru su : POLYRAM, SERCADIS PLUS, ORTIVA, ZAKEO 250 CS, ZAFTRA AZT 250 SC, ARGO, DIFKOR, NEORAM WG, SCORE 250 SC, SIGNUM.

Insekticide koristiti prema potrebi u celeru ( ovisno o pojavi i vrsti štetnika) : KARATE ZEON,KRAFT 18 EC,VERTIMEC 018 EC,CYTHRIN MAX,DECIS 100 EC,POLECI PLUS, MOVENTO, FLIPPER.

Sve dozvoljene pripravke, zajedno sa uputama, registracijama i dozvolama mogu se pronaći na linku http://fis.mps.hr .Važno je voditi računa o karenci primijenjenog sredstva. Sve korištene pripravke upisivati u evidenciju korištenih sredstava za zaštitu bilja. Pridržavati se uputa na etiketi primijenjenog sredstva! U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 (15.04.2022.) važno je obratiti S pozornost na  točku 73.  stavak 8 novog Zakona u kojem se navodi  obveza vođenja evidencija i čuvanja računa za kupljene pesticide na razdoblje od 3 godine.

 

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail:
ana-marija.cajkulic@mps.hr